Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 7 juni 2022
MødestedHotherskolen
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for BUL den 7. juni 2022


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal behandle budgetforslag 2023-2026 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til budget 2023 behandles
 2. udvalgets behandlinger indgår i den videre budgetproces


Beslutning

Ad 1.

Budgetforslaget blev behandlet af udvalget.


Ad 2.

Udvalget godkender de indarbejdede ændringer i budgetforslaget, jf. bilag herom. For så vidt angår ikke-indarbejdede ændringer til budgetforslaget, afventer disse de fortsatte politiske drøftelser.Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt i januar 2022, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2023. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene i juni behandler budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.


Udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


Ændringer til budget 2023

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2023, version 1:

 • Overførselsudgifter
 • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
 • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

 • Lov- og cirkulæreændringer
 • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
 • Anlægsønsker
 • Balance-/prioriteringsforslag


Budgetforslag 2023

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2023 under udvalget for Børn, Unge og Læring:


Overførselsudgifter: +0,4 mio. kr.

Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +3,1 mio. kr.

Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 1,4 mio. kr.

Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: Ingen ændringer.


Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

 • Udover vedtaget service:3,3 mio. kr.
 • Anlæg i alt: 8,7 mio. kr., fordelt med:
  • 4,6 mio. kr. på tidligere politisk besluttede anlæg
  • 4,1 mio. kr. på nye anlægsønsker


Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2022, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes. Herudover forventes prioriteringsforslag på baggrund af økonomistyringsprojekt forelagt på budgetseminar ultimo juni og efterfølgende på udvalgsmøde i august.


Udgifter som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetoplægget på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i version 2 til august, når resultatet af økonomiaftalen for 2023 kendes og hvordan det håndteres fra statens side – og der formodes at være et bedre overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetprocessen for 2023

Det er som led i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal igangsættes et overordnet økonomistyringsprojekt for perioden 2022-2025, hvor budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder afdækkes. Udvalget for Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget blive afdækket i 2022 og de øvrige udvalgsområder i 2023 og 2024.


Det er målsætningen, at økonomistyringsprojektet vil resultere i konkrete prioriteringsforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces på udvalgsområderne Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget. På de tre øvrige udvalgsområder skal der udarbejdes balanceforslag i lighed med tidligere år.


På fagudvalgenes møder i august vil budget 2023 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2023 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.


Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter fagudvalgenes behandling af budget 2023 i juni og høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne august. De vil ligeledes indgå ved 1. behandlingen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Der er pr. 1. januar 2022 indført nye skærpede krav til tilsyn med dagtilbud – gældende fra 1, maj 2022. Udvalget for Børn, Unge & Læring skal som følge af de nye skærpede krav godkende justeringen af tilsynskonceptet gældende for Stevns Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. justeret tilsynskoncept for dagtilbud i Stevns Kommune godkendes.


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge & Læring

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune skal føre tilsyn med de kommunale dagtilbud, de private dagtilbud og de private pasningsordninger.

Der er pr. 1. januar 2022 indført skærpede krav til tilsyn for dagtilbud.

I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til justering af det eksisterende tilsynskoncept, som kommunen benytter, hvor der bliver taget højde for dette.

Det nye tilsynskoncept samt tilsynsskema er vedlagt som bilag

Det skal bemærkes, at der allerede var taget højde for hoveddelen af de nye lovkrav i Stevns Kommunes eksisterende tilsynskoncept. Den nye lovgivning har medført, at det i vores retningslinjer for tilsyn er yderligere præciseret, hvordan vi forholder os til lovkravene.

Hovedpointerne af de nye krav er følgende:

 • Tilsynet med det pædagogiske indhold skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan
 • Der skal foretages både anmeldte og uanmeldte tilsyn
 • Der skal sikres uvildighed i tilsynet
 • Der skal inddrages forskellige former for data, f.eks. referater, resultater af TOPI (Tidlig opsporing og indsats), sprogvurderinger mv.
 • Der skal ved tilsynet foretages observationer
 • Tilsynet skal som led i tilsynet gå i dialog med leder og medarbejdere
 • Efter tilsynet skal der indgås en dialog med lederen omkring kvaliteten af den pædagogiske praksis
 • Forældrebestyrelsen skal orienteres om vurderingen af den pædagogiske praksis
 • Der skal iværksættes skærpet tilsyn, hvis der vurderes, at kvaliteten af den pædagogiske praksis giver anledning til bekymring
 • Der skal iværksættes skærpet tilsyn og udarbejdes en handleplan, hvis det vurderes, at kvaliteten af den pædagogiske praksis giver anledning til alvorlig bekymring
 • Tilsynsrapporter for hvert dagtilbud skal offentliggøres hvert andet år.


