Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 10 januar 2022, kl. 10:15
MødestedRådssalen
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
 

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referaterne fra det konstituerende ældrerådsmøde den 24. november og det ordinære ældrerådsmøde den 29. november 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. godkende referaterne fra det konstituerende ældrerådsmøde den 24. november og det ordinære ældrerådsmøde den 29. november 2021.

Beslutning

Ældrerådet gennemgik referatet fra den 29. november med henblik på opfølgning - herunder:

 • Punkt 478 Evaluering af ældrerådsvalget.
 • Punkt 479 Ældrerådets funktionsperiode – evaluering:
  • Centerchefernes deltagelse på ordinære ældrerådsmøder. Centercheferne skal vurdere, hvad Ældrerådet skal orienteres om, men Ældrerådet skal også selv være opmærksomme på sager, hvor rådet ønsker orientering.
  • Nedsættelse af et PR-udvalg som skal tage sig af presse og synlighed af rådet.
  • Ældrerådet har et ønske om at blive en del af SKÆP via en opservatørpost, hvilket SKÆP´S nuværende vedtægter ikke giver mulighed for.
 • Punkt 480 henvendelse til Danske Ældreråd vedr. KB-medlemmer i Ældrerådet. Sagen skal drøftes på et ordinært ældrerådsmøde inden repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.


Begge referater blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referaterne fra det konstituerende ældrerådsmøde den 24. november og det ordinære ældrerådsmøde den 29. november 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Efter indstilling fra Omsorgsbestyrelsen skal Ældrerådet godkende 5 medlemmer for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. godkende Omsorgsbestyrelsens indstilling af 5 medlemmer for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ældrerådet godkendte Omsorgsbestyrelsens indstillinger.

Beskrivelse af sagen

Efter indstilling fra Omsorgsbestyrelsen skal Ældrerådet godkende 5 medlemmer til bestyrelsen for perioden 2022 - 2025.


I henhold til § 2 i Styrelsesvedtægt for Omsorgsbestyrelsen består bestyrelsen af 5 medlemmer, som godkendes af Ældrerådet og 1 medlem, som udpeges af Social og Sundhedsudvalget.


Omsorgsbestyrelsens periode følger Kommunalbestyrelsens og Ældrerådets valgperiode. Alle bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i Stevns Kommune.


De medlemmer Omsorgsbestyrelsen indstiller til godkendelse i Ældrerådet er:

 • Mariane Synøve Smed - leder af Mandagscafeen
 • Marianne Dyring - frivillig i Mandagscafeen
 • Birgit Christiansen - Store Heddinge pensionistforening
 • Lilly Meisner Pedersen - Ældrerådet
 • Vibeke Ambjørn - frivillig i Mandagscafeen.


Styrelsesvedtægt for Omsorgsbestyrelsen er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Formand og næstformand har indgået en markedsføringsaftale med Stevnsbladet (Sjællandske Medier) for 2022, som på dette møde sendes til formel godkendelse i Ældrerådet.


Ældrerådet skal herefter beslutte, hvordan rådet vil håndtere annoncering og anden kontakt til pressen i 2022 - herunder om rådet fortsat skal have én kontaktperson, som tager sig af rådets dialog med pressen i valgperiode 2022 - 2025.

Indstilling

Formand og næstformand indstiller til Ældrerådet, at:

 1. godkende markedsføringsaftalen med Stevnsbladet (Sjællandske Medier)
 2. beslutte hvordan rådet skal håndtere annoncering og anden kontakt til pressen i 2022
 3. beslutte om rådet skal have én kontaktperson, som tager sig af dialogen med pressen i valgperioden 2022 - 2025.

Beslutning

Indstillingens punkt 1

Ældrerådet drøftede markedsføringsaftalen herunder:

 • layout og andre muligheder. For eksempel kan Ældrerådet godt vælge at indrykke en dobbelt annonce hver måned, i stedet for enkeltannoncer hver 14. dag.
 • aftalen gælder et år - 2022, herefter tages sagen op til evaluering, med henblik på om aftalen skal fornyes. Ældrerådets forventning er, at annonceringen kan skabe større synlighed, og dermed forhåbentlig flere henvendelser fra borgerne. Bedre kendskab til Ældrerådet og rådets arbejde skal også bidrage til en højere valgdeltagelse ved næste ældrerådsvalg.


Markedsføringsaftalen blev godkendt, og ældrerådsmedlemmerne blev opfordret til at melde ind med input til kommende annoncer.


Indstillingens punkt 2

Formand og næstformand drøfter sagen efter dagens ældrerådsmøde og giver en tilbagemelding på næste ordinære møde den 7. februar.


