Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 7 marts 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 7. marts 2023.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2023. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der overføres et samlet overskud på 0,749 kr. til 2023 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
 2. der overføres et mer/mindreforbrug på 0,581 kr. til 2023 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
 3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2023. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et over/underskud på 0,749 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

 • Teknisk service -0,310 mio. kr
 • Stevns Naturcenter -0,036 mio. kr.
 • Bygningsvedligeholdelse 0,111 mio. kr.
 • Materielgården -0,292 mio. kr.


De enkelte områders over/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.


Der indstilles overført et overskud på 0,749 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på 0,581 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


Der blev samlet set overført 4,255 mio. kr. fra 2021 til 2022 fordelt med -0,715 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumstyring og -3,540 mio. kr. vedørende øvrige områder.


Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sag om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:


”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsoverførslerne er en del af regnskab 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Overførsler fra 2022 til 2023 gives som tillægsbevillinger i 2023.


Resume

Fagudvalgene skal drøfte budget 2024. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder at der drøftes indhold og ønsker til budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal også igangsættes udarbejdelse af balanceforslag.

Index100 deltager i mødet, hvor de gennemgår deres forslag til Balancekataloget for Budget 2024-2027.Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2024, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder balanceforslag

Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. januar godkendt den økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2024. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i marts skal drøfte indhold og ønsker for den kommende budgetproces, herunder komme med input og politiske visioner for det kommende års budget.


Balancekatalog

Udfordringerne i kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at der udarbejdes balanceforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder.


Det er målsætningen, at der udarbejdes et balancekatalog, der rummer mulighed for at foretage prioriteringer; det vil sige, at det samlede katalog skal overstige det skønnede behov for reduktioner. Der skal på den baggrund udarbejdes et balancekatalog på ca. 45 mio. kr. til budget 2024.


Balanceforslagene kan på de fleste områder støtte sig til de analyser, som har været eller bliver gennemført i samarbejde med Index100. Index100 deltager i mødet, hvor de gennemgår deres forslag til balancekataloget for Budget 2024-2027.


Til understøttelse af drøftelser om balanceforslag er balancekataloget fra budget 2023-2026 vedhæftet som bilag til sagen. I balancekataloget er fjernet forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 og som ikke kan tages i brug igen. Forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 men som godt kan bruges igen, er markeret med blåt.


Videre proces

Fagudvalgene behandler forslag til budget 2024 på udvalgsmøderne i juni. Det fremgår af den økonomiske politik, at det er målsætningen at få skabt et overblik over budgetforslagene så tidligt som muligt og inden sommerferien. På baggrund heraf kan der tidligt i august laves et samlet overblik over budget 2024, når resultatet af økonomiaftalen for 2024 og indtægterne fra skatter og tilskud kendes.


På august-møderne behandles kun eventuelle nye forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulære).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Resume

Stevns Ejendomme udarbejder hvert år et årshjul som illustrerer de planlagte større drift og vedligeholdelsesopgaver, samt anlæg og som er planlagt for det pågældende år.

Opdateret årshjul vedhæftes til orientering.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. opdateret årshjul tages til efterretning


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø & Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø & Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et opdateret årshjul til udvalgets orientering.

Se bilag.

Retsgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Der er gennemført en udbudsproces om indsamling af haveaffald i Stevns Kommune og at der er indgået kontrakt med en ny renovatør.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Udbudsproces

Den 1. januar 2023 ophørte foregående kontrakt om indsamling af haveaffald, som har været i kraft siden 2016. Kontraktens ophør er sket på baggrund af afslutningen på den i kontrakten fastsatte kontraktperiode, og er derfor sket under normale betingelser.

Forvaltningen har som følge deraf gennemført en udbudsrunde og modtaget i alt 3 tilbud på den nye indsamlingsordning. Forvaltningen har valgt den leverandør, der har givet det billigste tilbud. Det er renovatørselskabet DK-Miljø ApS, der har vundet udbuddet og som derfor skal indsamle kommunens haveaffald frem til ultimo 2026.


Ordningen

Den nye ordning for indsamling af haveaffald, er stort set identisk med den foregående ordning. Hvis man som borger ønsker afhentning af haveaffald, stabler man det i en bunke ved skel ved nærmeste vej i den uge, hvor renovatøren ifølge den fastlagte indsamlingsplan, kommer forbi. Indsamling af haveaffald sker 2 gange årligt og forløber fra april til juni og fra september til november. Kontraktperioden forløber til udgangen af 2026, med mulighed for forlængelse i op til udgangen af 2028.

Med de i kontraktens fastlagte krav om (se bilag 1), at de anvendte lastbiler til opgaven anvender de nyeste miljøstandarder, vil den nye indsamlingsordning, resultere i et mindre CO2 -aftryk, sende færre forurenende partikler ud i luften og sænke risici forbundet ved eventuelt spild af hydraulikolie, end under den foregående indsamlingsordning. Leverandøren vil med den nye indsamlingsordning, være tilkoblet kommunens digitale renovations-sagsbehandlingssystem, hvilket vil sikre en mere smidig og effektiv sagsbehandling til gavn for borgerne.


Ny leverandør

DK-Miljø ApS har over 25 års erfaring med affaldsindsamling, godstransport og affaldsbehandling. Selskabet er fusioneret med selskaber, der har indsamlet affald i det gamle Vallø Kommune. Selskabet har hovedsæde i Rønnede, men har tidligere ligget i Store Heddinge. DK-Miljø ApS har vundet udbuddet med en samlet årlig tilbudssum på 574.000 kr. hvilket er 354.000 kr. billigere end under den foregående kontrakt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den opnåede årlige besparelse vil blive medtaget i budgetopfølgning i 2023 og indregnet i taksten for 2024 og frem.

Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Store Heddinge skole - AT-påbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. anlægsregnskabet for St. Heddinge skole - AT-påbud, godkendes.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.02.2020 en anlægsbevilling på 14 mio. kr. efter at Arbejdstilsynet gav Stevns kommune et påbud om at "Sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generede træk, samt nedbringe varmebelastningen i og til klasselokaler Brinken nr. 1-16, i Pilen nr. 10-13 og Egen nr. 26-27, så arbejdspladserne er indrettet sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt". Desuden påbød Arbejdstilsynet Stevns kommune et Rådgivningspåbud. Hvilket betyder at Stevns kommune er forpligtet til at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til, at bistå med at efterkomme påbuddet, samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.


Der er på baggrund af påbuddet udført følgende: Tagkonstruktion på Brinken og Pilen er blevet renoveret og efterisoleret og der er i forbindelse med renoveringen blevet installeret nyt ventilationsanlæg i begge bygninger. Alle vinduer og udvendige døre blevet udskiftet. Der er desuden udført solafskærmning et enkelt sted på Egen.


Påbuddet er herved efterkommet og der har været 1 års gennemgang, sagen er afsluttet jfr. vedlagte anlægsregnskab.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Supplerende affaldsordning - 10 fraktioner.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende anlægsregnskabet for Supplerende affaldsordning - 10 fraktioner - Renovation.
 2. godkende optagelse af lån på 6,050 mio.kr. til finansiering af supplerende affaldsordning - 10 fraktioner.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17.02.2022 en anlægsbevilling på 5.072.000 kr. til indførelse af ny affaldsordning med 10 fraktioner i 2022.


En afgørelse fra Landsskatteretten har betydet at Renovationsområdet ikke anses for at være en momspligtig aktivitet længere og derfor ikke kan afløfte moms af indtægter og udgifter. Landets kommuner afventer stadig styrenotat fra Skattestyrelsen. Dette blev først effektueret efter godkendelse af budget 2022. Ved budgetopfølgning i august 2022 blev der tilført 1,648 mio. kr. som hovedsageligt vedrørte moms og forventede ekstraudgifter til kørsel af beholdere m.m.


Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på 0,670 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fordelt med mindreudgift på 0,599 mio. kr. på genanvendeligt affald og 0,071 mio. kr. vedrørende Farligt affald. Ved at tillægge moms til oprindeligt budget ville det have udgjort 6,340 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 0,290 mio. kr., som fordeler sig med et nettomerforbrug på genanvendeligt affald med 0,255 mio. kr. som består af mindreudgifter til indkøb og ombytning af beholdere og merudgifter til montering og indkøb af klistermærker. Og et nettomindreforbrug på 0,545 mio. kr. på Farligt affald på som består af mindreudgifter til indkøb af beholdere og IT.


Anlægsudgiften er beregnet på baggrund af forventede udgifter. Beregningen er lavet på et tidspunkt hvor der kun forelå få konkrete tilbud. De største afvigelser ses på et mindre forbrug på indkøb og ombytning af beholdere. Der er indført en papordning hvor der blev beregnet en væsentlig større ombytning af beholdere til større pap og plastbeholdere samt bestilling af ekstrabeholdere til ren pap.


Anlægsudgifterne fordeler sig således jfr. vedlagte anlægsregnskab:
Låneoptagelse

Der søges om optagelse af et lån på 6,050 mio. kr. i KommuneKredit til finansiering af de afholdte udgifter til den ny affaldsordning.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet og lånet er brugerfinansieret.


Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på over 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen sakl godkende anlægsregnskab for Brorenovering 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. godkende anlægsregnskabet for Brorenovering 2021.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.03.2021 en anlægsbevilling på 1.950.000 kr. til renovering af 8 broer i 2021. Ved Budgetopfølgning i august 2021 blev der tilført en bevilling på kr. 461.000, denne bevilling blev flyttet fra Brorenovering 2020 til Brorenovering 2021 til færdiggørelse af nedenstående broer.


Det rådgivende firma BroConsult A/S havde i 2021 udarbejdet et oplæg til prioriteret liste for anbefalede broarbejder 2021-2024, udfra dette havde Forvaltningen prioriteret renovering af følgende broer:


Bro nr. 07 - Tryggevældestien, underføring af Tryggevælde Å

Bro nr. 08 - Stevnsvej, underføring af gang- og cykelsti

Bro nr. 25 - Bygaden, underføring af Stevns Å

Bro nr. 34 - Seinhuusvej, underføring af Storkebæk

Bro nr. 37 - Arnøjevej, underføring af Ellebæk

Bro nr. 42 - Højstrupvej, underføring af Havnelevrende

Bro nr. 51 - Kirkestien mellem St. Tårnby og Strøby, underføring af Tryggevælde Å

Særeftersyn på Bro nr. 47 - Elverhøj, underføring af Stevns Å (delebro med Faxe Kommune)


Disse arbejder er nu blevet udført jævnfør vedlagte anlægsregnskab.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Resume

Et bredt flertal i Folketinget har i kraft af en politisk aftale af 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser (herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter) skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvaret og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.


