Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 3 maj 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 3. maj 2022.


Beslutning

Godkendt.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2022 på møderne i maj, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022
 2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og vil indgå i sagen til Økonomiudvalget

Beslutning

 1. Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Sagens gang

Plan- Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Plan, Miljø og Teknik.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over merforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt på følgende:


Vejvæsen 1,157 mio. kr.

Faste ejendomme 0,157 mio. kr.

Ældreboliger -0,026 mio. kr.Der er ingen udgifter pr. 28/2 som følge af corona.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn ingen overførsler til 2023.


Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som udelukkende består af overførsler til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også i tilfælde af mer-/mindreudgifter som følge af corona.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2022 på 1,3 mio. kr. vedrørende drift og mindreudgift på 6,5 mio. kr. vedrørende anlæg.


Der forventes overført 0 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og 6,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om status for sager i Stevns Ejendomme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et årshjul til udvalgets orientering.

Siden vedtagelsen af anlægsbevillingen for de prioriterede puljer til henholdsvis "Større vedligehold af kommunale ejendomme" og til "Energiforbedringer" er der ikke sket ændringer i prioriteringen. (Se bilag) 

Siden seneste fremlæggelse af årshjulet er der ikke sket ændringer. (Se bilag)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal tage stilling til omfanget af ladestander på offentlige parkeringspladser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1.      Stevns kommune opfylder gældende ladestanderbekendtgørelsen og undersøger hvorvidt der er kommerciel interesse for opsætning af standere på Stevns

Beslutning

1. Udvalget godkender, at forvaltningen undersøger markedet for opsætning af stander og ønsker at det sker hurtigst muligt.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Andel af elbiler stiger radikalt på de danske veje og med det behovet for ladestandere. Den grønne omstilling er i fuld gang og drives i en vis grad af de frie markedskræfter.

Lovgivning
Frem mod 2025 skal der i følge en bekendtgørelse fra Transport- og Boligministeriet opstilles langt flere ladestandere til elbiler ved ejendomme og arbejdspladser. Dette har også betydning for kommunens offentlige parkeringspladser. Orientering herom er givet til Plan, Miljø og Teknik juni 2020 og maj 2021, vedlagt som bilag.

Opstilling af ladestandere har i en længere periode befundet sig i en juridisk gråzone, idet Ladestanderbekendtgørelsen stiller krav til, at kommunen skal etablere ladestander, og

Ankestyrelsen i januar 2021 afgjort, at kommuner ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan betale for etablering af offentligt tilgængelige el-ladestander.


Ladestanderbekendtgørelsen er pr. 4. april 2022 blevet suppleret med en lov der sikre markedsvilkår for forbrugerne samt giver kommuner og regioner mulighed for at yde betaling til operatøren der etablere ladestander på offentlige arealer. Senest er der kommet en bekendtgørelses i høring der skal præcisere dele af lovteksten dateret den 4. april 2022.


Bekendtgørelsen stiller følgende krav:


For beboelsesbygninger

 • Bestående bygninger: Ingen krav om ladestandere
 • Mere end 10 p-pladser, og der sker en større ombygning af p-pladsen: Alle ombyggede parkeringspladser skal forberedes til ladestandere.
 • Mere end 10 p-pladser, og der er tale om nybyggeri: Alle p-pladser skal forberedes til ladestandere.


Andre bygninger

 • Bestående bygninger med mindre end 20 p-pladser: Ingen krav om ladestandereBestående bygninger med mere end 20 p-pladser: Der skal etableres mindst en ladestander senest den 1. januar 2025.
 • Kravet gælder ikke bestående bygninger ejet og benyttet af små og mellemstore virksomheder.
 • Mere end 10 p-pladser, og der sker en større ombygning af bygningen: Der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere.
 • Mere end 10 p-pladser, og der er tale om nybyggeri: Der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere.
 • Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere efterfølgende.Bekendtgørelses betydning i Stevns Kommune

Forvaltningen har opgjort antallet at alle offentlige parkeringspladser og delt dem om i over/under 20 pladser.


Parkeringspladser med mere end 20 pladser
Ved parkeringspladser, hvor der er plads til mindst 20 biler, skal der inden 1. januar 2025 etableres mindst én el-ladestander. Jf. bilag ”P-pladser offentlige” så har forvaltningen forsøgt at sætte parkeringspladser med mere end 20 pladser, ind i 3 kategorier i forhold til hvor attraktive de vil være for udbydere af ladestander.

En udbudsproces vil kunne forløbe over 3-4 måneder i slutningen af 2022 og start 2023. Efter et udbud kan vinderen igangsætte etableringen af ladestanderne i løbet af 2023-2024. Tilbage vil der være et antal ladestander der ikke var kommerciel interesse for og disse vil så kunne udbydes med medfinansiering fra Stevns kommune i løbet af 2024, sådan at Ladestanderbekendtgørelsen opfyldes fra 1. januar 2025

Forvaltningen skønner, at en normal ladestander med 2 udtag vil koste 40.000 – 100.000 kr. at etablere, afhængig af den fysiske placering i forhold til nærmeste strømkilde + årlige driftsomkostninger. Ved godkendelse at indstillingen bliver der udarbejdet et anlægsønske til budget 2023 og 2024, hvor 2024 må forventes at blive noget større end 2023.

Parkeringspladser med mindre end 20 pladser
Ladestanderbekendtgørelsen omhandler kun parkeringspladser med mere end 20 pladser, hvilket efterlader pladser med mindre end 20 pladser uden ladestander. Parkeringspladser mindre end 20 pladser er typisk placeret ved daginstitutioner, små parkeringsarealer i boligområder, ved kirker og små stationer ved jernbanen. Disse er også kendetegnende ved en meget lille udskiftning af biler i løbet af dagen eller generelt få parkeringer i løbet af dagen. Grundet ovenstående argumenter skønnes der ikke at være en kommerciel interesse på disse parkeringspladser.

Forvaltningen skønner, at en normal ladestander med 2 udtag vil koste 40.000 – 100.000 kr. at etablere, afhængig af den fysiske placering i forhold til nærmeste strømkilde + årlige driftsomkostninger.

