Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 30 august 2021, kl. 10:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Afbud: Thorkil Opperman.
 
Jacob Panton Kristiansen deltog fra kl. 10 - 11.
 

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge ordstyrer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. godkende dagsordenen
 2. vælge ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring:

 • punkt 85 "Tilbud til børn med autisme - beslutning" behandles lige efter punkt 81 "Borgerrådgiver - orientering".

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet får besøg af Stevns Kommune´s borgerrådgiver, som vil give en orientering om hendes arbejde.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Borgerrådgiveren orienterede Udsatterådet om sin baggrund og erfaringer, fra før hun startede i Stevns Kommune den 1. maj. Hun fortalte også om opgaven, som er at:

 • hjælpe borgerne i forbindelsen med deres retssikkerhed og deres adgang ind til kommunen.
 • hjælpe borgerne med at forstå breve fra kommunen, formulere klager og fortælle hvor man skal klage.
 • hjælpe med at løfte kommunens sagsbehandling – for eksempel i forhold til hvordan kommunen møder borgerne, og hvordan samarbejdet mellem kommune og borger forbedres. Hun fortalte om et forskningsprojekt om ”forråelse”. Projektet skal blandt andet belyse, om der er sket en forråelse i mødet mellem borger og sagsbehandler. Det vil borgerrådgiveren også være opmærksom på, i de sager hun præsenteres for.


Borgerrådgiveren har sit kontor på biblioteket i Store Heddinge.


En sag startes op med en samtale med borgeren, hvor der lægges en plan for hele processen - for eksempel hvordan gribes sagen an, og hvem gør hvad. De fleste sager kører et par uger, hvorefter de kan afsluttes. Hvis sagen ender i Ankestyrelsen, tager det længere tid.


Ifølge borgerrådgiverens vedtægt må hun ikke tage afsluttede sager, der er mere end et år gamle.


I øjeblikket arbejder hun også med at få sat en whistleblower-ordning i gang.


Der var drøftelser om:

 • hvornår en sag er politisk og derfor ikke må sagsbehandles, og hvornår man er borger og har underretningspligt. En mulighed kan være at foretage en anonym henvendelse. Borgerrådgiveren har pligt til at gå til Kommunaldirektøren, hvis der er behov for det.
 • hvordan kendskabet til borgerrådgiveren udbredes. Ved opstart den 1. maj blev der annonceret i Stevns- og Dagbladet samt på Stevns Kommunes hjemmeside. Men Udsatterådet må meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren og melde tilbage, hvis rådet har kendskab til organisationer eller andre, som har brug for hjælp. Medlemmerne kan også få tilsendt pjecer, som kan uddeles til interesserede borgere.


Det blev besluttet, at:

 • der tilføjes et afsnit på Udsatterådets hjemmeside på stevns.dk med et link til Borgerrådgiversiden. Hjemmesiden kan også opdateres med søgeord, som gør det lettere for borgerne at finde frem til borgerrådgiverens hjemmeside. Dette kræver at alle melder ind med de ord, som borgerne søger efter eller ord som bruges i daglig tale, så de kan blive registreret af kommunens webteam.
 • borgerrådgiveren deltager på et udsatterådsmøde én gang årligt, i forbindelse med afgivelse af hendes årsrapport. På den måde kan Udsatterådet følge op på, om der er mønstre som går igen, og som rådet kan være med til at handle på.

Beskrivelse af sagen

I efteråret 2020 besluttede den politiske flertalsgruppe, at der skulle afsættes penge i budget 2021 til ansættelse af en uvildig borgerrådgiver i Stevns Kommune.


Borgerrådgiveren er neutral, uafhængig og ansat af kommunalbestyrelsen. Borgerrådgiverens rolle er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager. Hun kan rådgive og vejlede i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for områder, som kommunen er ansvarlig for. Borgerrådgiveren kan være mægler mellem borger og kommune, men er uvildig og kan derfor ikke fungere som bisidder eller repræsentant.


Det er gratis at henvende sig til borgerrådgiveren.