Selv om de nærmere rammer for selskabsgørelsen endnu ikke er fastlagt i lovgivning, så er det aktuelt allerede nu, at påbegynde forberedelsen af selskabsgørelsen. Der er behov for en principiel beslutning om, i hvilket regi Stevns Kommune ønsker at forberede selskabsgørelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Stevns Kommune i samarbejde med ARGO I/S forbereder den forestående selskabsgørelse af affaldsindsamlingen
 2. den endelig beslutning om samarbejde i form af samarbejdsaftaler mv. forelægges til politisk behandling, når aftalen i Folketinget er udmøntet i lovgivning, og der i samarbejde med ARGO I/S er tilvejebragt et beslutningsgrundlag.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunernes levering af affaldsydelser, herunder kommunale indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration forventes at skulle selskabsgøres. Det forventes, at selskabsgørelsen skal ske i løbet af 2024. Kunde- og driftsforhold skal adskilles fra myndighedsopgaver via kommunale selskaber. Den enkelte kommune skal beslutte, hvordan selskabsgørelsen sker i praksis.


For Stevns kommune er der tre muligheder. Kommunens kan enten vælge selv at etablere et selskab eller etablere et selskab under enten KLAR Forsyning eller ARGO.


Forvaltningen vurderer at stiftelse af et helt nyt forsyningsselskab til varetagelse af affaldsindsamling ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. Det vil være administrativt tungt og skabe unødvendigt mange snitflader mellem kommune og nye og eksisterende selskaber. Stevns Kommune har i dag et tæt samarbejde med både ARGO og KLAR Forsyning og det vil derfor være oplagt at et af de to selskaber fremadrettet overtager kommunens indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration.


Uanset om der vælges det ene eller det andet selskab vil det politiske ansvar for affaldsplanlægning, valg af indsamlingsordninger, udbudskriterier, regulativer mv. fortsat være placeret i Stevns Kommune. Kommunen skal fortsat varetage myndighedsopgaverne, herunder affaldsplanlægning, regulativer og tilsyn. Det er alene driften af ordningerne, opkrævning af takster og kontakt til borgerne, der skal overføres til et selskab.


Myndighedsdelen forbliver en del af kommunen, men Lovgivningen er ikke præsenteret endnu. De mere præcise rammer for området kendes derfor ikke, herunder hvordan delingen mellem myndighed og drift mere præcist bliver. Det ser dog ud til, at mere end i dag vil kunne gebyrfinansieres – herunder det forberedende arbejde med tilsyn og affaldsplan.

KLAR Forsyning

Stevns Kommune har i dag et tæt og godt samarbejde med KLAR Forsyning omkring håndteringen af spildevand og der pågår lige nu et arbejde for etableringen af et fjernvarmeselskab under KLAR. KLAR Forsyning varetager i dag administrationen af affaldsområdet i Greve Kommune. Affaldsaktiviteterne drives via Greve Renovation A/S, som blev etableret tilbage i 2009. KLAR Forsyning står i den forbindelse for indsamlingen af husholdningsaffald, storskrald og haveaffald fra borgerne i Greve Kommune samt ejer og driver genbrugspladsen MiljøCenter Greve.

Det er forvaltningens vurdering at KLAR Forsyning vil kunne løse opgaven på tilfredsstillende vis og levere god kundeservice.


ARGO
Stevns Kommune er en af i alt 9 ejerkommuner i ARGO og ARGO driver i dag de to genbrugspladser i kommunen. Ejerkommunerne har i efteråret 2022 vedtaget en ny ejerstrategi for ARGO. Det fremgår blandt andet, at ejerkommunerne forventer, ”at ARGO bidrager aktivt til den nærmere udvikling af fremtidens affaldssektor til gavn for kunder, ejerkommunerne og den grønne omstilling i det danske samfund.” Ved at placere Stevns kommunes indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration i et selskab under ARGO vil dette kunne være med til at styrke mulighederne for at leve op til ejerkommunernes ønsker.

Det er forvaltningens vurdering at der vil være en række fordele ved at samle affaldsopgaverne hos ARGO, blandt andet via bedre sammenhæng i affaldsopgaven, fælles udbud, stordriftsfordele samt fælles kommunikation og formidling. ARGO er i forvaltningens optik det naturlige valg, fordi ARGO i forvejen er det fælleskommunale affaldsselskab. Der er i dag et stærkt fagligt fællesskab og samarbejde mellem medarbejdere i Stevns Kommune og ARGO, hvilket vil gøre overgangen mere nænsomt og sikre en god overdragelse af såvel medarbejder som selve opgaverne. Kommunen vil fortsat skulle varetage myndighedsdelen og den fremtidige løsning af opgaverne vil således drage fordel af den allerede stærke relation i samarbejdet mellem Stevns Kommune og ARGO.


Ved en placering af indsamlingsopgaven hos ARGO styrkes mulighed for at fokusere på kerneopgave - ARGO på affald, og KLAR Forsyning vil for Stevns vedkommende kunne fokusere på spildevand og ikke mindst varmeforsyning, hvor selskabet står overfor meget store opgaver i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Årsrapporten fra Stevns Natur Center 2022 viser at der var en tredjedel belægning og der blev renoveret og nybygget. En ny naturvejleder blev ansat i efteråret, hvorfor der efter sommerferien var mere fokus på formidling. I foråret blev der dog afviklet alle planlagte forløb med kulturrygsækken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager rapporten til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager rapporten til efterretning.

Sagens gang

Plan, teknik og Miljø

Beskrivelse af sagen

Årsrapporten indeholder en præsentation af personalet samt en beskrivelse af lejrskoleophold, formidlingsaktiviteter og byggeprojekter.