Som noget nyt kan det bemærkes, at vi har ændret praksis ift. at tilsyn nu altid vil være en kombination af anmeldte og uanmeldte besøg, dog er kadencen den samme.

Tilsynet i de private dagtilbud skal stå mål med tilsynet med de kommunale dagtilbud. For de private dagtilbud skal der også være særligt behov for opmærksomhed på, hvordan man vil sikre en opfølgning af kvaliteten, hvorfor vi fører tilsyn hvert år frem for hvert andet.

Tilsynet med de private pasningsordninger bliver indirekte omfatte af de ny krav, idet tilsynet skal stå mål med tilsynet i alderssvarende kommunale dagtilbud.


Ydermere er det nyt i lovgivningen at der er en særlig opmærksomhed omkring uvildighed, som her præciseret nedenfor.

Særlig opmærksomhed vedr. uvildighed.

I det nye tilsynskoncept er der fremhævet følgende punkter som led i at styrke uvildigheden:

 • Tydelige rammer omkring tilsynsbesøg, observationer og tilsynssamtaler
 • Brug af kvantitative data – Sprogvurderinger, TOPI, sygefravær, APV
 • Inddragelse af flere perspektiver herunder:

- Børneperspektivet

- Medarbejderperspektivet


Denne praksis minder om det tidligere tilsynskoncept, men har fået et skærpet fokus og kræver ikke væsentlige ekstra ressourcer.

Retsgrundlag

Lov om dagtilbud-, fritids- og klubtilbud mv. for børn og unge § 5

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Kun aktuelt hvis der ønskes hyppigere tilsyn og/eller højere grad af uvildighed.

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring behandlede på udvalgsmødet den 5. april (punkt 35) en sag om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Forvaltningen fremlægger i forlængelse heraf forskellige løsningsmuligheder på kapacitetsudfordringen. Der skal tages stilling til, hvilke løsningsmuligheder der skal konkretiseres yderligere og foretages økonomiske konsekvensberegninger af med henblik på endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det besluttes, hvilke af de fremlagte løsningsmuligheder forvaltningen skal arbejde videre med med henblik et endeligt beslutningsgrundlag for en udvidelse af dagtilbudskapaciteten i områderne omkring Strøby Egede og Hårlev.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der primært arbejdes videre med at foretage opmåling af arealerne i de eksisterende institutioner samt løsninger med bus/skovgruppe. Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde om sagen den 23. juni kl. 15.00.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har afdækket mulige løsningsforslag til udvidelsen af pasningskapaciteten på dagtilbudsområdet i indeværende år. Ifølge forvaltningens analyse af det nuværende børnetal og den forventede tilgang i resten af 2022 vil der i områderne omkring Hårlev og Strøby Egede være behov for at etablere op mod 40 nye vuggestuepladser ved udgangen af 2022.

Stevns Kommunes pladsgaranti har frem til nu ligget i dagplejen. Har vi manglet pladser på 0-3 års området, har vi kunne ansætte nye dagplejere. Grundet landsdækkende rekrutteringsudfordringer er dette ikke længere en mulighed.

Forvaltningen har skitseret 4 mulige løsningsforslag på udvidelse af pasningskapaciteten på 0-3 års området med 20 pladser i Hårlev og 20 pladser i Nord Stevns. Løsningsforslagene (fremover betegnet som ’modeller’) er:

Model 1: Optag af flere børn i eksisterende dagtilbud (flere børn på samme antal m2)

Model 2: Opsætning af pavilloner i forbindelse med eksisterende dagtilbud

Model 3: Optag af flere børn i eksisterende dagtilbud + anskaffelse af ombygget bus til skovgruppe

Model 4: Etablering af skovbørnehave + leje/anskaffelse af bus til transport af børnene

De forskellige modeller, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, 1 vil kunne kombineres for at nå den ønskede nye kapacitet.

De seneste tal viser imidlertid, at der allerede fra august måned er udfordringer med antallet af vuggestuepladser i den nordlige del af kommunen og Hårlev. Det bør derfor også indgå i overvejelserne, i hvilket omfang nogen af de foreslåede løsningsmuligheder der etableres på helt kort sigt.

Forvaltningen arbejder sideløbende med en ny befolkningsprognose, som forventes forelagt kommunalbestyrelsen i juni måned. Der vil herved komme en tydeligere indikation af, om de aktuelle kapacitetsudfordringer kun er udtryk for en kortsigtet tendens, eller om kapacitetsbehovet vil forblive på det høje niveau eller vokse yderligere.

Forvaltningen arbejder derudover med en kommende sag om etablering af gæstehuse i dagplejeregi. Gæstehusene har til formål at sikre den nuværende kapacitet og samtidig skabe en bedre oplevelse af kvalitet samt bedre arbejdsmiljø for kommunens dagplejere.