Indstillingens punkt 3

Ældrerådet besluttede, at formanden også i denne periode skal være rådet´s kontaktperson til pressen.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 29. november (dagsordenspunkt 484) drøftede Ældrerådet synlighed i pressen. I forlængelse af dette havde formand og næstformand et møde med bladchefen på Stevnsbladet den 7. december, hvor der blev indgået en markedsføringsaftale for 2022. Aftalen medfører annoncering i Stevnsbladet hver 14. dag - første gang den 12. januar og sidste gang den 28. december. Annoncerne bliver meget lig med annoncen i Stevnsbladet den 15. december.


Markedsføringsaftalen bliver omdelt på mødet og forelægges Ældrerådet til formel godkendelse.


På baggrund af markedsføringsaftalen skal Ældrerådet beslutte, hvordan rådet vil håndtere annoncering og anden kontakt til pressen i 2022, herunder om rådet fortsat skal have én kontaktperson, som tager sig af rådets dialog med pressen i valgperiode 2022 - 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter til annoncering, som jf. markedsføringsaftalen er på 22.100 kr., finansieres af Ældrerådets eget budget for 2022.

Resume

Ifølge Stevns Kommunes Frivillighedspolitik skal Ældrerådet udpege én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for perioden 2022 - 2025.


Frivillighedspolitikken er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. udpege én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ældrerådet valgte Susanne Kierch til § 18 Indstillingsudvalget.


Ældrerådet har modtaget en henvendelse om foreningernes regnskabsafgivelse ved udbetaling af §§ 18 og 79 tilskud. Forvaltningen vil en af de nærmeste dage sende et uddybende brev til foreningerne. Kopi af brevene bliver sendt til ældrerådet, sammen med referatet fra dette møde.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal udpege én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for perioden 2022 - 2025.


Ifølge Stevns Kommunes Frivillighedspolitik skal Indstillingsudvalget bestå af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet samt 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde - se bilag.


Indstillingsudvalgets opgave er, at fremsende forslag til fordeling af tilskudsmidlerne til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.


Ansøgningsprocessen foregår som regel i september/oktober, med udbetaling af tilskud det efterfølgende år. Tilskuddet kan søges af frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner.


Det årlige møde i Indstillingsudvalget varer ca. 3 timer og afholdes ultimo oktober/primo november. Alle indkomne ansøgninger bliver fremsendt forud for mødet, så det er muligt at forberede forslag til indstilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet eventuelle udgifter i forbindelse med opgaver i § 18 Indstillingsudvalget finansieres af Ældrerådets eget budget.


Resume

Ældrerådet skal udpege 3 medlemmer til Indstillingsudvalget vedrørende tilskud efter Serviceloven § 79 til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for perioden 2022 - 2025.


Retningslinjerne er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. udpege 3 medlemmer til Indstillingsudvalget vedrørende tilskud efter Serviceloven § 79 til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ældrerådet valgte Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen og Anna K. M. Hansen til § 79 Indstillingsudvalget.

Beskrivelse af sagen

I Stevns Kommune bliver der i budgettet afsat midler til uddeling af tilskud til aktiverende foranstaltninger efter Servicelovens § 79. Beløbet fordeles med 75 % til ældreforeninger og 25 % til handicapforeninger. Beløbet til ældreforeninger administreres af Ældrerådet, og den årlige ansøgningsproces ligger som regel i september/oktober måned.


Ældrerådet skal udpege 3 medlemmer til Indstillingsudvalget.


Indstillingsudvalgets opgave er at udarbejde forslag til fordeling af midlerne, som efter behandling i Ældrerådet sendes til endelig godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet eventuelle udgifter i forbindelse med opgaver i § 79 Indstillingsudvalget finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ifølge Vedtægter for Stevns Ældreboligselskab er formanden for Ældrerådet i Stevns Kommune født medlem i bestyrelsen, men Ældrerådet skal udpege en suppleant for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. udpege en suppleant til Stevns Ældreboligselskabs bestyrelse for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ældrerådet valgte Jette Olsen som rådet´s suppleant i Stevns Ældreboligselskab.

Beskrivelse af sagen

Stevns Ældreboligselskab har hjemsted i Stevns Kommune, og har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger m.v. Det er Stevns Ældreboligselskab, der ejer og driver ældre- og plejeboliger beliggende i Stevns Kommune.


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, inkl. formanden:

 • 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.
 • 3 medlemmer udpeges af Social og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune, til at varetage beboernes interesser.
 • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
 • Formanden for Ældrerådet i Stevns Kommune er født medlem af bestyrelsen.