Stevns Natur Center var på lavt blus i 2022. Der var lukket de første tre måneder af året pga. nyt varmeanlæg og i sommerferien pga. manglende bemanding. Trods pandemien og nedlukningerne, nåede der dog at være overnattende ca. en tredjedel af årets nætter. I starten af året manglede der yderligere en naturvejleder til at formidle til de besøgende, denne blev ansat efter sommerferien.

Økonomi
Stevns Kommune havde i 2022 et driftsbudget på 1.199.000 kr. i udgifter og et budget til indtægter på 480.000 kr. vedørende lejrskoler, undervisning og guidede ture m.m. Der blev i forbindelse med manglende coronaindtægter reguleret med 21.000 kr. Naturcenteret gik ud af året med et samlet mindreforbrug på 92.000 kr. fordelt med mindreudgifter på 96.000 kr., som hovedsageligt består af, at der ikke var ansat naturvejleder hele året og en mindreindtægt på 4.000 kr., hvilket jo er rigtigt godt, specielt når året var præget af corona m.m.

Årets gang 2022
I foråret 2022 nåede formidlingen ud til alle kommunens 5. klasser, via kulturrygsækken. I efteråret blev der formidlet til ca 350 besøgende lejrskoleelever på Mandehoved og der blev afholdt flere kurser for lærere og pædagoger, med efterfølgende sidemandsoplæring ude på institutionernes matrikler.

I rapporten indgår en vision for 2023, hvor promovering via et nyt bookingsystem og samarbejdsprojekter er fokuspunkter. Rapporten sluttes med et årshjul, som skal inspirere til formidlingsaktiviteter i 2023. Rapporten kan læses i det vedhæftede bilag.


Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Lokaltoget har gennemført udbud for sporrenovering af Østbanen. Som en option til udbuddet indgår etableringen af ny station i Rødvig. Aftalen omkring udbud på ny Rødvig station, blev besluttet i en fælles aftale mellem Lokaltog A/S, Region Sjælland og Stevns Kommune, indgået den 30. november 2020.


Resultatet af udbuddet foreligger nu og anlægsudgifterne for etablering af en ny station overstiger budgetforudsætningen i aftalen fra 2020. Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe endelige beslutning om etablering af ny station i Rødvig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

 1. aftalen for etablering af ny station i Rødvig fastholdes
 2. der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1.210.000 kr. til Ny Rødvig station i Budget 2024
 3. der afsættes rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. til parkering og forplads m.v. i Budget 2024
 4. der gives en anlægsbevilling på 121.000 kr. til køb/salg af arealer i 2023
 5. der gives en anlægsbevilling på 1.663.000 kr. til køb af den gamle stationsbygning i 2023
 6. der gives en indtægtsbevilling på anlæg på -1.613.000 kr. til salg af den gamle stationsbygning og en anlægsbevilling på 30.000 kr. til ejendomsmægler m.v. i 2023


 1. anlægsbevillingerne på i alt 1.814.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2023 og indtægtsbevillingen på 1.613.000 forøger kassebeholdningen i 2023.Beslutning

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingerne.

2 medlemmer (C og N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.


Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Anlægsoverslaget på ny Rødvig Station var oprindeligt på i alt 30,4 mio. kr. (2020-prisniveau). På grund af diverse synergieffekter ved at etablere den nye station samtidig med skinnerenoveringen, som fx besparelse på knap 700 meter spor, to overkørsler, renovering af Rødvig station og salg af denne, endte den anslåede anlægssummen på 22,65 mio. kr. som Region Sjælland og Stevns Kommune i henhold til aftalen forpligtede sig til at finansiere halvdelen af hver svarende til 11,33 mio. kr.


Resultat af udbuddet
Lokaltog A/S har den 10. februar 2023 modtaget endeligt tilbud fra tre tilbudsgivere og der er blandt dem valgt en vinder. Den vindende tilbudsgiver har budt med en særdeles attraktiv pris i forhold til de andre bydere. Prisforskellen skyldes bl.a., at den vindende tilbudsgiver har budt med en udførelsesmetode, der ikke kræver samme grad af brug af større sporrenoveringsmaskiner, som er dyre at anvende.


Strækningen mellem Hårlev og Rødvig vil blive udført i perioden marts - juli 2024.


Anlægsøkonomi
Udbudsresultatet til etablering af Rødvig Station er endt på i alt 38,08 mio. kr. (2023-prisniveau) mod de oprindeligt estimerede 30,4 mio. kr. (2020-prisniveau).

På baggrund af resultatet fra udbuddet er besparelsen af diverse synergieffekter ved at etablere den nye station blevet genberegnet og sammen med bl.a. nettoprovenuet for salg af Rødvig Station giver dette samlet, at Stevns Kommunes andel til etablering af Rødvig Station ender på 12,71 mio. kr. I henhold til aftalen tilfalder lokaltogets nettoprovenuet for salg af Rødvig Station Stevns Kommune.


Der er i budget 2024 afsat 11,5 mio. kr. til Ny Rødvig Station.


Anlægsudgifter - Ny Rødvig station(2023-pris-niveau)

i mio. kr.

Anlægsudgifter (udbud februar 2023)

38,08

Besparelse sporrenovering mellem Ny Rødvig station og gammel Rødvig Station

-10,41

Netto anlægsudgift

27,67

fordeling 50/50 mellem Region Sjælland og Stevns Kommune

13,84

Lokaltogs provenue ved salg af den gamle stationsbygning - tilgår Stevns Kommune

-1,13Stevns kommunes andel

12,71


Forskellen mellem budget 2024 hvor der er afsat 11,5 mio. kr. og det faktiske anslået anlægsudgifter udgør 12,71 mio. kr. hvilket giver en mer anlægsudgift på 1,21 mio. kr.