Borgerrådgiveren deltager under dette punkt og vil orientere Udsatterådet om hendes arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

KB ønsker en evaluering af Udsatterådets funktion, derfor har chefgruppen (CG) foretaget en evaluering, som efterfølgende er godkendt af direktionen (DIR). Evalueringen fremgår af vedhæftede notat, som Udsatterådet har mulighed for at kommentere på og efterfølgende komme med rådets egen evaluering til KB.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. kommenterer på CG´s evaluering
 2. evaluere Udsatterådets funktion.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Udsatterådet er enige i chefgruppens (CG´s) evaluering - herunder også løsningen:

 • om faste regler for, hvem der tager over, når formanden har behov. Løsningen vil gøre det lettere at melde fra, da man kan være tryg ved at andre overtager, hvor man slap.
 • med dialoger i stedet for skriftlige høringssvar, da det kan aflaste rådets medlemmer i perioder, hvor overskuddet ikke er så stort. Udsatterådet efterlyser mere orientering i forbindelse med høring af kommunens budget - for eksempel et ekstraordinært møde hvor en økonomimedarbejder kan orientere rådet, hvorefter medlemmerne i fællesskab formulerer Udsatterådets høringssvar. Forvaltningen noterede dette og følger op til næste år.
 • med en workshop for det nye udsatteråd, hvor man kan forventningsafstemme og italesætte roller og opgaver i Udsatterådet.


I CG´s evaluering står der i andet sidste afsnit, at "der skal laves nogle konkrete retningslinjer for, hvilke opgaver Udsatterådet skal løse". Udsatterådet pointerer, at dette skal foregå som en gensidig dialog, da rådet ellers kan være bange for at miste selvbestemmelsen over hvilke områder, rådet vil arbejde med.


Udsatterådet drøftede også rekruttering af nye medlemmer, som ikke har været en hel nem opgave. Udsatterådet er enige i CG´s anbefaling om, at den nye daglige leder på Café Stevnen indtræder i Udsatterådet, da vedkommende vil være tættere på borgerne i Stevns Kommune og kende til problematikkerne på rådets områder. Herefter mangler Udsatterådet én repræsentant fra en relevant forening/organisation for at være fuldtallig.


Udsatterådet vil kigge på, om vedtægterne måske kan ændres, så det bliver lettere at rekruttere medlemmer fremover. Derfor blev det besluttet, at vedtægter og forretningsorden skal drøftes på udsatterådsmødet den 22. november, med henblik på at indstille til en vedtægtsændring i det nye KB.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådets årsberetning 2020 blev sendt til orientering i KB den 27. maj 2021. Forud for dette havde årsberetning været til orientering i DIR, AET, SSU og ØU. ØU ønskede i den forbindelse, at Sundhed & Omsorg skulle sætte en evaluering af Udsatterådets funktion i gang.


CG har derfor foretaget deres evaluering. Resultatet fremgår af vedhæftede notat, som blev godkendt i DIR den 16. august.


Udsatterådet får nu mulighed for at kommentere på notatet, hvorefter medlemmerne selv skal evaluere rådet´s funktion. Begge evalueringer bliver herefter sendt til orientering i KB i løbet af efteråret.

Retsgrundlag

Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende "brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.". I stk. 2 står der, at "kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal godkende rådet´s høringssvar til budget 2022. Høringssvaret er afleveret forud for dette møde, da det indgik i fagudvalgenes behandling af budgettet henholdsvis den 17. og 18. august.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. godkende rådet´s høringssvar til budget 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Udsatterådet var enige i, at det er et rigtig godt høringssvar, som derfor blev godkendt uden yderligere bemærkninger.


Et opdateret balancekatalog (version 2) er blevet sendt til Udsatterådet via mail den 31. august. Hvis Udsatterådet ønsker at kommentere på balancekataloget, og dermed være med til at belyse vigtige områder og retninger set fra Udsatterådet´s vinkel, skal forvaltningen have rådets høringssvar senest den 17. september. Dermed kan høringssvaret nå at komme med i 2. behandling af budgettet i ØU den 28. september og KB den 5. oktober.

Beskrivelse af sagen

Budget 2022 blev sendt i skriftlig høring i Udsatterådet den 16. juni. Forvaltningen har modtaget vedhæftede høringssvar, som Udsatterådet skal godkende på dette møde.


Høringssvaret indgik i fagudvalgenes behandling af budgettet henholdsvis den 17. og 18. august, og referaterne kan læses på Stevns Kommunes hjemmeside efterhånden som de bliver frigivet Dagsordener & Referater | Stevns Kommune.


SSU har også afholdt det årlige dialogmøde med blandt andet Udsatterådet. Input fra dialogmødet indgik efterfølgende i SSU´s behandling af budget 2022 den 18. august.


