Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 8 november 2022, kl. 16:00
MødestedMødelokale 8, Rådhuset
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Afbud fra: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Dagsorden blev godkendt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Den 18. august besluttede Handicaprådet at invitere Arbejdsmarked til en temadrøftelse om arbejdsløshed blandt unge med handicap, da Handicaprådet ønsker at skabe sig et overblik over situationen i Stevns Kommune.


På baggrund af temadrøftelsen skal Handicaprådet beslutte, om og hvordan rådet vil arbejde videre med sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og
 2. beslutter om og hvordan rådet vil arbejde videre med sagen.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Handicaprådet blev orienteret om, at:

 • i Arbejdsmarked er betegnelsen for handicap både fysisk og/eller psykisk handicap.
 • Arbejdsmarked ikke må registrere borgerens handicap og dermed heller ikke kan trække statistikker på området.
 • Jobcentret har i øjeblikket har 126 unge der modtager ydelser, og at de unge primært har udfordringer på grund af psykiske handicap.
 • forløbene inddeles i 3 grupper, som er åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate.
 • ca. 40 ud af de 126 unge er i gang med en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
 • som noget nyt er der i lovgivningen indført såkaldte overgangsmentorer/ungeguide der har til opgave at hjælpe de unge i overgangen fra jobcenter til uddannelse.
 • TVP (Tværfagligt Velfærdsprogram) har gode erfaringer med at hjælpe børn, unge og deres familier. Fordelen er, at det er den samme kontaktperson, som for eksempel kan hjælpe den unge i gang med skole, komme til læge osv.
 • Arbejdsmarked er i gang med at nyt samarbejde med psykiatrien. En del unge er blevet interviewet, og det har vist sig, at flere har alvorlige psykiske problemer som f.eks. psykoser eller begyndende psykoser. Regionen hjælper med tidlig opsporing.


Ifølge DH-medlemmerne har Høje-Tåstrup Kommune et center for unge med handicap (Greenesminde), hvor indsatserne fungerer rigtig godt. Arbejdsmarked følger op og giver Handicaprådet en tilbagemelding.


Handicaprådet drøftede social arv, og hvor meget det påvirker de unges fremtid. Ifølge Arbejdsmarked betyder det noget, da man i tidligere statistikker kan se, at flere unge med psykiske handicap også har en børnesag.


Handicaprådets fokusområde er primært målrettet unge borgere med fysiske handicap. Arbejdsmarked har i øjeblikket ikke kendskab til unge, som udelukkende har et fysisk handicap, og via Stevns Erhvervsråd er Arbejdsmarked er bekendt med, at virksomhederne er lydhøre over for at ansætte borgere – og også unge- med handicap. Vurderingen er derfor, at denne gruppe borgere ikke har behov for kommunens hjælp og dermed heller ikke områder, hvor Handicaprådet kan gøre en forskel.


På baggrund af orientering og drøftelser på dette møde besluttede Handicaprådet, at rådet ikke vil fortsætte arbejdet med fokusområdet arbejdsløshed blandt unge med handicap, og at arbejdsløshed blandt unge med psykiske handicap hører til i andre regi - for eksempel det politiske udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ifølge DH (Danske Handicaporganisationer) har 40 procent af de unge uden job og uddannelse et handicap. I maj måned besluttede Handicaprådet derfor, at et af rådets fokusområder i denne funktionsperiode skal være at hjælpe flere unge med et handicap i gang med uddannelse eller job.


For at danne sig et overblik over situationen i Stevns Kommune har Handicaprådet inviteret Arbejdsmarked til en temadrøftelse, hvorefter Handicaprådet vil tage stilling til, om og hvordan rådet vil arbejde videre med sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal beslutte, hvem der skal modtage Handicapprisen 2022 og planlægge arrangementet den 23. november.


Hvis forvaltningen ikke modtager nogen indstillinger inden dette møde, skal Handicaprådet beslutte, hvad der skal ske med Handicapprisen fremover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, hvem der skal modtage Handicapprisen 2022 og
 2. planlægger arrangementet den 23. november eller
 3. beslutter hvad der skal ske med Handicapprisen fremover, hvis der ikke kommer nogen indstillinger i år.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Gennem flere år har Handicaprådet arbejdet med at udbrede kendskabet til Handicaprisen, men har på trods at dette ikke modtaget nogen indstillinger til årets pris.