Forvaltningen anbefaler, at man afventer etablering af ladestander på disse parkeringspladser, dels for at prioritere ladestander i forhold til parkeringspladser over 20 pladser og dernæst for at følge behovet generelt for ladestander.Infrastruktur, strøm kapaciteten

En ladestander kan spænde over alt fra en enkelt langsomt-ladende vægmonteret til hurtigt-ladende ladestandere. Første løsning er relativt billig og kræver begrænset kapacitet af strøm mens anden løsning kan have væsentlige udgifter i relation til anlægsarbejde, tilslutningsafgift og køb af ekstra amperetræk samt evt. udbedring af den konkrete parkeringsplads. Dertil kommer en eventuel overbelastning af distributionsnettet. Det er derfor nødvendigt at få undersøgt om der er tilstrækkelig kapacitet af strøm på de udvalgte destinationer og særligt de destinationer hvor der forventes at være en klar kommerciel interesse særligt for opsærning af hurtigt-ladende ladestandere.


Tid og procesplan


Foråret 2022

Poltisk afklaring

Forår og sommer

Afklaring af infrastruktur - strøm

Efteråret

klargøring af budsproces

slutningen af 2022 og start 2023

udbudsproces

Efterår 2023

udbydes af standpladser med evt. medfinansiering fra Stevns kommune

1. januar 2025Forvaltningen indstiller, at det afklares hvor og i hvilket omgang, der er kommerciel interesse for opsætning af standere på Stevns, og sagen vender efterfølgende retur til udvalget, bl.a. for en drøftelse af hvorvidt parkeringspladser med under 20 pladser skal have etableret ladestander.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestander i forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagens økonomiskekonsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende og medtages i budgetopfølgninger/kommende budget.

Resume

Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres om igangværende planlægning, lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.

 • Skemaet over lokalplaner er opdateret på baggrund af udvalgets prioritering af lokalplaner på deres møde d. 5. april. Tillæg til Lokalplanerne 5-03 og 5-04 ændres fra tillæg til lokalplaner og skal opstartes på ny. Lokalplan for boliger på Thorsvænge i Rødvig afventer salg af grunden og skal ligeledes opstartes på ny. Lokalplan for Stevns Fyrcenter er sat i bero, indtil der er behov for at udarbejde en ny lokalplan.
 • Lokalplan 187 for Heliport ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev er blevet aflyst d. 13. april 2022. Formålet med heliporten var at gøre det muligt at flyve mandskab til og fra Kriegers Flak i den periode landføringsanlægget var under opførelse. Når driften var ophørt, skulle bebyggelse fjernes igen og lokalplanen aflyses. Helikopterflyvepladsen er ikke længere i drift.


 • I forbindelse med den offentlig høring af lokalplan forslag nr. 204, kommuneplan tillæg nr. 1 og spildevandstillæg er der modtaget i at 12 høringssvar. Bolig- & planstyrelsen har giver høringssvar på antal af boliger i planforslaget og på den baggrund skal planforslaget revideres med et reduceret antal boliger. Planforslaget beholder sin nuværende karakter og princip for bebyggelsesplan, men reduceres fra 50 tæt-lav boliger til 35 tæt-lav boliger.

I forbindelse med den offentlig høring er der desuden indkommet oplysninger om grundvandsdannende opland, som betyder at der skal udarbejdes nyt spildevandstillæg.

Det forventes at det reviderede planforslag med nyt spildevandstillæg, er klar til politisk behandling juni 2022, med ny offentlig høring efterfølgende.


Foruden bekymringer om grundvand og spildevandstillægget, omhandlede høringssvarene spørgsmål/bekymring til kommunens prioritering af udvikling af Valløby og omvendt

positive tilkendegivelser af projektet. Bekymring går blandt andet på at boligområdet bevæger sig ind i det bevaringsværdige landskab. Med det reviderede planforslag og nyt spildevandstillæg, imødekommer projektet de bekymringer som kan være omkring landskabet idet planområdet ikke strækker sig ud i det bevaringsværdige landskab. Reduktion i antallet af boliger vil også medføre at projektet imødekommer udvikling af Valløby i bedre overensstemmelse med byens nuværende størrelse.


Flere høringssvar vedrører desuden trafikale forhold uden for planområdet. Trafikken uden for planområdet reguleres ikke med planforslaget, men det reducerede antal boliger vil medfører en reduktion i øget trafik omkring planområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

Myndighedsansvaret i forhold til brandsyn er ved årsskiftet til 2022 flyttet fra Beredskabsloven til Bygningsreglementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Pr. 1. januar 2022 er det alene byggelovgivningens driftsmæssige bestemmelser, der er gældende. Dette medfører en overgang fra generelle forskrifter til detailbestemmelser for det enkelte byggeri.


Brandsyn

Trafik-, bolig- og byggestyrelsen har sammen med Beredskabsstyrelsen oplyst, at det er intentionen, at det stadig er beredskabspersonale, der skal gennemføre brandsyn. Beredskabslovens driftsmæssige forskrifter er udgået pr. 31. december 2021, og fremadrettet er det bygningsmyndigheden, der skal tilvejebringe oplysninger om deres tidligere godkendelser, således at der i samarbejde med beredskabet kan udarbejdes et ”forklæde” for det enkelte sted.


For Stevns Kommunes bygningsmyndighed omfatter dette samlet ressourcer til 93 brandsynsadresser, hvoraf ca. 50 vil skulle gennemføres i 1. kvartal 2022 (øvrige i løbet af 2022). Brandsyn på brandfarlige virksomheder er stadig under Beredskabsloven.


I forbindelse med brandsyn indsender beredskabet rapporter til Byggesagsteamet. Er der anmærkninger i rapporten, er det byggemyndighed, der skal søge forholdene bragt i orden med hjemmel i bygningsreglementet.


Byggeloven er mere rigid i forhold til, hvad der kan tillades og på hvilket grundlag. Byggemyndigheden kan ikke indgå i en dialog med ansøger på samme måde, som beredskabet tidligere har kunne. En sådan dialog med rådgivning tillader byggeloven ikke, da den ligger op til, at man benytter sig af certificerede rådgivere ved manglende ekspertise. Byggemyndigheden må vejlede omkring lovgivningen, men ikke komme med tekniske løsninger ansøgeren kan følge. Denne nye problematik vil ansøgere specielt opleve ved ansøgninger om midlertidige arrangementer.