Udbudspriserne og dermed udgiften for Stevns kommune vil blive indeksreguleret inden udførelsen i 2024.

Handel med arealer
Som en del af aftalen skal sporareal fra Vemmetoftevej til og med den eksisterende Rødvig station, der i dag ejes af lokaltoget sælges til Stevns kommune mens arealet for den nye Rødvig station, arealer nord for Vemmetoftevej, der i dag ejes af Stevns Kommune sælges til lokaltoget.

Nettoarealet eksklusiv vejarealer, der skal handles mellem parterne, er opgjort til 9.682 m2. Det giver en nettopris på 71.000 kr. ekskl. moms som Stevns Kommune skal betale til Lokaltog A/S. Hertil kommer estimerede omkostninger på 100.000 kr. til tinglysning af deklarationer, landmåler m.m. som deles parterne imellem.


Køb og salg af den gamle stationsbygning
I projektet indgår køb af den gamle stationsbygning i Rødvig af Lokaltog til en pris af 1.613.000 kr. hertil kommer udgifter til skøde, tinglysning m.v. på op til 50.000 kr. Det vurderes at ejendommen kan videresælges i offentligt udbud til 1.613.000 kr., hertil kommer udgifter til ejendomsmægler m.v. på 30.000 kr.


Anlægsudgifter som indgår i den fælles nettoanlægsudgift
I nettoanlægsudgiften indgår en lang række etableringer som fx omlægning af Lejdebækken, cykelparkering og belysning. Spor mellem Vemmetoftevej og Hovedgaden fjernes, Lejdebækken åbnes på strækningen, krat og trådhegn langs det nuværende spor fjernes og strækningen planeres så der skabes fri adgang til området og gennemgang. I forbindelse med velfærdsbygningen for Lokaltogets medarbejdere bliver der etableret offentlig toilet udformet som et handicaptoilet med skifteplads til børn.


Afledte anlægsudgifter som ligger ud over den fælles nettoanlægsudgift
I projektet indgår en række anlægsudgifter som kunne afholdes indenfor det samlede projekt i fald det vindende tilbud holdt sig indenfor nettoanlægsudgiften. I henhold til aftalen mellem Lokaltog A/S, Region Sjælland og Stevns Kommune, så påhviler det Stevns Kommune at finansiere den del af udgiften som overstiger den oprindelige anlægssum.


De afledte udgiftsposter er hos den vindende tilbudsgiver opgjort til en samlet anlægssum på 5,5 mio. kr. + 12% i usikkerhedstillæg, i alt 6,18 mio. kr.


Udgiftsposterne indeholder bl.a. etablering af 15 p-pladser, 2 handicap-pladser, en Kiss-and-ride, el-ladestandere, buslommer samt forbindelse mellem parkeringsarealet frem mod stationen via en forplads.


Forvaltningen har været den vindende tilbudsgivers materiale igennem og vurdere samlet, at ved at fjerne og ændre på elementer fra projektet kan det opnås en besparelse, der gør at projektet kan gennemføres for 3,8 mio. kr. (heri indregnet 12% i usikkerhedstillæg). Kantsten og asfalt på parkeringsarealet ændres fx til græs og grus. Det er forvaltningens vurdering at reduktionen vil give et sammenhængende, minimeret projekt der opfylder behovet for parkering og adgang til stationen

Stevns Kommune har fremadrettet ansvaret for og udgifter til drift- og vedligeholdelse af parkeringsplads, forplads samt det offentlige toilet.


Ifald etablering af ny station i Rødvig udgår
Ifald Kommunalbestyrelsen ønsker at stoppe projektet, vil dette koste Stevns kommune 2,85 mio. kr. Samlet udgift for Stevns Kommune og Region Sjælland udgør 4,9 mio. kr. som skal deles mellem partnerne og dertil kommer 0,4 mio. kr., som alene vedr. den del som Stevns Kommune står for. Beløbene dækker udgifter til projekteringsfasen samt udarbejdelsen af udbudsmateriale.


Økonomiske konsekvenser og finansiering


Sagen medfører anlægsbevillinger på ialt 1.814.000 kr. og en indtægtsbevilling på anlæg på 1.613.000 kr. i 2023. Netto udgør bevilligerne 201.000 kr. som bliver finansieret ved forbrug af kassebeholdningen.


Yderligere rådighedsbeløb i 2024 på 5.020.000 kr. indarbejdes i Budget 2024.

Der må påregnes afledt drift for Stevns Kommune til bl.a. håndtering af affald, grøn pleje, hærværk, vinter salt/sne samt maskinfejning, drift og vedligehold af Lejdebæk og sti mellem Vemmetoftevej og Hovedgaden samt offentlig toilet.Resume

Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde d. 7. marts 2022. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d. 5. april 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høringBeslutning

4 medlemmer (A, B, C og V) anbefaler indstillingerne

1 medlem (N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr.4 er at give mulighed for at flytte Rødvig station fra sin nuværende placering ved Østersøvej, til Vemmetoftevej.


Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 4 D3 som udlægges til offentlige formål og rammeområde 4 R5 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for ny Rødvig station, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt område på det tilovers blivende baneterræn mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade.


Rammeområde 4 D3 omfatter et areal på ca. 3800 m2 som i dag er en del af rammeområde 4 B3 udlagt til boligområde. Afgrænsningen af rammeområde 4 D3 er i overensstemmelse med det areal som Stevns kommune har planlagt skal bruges til at anlægge parkeringsplads samt betjening og afskærmning af den nye togstation.