Handicaprådet drøftede et forslag om måske at slå Handicapprisen og Frivilligprisen sammen. Dette blev dog ikke vurderet som en reel mulighed.


Derfor besluttede Handicaprådet at sætte Handicapprisen på pause. Hvis Handicaprådet vurderer, at behovet for uddeling af en handicappris vender tilbage, vil rådet genoptage sagen.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Indstillingsfristen til årets Handicappris var den 30. oktober, og forvaltningen har ved udsendelse af denne dagsorden ikke modtaget nogen indstillinger.


Hvis forvaltningen modtager indstillinger til prisen inden dette møde, skal Handicaprådet beslutte, hvem der skal modtage Handicapprisen 2022. Kriterierne er vedhæftet som bilag.


Den 18. august besluttede Handicaprådet, at prisen skal uddeles på Sundheds- og Frivillighedscentret den 23. november kl. 18 - 20, da den 3. december (FN´s internationale handicapdag) er en lørdag. Det blev også besluttet, at programmet skal være velkomst, underholdning/foredrag, prisuddeling og afslutning med et let traktement.


Handicaprådet skal på dette møde også:

 • beslutte hvem der skal uddele handicapprisen, og hvem der kontakter prisuddeler.
 • fastlægge underholdning/foredrag, og hvem der kontakter relevante aktører.
 • fastlægge den endelig deltagerkreds, og hvem der inviterer.
 • godkende køkkenets forslag til traktement.
 • beslutte hvem der gør hvad i forhold til indkøb m.m.


Hvis der ikke kommer nogen indstillinger til Handicapprisen 2022, skal Handicaprådet beslutte, hvad der skal ske med Handicapprisen fremover.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne finansieres af Handicaprådets eget budget.

Resume

Handicaprådet skal fastlægge mødeplan for rådets ordinære møder i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet fastlægger mødeplan og mødetid for rådets ordinære møde i 2023.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Handicaprådet godkendte mødeplanen og besluttede, at møderne i 2023 fortsat skal afholdes kl. 16 til 18.

Sagens gang

Handicapråd.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Handicaprådets forretningsorden skal Handicaprådet afholde 4 ordinære møder hvert år, 1 møde pr. kvartal - se bilag. Med udgangspunkt i Handicaprådets årshjul foreslår forvaltningen, at handicaprådsmøderne i 2023 afholdes:


Torsdag den 9. februar:

 • Handicaprådets årsberetning 2022 - godkendelse.
 • Handicappris 2022 - evaluering.


Tirsdag den 16. maj:

 • Budget 2023 - orientering om proces.


Torsdag den 24. august:

 • Handicappris 2023 - forberede proces og fastsætte dato for arrangement.


Torsdag den 2. november:

 • Handicappris 2023 - finde prismodtager og forberede arrangement.
 • Mødeplan 2024 - fastlægge mødeplan for de ordinære møder.


Handicaprådet skal også beslutte tidspunkt for afholdelse af ovennævnte møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.Resume

Under denne sag vil forvaltningen orientere Handicaprådet om en kommende høring af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal revideres på baggrund af budget 2023, som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.


Forvaltningen kan ikke melde den endelig høringsproces ud, før sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Handicaprådet blev orienteret om Social- og Sundhedsudvalgets (SSU´s) behandling af sagen den 2. november. SSU godkendte ikke forvaltningens indstilling, men ønsker i stedet for at servicereduktionen udmøntes gennem reduceret tid i plejepakkerne.


På baggrund af SSU´s beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde en sag til udvalgets møde den 30. november, hvorefter sagen forventes at komme i høring via mail i Handicaprådet. Høringsfristen bliver inden jul, da Handicaprådets høringssvar skal indgå i sagen til SSU den 4. januar 2023.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2023 blev det besluttet, at serviceniveauet i hjemmeplejen skal reduceres med 5 % - svarende 3 mio. kr.


Forudsætninger og udmøntning var ikke beskrevet i balanceforslaget, og forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til udmøntning og dermed en revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SSU) den 5. november 2022, hvor SSU også skal beslutte, at den reviderede kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet.


Denne dagsorden sendes ud før den politiske behandling, og sagen er dermed med forbehold for SSU´s beslutning den 5. november.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag vil forvaltningen orientere Handicaprådet om kvalitetsstandarden for kontant tilskud og BPA ( borgerstyret personlig assistance), som bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SSU) den 5. november 2022. SSU skal på mødet også beslutte, at sagen sendes i høring i Handicaprådet.