Ifølge Vedtægter for Stevns Ældreboligselskab skal der vælges suppleanter for medlemmerne, hvorfor Ældrerådet skal udpege en suppleant for perioden 2022 - 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til opgaver i Stevns Ældreboligselskab finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

På baggrund af et ønske fra formanden, skal Ældrerådet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal gennemgå rådets vedtægter og forretningsorden. Hvis arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for ændringer, skal gruppen udarbejde et forslag, som sendes til behandling i Ældrerådet og herefter til endelig godkendelse kommunalbestyrelsen.


Vedtægter og forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller til Ældrerådet, at

 1. nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende rådets vedtægter og forretningsorden.


Beslutning

Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående Søren Hall Jensen, Britta Jensen-Terpet og Hans C. Bech.


Formanden indkalder til det første møde.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 40/vejledning om ældreråd fra den 19. maj 2011 er det Kommunalbestyrelsen der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter Ældrerådets vedtægter. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.


Efter ønske fra formanden, skal Ældrerådet nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal gennemgå rådets vedtægter og forretningsorden, og vurdere om der er behov for ændringer. Er der behov for ændringer, skal arbejdsgruppen udarbejde et forslag, som sendes til godkendelse i Ældrerådet og herefter til endelig godkendelse kommunalbestyrelsen.


Vejledning om ældreråd, vedtægter og forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

Ældrerådet skal udpege kontaktpersoner til plejecentrene for valgperioden 2022 - 2025. Derudover skal Ældrerådet beslutte, om der er behov for kontaktpersoner til de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. udpege kontaktpersoner til plejecentrene.
 2. beslutte om der er behov for kontaktpersoner til de politiske udvalg og administrative centre.

Beslutning

Ældrerådet valgte følgende til kontaktpersoner til plejecentrene:

 • Plushøj – Lilly Meisner Pedersen.
 • Stevnshøj – Jette Olsen.
 • Hotherhaven – Bodil Nielsen.
 • Egehaven – Britta Jensen-Terpet.
 • Brohøj – udgår, da det ikke længere hører under Ældrerådets område.
 • Nyt plejecenter i St. Heddinge – Anna K. M. Hansen.


Kontaktpersonerne vil på alle ordinære møder orienterer resten af Ældrerådet om nyt fra plejecentrene.


Kontaktpersoner til politiske udvalg og administrative centre

Ældrerådet besluttede, at der ikke skal udpeges kontaktpersoner for de politiske udvalg og administrative centre. Formanden forventer, at alle medlemmer selv følger med i de politiske dagsordener og referater på kommunens hjemmeside. Formanden opfordrede også medlemmerne til at melder ind på de ordinære møder, hvis der er punkter af relevans for Ældrerådet.


Stevns Trafiksikkerhedsråd

Ældrerådet valgte Søren Hall Jensen til Trafiksikkerhedsrådet og afventer mødeindkaldelse fra Teknik & Miljø.


Gennemgang af SSU og PMT´s dagsordener

Ældrerådet har i valgperioden 2018 - 2021 haft nogle faste dagsordenspunkter, hvor centercheferne fra henholdsvis Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø har orienteret om de kommende politiske dagsordner til SSU og PMT. Det blev besluttet, at de faste dagsordenspunkter bevares. Dog bedes centercheferne om "kun" at orienterer om sager, der har relevans for Ældrerådets område. Dagsordenspunktet udgår, hvis der ikke er nogen relevant orientering.


Formanden opfordrede igen ældrerådsmedlemmerne til at holde øje med de politiske dagsordner, da rådet også selv har mulighed for at invitere de politiske udvalgsformænd, centerchefer eller andre, som kan orienterer Ældrerådet om aktuelle emner.


Centerchefen for Teknik & Miljø havde forud for dette møde sendt en mail til Ældrerådets sekretær, som blev læst op på mødet. Det var en orientering om to lokalplaner, som i øjeblikket er i høring på kommunens hjemmeside:

 • Lokalplan vedrørende Bolunden i Hårlev
 • Lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende et område i Valløby.

Beskrivelse af sagen

På Ældrerådsmødet den 29. november var der enighed om, at Ældrerådets fortsat skal have kontaktpersoner på Stevns Kommune´s plejecentre. Plejecentrene der skal udpeges kontaktpersoner til, er:

 • Plushøj i Rødvig.
 • Stevnshøj i Store Heddinge, hvor der også er rehabiliteringscenter
 • Hotherhaven i Hårlev, som både er somatisk- og demensplejecenter
 • Egehaven i Strøby Egede
 • Brohøj i Klippinge, som primært er psykiatricenter, men hvor der fortsat er en række spise-kom-sammen arrangementer for de ældre
 • Nyt plejecenter i Store Heddinge, som har forventet åbning i august 2023.