Resume

På baggrund af den nyligt afholdte workshop fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse temaer og ambitioner til kommende Fritids- og Idrætspolitik. Inden Kommunalbestyrelsens behandling fremlægges temaer og ambitioner ligeledes til alle udvalg til evt. kommentering og anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 110:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

 Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses af en ny Fritids- og Idrætspolitik, der efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.


Ambitioner og temaer til en ny politik (vedlagt som bilag) er resultatet af en bred og inddragende proces.


Processen begyndte i efteråret med input og overlevering fra det tidligere udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. I begyndelsen af året blev Folkeoplysningsudvalget inviteret til et møde, hvor de sammen med det siddende udvalg drøftede og kom med en række input til en ny Fritids- og Idrætspolitik.


Senest blev der i april afholdt en workshop, hvor udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme havde inviteret alle aktører på fritids- og idrætsområdet til at komme med ideer og input til den kommende politik.


De mange ideer og input er nu sammensat med fire tværgående ambitioner og fem temaer.


De fire ambitioner er:

 • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet


De fem temaer er:

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands


Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ambitioner og temaer udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interesenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Der er i budget 2022 afsat midler til at videreføre et Ungeværested. Det tidligere udvalg bad om en evaluering midt 2022.


Ungeværestedet er for unge mellem 14 og 25 år. Det er et uvisiteret værested, og de unge har mulighed for både socialt samvær og aktiviteter, men også samtaler og støtte til det, der er svært i livet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der kan være behov for at have fokus på at synliggøre tilbuddet yderligere og overveje placeringen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

I budget 2021 blev der afsat 550.000 kr. til en ungeindsats, da de politiske fagudvalg på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører ville arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus var blandt andet på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. På baggrund af det gik Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns sammen og skabte følgende:

 • Værested
 • Litterært værksted
 • Særligt tilrettelagte ungdomsskole aktiviteter


Alle aktiviteterne var målrettet sårbare unge mellem 14 og 25 år, og de medarbejdere som varetog tilbuddene, var tværfagligt sammensat af medarbejdere fra Socialpsykiatrien, Ungdomsskolen og Bibliotekerne.


Efter en evaluering af indsatserne blev det i forbindelse med budget 2022 besluttet at videreføre værestedet, og der blev afsat 185.000 kr. til dette.


Med denne sag fremlægges evaluering af tilbuddet. For en uddybning henvises til vedlagte bilag.


Evaluering af ungeværestedet

Ungeværestedet er et uvisiteret tilbud for unge mellem 14 og 25 år. Ungeværestedet har til huse i SFO’ens lokaler på St. Heddinge skole. Der er åbent hver torsdag mellem kl. 17.30 og 20.30. Værestedet drives af Socialpsykiatrien i samarbejde med Stevns Ungdomsskole, og der er medarbejdere fra begge til stede i åbningstiden.


Mellem 6 og 15 unge benytter Ungeværestedet hver uge. Samlet set har ca. 75 unge besøgt Ungeværestedet, siden det åbnede, men da tilbuddet er uvisiteret, er der dog ingen registrering af deltagerne. Nogle af de unge kommer kontinuerligt, mens andre kommer i en kortere periode. Der kommer unge fra hele kommunen, og fra alle folkeskoler og friskoler.


En stor del af de unge, der benytter tilbuddet, har forskellige psykiske udfordringer. Der er tale om udsatte unge, hvor en stor del oplever social isolation og ensomhed. Det har derfor stor betydning for tilbuddet, at der er et tæt samarbejde med eksempelvis skolerne. Det Tværfaglige Velfærdsprogram, UU-vejledere o.a. Disse samarbejdspartnere henviser til Ungeværestedet, og i nogle tilfælde følger de også den unge derover eller sikrer, at der etableres kontakt til en af medarbejderne fra Ungeværestedet.


Ungeværestedet har til formål at bidrage til, at der skabes meningsfulde fællesskaber for alle unge i Stevns Kommune. Der er fælles planlagte aktiviteter, som de unge kan deltage i, men der er også altid mulighed for, at man som ung bare kan være til stede uden, at der er krav om deltagelse. Der er altid mulighed for forskellige kreative sysler, gaming, boldspil eller lignende, ligesom det altid bliver prioriteret, at der er mulighed for, at de unge kan smøre sig en mad.


De unge har mulighed for støttende samtaler om udfordringer i hverdagen både i gruppe men også individuelt. De har mulighed for støtte i forhold komme i kontakt med andre centre i kommunen. Herunder er der mulighed for, at medarbejderne fra Ungeværestedet kan støtte den unge i at få etableret kontakten til eksempelvis Jobcentret og kan deltage i den første kontakt.