Hvis Udsatterådet har flere bemærkninger til budget 2022, er der mulighed for at afgive endnu et høringssvar, som i så fald kommer til at indgå i ØU´s behandling af budgettet i slutningen af september og KB´s 2. behandling den 5. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet har kontaktet TUBA med henblik på at afholde et fælles borgermøde. Hvis TUBA ønsker at være med, skal Udsatterådet beslutte, hvornår og hvordan borgermødet skal afvikles.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 • tage orienteringen til efterretning, og hvis TUBA ønsker at være med
 • beslutte hvornår og hvordan borgermødet skal afvikles.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Udsatterådet vil gerne fokusere på én opgave af gangen, hvorfor planlægning af et fælles borgermøde med TUBA udsættes til den næste periode i 2022 - 2025.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet ønsker at afholde et borgermøde sammen med TUBA. Derfor besluttede rådet den 19. maj, at et medlem skulle undersøge, om TUBA er interesseret i at være med.


Udsatterådet vil få en tilbagemelding fra TUBA på dette møde. Hvis TUBA vil være med, skal rådet beslutte, hvornår borgermødet skal holdes og hvad der skal være på programmet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne til borgermødet finansieres via Udsatterådet eget budget og eventuelt tilskud fra TUBA.

Resume

Udsatterådet besluttede den 19. maj, at næstformanden skulle bringe en række spørgsmål videre til BUL - se bilag.


Næstformanden vil give Udsatterådet en tilbagemelding, hvorefter Udsatterådet skal beslutte om, og i givet fald hvordan, rådet skal arbejde videre med sagen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. beslutte om, og i givet fald hvordan, rådet vil arbejde videre med sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Næstformanden afventer fortsat tilbagemeldinger fra BUL, blandt andet i forhold til hvornår der er truffet en politisk beslutning om, at børn med forskellige diagnoser må gå i samme klasse.


Andre medlemmer i Udsatterådet har også prøvet at undersøge sagen og har fået tilbagemelding fra et enkelt område om, at alt personale er uddannet lærere, og at personalet har modtaget kurser eller efteruddannelse indenfor området.


Udsatterådet drøftede eksempler på situationer og muligheder for løsninger - herunder om tingene håndteres som de gør for at beskytte børnene, eller om der kan være andre årsager til måden at gøre tingene på.


Udsatterådet vil gerne vide mere om det fastlagte serviceniveau på området og intervaller for revurdering af serviceniveauet. Derudover vil rådet gerne være med til at der fremover tænkes anderledes - for eksempel i forhold til:

  • hvad er det gode børneliv, og hvordan skaber vi det i Stevns Kommune?
  • hvad er kommunens vision på området – også politisk?
  • kulturen og hvordan kan den ændres, så vi fremover forebygger i stedet for at behandle?
  • kompetenceudvikling og strategiske tanker for dagtilbuddene - herunder muligheden for én samlet leder på specialområdet.
  • planer og faglig tilgang i klasserne.
  • hvordan bliver noget en succes, og hvordan kommer man derhen?


På baggrund af spørgsmål og drøftelser besluttede Udsatterådet at inviterer direktøren, afsnitslederen og udvalgsformændene for området samt eventuelle relevante medarbejder til en temadrøftelse den 22. november. Det ordinære møde udvides derfor med én time, så der er god tid til drøftelser. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal formulere en række spørgsmål. Spørgsmålene sendes til alle deltagere inden mødet, så alle er forberedt bedst muligt.

Beskrivelse af sagen

Det seneste år har Udsatterådet prøvet at belyse Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme. På udsatterådsmødet den 19. maj savnede rådet fortsat svar vedrørende:

 • hvornår der er truffet en politisk beslutning om, at børn med forskellige diagnoser kan gå i samme klasse.
 • lovgivning om uddannelse og kurser til personale.
 • budgetterne på området.


Derfor besluttede Udsatterådet, at næstformanden skulle bringe sagen videre til BUL.


Næstformanden vil give Udsatterådet en tilbagemelding, hvorefter rådet skal beslutte, om og hvordan der skal arbejdes videre med sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet drøfter rådet´s fokusområder, med henblik på om fokusområderne er de rigtige, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. drøfte rådet´s nuværende fokusområder, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Arbejdsgruppen omkring hjemløshed er gået i stå. Gruppen startes op igen, når Udsatterådet starter på en ny periode og når der er overskud og tid til det. Udsatterådet er opmærksomme på problemet med, at "Hus forbi" kun kan hentes i Roskilde og tager sagen op med den nye daglige leder på Café Stevnen.