Ældrerådet skal også beslutte, om rådet har behov for kontaktpersoner i forhold til Stevns Kommune´s administrative centre og politiske udvalg De administrative centre er:

 • Teknik & Miljø
 • Arbejdsmarked
 • Børn & Læring
 • Politik & Borger
 • Økonomi, HR & IT
 • Sundhed & Omsorg


Ud over kommunalbestyrelsen (KB) er der en række politiske fagudvalg, som er:

 • Økonomiudvalget (ØU)
 • Børn, Unge og Læring (BUL)
 • Social og Sundhed (SSU)
 • Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET).


I valgperioden 2018 - 2021 havde Ældrerådet udpeget kontaktpersoner, som på de ordinære ældrerådsmøder skulle orientere om sager af relevans for Ældrerådet, fra hver deres politiske udvalg. Men da Ældrerådets primære område er inden for SSU og PMT samt KB og ØU, indstiller formanden til, at der ikke udpeges kontaktpersoner i denne valgperiode. Begrundelsen er, at ældrerådet bliver orienteret løbende af centercheferne for henholdsvis Sundhed & Omsorg samt Teknik & Miljø. Derudover forventer formanden, at ældrerådsmedlemmerne selv følger med i de politiske dagsordener.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Forvaltningen skal i gang med at planlægge Ældrerådets introduktionsprogram. Derfor skal Ældrerådet beslutte hvor rådet gerne vil på besøg, hvem rådet gerne vil have besøg af og i hvilken rækkefølge introduktionen skal foregå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at beslutte

 1. hvor rådet gerne vil på besøg
 2. hvem rådet gerne vil have besøg af
 3. i hvilken rækkefølge introduktionen skal foregå.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at besøge plejecentrene, hvor rådet også kan blive introduceret til Rehabiliteringscentret og dagcentrene, samt Sundheds- og Frivillighedscentret, hvor rådet samtidig kan blive introduceret til trænings- og demensområdet. På grund af coronasituationen bliver besøgene først gennemført senere på året.


Ældrerådet ønsker også at inviterer SSU til et kommende ældrerådsmøde.


Boblberg har tilbudt at deltage på et ældrerådsmøde, for at orienterer om den digitale platform. Ældrerådet takkede ja til tilbuddet.


Der blev også fremsat ønske om at besøge Café Stevnen og Mænds Mødesteder. Ældrerådet tager selv kontakt.


Følgende områder blev drøftet:

 • selvstyrende kommuner/frikommuner, hvor Ældrerådet gerne vil hører om erfaringer og resultater inden for ældreområdet.
 • Demensområdet, herunder mulighed for at inviterer foredragsholder fra et arrangement på Stevns Fyr til et ældrerådsmøde - eventuelt som temadrøftelse forud for et ordinært ældrerådsmøde.
 • Frivillighed, hvad er det for en størrelse, og hvilke forventninger er der til de frivillige?


Søren er tilmeldt Danske Ældreråds temadag i Ringsted for nye medlemmer.


På ældrerådsmødet den 7. februar starter mødet med en introduktion til Sundhed & Omsorg v/centerchefen. Derudover skal Ældrerådet fastlægge introduktionsprogram for de kommende møder.

Beskrivelse af sagen

Til foråret afholder Danske Ældreråd en temadag for nyvalgte medlemmer af Ældrerådet, men Ældrerådet skal også introduceres til relevante områder og samarbejdspartnere Stevns Kommune.


Forvaltningen skal i gang med at forberede Ældrerådets introduktionsprogram, og rådet skal derfor beslutte hvor rådet ønsker at komme på besøg, hvem rådet ønsker at inviterer til kommende ældrerådsmøder og i hvilken rækkefølge introduktionen skal foregå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter som for eksempel kørselsgodtgørelse finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Efter ønske fra formanden skal Ældrerådet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal sætte gang i revideringen af rådets brochure.

Indstilling

Formanden indstiller til Ældrerådet, at

 1. nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med revideringen af rådets brochure.

Beslutning

Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe/redaktionsudvalg bestående af Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen.


Arbejdsgruppen skal gennemgå den nuværende brochure, med henblik på om der er behov for en opdatering, eller om brochuren kan bruges, som den er.