Da denne dagsorden sendes ud før den politiske behandling i SSU, kan høringsprocessen først meldes ud efter den 5. november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Handicaprådet blev orienteret om kvalitetsstandarden som blev sendt i høring via mail den 3. november. Kvalitetsstandarden omfatter en ordning, hvor borgeren får mulighed for at ansætte sine egne hjælpere. Borgeren er dermed arbejdsgiver og står derfor selv for at afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og hvad der ellers følger med et arbejdsgiveransvar.


DH-medlemmerne har kendskab til borgere, som er meget glade for ordningen.


Orienteringen blev taget til efterretning og medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer), arbejder videre med at formulere et høringssvar, som sendes til forvaltningen inden høringsfristen den 9. december 2022.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen vil orientere om kvalitetsstandarden for kontant tilskud og BPA (borgerstyret personlig assistance). Kvalitetsstandarden forelægges politisk niveau hvert 2. år., og er på Social- og Sundhedsudvalgets (SSU´s) dagsorden den 5. november, hvor SSU også skal beslutte, at sagen sendes i høring i Handicaprådet.


Denne dagsorden sendes ud før den politiske behandling, og sagen er dermed med forbehold for SSU´s beslutning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal drøfte et udbud vedrørende diabetesprodukter med henblik på at afgive et høringssvar senest den 16. november 2022. Vedhæftede udbudsmateriale blev sendt til Handicaprådet via mail den 6. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter udbud vedrørende diabetesprodukter med henblik på afgivelse af et høringssvar.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


DH-medlemmerne arbejder videre med et høringssvar, som sendes til forvaltningen inden høringsfristen den 16. november 2022.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. oktober blev et udbud vedrørende diabetesprodukter sendt i høring i Handicaprådet. Det er SKI (stat og kommune indkøb) der er tovholder på udbuddet.


Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af ca. 18 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som for eksempel diabetessygeplejersker. Derudover har SKI også samarbejdet med Diabetesforeningen, som har udpeget repræsentanter for brugerne, og de har også selv deltaget i arbejdet. Brugerrepræsentanterne har udtrykt tilfredshed med tilbudslisten, herunder bredden og de indbyggede krav til aftalens sortiment.


Sortiment

Den nye aftale til indkøb af diabetesprodukter er opdelt i to områder (også kaldet delaftaler):

 1. Diabetesprodukter
 2. Produkter til kontinuerlig glukosemåling.


Begge områder (delaftaler) indgår i denne høring.


Sortimentet på delaftale 1: Diabetesprodukter omfatter:

 • Blodsukkerapparat
 • Teststrimler
 • Fingerprikkere
 • Lancetter
 • Flergangs-insulinpenne
 • Penkanyler
 • Insulinsprøjte
 • Tilbehør


Sortimentet på delaftale 2: Produkter til kontinuerlig glukosemåling omfatter:

 • System til kontinuerlig glukosemåling, der kan anvendes uden insulinpumpe (CGM).


Aftalestart

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.


Dokumenter der sendes i høring er:

 • Vejledning til ældre- og handicapråd. Her får ældre- og handicapråd en let forståelig introduktion til, hvad udbuddet omhandler, og hvordan brugere har været inddraget i processen.
 • Bilag E: Leveringskontrakt. Hovedaftale mellem kommune og leverandør, hvor særligt afsnit 3: Leverancen er relevant.
 • Bilag B: Kravspecifikation. Her beskrives de generelle krav samt miljø- og kvalitetskrav til produkterne.
 • Bilag C: Leverandørens tilbud. Tilbudsliste med de produkter, der indgår i aftalens sortiment delt i to faner (for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2).
 • Bilag D: Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt. Her beskrives, hvordan kommunen skal anvende en kaskademodel på delaftale 2, hvor særligt afsnit 2: Tildeling af Leveringskontrakt er relevant.


Alle dokumenter er vedhæftet som bilag, hvor især vejledningen, kravspecifikationen og tilbudslisten er relevante i forhold til formulering af et høringssvar.


Høringsfristen er den 16. november 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvilket fokusområde der skal arbejdes videre med og hvordan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, hvilket fokusområde der skal arbejdes videre med og hvordan.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Under dagsordenens punkt 36 blev det besluttet, at Handicaprådet ikke vil fortsætte arbejdet med arbejdsløshed blandt unge handicappede. Handicaprådet ønsker i stedet for at dykke ned i arbejdet med handicaptilgængelighed.


