Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 29 september 2022, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Helen Sørensen (A) deltager som suppleant for Steen S. Hansen.
Elizabeth Riber Christensen deltager som suppleant for Hanne Rose Andersen-Aagaard.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet vil under denne sag blive orienteret om borgerrådgiverens første årsberetning for perioden 1. maj - 31. december 2021, jf. beslutning i Udsatterådet den 30. august 2021.


Sagen var på Udsatterådets dagsorden til den 9. juni 2022, men blev udsat til dette møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Stevns Udsatteråd, 9. juni 2022, pkt. 13:

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Sagen blev udsat til næste møde den 29. september 2022.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Siden maj 2021 har borgerne i Stevns Kommune haft mulighed for at få hjælp af en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe borgerne med at forstå breve eller afgørelser fra Stevns Kommune eller hjælpe borgeren videre med en sag, hvis kommunikationen med kommunen er gået i hårdknude. Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er således adskilt fra kommunens administration.


På udsatterådsmødet den 30. august 2021 var borgerrådgiveren på besøg og det blev besluttet, at borgerrådgiveren skulle besøge udsatterådet én gang årligt i forbindelse med afgivelse af årsrapporten. Borgerrådgiveren deltager derfor under denne sag for at orientere Udsatterådet om den første årsrapport, som blev afgivet til kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Arbejdsmarked ønsker at drøfte fokusområder for beskæftigelsesplan 2023 med Stevns Udsatteråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Beskæftigelsesplanens hovedtemaer drøftes.

Sagens gang

 Stevns Udsatteråd

Beskrivelse af sagen

Hvert år skriver Arbejdsmarked i Stevns Kommune en beskæftigelsesplan for det kommende år. Det gør landets øvrige kommuner også. Beskæftigelsesplanen skal beskrive, hvordan Stevns Kommune arbejder med at imødekomme Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål. I år ønsker Arbejdsmarked at drøfte nedenstående temaer med Stevns Udsatteråd, forud for udfærdigelsen af beskæftigelsesplanen.


Ministermål
I 2023 er de beskæftigelses politiske mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft


Fælles for målene er, at de skal være med til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og at kommunerne bruger den lave ledighed til at få flere med i arbejdsfællesskabet.


HOI-Loven

I 2023 kommer der en ny lov på området. Den kaldes HOI-loven. HOI står for Helheds Orienteret Indsats. loven skal sikre:

 • Fælles kultur på tværs af forvaltninger i kommunerne, hvor der arbejdes med de samme mål for borgeren
 • Sammenhængende udredning og en helhedsorienteret plan for borgeren
 • Frie rammer for kommunerne til at finde de rette løsninger sammen med borgeren


Stevns Kommune på forkant

Stevns Kommune har i en årrække arbejdet efter de retningslinjer som HOI-Loven forventes at udmønte. Gennem vores Tværfaglige VelfærdsProgram (TVP) tildeles familier i udsatte positioner en Borgerkonsulent, som arbejder tværfagligt og med fuld myndighed sammen med familierne i programmet og sikrer at indsatser på tværs af centrene, er meningsfulde og koordinerede.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal beslutte, om rådet vil afgive høringssvar til den nye Fritids- og Idrætspolitik, som blev sendt i høring via mail den 6. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 • Udsatterådet beslutter, om rådet vil afgive høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.

Sagens gang

Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

Den 17. august godkendte udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) et udkast til en ny Fritids- og Idrætspolitik for Stevns Kommune. Udvalget besluttede også, at sende politikken i høring.


Den nye politik er blevet udarbejdet i løbet af 2022 med input fra mange interesserede og foreninger på området - se bilag.


Fritids- og Idrætspolitikken blev sendt i høring i Udsatterådet via mail den 6. september 2022, og Udsatterådet skal nu beslutte, om rådet vil afgive høringssvar inden høringsfristen den 3. oktober 2022 kl. 12.


De indkomne høringssvar vil blive samlet i en hvidbog, vurderet af forvaltningen og indgå i den endelige politiske behandling og godkendelse af politikken i kommunalbestyrelsen til november.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.


Under denne sag skal Udsatterådet også beslutte, hvordan rådet finder den sidste livsekspert, så rådet bliver fuldtalligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager
 2. Udsatterådet beslutter, hvordan rådet vil finde den sidste livsekspert.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge rådet vil tage fat på fokusområderne og hvordan.


På udsatterådsmødet den 7. april blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet i den kommende tid vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021.
 • ensomhed.
 • fattigdom.


Medlemmer i Udsatterådet

Status er, at Udsatterådet i øjeblikket mangler én livsekspert for at være fuldtalligt. Under denne sag skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet finder det sidste medlem.


På udsatterådsmødet den 9. juni 2022 drøftede rådet muligheden for at finde en ung livsekspert.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.