Godkendelse af midlertidig brug

Afhængigt af arrangementet indeholder bygningsreglementet forskellige krav om anmeldelse, godkendelse af planer og procedurer, eller hvis man ikke kan leve op til vejledningerne, krav om at der søges en byggetilladelse med tilknyttet brandrådgiver. Kompleksiteten i lovgivningen bevirker, at flere ansøgere vil opleve en mere kompleks proces end tidligere.

For midlertidige arrangementer som festivaler og markeder kan man desværre ofte ikke nå at få bygge- og brandtilladelsen, før arrangementet skal afholdes. Disse arrangementer har tidligere været ansøgt hos beredskabet med meget korte frister og med meget få brandtekniske dokumenter.

Da opgaven nu ligger hos byggemyndigheden og ansøgninger/anmeldelser behandles sideløbende med byggemyndighedens andre ansøgningstyper, er der ikke kapacitet til akut/hastebehandlinger på få dage. Bygningsreglementet har indskrevet frister, hvor anmeldelser har korteste frist, der foreskriver, at anmeldelsessager skal indsendes senest 14 dage før arrangementet afholdes. Dette kan alene ske, hvis arrangement og bygningen overholder visse krav. Jf. byggeloven har man 2 muligheder for at afholde midlertidige arrangementer, hvor Byggesag skal involveres:


 1. Anmeldelse af den midlertidig arrangement, da bygningen og arrangementet lever op til bygningsreglementets minimumskrav for at man kan anmelde arrangementet til os.
 2. Ansøgning om byggetilladelse, da bygningen eller arrangementet afviger fra de minimumskrav der er i vejledningen.

Kræver arrangementet en byggetilladelse, er der ved denne type sager minimum 12 ugers behandlingstid fra man modtager kvittering på, at ansøgningen er fyldestgørende.


Opgaver der er tilgået byggemyndigheden på nuværende tidspunkt:

 • Myndighed ved udbedring af mangler konstateret af beredskabet ved brandsyn.
 • Myndighed ved udbedring af mangler på brandtekniske anlæg konstateret af tilsynsførende instans (Eks. DBI)
 • Godkendelser af div. Planer ved midlertidige arrangementer (Brandteknisk sagsbehandling)
 • Kontrol af anmeldelser ved midlertidig overnatning (Brandteknisk sagsbehandling)Orientering af beredskabet ved div. sagstyper hvor beredskabet tidligere var myndighed, men stadigt har indsatstaktisk interesse i.

Formålet med overdragelsen af beredskabets lovgivning.

I efteråret 2015 tilkendegav den daværende regering, at man ville forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, blev samlet i byggeloven. Problemet var på daværende tidspunkt, at der ikke altid var sammenhæng mellem bygningsreglementet og brandbekendtgørelser, for de blev hver især løbende tilpasset. Bl.a. blev brandsyn efterfølgende flyttet fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen, og der har været en længere proces med overflytningen ifm. Bygningsreglementet 2018. Overdragelsen er lovgivningsmæssigt nu afsluttet med seneste tiltag af 1.januar 2022.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet Kapitel 5 – Brand.

Den vejledning man skal følge ved midlertidige overnatninger hedder ”Bilag 11d: Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning” Link til hjemmesiden følger her: BR18 (bygningsreglementet.dk)

Resume

Vejnavne i kommende boligområde beliggende i lokalplan 83 ønskes godkendt

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget vælger 3 vejnavne blandt de 7 forslåede vejnavneBeslutning

Udvalget navngav vejene

 • Røllikevej
 • Høgeurtvej
 • Kodrivervej


Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Området for Lokalplan 83 ligger i Store Heddinge med tilkørsel fra Overdrevsvej. Lokalplanen for området blev godkendt af kommunalbestyrelsen i februar 2007.


Lokalplanen omfatter et ca. 5.7 ha stort område på matr.nr. 96a Store Heddinge Markjorder, Store Heddinge. Området ligger i den vestlige del af Store Heddinge, og afgrænses mod vest af landzone, mod nord og syd af landzone (udlagt byudviklingsområde), og mod øst af byzone (Store Heddinge, Lokalplan nr. 57).


Bebyggelsen vil bestå af 95 huse, heraf 71 tæt-lav rækkehuse i en etage og 6 punkthuse i to etager med 4 lejligheder i hver. Området er forsynet med en primære vejforbindelse og to mindre sideveje. Da der ikke umiddelbart er personer eller gårde med tilknytning til det pågældende areal, som kan danne grundlag for vejnavnene, foreslås det, at de kommende vejnavne tager afsæt i historikken omkring området.


Overdrevsvej var før i tiden forbindelsesvejen mellem Store Heddinge by og Overdrevet, der før landboreformerne udgjorde de fælles græsningsarealer. Her gik kvæget på græs og sørgede på den måde for en stor artsrigdom på overdrevet.


Det foreslås af den primære vejforbindelse og de to mindre veje får navne efter planter som hører til overdrevets plantesamfund, og som alle findes på Stevns. Ejeren har ikke selv forslag til vejnavne og tilslutter sig at vejene får navne efter planter, som hører til overdrevets plantesamfund. Forvaltningen har følgende syv forslag til mulige vejnavne og udvalget skal vælge tre af navnene.


 • Røllikevej
 • Høgeurtvej
 • Kodrivervej
 • Harekløvervej
 • Rapgræsvej
 • Markbynkevej
 • Mjødurtvej


Ved valg af vejnavne fra den Stevnske overdrevsnatur kommer området til at hænge godt sammen med naboudstykningen, hvor vejene hedder Tranebærvænget, Jordbærvænget og Solbærvænget.


Med godkendelse af vejnavn vil der kunne oprettes adresser for de enkelte boliger i området.

Retsgrundlag

Adresselovens §3

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Sagen er dels en præsentation af Klima- & energiregnskabet for Stevns Kommune for 2019 og scenariet for udviklingen af udledningen af drivhusgasser frem til 2050, dels et oplæg til drøftelse i udvalget for Plan, Miljø og Teknik af målsætninger og strategi for arbejdet med Stevns Kommunes DK2020-klimaplan.     