Hvis brochuren skal opdateres, skal Ældrerådet arbejde på at skaffe flere annoncører, da erfaringer fra 2018 viser at det var en udfordring, og brochuren derfor blev dyrere end forventet.

Beskrivelse af sagen

Den seneste brochure vedrørende Ældrerådet er fra 2019. Brochuren blev fordelt på relevante steder af rådets medlemmer. Brochuren kan også findes på Stevns Kommunes hjemmeside.


Efter ønske fra formanden skal Ældrerådet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal gennemgå brochuren og fremkomme med forslag til ændringer. Det endelige forslag skal godkendes i Ældrerådet og af forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til brochuren finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

På baggrund af ønske fra formanden skal Ældrerådet drøfte rådets mærkesager i 2022 og beslutte, om rådet vil arbejde med Danske Ældreråds mærkesager i 2022.

Indstilling

Formanden indstiller til Ældrerådet, at

 1. beslutte om rådet vil arbejde med Danske Ældreråds mærkesager i 2022.

Beslutning

Ældrerådet drøftede Danske Ældreråds mærkesager i 2022, som spænder meget bredt.


På ældrerådsmødet den 7. februar skal Ældrerådet beslutte, hvilke fokusområder man vil arbejde med i 2022, herunder om Danske Ældreråds mærkesager skal være en del af fokusområderne. Ældrerådet blev opfordret til at læse om mærkesagerne på Danske Ældreråds hjemmeside. Link sendes ud sammen med referatet fra dette møde.

Beskrivelse af sagen

På det næste ordinære ældrerådsmøde i februar skal Ældrerådet beslutte, hvilke mærkesager rådet vil arbejde med i 2022.


Danske Ældreråd har fire mærkesager, som er:

 • Økonomi til en værdig ældrepleje.
 • Forebyggelse så flere ældre får et godt liv.
 • Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne.
 • Udbredelse af nye boligformer for ældre.


Efter ønske fra formanden skal Ældrerådet beslutte, om Danske Ældreråds mærkesager er emner, som Ældrerådet vil arbejde med i 2022. Derudover opfordrer formanden ældrerådsmedlemmerne til, at fremkomme med yderligere forslag til mærkesager, som drøftes videre på februar-mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I denne sag bliver Ældrerådet orienteret om gældende regler for kørsel og diæter i forbindelse med ældrerådsarbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

I Stevns Kommunes diætregulativ er Ældrerådet på "positivlisten". Positivlisten er en liste over hvilke "ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer" der kan modtage kørsel og diæter. I Ældrerådets vedtægter § 7, stk. 3 står der også, at "medlemmer af ældreråd modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse".


Jf. Ældrerådets forretningsorden ydes der diæter og udgiftsgodtgørelse ved deltagelse i ældrerådsmøder. I bilaget til forretningsordenen står der hvilke øvrige møder der udløser diæter, og at der udbetales kørselsgodtgørelse for deltagelse i alle møder.


Udgangspunktet for udbetaling af diæter er, at

 • opgaver som er pålagt Ældrerådet ("skal-opgaver") udløser diæter
 • frivillige opgaver, som ikke er pålagt Ældrerådet udløser ikke diæter, hvilket et svar fra Velfærdsministeriet i 2008 også understøtter. I svaret står der, at "ældrerådsmedlemmer ikke er berettigede til at modtage diæter for frivillig deltagelse i konferencer, kurser mv.".


Ældrerådets sekretær sørger for udbetaling af kørsel og diæter efter de ordinære ældrerådsmøder. Ved udbetaling af kørsel og/eller diæter for andre møder, er det de enkelte medlemmer, som selv skal give besked til rådets sekretær.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen vil orientere Ældrerådet om gældende regler for kørsel og diæter i forbindelse med ældrerådsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. tage orienteringen efterretning.

Beslutning

I 2022 er Ældrerådets budget på 140.000 kr., hvor Ældrerådet allerede har brugt en del på markedsføringsaftalen med Stevnsbladet – se dagsordenspunkt 4.


Forvaltningen er i øjeblikket ved at afslutte regnskabsåret 2021. På ældrerådsmødet den 7. februar vil forvaltning orientere om resultatet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Der blev spurgt ind til hvad Omsorgsbestyrelsen laver. Omsorgsbestyrelsen står for mandagscaféen på Stevnshøj, hvor der afholdes møder for borgere i Stevns Kommune både forår og efterår.


Ældrerådet drøftede kørsel med Flextrafik.


På ældrerådsmødet den 7. februar vil Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper komme i høring jf. beslutning i SSU den 5. januar.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.