Rammeområde 4 R5 omfatter den nordligste del af det tilovers blivende baneterræn som ligger mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade. Arealet er 2800 m2 stort og er i dag udlagt til henholdsvis centerområde rammeområde 4 C2 og offentlige formål rammeområde 4 D1.


Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 209 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.


Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag samt afholdt borgermøde om projektet, i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. juni – 7. juli 2022. Borgermødet er planlagt efter høringsperioden er afsluttet og høringssvar indkommet efter afholdt borgermøde er medtaget.


Der er indkommet 8 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)


De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, ønsker til indretning af den nye station og sammenfattes overordnet i følgende emner. Et enkelt høringssvar udtrykker kritik af at man flytter stationen.


- Afskærmning både i forhold til beplantning og lysindfald

- Indretning af stationen

- Trafik omkring stationen og adgangsveje. Eks. Cykel- og gangstier


Forvaltningen vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen og udviklingsplanen for Rødvig


Bilag:

Kommuneplantillæg inklusiv rammeområder

Miljøscreening og Bilag IV arter samlet

Udviklingsplan for Rødvig

Referat fra Plan, Miljø & Tekniks udvalgsmøde d. 5. april 2022

Samlede høringssvar


Økonomiske konsekvenser og finansiering

ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at forslag til Lokalplan nr. 209 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde den 7. marts 2023. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde den 5. april 2022.

Indstilling

1. forslag til lokalplan nr. 209 godkendes

2. planforslaget sendes i offentlig høring og at der afholdes borgermøde i høringsperioden

3. forvaltnignen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden det vedtagne forslag offentliggøres

Beslutning

4 medlemmer (A, B, C og V) anbefaler indstillingerne.

1 medlem (N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Flytning af Rødvig Station har gennem årene været et højt prioriteret borgerønske af flere grunde. Dels for at fjerne jernbaneoverskæringerne i byen, øge sikkerheden, mindske støj og gøre stationen mere tilgængelig for flere borgere og frigive arealet foran den nuværende stationsbygning.


Placering af den ny station indgår eks. i Lokalplan 62 fra marts 2002 og Udviklingsplanen for 2015 (bilag). Borgerforeningen har som opfølgning på udviklingsplanen i slutningen af 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 302 borgere har prioritere forslag fra Udviklingsplanen på en top 10 liste (bilag). Topscorer blev flytning af stationen.


I Forbindelse med planlægning for renovering af Østbanen, har man i tæt samarbejde med Region Sjælland, Lokaltoget og Movia, gjort det muligt at flytte stationen.


Indretning

Den ny Rødvig Station omfatter velfærdsbygning, toiletbygning og tilhørende parkerings- og ankomstarealer.


Der etableres 15 p-pladser og 2 handicappladser. Delområdet til parkering giver plads til at anlægge en del flere pladser. Manøvreareal vil blive asfalteret, mens de enkelte pladser får græsarmering. Der etableres desuden en Kiss-and-ride.


Ved perronen etableres en velfærdsbygning til lokaltogets medarbejdere samt et offentligt handicapvenligt toilet.


Der er i disponeringen lagt stor vægt på, at gående og cyklende til stationen har trafiksikre adgangsveje og at indretningen af stationen bliver imødekommende og selvforklarende.

Der er taget hensyn til de nærmeste naboer til den kommende station således, at indretningen minimerer indbliksgener fra stationens brugere og ikke skaber unødig trafik i området.


Junglestien vil fortsat have en naturlig stiforbindelse langs skinnetracéet og tilknyttes naturligt til den kommende stiforbindelse syd for Vemmetoftevej, der forbinder det kommende stationsområde med havnen og bymidten.


Der etableres sti og opholdsareal i stationens disponering fra Marmorvej til og med parkeringspladsen.


På det tilovers blivende baneterræn mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade, gives der mulighed for at bruge arealet til rekreativt areal med gang- og eventuelt cykelsti. Arealet er ligeledes udlagt til rekreativt areal for at sikre at Lejdebæk å kan fritlægges på den del af strækningen som det er fastslået i forbindelse med forundersøgelser for flytning af Rødvig station. (Notat om Lejdebæk å i bilag.)


Afvikling af trafik og trafiksikkerhed ved ny Rødvig station

I forbindelse med fjernelse af gamle skinner, skal der etableres nye overgange på Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade og i den forbindelse ses der på forskellige løsningsforslag som fx asfaltbelægning i afvigende farve til at markere overgangene.


Der skal desuden placeres to buslommer i umiddelbart nærhed til stationen, sådan at de bedst betjener den nye togstation samt børne- og fritidsinstitutioner i nærheden.


Forhøring

den 7. september 2022 blev der afholdt forborgermøde for projektet. Formålet med mødet var at gøre det enkelt og præcist, hvad lokalplanen kan regulere, samt at åbne for en dialog med borgerne om deres input og ønsker til den nye station og det rekreative areal på det tilovers blivende baneterræn. Der deltog ca. 100 borgere og projektets væsentligste elementer blev drøftet. Herunder afskærmning for støj og lys, trafik omkring stationen og adgangsforhold. Input og ønsker fra borgermødet og høringssvar ifm §23C høring er indarbejdet i lokalplanen.


Orientering om VVM

I forbindelse med det forudgående arbejde med at planlægge for flytning af Rødvig station, er der foretaget VVM-screening af projektet. VVM-screeningen har fastslået at Lejdebækken skal fritlægges på en del af det tilovers blivende baneterræn, som erstatning for den del af Lejdebækken som rørføres i forbindelse med anlæg af spor ved ny Rødvig station.