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tage til efterretning, at Klima- & energiregnskab 2019 for Stevns Kommune offentliggøres på kommunen hjemmeside, jf. bilag 1

2. drøfte status quo scenarie, mål, indsatsområder og involvering af lokalsamfundet ifm. DK2020-klimaplanen, jf. bilag 2 og 3

Beslutning

1. Udvalget tager til efterretning, at klima- & energiregnskabet 2019 offentliggøres på hjemmesiden.

2. Udvalget er generelt enige om, at

- reduktionsmålet i 2030 for drivhusgasser skal være 70% i forhold til udledningsniveauet i 1990.

- opvarmning af bygninger er særlig vigtigt indsatsområde.

- generel opbakning til de foreslåede tiltag til reduktion af drivhusgasser.

- involvering af lokalsamfundet skal indeholde et borgermøde om DK 2020 i hver af udviklingsbyerne i efteråret 2022.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Klima- & energiregnskab

Stevns Kommunes Klima- & energiregnskab 2019 viser, at udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed i 2019 er opgjort til 146.000 tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 6 tons CO2-ækvivalenter per indbygger. Energisektoren står for omkring 40 % af denne udledning, transportsektoren for ca. en tredjedel og landbrugssektoren for ca. en fjerdedel. Udledningen i 2019 er opgjort til at være en tredjedel lavere, end den var i 1990.

Regnskabet er en del af grundlaget for kommunens kommende DK2020- klimaplan, idet det udpeger de sektorer og aktiviteter inden for Stevns geografi, som bidrager med størst udledning af drivhusgasser, og hvor der derfor er behov for at undersøge, hvilke muligheder der er for at gøre en indsats for at reducere disse udledninger.

Der er lagt vægt på i regnskabet at belyse hvilken metode og hvilke data, der er anvendt ifm. regnskabet. Regnskabet er opbygget i overensstemmelse med retningslinjer, som er vedtaget af FN’s klima-panel, og som anvendes i det nationale klimaregnskab. Dette til trods vil der altid være manglende viden, usikkerheder og valg at træffe, når man skal opstille et klimaregnskab.

Scenarier og målsætninger for udledning af drivhusgasser

Business As Usual (BAU) Scenariet for Stevns, som illustrerer, hvordan udledningen af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2050 uden nye lokale tiltag. BAU-scenariet og de forudsætninger, det bygger på, fremgår af bilag 2.

Scenariet viser bl.a., at uden lokale tiltag, så vil drivhusgasudledningen i 2030 være reduceret med 29.000 ton CO2-ækvivalenter siden 2019 – eller med i alt 47 % siden 1990.

Det er et krav ifm. deltagelsen i DK2020 projektet, at kommunens Klima- og energiplan skal definere, hvordan kommunen bliver klimaneutral senest i 2050, og at kommunen skal fastlægge ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030. I Stevns Kommune er der truffet beslutning om, at kommunen skal være klimaneutral senest i 2050, men det er endnu ikke besluttet, hvad det overordnede reduktionsdelmål skal være.

Bilag 2 redegør for forskellige overvejelser ifm. fastlæggelse af det overordnede reduktionsdelmål og af andre mere specifikke målsætninger. Bilaget omfatter endvidere en oversigt over eksisterende målsætninger vedtaget af Stevns Kommune, som er af relevans for DK2020 arbejdet.

Strategi for arbejdet med DK2020-klimaplanen

Der er behov for at få indkredset, hvordan Stevns Kommune finder frem til, hvilke konkrete tiltag der skal indgå i den kommende klima- og energiplan. Bilag 3 behandler en række spørgsmål under de to hovedoverskrifter:

1. Udvælgelse af indsatsområder og tiltag

2. Inddragelse af interessenter og nøgleaktører.


Udvalgets drøftelse

Formålet med bilag 2 og 3 er at lægge op til en drøftelse i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik af mål og strategi for den del af DK2020-arbejdet, som vedrører reduktion af drivhusgasser. Pba. denne drøftelse og input fra DK-2020 projektlederens indledende besøg hos potentielle interessenter vil forvaltningen udarbejde materiale til brug for kommunalbestyrelsens temadrøftelse 16. juni 2022 af ambitionsniveau, fokusområder og prioriteringer for den kommende klima- og energiplan.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Dagsordenspunktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 31. august løbende analyseret for skadelige bakterier, og ud fra analyserne klassificeres badevandsstationerne (badestrandene) det efterfølgende år i fire kategorier: ringe, tilfredsstillende, god og udmærket. Sagen er den årlige orientering til PMT om badevandskvaliteten i den foregående sæson og dette års klassificering af badevandsstationer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker. Analyseresultaterne indberetter kommunerne til Miljøstyrelsen, som afrapporterer til EU. På den måde bliver badevandskvaliteten i EU-landene hvert år registreret og klassificeret. Badevandet klassificeres i 4 klasser; "Udmærket", "God", "Tilfredsstillende" og "Ringe", hvor "Udmærket" er den bedst mulige kvalitet. Klassificeringen af badevandet beregnes ud fra prøver fra de sidste 4 sæsoner.


I 2022 er alle de ni stevnske badestrande, hvor der foretages målinger, klassificeret som "Udmærket", og dermed beholder de alle klassificeringen fra 2021, hvor alle strande også lå i den bedste kategori.


Ved flere af vores badestrande er der af og til kortvarige forureninger i løbet af badesæsonen. Disse forureninger skyldes primært, at der kan ske overløb med spildevand fra kloakudløb eller vandløb. Dette forekommer særligt i Strøby Egede og Rødvig, da der her er flere steder med udløb ved stranden. På badevandsstationerne Rødvig Øst, Strandparksvej og Strøby Egede Ahornvej er der opstillet elektroniske varslingsskilte, som er koblet til overløb ved stranden. Der varsles med røde lamper på et skilt på stranden fra overløbets start og fortsat i 24 timer efter at overløbet ikke længere kan måles. Sker der et nyt overløb inden for de 24 timer, fortsættes varslingen i endnu 24 timer. Varslingssystemet er dog kun en registrering af selve overløbet og er ikke baseret på en måling af graden af forurening. Varslingssystemet er lavet efter et forsigtighedsprincip, og der kan således godt være varsling fra det elektroniske system uden at der er tale om overskridelse af badevandskvaliteten.