Handicaprådet drøftede problemer med parkerede biler i Algade i Store Heddinge, som forhindrer handicappede borgere i at komme frem. Det blev besluttet at rådets medlemmer bringer sagen videre i kredsråd og trafiksikkerhedsråd. Et andet rådsmedlem kontakter en af de erhvervsdrivende i Algade, med henblik på at finde en løsning på parkeringsproblematikken.


Handicaprådet drøftede også udfordringerne med belægningen i Algade, som desværre ikke ser ud til at blive løst i den nærmeste fremtid.


Handicaptilgængelighed er meget bredt, da det både gælder tilgængelighed i bygninger og i trafikken. Sagen tages derfor op på det næste handicaprådsmøde, så rådet kan beslutte, hvordan arbejdet sættes i gang.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 10. maj var der enighed om, at Handicaprådet er nødt til at arbejde med et fokusområde ad gangen, for at sikre fremdrift og resultater. Derfor skal Handicaprådet nu beslutte, hvilket fokusområde der skal tages fat på, og hvordan rådet vil arbejde videre med sagen.


I maj besluttede Handicaprådet også, at ungdomsarbejdsløshed skal være et af rådets fokusområder de kommende 4 år, da rådet ønsker at arbejde for, at flere unge med et handicap kommer i job. For at danne sig et overblik over situationen i Stevns Kommune besluttede Handicaprådet den 18. august, at Arbejdsmarked skulle inviteres til en temadrøftelse - se dagsordenspunkt 36.


Ud over fokusområdet "ungdomsarbejdsløshed" har Handicaprådet den 16. februar besluttet følgende fokusområder og mærkesager for denne funktionsperiode:

 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns.
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder. Handicaprådet drøftede ønsket den 10. maj. Udfaldet af drøftelsen blev, at rådet er nødt til at danne sig et overblik over alle nuværende tilbud i kommunen og undersøge, hvor stort behovet for en pårørendevejleder er. Først derefter kan Handicaprådet træffe beslutning om, hvorvidt ønsket skal omsættes til et budgetønske.
 • hvordan får vi gjort de gamle bygninger i kommunen handicaptilgængelige?
 • forebyggelse af ensomhed blandt de ældre. Den 10. maj var der enighed om, at området overlapper med Ældrerådets område. Dog vil Handicaprådet informere disse borgere om Boblberg.
 • handicappede børn og idræt. Fokusområdet blev drøftet under dagsordenspunkt 20 på handicaprådsmødet den 10. maj. Her blev det besluttet, at Handicaprådet fortsat vil have fokus på børn og unge i foreningslivet. Dog skal fokus være rettet mod oplysning om de muligheder der allerede er for målgruppen, fremfor at skabe nye arrangementer. Handicaprådet besluttede også at afvente noget materiale fra DH (Danske Handicaporganisationer), hvorefter rådet tager stilling til det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Siden sidste møde er der afgivet høringssvar til budget 2023, og indstillingsudvalget for §§ 18 og 79 har afholdt møde om fordeling af næste års tilskud.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 18. august 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) orienterer om seneste nyt siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Ingen orienteringer under dette punkt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne fra DH vil under denne sag orienterer om seneste nyt fra DH-regi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Der blev orienteret om:

 • ny afsnitsleder for udeområdet (hjemmeplejen, sygeplejen og træning), som er startet den 1. november.
 • 3 lederstillinger på plejecentrene, som er slået op. Forventet ansættelse den 1. januar 2023.
 • den vakante stilling i hjælpemidler, som er besat. Teamet forventes at være fuldtalligt igen i marts 2023.
 • vedtagelse af budget 2023 - herunder
  • takstreduktion på Brohøj, servicereduktion i hjemmeplejen og nedlukning af kantinen på Stevnshøj.
  • opnormering i socialpsykiatrien, hjælpemidler og Voksen handicap.
 • Energikrisen og de stigende priser, som i værste fald kan medføre, at man igen må kigge på budget 2023.
 • Regeringens energipulje, som er svær at udlodde. Årsagen er, at man kun kan søge midler til engangsudgifter og ikke løbende udgifter.
 • Handicaprådets budgetønske vedrørende handicapvenlige strande er vedtaget. Handicaprådet bliver kontaktet af Teknik & Miljø, når processen bliver sat i gang i 2023.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Julie Hoff Sørensen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.