Fokus området om psykiske diagnoser blev drøftet. Socialpsykiatrian kommer i øjeblikket ud og fortæller de unge, hvad vil det sige at have skizofreni, være selvskadende, have en spiseforstyrrelse eller et misbrug. Udsatterådet opfordrede til at man også besøger specialskolerne.


Hvis Udsatterådet har kendskab til nogen med et misbrug, som har brug for hjælp, må medlemmerne meget gerne udbrede beskeden om, at man kan kontakte Psykiatricenter Brohøj, som også tager sig af bekymringshenvendelser. Hvis man oplever problemer med salg af stoffer, kan man kontakte nærpolitiet.


Udsatterådet blev mindet om, at Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til landspanelmøde i Odense den 17. september, hvis to medlemmer har tid og overskud til at deltage.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal følge op på og drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder - som er:

 • hjemløshed, familier og pårørende. Rådet vil blandt andet arbejde på at få skabt et overblik over, hvor omfangsrigt hjemløshed er i Stevns Kommune. Rådet vil også arbejde på at komme i dialog med udsatte unge, inden de f.eks. ender som hjemløse
 • synlighed og åbenhed, herunder arbejde for at udsatte borgere får mod på at gå i dialog med kommunen, så kommunen ikke opfattes som lukket og "farligt" område for udsatte borgere
 • samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.


Den 19. maj besluttede Udsatterådet, at et fokusområde fremadrettet også skal være psykisk sygdom. Rådet vil gerne arbejde på at:

 • udbrede kendskabet til psykiske diagnoser
 • ændre omverdenens syn fra mennesker med en diagnose til mennesker, som i kortere eller længere perioder er psykisk sårbare
 • gøre kommunens tilbud mere synlige og gøre den enkeltes vej til hjælp i kommunen lettere.


Referat fra udsatterådsmødet den 19. maj er vedhæftet som bilag.


Arbejdsgruppen, som arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en folder om Udsatterådet, vil også give en status, hvis der er nyt at fortælle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet eventuelle udgifter i forbindelse med rådets arbejde finansieres af Udsatterådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet bliver orienteret om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Udsatterådet blev orienteret om:

 • Ommærkning af pladser på Brohøj. Da der næsten ikke har været nogen søgning til pladserne til udviklingshæmmede - gruppe 1, har Stevns Kommune søgt om at få ommærket pladserne til gruppe 3, som er boliger til borgere med senhjerneskade. Dette er blevet godkendt af Socialtilsyn Øst, og Brohøj har allerede fået en henvendelse. Udover gruppe 1 og 3, har Brohøj også gruppe 2 med pladser til sårbare voksne med psykiske og sociale udfordringer.
 • Nødherberg/overnatningspladser på Café Stevnen. Boligerne er færdige, men er ikke i brug endnu. SSU havde sagen på dagsordenen den 18. august.
 • Udviklingstiltag til unge:
  • Værestedet på Store Heddinge skole´s SFO har åbent torsdag kl. 17.30 – 20.00. Tilbuddet er til unge med en psykisk sårbarhed i alderen 14 – 25 år. Det er gratis at være med, og hvis man ikke selv kan komme frem og tilbage, er det muligt at få transport til dette tilbud.
  • Litteraturværkstedet ”Guidet læsning” er rykket over i værestedet og foregår om onsdagen fra kl. 12.30 - 14.30. Alle personer med en psykisk sårbarhed kan deltage uanset alder.
 • Implementering af Sundhedspolitikken er i gang, blandt andet er der indført røgfri arbejdstid i Stevns Kommune.

Beskrivelse af sagen

Orientering om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • Café Stevnen - overnatningspladser.
 • Om-mærkning af pladser på Brohøj.
 • Udviklingstiltag for unge - status.
 • Implementering af Sundhedspolitikken - status.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet, på baggrund af dagens møde og andre sager i rådet, skal beslutte om der er behov for af lave en pressemeddelelse.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om rådet har behov for at lave en pressemeddelelse.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Ikke noget under dette punkt.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af dagens møde og de øvrige fokusområder som Udsatterådet arbejder med, skal rådet beslutte om der er brug for at lave en pressemeddelelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Udsatterådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman og Jacob Panton Kristiansen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.