I 2021 har der været en enkelt overskridelse af analysekravene for badevandskvaliteten. I august blev der på stranden Rødvig Øst målt høje koncentrationer af E. coli og Enterokokker, og der blev straks sat advarselsskilte på stranden og på hjemmesiden. Årsagen til overskridelsen skyldes sandsynligvis et kraftigt regnvejr i døgnet op til prøvetagningen. Den østlige del af Rødvig er separatkloakeret, og regnvandet ledes for en stor del til vandløbet Lejdebækken, som har udløb ved stranden. Vandet i Lejdebækken kommer nordfra, og her tilledes overløb fra de spildevandskloakerede områder i Skørpinge og Lille Heddinge. Det var ikke muligt at opklare, hvorvidt overskridelsen skyldtes et overløb i Rødvig eller kom længere opstrøms fra i systemet, men forureningen var ophørt ved den kontrollerende opprøve to dage senere.


Når der sker overskridelser af kvalitetskravene til badevand, tages der en omprøve inden for 3 dage, og herefter tages endnu en opfølgende prøve inden for en uge. Der er derfor god kontrol med tilstanden af vandkvaliteten inden advarslen om badning frarådes fjernes igen.


Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres. En kort version af badevandsprofilen, en såkaldt miniprofil, er opsat synligt på stranden. Miniprofilen viser en kort beskrivelse af de vigtigste dele af badevandsprofilen. Desuden er der en henvisning til kommunens hjemmeside www.stevns.dk samt en QR kode, så borgerne via mobilen nemt kan tilgå badevandsprofilen.


På hjemmesiden kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.


Vedhæftet dagsordenen er nyeste badevandsprofil og miniprofil for Revgaard samt et oversigtskort over strandenes placering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om badevand og badeområder, BEK nr. 917 af 27/06/2016

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Stevns Kommune har pr. 1. april 2022 indgået en ny 3-årig kontrakt med Anticimex A/S om den kommunale rottebekæmpelse. Sagen er en orientering til PMT om status på rottebekæmpelsen og nye tiltag i den netop tiltrådte kontrakt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Antallet af rotteanmeldelser i Stevns Kommune ligger fortsat lavt. I 2021 var der i Stevns Kommune 927 anmeldelser om rotter, hvilket er et fald på 28% i forhold til 2020, hvor antallet af anmeldelser var 1290. Det følger landsgennemsnittet, hvor faldet fra 2020 til 2021 ligeledes var 28%.


Det forholdsvis høje antal anmeldelser i 2020 skal dog også ses i lyset af corona, hvor nedlukningen af samfundet sendte mange mennesker på hjemmearbejde. Den megen tid hjemme gav tid til at observere langt flere mistænkelige huller og dyr i haven end normalt. Det kan også ses i andelen af anmeldelser, som ved eftersyn drejede sig om andre dyr, som f.eks. mus og mosegrise, hvilket kan ses i grafen herunder. I 2019 og 2021 udgjorde antallet af anmeldelser om andre dyr end rotter ca. 20%, i 2020 var det dette over 25%.
Ny kontrakt

Den kommunale rottebekæmpelse har været i udbud i 2021, og den nye 3-årige kontrakt blev vundet af Anticimex A/S, som også har haft bekæmpelsen de foregående år. Den sidst indgåede kontrakt blev lavet i 2015 med Kiratin A/S, som i 2018 blev opkøbt af Anticimex. Der har således været behov for en opstramning af vilkårene i den nye kontrakt, da lovgivningen på rotteområdet har undergået store forandringer i de mellemliggende år.


Blandt de nye tiltag er bl.a., at der skal være tilknyttet en rottehund til den daglige bekæmpelse. Rottehunden er en uvurderlig hjælp i arbejdet med at lokalisere, hvor der på en ejendom er rotteaktivitet, og hvor rotterne eksempelvis kommer ind i bygninger. Dette vil tage en rottebekæmper lang tid at undersøge, og hunden er derfor en pålidelig og hurtig metode at spore rotterne på. Er rotten fanget i et rum, kan hunden foretage en hurtig aflivning i stedet for at vente på at rotten går i en fælde.


Der er også lagt vægt på kvaliteten af bekæmpelsen i den nye kontrakt. Således er der en begrænsning på, hvor mange sager en bekæmper må køre om dagen, og hvor mange sager en bekæmper i alt må håndtere ad gangen, før der skal tilføres flere ressourcer i form af endnu en bekæmper. Dette skal sikre, at den enkelte rottebekæmper har tid til at varetage hver enkelt bekæmpelse og forebyggelse på faglig kompetent vis. Der er i kontrakten sikret minimum to bekæmpere dagligt til rådighed i kommunen med mulighed for op til i alt 4 bekæmpere, hvis behovet skulle opstå.


Der kan ligge en udfordring i at stille nye krav til medarbejdere, som har haft opgaven i flere år, og som derfor har indarbejdet faste rutiner og holdninger til arbejdets udførelse. Derfor er der i kontrakten indført krav til kvalitetssikring af arbejdet, så vi sammen kan indføre de nye arbejdsgange og holdningsændringer, som vi i forvaltningen håber at opnå.


Vedlagt som bilag er en præsentation af hovedpunkterne i den nye kontrakt, som blev gennemgået sammen med Anticimex på det første opstartsmøde.


Handlingsplan

Som led i den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen jf. rottebekendtgørelsen udarbejde en handlingsplan, som skal indeholde kommunens strategi og mål for rottebekæmpelsen. Handlingsplanen er retningsgivende for kommunen og skal revideres hvert 3. år. I den nye handlingsplan for 2022-2024 er der lagt vægt på forebyggelse og rottesikring af ejendomme samt vejledning af borgerne, så gentagne rotteanmeldelser kan mindskes. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.


Fældeprojekt

Stevns Kommune har i samarbejde med Klar Forsyning et projekt med fælder i kloaksystemet. I områder med mange rotteanmeldelser sættes rottefælder i det offentlige kloaksystem, så antallet af rotter gradvist mindskes i det belastede område. Vedlagt som bilag er skudstatistik for 2021 og 1. kvartal af 2022. Fælderne flyttes efter behov, og det kan bl.a. ses i skudstatistikken, at der kan være meget stor aktivitet i et nyt område, i dette tilfælde Kastanievej i Strøby Egede. Der arbejdes nu på at sætte flere fælder op i et større område omkring Kastanievej, for at få antallet af rotter ned i et acceptabelt niveau.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 2307 af 06/12/2021

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Pr. 1. april 2022 udgør den årlige sum for den kommunale rottebekæmpelse 1.806.000 kr. Beløbet er gebyrfinansieret og i 2022 udgør det 0,135 ‰ af ejendomsvurderingen.