VVM-screeningens afgørelse offentliggøres sammen med planforslaget.


Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i området. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.Bilag:

Lokalplanforslag med kortbilag

MIljøscreening og skema med Bilag IV arter

Udviklingsplan for Rødvig

Notat og illustration om fritlægning af Lejdebækken

Støj-rapport

Borgerforeningens stemmeseddel og følgebrev


Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan Miljø og Teknik orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Plan, Miljø og Teknik anmodes om at godkende planforslag for at opføre fire boliger og fælles faciliteter ved Kæret 3 i Strøby, sendes i offentlig høring i fem uger, samt at der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden. Dato for borgermøde besluttes på udvalgets møde d. 7. marts 2023. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 4. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. planforslag nr. 211 sendes i fem ugers offentlig høring.
 2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.
 3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringe inden forslaget sendes i høring.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingerne.

Sagens gang

Plan, Miljø & Teknik

Beskrivelse af sagen

Ejendommen er indrettet med et stuehus, 11 lejligheder i gårdbebyggelse og fire boliger fordelt på to dobbelthuse. Oppførelse af yderligere boliger forudsætter forudgående lokalplanlægning af ejendommen. Det er for at sikre at fremtidig bebyggelse indpasser sig i landsbyen bedst muligt, og for at sikre udstykningsplan for eksisterende og kommende boliger på arealet.


Området for projektet med at opføre op til fire yderligere boliger, udgør ca. 1,1 ha. Lokalplanen vil give mulighed for at opføre op til fire boliger fordelt på to dobbelthuse, ny overkørsel, parkering og fælles friarealer på en del af ejendommen Kæret 3.


Bygherre har udviklet på ejendommen over flere omgange. Den fremstår relativt tæt, og med fire nye boliger fordelt på to dobbelthuse, vil grunden være fuldt udnyttet. Ejendommen ligger centralt i Strøby og forud for lokaplanen har der været en længerevarende dialog med bygherre, om hvordan de fire nye boliger skal indpasses bedst muligt i landsbymiljøet.


Plangrundlag

Området ligger i byzone og er udlagt til boligområde i kommuneplanramme nr. 7B1


Miljø

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i området. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.


Bilag

Lokalplanforslag

Miljøscreening

Skema for Bilag IV arter

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø & Teknik anmodes om at godkende den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 i Hårlev, som konsekvensretter afgrænsningen af rammeområdet 2 E2 Erhvervsområde Hårlev syd, så der bliver overensstemmelse imellem kommuneplanramme 2 E2 og lokalplanerne for erhvervsområdet ved Faxevej i Hårlev. I høringsperioden er indkommet en bemærkning, som forvaltningen anbefales tages til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommuneplantillæg nr. 2 endelig vedtages uden ændringer
 2. det indkomne høringssvar tages til efterretning.


Beslutning

Ad 1: Udvalget anbefaler indstillingen

Ad 2: Udvalget tager høringssvaret til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 til Stevns Kommuneplan 2021-2033 er at konsekvensrette afgrænsningen af kommuneplanramme 2 E2 Erhvervsområde Hårlev syd, så der bliver overensstemmelse imellem planområde for kommuneplanramme og lokalplan 162 for erhvervsområde ved Faxevej i Hårlev, samt tillæg 1 til lokalplan 162.


Med kommuneplantillægget øges arealet af rammeområde 2E2 med ca. ½ ha, herefter vil rammeområde omfatte ca. 23,3ha. Det eksisterende rammeområde er i dag ca. 227.730 m2, efter konsekvensrettelsen på ca. 5000 m2 vil området være ca. 232.730 m2. Rammebestemmelserne videreføres uændret. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.


Kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i 4 uger i perioden d. 11 januar 2023 til d. 8. februar 2023. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Museum Sydøstdanmark som stærkt anbefaler forundersøgelse af de dele af planområdet indenfor den allerede vedtagne lokalplan 162 som ikke allerede er forundersøgt. I høringssvaret henvises til s. 15 i lokalplan 162. Da anbefalingen allerede fremgår af lokalplanen for området anbefaler forvaltningen at høringssvaret tages til efterretning, men ikke medfører ændringer i kommuneplantillægget. Høringssvaret i sin helhed er vedlagt som bilag.


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Plan, Miljø og Teknik skal beslutte, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der giver mulighed for at en mindre del af en bebyggelse ved Bjælkerupvej 51 kan opføres som etageboliger, bebyggelsen vil maksimalt blive på 2 etager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Beslutning

4 medlemmer (A, B, N og V) godkender indstillingen

1 medlem (C) kan ikke godkende indstillingen, med følgende begrundelse: Folk ved hvad de har at forholde sig til, både udstykker og naboer, det er derfor, der er en kommuneplan og rammer for området. Indgang i 1 sals høje kan give store gener og indkig i nabohaverne i højere grad end boliger i 2 etager.

Sagens gang

Plan, Miljø & Teknik

Beskrivelse af sagen

Grundejer er ved at få udarbejdet et lokalplansforslag som Plan, Miljø og Teknikudvalget godkendte igangsætningen af på udvalgets møde den 7. februar 2023.


Området omfatter matr.nr. 4ac, 4ad, 4ae og 4f, Bjælkerup By S. Heddinge, det er et 1,2 hektar stort areal beplantet med grantræer beliggende mellem Bjælkerupvej 51 og vejen Ved Bækken.


Forslaget består af ca. 39 boliger og et fælleshus som er fordelt på otte punkt- og længehuse i et og to plan, med fælles friarealer mellem husene.