De unge, der kommer fast i Ungeværestedet, oplever et meningsfuldt fællesskab. For en del af de unge, der benytter Ungeværestedet, gør tilbuddet den forskel, at de unge har et sted, hvor de føler sig inkluderet. Der bliver dannet relationer de unge i mellem, og der opstår venskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Som led i afslutningen af Udviklingsplan 2 for afdelingen for udsatte børn og unge er der gennemført en sagsmåling af Ankestyrelsen for at vurdere status på kvaliteten af sagsbehandlingen.


Ankechef Henrik Horster fra Ankestyrelsen vil deltage i mødet under punktet og redegøre for resultatet af målingen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. resultatet af sagsmålingen tages til efterretning
 2. udvalget og kommunalbestyrelsen forelægges en sag efter sommerferien om sagsmålingen og afslutning af udviklingsplan 2, samt hvilke yderligere initiativer dette giver anledning til.


Beslutning

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

2. Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Den såkaldte Task Force - en enhed der drives i fællesskab mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen - udarbejdede i 2018 en rapport om sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Her viste en sagsmåling på 20 af afdelingens sager en for lav kvalitet i sagsbehandlingen, og myndighedsarbejdet blev vurderet til vidt omfang at være præget af langsommelighed og uensartet praksis.


I en efterfølgende rapport fra 2020 vurderede Task Forcen, at Stevns Kommune havde igangsat relevante udviklingsaktiviteter med det formål at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen vurderede ud fra sagsgennemgang af 20 nye sager, at der samlet set kunne ses tendens til forbedring af kvaliteten.


Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund i august 2020 at igangsætte en ny handlingsplan på området, kaldet udviklingsplan 2 for udsattte børn og unge, som skulle løbe i 2 år. Det indgik i beslutningen, at der i slutningen af perioden skulle laves en ny sagsmåling, så resultaterne af handlingsplanen og den forudgående indsats kunne vurderes.


Resultatet af denne den tredje måling fra Ankestyrelsen af sagskvaliteten i Stevns kommunes børnesager er nu klar til at blive præsenteret. På udvalgsmødet giver Ankechef Henrik Horster fra Ankestyrelsen en gennemgang og vurdering af resultatet – herunder set i forhold til de to tidligere målinger fra 2018 og 2020 fra Ankestyrelsens Task Force forløb. Den forventes ligeledes at blive sat i forhold til dette års resultat af det såkaldte Børnebarometret, der ventes offentliggjort inden for en kort tidshorisont.


Resume

Til orientering fremlægges retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder tages til efterretning
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 111:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager retningslinjerne til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager indstillingen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven udøver udvalgene deres virksomhed i møder.


I Stevns Kommune er hovedreglen at udvalgsmøderne afholdes ved fysisk fremmøde.


Et udvalg kan dog beslutte at afholde deres møde, som et virtuelt møde via video eller telefon.


Hvis mødeplanen er fastlagt med afholdelse af fysiske møder, vil en ændring til et virtuelt møde kræve enighed i udvalget.


Formanden eller flertallet i udvalget kan tillade at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde. Mødet vil derved blive afholdt som et hybridt møde, dvs. ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse. Som det fremgår ovenfor, er hovedreglen i Stevns Kommune, at udvalgsmøder afholdes ved fysisk fremmøde. Muligheden for virtuel deltagelse skal således opfattes som en undtagelsesbestemmelse som kan bringes i anvendelse, når der foreligger en konkret anledning hertil hos det enkelte medlem.


Møder i Økonomiudvalget og i de stående udvalg er lukkede for offentligheden. Ved deltagelse i virtuelt eller hybridt udvalgsmøde skal hvert udvalgsmedlem, som deltager digitalt, sikre at mødets fortrolighed opretholdes.


Uanset om mødet afholdes fysisk eller virtuelt gælder samme regler vedr. indkaldelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Ved afholdelse af ekstraordinære møder kan formanden fastlægge om mødet afholdes fysisk eller virtuelt.


En Kommunalbestyrelse kan beslutte ikke at tillade hybride møder. I sådanne tilfælde vil det skulle besluttes særskilt. Denne begrænsning er ikke på nuværende tidspunkt besluttet i Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

1. Intet at bemærke.

2-4. Orienteringerne taget til efterretning.

5-6. Udskydes til næste møde.


Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Orientering om indsats mod sygefravær
 3. Status på analyse af specialundervisning
 4. Status på Ukraine-situationen
 5. KL's børn- og ungetopmøde i Aalborg - "hvad tog vi med hjem?"
 6. Opfølgning på dialogmøde med skolebestyrelserne

Resume

Underskriftsark for BUL den 7. juni 2022


Beslutning

.