Resume

Med støtte fra staten arbejder "Den Danske Klimaskovfond" på at etablere flere skove i Danmark. Konkret tilbyder Klimaskovfonden at etablere skov, stier og indhegning på et kommunalt ejet areal på 11 ha øst for Klippinge. Hvis Stevns Kommune tager imod tilbuddet fra Klimaskovfonden, så vil arealet blive til fredskov. Arealet vil ikke senere kunne benyttes til byudvikling. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende, at forvaltningen arbejder videre med at etablere klimaskov på 11 ha kommunal jord øst for Klippinge (matr. nr. 3al, 3ag og 4be Klippinge By, Magleby-Stevns), herunder at undersøge Klippinge-borgernes holdning til en evt. fremtidig skov øst for Klippinge.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge, om der skal etableres en klimaskov øst for Klippinge ved at inddrage Klippinge borgernes holdning til projektet.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nye statslige skovfond ”Klimaskovfonden” er sat i verden for at accelerere indfrielsen af klimamålene gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer. En anden vigtig del af fondens formål er at sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv.


Klimaskovfonden har kontaktet alle kommuner om mulige kommunale arealer, der potentielt kan udvikles til klimaskov. Forvaltningen har efter dialog med klimaskovfonden fået vedlagte tilbud (projektdokument) fra klimaskovfonden om etablering af en klimaskov øst for Klippinge. Bestyrelsen for Klimaskovfonden har den 31. marts 2022 godkendt, at der kan ydes tilsagn om støtte til et skovrejsningsprojekt øst for Klippinge jævnfør vedlagte projektdokument.


Tilbuddet fra Klimaskovfonden vedrører de kommunalt ejede matrikler 3al, 3ag og 4be Klippinge By, Magleby-Stevns. Arealet på i alt 11 ha har været ejet af Stevns Kommune siden 1986 og er i dag forpagtet ud til agerbrug. Skovfonden foreslår, at de 11 ha fordeles med ca. 7 hektar dyrket skov (produktionsskov), 2 ha urørt skov/lysåben skov og 2 ha lysåben natur (langs byen). Klimaskovfonden betaler for tilplantning af skoven, samt for etablering af stier og hegn.


Hvis Stevns Kommune ønsker at prioritere arealet til klimaskov, så vil projektet kunne gennemføres sidst på året.


Fakta om projekt:

 • Skoven vil kunne etableres efteråret 2022, som pilotprojekt for Klimaskovfonden (når nuværende forpagtningsaftale udløber)
 • Skoven skal tinglyses som vedvarende skov og drives som sådan
 • Klimaskovfondes vil etablere en dansk klimakreditløsning med baggrund i de nye danske skove, fonden får etableret.
 • Stevns Kommune skal drive skoven (eller forpagte den ud).


Argumenter for projektet:

 • bidrage til kommunens målsætninger om mere skov, biodiversitet og CO2-reduktion
 • bynær skov, som vil tilgodese rekreative interesser, og som kommer til at ligge i tilknytning til Klippinges nye bypark
 • beskyttelse af grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser (hvor der er høj prioritet for beskyttelse af grundvandet)
 • øget værdi af boliger tæt på skoven.


Argumenter mod projektet:

 • at arealet ikke vil kunne anvendes til fremtidig byudvikling (arealet er pt. ikke udpeget til byudvikling og Klippinge er ikke en udviklingsby i kommuneplanen)
 • at indtægten fra forpagtning mistes
 • at der vil komme driftsudgifter til at holde dele af arealet lysåbent
 • kig/sigtelinje mod Klippinge Bjerge fra Bjælkerupvej vil blive dækket af skoven, når man kommer tæt på Klippinge.


Alternativ anvendelse af arealet:

 • Byudvikling og salg af potentielt 50-60 grunde. Det vil give en meget stor indtægt. Det vil kræve et ændret plangrundlag.
 • Salg af arealet til landbrugsjord. Vil forventeligt kunne give en indtægt på 2,5-3,0 mio. kr.
 • Forsætte med at forpagte arealet ud til landbrugsjord (og holde mulighederne åbne).


Økonomien i projektet:

 • Klimaskovfonden etablerer arealet med skov, lysåben natur, stier og hegn indenfor en økonomisk ramme på 686.000 kr. ex. moms.
 • Stevns Kommune bidrager med 11 ha jord.
 • Stevns Kommune kan efterfølgende vælge at drive arealet, sælge det eller forpagte det ud. Skoven vil i dagspriser typisk kunne sælges for 70.000 og 150.000 kr. pr. ha alt efter beliggenhed og den stående vedmasse (hvilket er en del lavere end den tilsvarende pris for landbrugsjord). Drift af skoven vil typisk kunne give 20-30.000 kr./år i indtægt, når skoven er vokset op (hvilket er lavere end den nuværende indtægt fra forpagtning).
 • Stevns Kommune må forvente udgifter i størrelsesorden 40-50.000 kr./år for år 2-5 for at sikre renholdelse mellem træer, biodiversitet, slåning af stier, pleje af det lysåbne areal.


Hvis der er politisk opbakning til at prioritere det kommunale areal på 11 ha anvendt som klimaskov, så vil forvaltningen gennemføre en undersøgelse/borgerdialog med borgerne i Klippinge. Når sagen dermed er grundigere oplyst, vil den kunne forelægges til politisk behandling igen i juni 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forpagtning af de 11 ha jord giver en årlig indtægt på 40.335 kr.

Salg af arealet til landbrugsjord forventes at kunne indbringe ca. 2,75 mio. kr.

Etableres der klimaskov på arealet, forventes der driftsudgifter på ca. 40-50.000 kr./år i 2024-2027. Disse udgifter vil delvist kunne kompenseres af fortsat landbrugsstøtte.