Det er forvaltningens vurdering at forslaget lever op til Stevns Kommunes bolig- og arkitekturpolitik. Det imødekommer visionen om et varieret boligudbud med fokus grønne friarealer og fællesskab, sikrer en god boligkvalitet og tilbyder et passende antal parkeringspladser.


Kommuneplanramme 1 B8 – Bjælkerupvej

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, butikker.


Grundejer ønsker at få ændret kommuneplanrammen så den tillader vandrette lejlighedsskel i de 2 toetagers punkthuse.


Plangrundlag: Arealet er beliggende inden for kommuneplanramme 1 B8 ”Bjælkerupvej”, der udlægger området til boligområde herunder åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse.


Den østlige del af området, matrikel 4ac, 4ad, 4ae er lokalplanlagt med Lokalplan nr. 196 for Boliger syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge.


Matrikel 4ac, 4ad, 4ae, trækkes ud af Lokalplan nr. 196 for Boliger syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge.


Bilag: Bilag 1 plan for bebyggelse Bjælkerupvej

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø og Teknik skal beslutte, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der giver mulighed for at etablere et boligområde ved Stolpegården i Strøby Egede

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. der udarbejdes et Kommuneplantillæg


Beslutning

1 medlem (N) godkender indstillingen.

4 medlemmer (A, B, C og V) kan ikke godkende indstillingen.

C stemmer imod med følgende begrundelse: Før kommuneplanstillæg for etape 3.3. + 3.4. udstykning fra Stolpegården kan vedtages, skal følgende som minimum være opfyldt:

 • Der skal være kapacitet på daginstitutioner og skolen + hal faciliteter
 • Der skal være styr på adgangsvejene og infrastrukturen generelt.
 • Cykelstien mellem Hybenrosevej og skolen skal være anlagt.
 • Lokalplan 182 + 184 skal gøres 100 % færdig og være overdraget til grundejerforeningerne.


Jørgen Larsen (N) ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler sagen.

Sagens gang

Plan, Miljø & Teknik

Beskrivelse af sagen

Området er en del af matr.nr. 8iq, Strøby By, Strøby og er på ca. 14,1 ha. Det henligger som landbrugsareal, ligger i den sydlige del af Strøby Egede og afgrænses mod nord af et ældre sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd og vest grænser området på begge sider op til de første tre etaper af Nicolinelund. Mod øst afgrænses det af et landbrugsareal. Området er udlagt som 2 perspektivområder i Kommuneplan 2017, og ligger i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Kommuneplantillægget dækker en del af et større boligområde Nicolinelund, der omkranser et naturpræget friareal i form af en bred langstrakt eng med vådområder som deles med kvarteret Marens Minde (lokalplan 184) og Christians Vang (Forslag til lokalplan 216). Indeværende forslag til kommuneplantillæg dækker etape 3.3 og 3.4, og det muliggør opførelse af ca. 100 helårsboliger. Ny bebyggelse bør opføres som en afrunding af Strøby Egede og tilpasses den eksisterende bebyggelsesstruktur.

Udviklingsplan for Strøby Egede
De to områder sydøst for- og i forlængelse af Nicolinelund er udlagt som perspektivområde i Kommuneplan 2017. I udviklingsplanen for Strøby Egede står der, at ved fremtidig udvikling af områderne bør der gennem kommune- og lokalplanlægning stilles krav til, at grønne og rekreative strukturer i området skal bevares, samt at stisystemer indenfor områderne understøtter og kommunikerer med det omkringliggende stinetværk. Der bør samtidig stilles krav til, at bebyggelse samt vej- parkerings- og opholdsarealer skal klimasikres samt at ny bebyggelse skal opføres som en afrunding af Strøby Egede og skal tilpasses den eksisterende tilliggende bebyggelsesstruktur".

Plangrundlag

Området ligger i landzone


Bilag

Udviklingsplan for Strøby Egede

kort over Nicolienelund

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. emnerne drøftes/tages til efterretning


Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Aftale dato for udvalget til projektgennemgang af Strøby Egede og Vandet.
 2. Pr. 1. april 2023 underskriver byggesag ikke længere blanketter ifm. reduktion af elafgift. Før borgeren kan søge om reduceret elafgift hos deres elselskab, skal deres bolig være registreret i BBR med varmeinstallation elvarme eller varmepumpe og opvarmningsmiddel elektricitet. Det er bygningsejerens ansvar at oplysninger i BBR er korrekte, og man har som ejer pligt til at give kommunen de relevante oplysninger. Hvis man har fået ny varmeinstallation og har glemt at få det ændret i BBR, eller der ser ud til at være en fejl i BBR vedrørende ens varmeinstallation, skal man rette det via Ret BBR-oplysninger eller ved at sende en mail til byggesag@stevns.dk. Reduceret elafgift er fra den 1. april alene et forhold mellem elselskabet og borgeren. Mange elselskaber beder desværre fejlagtigt deres kunder om at gå til deres kommune for at få udfyldt en blanket i forbindelse med ansøgningen. Det er imidlertid ikke kommunens opgave at bekræfte oplysninger fra BBR på en blanket. Det er heller ikke kommunens opgave at bekræfte datoer for ændring af varmeinstallation i mails over for ejer eller elselskab.
 3. Status plantebælte i Hårlev
 4. Selskabsgørelse af affaldsforbrændingen
 5. Beskyttelse af drikkevandsoplande orienteringResume

Underskriftsark for Plan, Miljø og Teknik den 7. marts 2023.


Beslutning

.