Resume

Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og tilhørende handleplankatalog udløber med udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen præsenteres for den foreløbige evaluering af Sundhedspolitikkens handleplan 2019-2022, samt for forvaltningens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med Sundhedspolitik og handleplan 2023-2026 samt for budget for handleplanens indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Sundhedspolitik 2019-2022 videreføres uændret for perioden 2023-2026
 2. Det besluttes, hvilke indsatser der skal indgå i det reviderede handleplanskatalog 2023-2026, jf. også forslag i sagsfremstillingen
 3. Forslag, der kræver finansiering, indgår i budgetprocessen for 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring 3.maj 2022, pkt. 54:Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler forslagene i sagsfremstillingen.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Drøftet.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

 Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Det betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende sundhedspolitik skal fortsætte, eller om der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitiks fokusområder er fortsat lige så aktuelle, som de var for 4 år siden. Det kræver lang tid at ændre på den generelle sundhedsstatus i en kommune, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sundhedspolitik fortsætter uændret, dog med et revideret handleplanskatalog. Jf. nedenstående har forvaltningen udarbejdet en status på effekten af de indsatser, som er beskrevet i det nuværende handleplanskatalog med en vurdering af, hvilke indsatser der er implementeret, hvilke der med fordel kan arbejdes videre med, og hvilke nye indsatser der med fordel kan sættes i værk for at forbedre den samlede sundhedsstatus i Stevns Kommune.


Sundhedsprofilen 2021

For fjerde gang er undersøgelsen 'Hvordan har du det' gennemført i Danmark og d. 10. marts 2022 blev undersøgelsens resultater offentligtgjort.

Svarprocenten i Stevns Kommune lå i undersøgelsen på 56 % og giver derfor et godt billede af, hvordan borgerne på Stevns har det.


Resultaterne viser, at det på nogen punkter går bedre og på andre, at der stadig er meget at arbejde med. Undersøgelsen viser, at færre borgere på Stevns ryger end for 4 år siden, men vi ligger stadig højere end landsgennemsnittet og er stadig langt fra ambitionerne om en Røgfri Fremtid (< 5 % af voksne borgere ryger og ingen børn og unge ryger). Unges alkoholforbrug og forbrugsmønster er faldende, men unges alkoholforbrug i Danmark er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande. Flere borgere mistrives og er ensomme sammenlignet med tidligere år. Særligt de unge, og det gælder både mænd og kvinder og sidst men ikke mindst er flere borgere overvægtige, og flere lever ikke op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet. Der er derfor fortsat behov for forebyggende indsatser i Stevns Kommune på disse områder.


"Sundhedsprofilen 2021 for hele Region Sjælland" samt "Sundhedsprofilen 2021 tal for Stevns Kommune" er vedlagt som bilag. Begge findes desuden på Region Sjællands hjemmeside under følgende link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx.


Foreløbig evaluering af Sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitikken 2019-2022 har nedenstående 6 pejlemærker, som blev omsat til et handleplankatalog med 14 indsatser i alt.


Status på implementeringen af de 14 indsatser:

4 indsatser ikke blevet igangsat som planlagt på grund af Corona og 2 har det ikke været muligt at igangsætte med de eksisterende personaleressourcer. En indsats er blevet konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Øvrige indsatser følger planen, som beskrevet kort nedenfor.


Pejlemærke 1 - Fælles ansvar - fælles indsatser

Den tværgående styregruppe har været medvirkende til at sikre fremdrift af implementeringen af de 14 indsatser. 10 ud af 14 indsatser er blevet implementeret tværgående, det vil sige at mere end ét center har været involveret i implementeringen. Den tværgående implementering af indsatserne har styrket fagligheden, skabt et fælles ansvar for opgaven og været med til at skabe bedre tilbud til borgerne.


Pejlemærke 2 - Børn

Der er 1 indsats under pejlemærke 2 i Sundhedspolitikken: Sundhedspædagogik i skolen. Indsatsen er ikke igangsat, da det ikke var realiserbart med de eksisterende personaleressourcer. Udover indsatsen i Sundhedspolitikken arbejdes der endvidere med en tidlig og forebyggende indsats målrettet børn og unge i regi af den sammenhængende Børne og Unge politik.


Pejlemærke 3 - Tobak

Der er 7 indsatser under pejlemærke 3 i Sundhedspolitikken: Partner i røgfri fremtid - herunder Styrkelse af rygestopkurser og Røgfrit idrætsliv, Røgfri arbejdstid, Røgfri skoletid, Rollemodeller og VBA (Very Brief Advice) - rekruttering til rygestop.

Der er arbejdet med følgende: Stevns Kommune er blevet partner i Røgfri Fremtid, hvor målet er at < 5 % af voksne borgere ryger og at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er indført røgfri arbejdstid pr. 1. april 2020 i Stevns Kommune og der er indført Røgfri skoletid. Der arbejdes med at styrke rekruttering til rygestop via VBA-metoden, så flere får tilbudt rygestopkurser. Indsatsen Rollemodeller er konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI, hvor der arbejdes med at etablere røgfri fritidsmiljøer i samarbejde med foreningslivet.


Pejlemærke 4 - Alkohol

Der er 1 indsats under pejlemærke 4 i Sundhedspolitikken: VBA som systematisk opsporing af alkoholmisbrug.

Der er arbejdet med følgende: Indsatsen er igangsat, så flere borgere får information om tilbud om alkoholbehandling.


Pejlemærke 5 - Mental sundhed

Der er 2 indsatser under pejlemærke 5 i Sundhedspolitikken: Formidling af tilbud, og Tilbud til unge og voksne med dårlig mental trivsel.

Der er arbejdet med følgende: Der er igangsat en proces med at afdække, hvordan Stevns Kommune kan styrke formidling af tilbud internt, så flere medarbejdere kender til og kan informere og henvise borgere til tilbud. Der er etableret et tilbud til unge og til voksne, der hjælper til at håndtere angst og depression ("Lær at tackle" on-line kursus).


Pejlemærke 6 - Fysisk aktivitet

Der er 5 indsatser under pejlemærke 6 i Sundhedspolitikken: Aktiv bevægelseskultur, Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner, Tiltag der motiverer til bevægelse, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet og Let adgang til udearealer der indbyder til fysisk aktivitet.

Der er arbejdet med følgende: Der er opsat 2 børnetrampoliner 2 steder i kommunen, der skal motivere til bevægelse. Der er etableret samarbejde mellem Fritid, Sundhed og Stevns Frivillighedscenter med henblik på styrke fællesskabsdannende aktivteter på tværs. Der er ikke etableret legepatruljer på skolerne, da det ikke har været muligt med de eksisterende personaleressourcer. 'Fysiske rammer..' og 'Let adgang..' er indtænkt i Boligpolitikken fra 2020 og varetages fremadrettet i regi af boligpolitikkens indsatser.


Styregruppens og forvaltningens anbefalinger for handleplan 2023-2026

Styregruppen for implementering af sundhedspolitikken anbefaler, at Sundhedspolitikken for 2019-2022 videreføres uændret, men at der udarbejdes et nyt handleplankatalog for perioden 2023-2026. De målsætninger der er opsat i Sundhedspolitikkens pejlemærker er ikke nået i perioden 2019-2022 og er derfor stadig relevante at arbejde videre med.


Styregruppen anbefaler følgende:


Indsatser der, er implementeret og overgår til drift eller bliver håndteret i regi af anden politik, udgår at handleplankatalog 2023-2026

Indsatserne 3.1 Røgfri Arbejdstid og 3.3 Røgfri skoletid, 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, 6.4 Fysisk rammer der indbyder til fysisk aktivitet og 6.5 Let adgang til udearealer.


Det foreslås at følgende indsatser føres videre i handleplankataloget 2023-2026

2.1 Sundhedspædagogik i skolen. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 134 timer fra sundhedsplejen, svarende til 33.969 kr. årligt. (Plus 10 % overhead i 2023 til etablering af stilling fx pc/ telefon mm)

3.4 Partner i røgfri fremtid

3.4B Styrkelse af rygestopkurser

3.4A Røgfri idrætsliv forsættes i 2023, som, opfølgning af projekt i 2022

3.5 VBA (meget kort rådgivning), som systematisk metode til rekruttering til rygestop

4.1 VBA (meget kost rådgivning), som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

5.1 Formidling af tilbud

5.2 Håndtering af Angst og depression. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 76.000 kr. årligt til "Lær at tackle" on-line kurset.

6.1 Aktiv bevægelseskultur på vores skoler og SFO´er. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 83.000 kr. i 2023 + 2024.


Det foreslås at oprette følgende nye indsatser i handleplankataloget 2023-2026

 • Stevns Kommune bliver medlem af Sund By Netværket. Det koster 31.031 kr. årligt at være medlem af Sund By netværket.
 • Telefonisk Rygestop/snusstop for børn via Stoplinjen. Et forløb koster 800 kr., svarende til 8000 kr. årligt.
 • Implementering af røgfri matrikler, legepladser mm. Der planlægges med opsætning af skilte, der opfordrer til, at der ikke ryges. 20.000 kr. i 2 år, i l alt 40.000 kr.
 • Årlig handleplan i perioden 2023-2026 hvor ABC for mental sundhed, anvendes som metode og ramme for arbejdet med at styrke mental trivsel
 • Revidering af alkoholpjecer og opfølgning på eksisterende indsatser


Der er 97.375 kr. i overskud fra Røgfri arbejdstid, som er overført fra 2021, som kan indgå i finansieringen af noget af ovenstående i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledte økonomiske konsekvenser af sundhedspolitikken optages til prioritering i budgetforslag 2023.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.


Beslutning

Drøftet/tager til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Der afholdes tirsdag den 17. maj kl. 19-20 et webinaret på kommunens Facebok om de høje energipriser, hvad de kommer af, og hvad den enkelte har mulighed for at gøre. Webinar agholdes i samarbejde med SparEnergi.dk.
 3. Velux Fonden har bevilliget 9,6 millioner kr. til projektet ”Køge Bugt Marine Park”. Projektet er et samarbejde med blandt andre Den blå Planet og kommunerne Stevns, Køge, Solrød og Ishøj, der samlet har givet 700.000 kr. af til projektet. (Plan, Miljø og Teknik den 30. november 2021).
 4. Miljøstyrelsen har sendt en ansøgning fra vejdirektoratet om klapning i Faxe bugt i høring i Stevns og Faxe Kommune. Vejdirektoratet ønsker tilladelse til klapning af 50.000 m3 havbundsmateriale i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnelen i Svanemøllen Havn. Der er sendt en ansøgning og en miljøvurdering af klapningen. Vejdirektoratet ønsker at klappe materialet på klapplads K_046_03, som er beliggende ca. 7 km fra Stevns Kommune i vandområdet Faxe Bugt jf bilag. Faxe kommune ønsker at sende et høringssvar med de betænkeligheder de har i forbindelse med en sådan klapning i Faxe bugt. Stevns kommune samarbejder Faxe om et hørings svar som skal sendes til styrelsen senest 12. maj.
 5. Der er udsendt orienteringsbrev til lodsejerne i Ådalen, da der foretages gennemgang af fuglelivet i ådalen. Det foregår i uge 18 & 19.
 6. Nyt regulativ på husholdningsaffald - marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen indsamlingsordningen for renovation. Ordningen medfører, at Stevns Kommune skal sortere i yderligere 4 affaldsfraktioner, men antallet af affaldsspande fastholdes. Fra 1. maj 2022 vil der således blive sorteret i 10 affaldsfraktioner. Med den ny ordning følger et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det eksisterende regulativ fra 2019 er blevet opdateret, så det passer til den nye ordning. Regulativet for husholdningsaffald er nu godkendt da der i forbindelse med høringsperiode ikke er kommet væsentlige indsigelser.
 7. Formand for Ældrerådet Hans C. Bech har bedt om foretræde for Plan, Miljø og Teknik. Formanden ønsker at drøfte den kommunale affaldsordningen, der af mange ældre opleves som ufleksibel og unødvendig dyr. Ordningen opleves ikke som tilstrækkelig tilpasset pensionist-borgernes behov. Fx bør det være muligt at fravælge ordningen med haveaffald, når man er afskåret fra at kunne anvende den og tilsvarende for ordningen med genbrugspladsen.
 8. Borgemøde Planstrategi 2023 tirsdag den 21. juni 2022 - orientering.Resume

Underskriftsark for Plan, Miljø og Teknik den 3. maj 2022.

Beslutning

.