Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 14 februar 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 14. februar 2023.


Beslutning

Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N) og Bjarne Nielsen (V).


Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at få en status på arbejdet med nedbringelse af kommunens sygefravær. Forvaltningen giver i denne sag en status på sygefraværet i Stevns Kommune, hvordan der er arbejdet med de 5 aftalte initiativer godkendt af Økonomiudvalget, samt hvad der bliver arbejdet med i 2023. På mødet giver Jan Hjøllund en status på de iværksatte indsatser i hjemmeplejen, på plejecentrene og i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes sygdomsprocent er 6,72 i 2022, mens sygdomsprocenten var på 6,25 i samme periode i 2021. Sygefraværet er således 0,47 procentpoint højere i 2022 sammenlignet med 2021. Både korttids- og langtidssygdommen er steget i 2022. Sygdomsprocenterne indeholder alm. sygdom, delvis sygdom, kroniske lidelser samt arbejdsskader. Sygdom indberettet som corona er ikke med i opgørelsen.


I nedenstående figur fremgår sygdomsprocenten måned for måned i 2021 og 2022. Sygefraværet i 2022 var højere end i 2021 i årets første 4 måneder og året sluttes desværre på et højt niveau, som også forsatte ind i 2023.Der er stor variation i sygefraværet både mellem de forskellige centre men også internt i centrene, men overordnet set er det de to store centre, Børn & Læring og Sundhed & Omsorg, der har trukket sygefraværet yderligere op i 2022. En mere detaljeret oversigt over sygefraværet i Stevns Kommune fremgår af bilag 1.


Når sygefraværet er højt hos en konkret medarbejder, og der ikke er udsigt til en tilbagevenden til arbejdet indenfor en rimelige tidshorisont, ser Stevns Kommune sig nødsaget til at opsige medarbejderen. Det er sket 55 gange i 2022. 11 af disse opsigelser har været i de ansattes prøvetid. Til sammenligning blev der opsagt 40 ansatte som følge af sygdom i hele 2021. Ansatte har mellem 3 og 6 måneders opsigelsesvarsel, hvis de har været ansat i mere end 6 måneder. Ansatte, der bliver opsagt på grund af sygefravær, forbliver ofte sygemeldte i hele opsigelsesperioden, så derfor vil det tage måneder før, at en opsigelse på grund af sygefravær får en positiv effekt på sygefraværet.


Der bliver fortsat arbejdet med at nedbringe sygefraværet både decentralt og centralt. En ekstern konsulent med speciale i sygefravær har siden efteråret 2021 arbejdet med sygefraværet på plejecentrene og i hjemmeplejen. I foråret 2022 er dette blevet udvidet til også at omfatte dagpasningsområdet. Konsulenten udarbejder hver måned en oversigt over medarbejdernes sygefravær. Det er konsulentens pointe, at der skal være ekstra fokus på at håndtere hyppigt sygefravær hos medarbejderne, fordi det kan påvises, at det hyppige sygefravær i sig selv er en indikator for, at disse medarbejdere er i større risiko for at blive langtidssyge. Herudover er der særlig fokus på nyansattes sygefravær, da gentagende sygefravær i de 3 første måneder af ansættelsen også er en indikator for fremtidig langtidssygdom. For at sikre et fortsat fokus på den eksterne konsulents arbejde og for at sikre en ledelsesmæssig forankring i arbejdet og dets vigtighed har Direktionen, centerchefen for Børn og Læring, centerchefen for Sundhed og Omsorg og HR holdt 3 opfølgningsmøder med den eksterne konsulent. Seneste opfølgningsmøde var i januar 2023.


Den 18. maj 2021 godkendte Økonomiudvalget 5 indsatser, som skulle være med til at reducere sygefraværet. Forvaltningen giver her en status på de 5 initiativer:


Initiativ 1: Gennemgang af omsorgspolitikken på Fælles Forum

Omsorgspolitikken er blevet gennemgået på Fælles Forum, og sygefravær har været et emne på tre Fælles Forum møder i løbet af 2022, hvor sygefraværsstatikken er blevet præsentereret og håndteringen af sygefravær og lokale indsatser er blevet drøftet.


Initiativ 2: Centervis drøftelse om håndteringen af sygefravær

HR har drøftet håndtering af sygefravær med hver centerchef, ligesom HR er i daglig kontakt med ledere omkring håndteringen af sygefraværet på konkrete medarbejdere. Centerchefen og HR-teamlederen har også haft individuelle møder med decentrale ledere på institutioner med højt fravær.


Initiativ 3: Øget central kontrol med sygefraværet

Alle ledere får automatisk en systemgenereret mail, når de har en medarbejder med 3 og 7 ugers samt 4 og 6 måneders uafbrudt sygefravær. Lederen bliver løbende mindet om, at HR skal kontaktes, når de har en medarbejder, som de forventer vil have et sygdomsforløb på over 8 uger eller senest, når de har holdt 8 ugers sygefraværssamtalen. HR kontakter selv lederen, hvis HR konstaterer, at lederen ikke har fået gjort dette.


Initiativ 4: Tilpasninger i omsorgspolitikken

Omsorgspolitikken er blevet tilpasset og hedder nu retningslinjer for håndtering af sygefravær. Retningslinjerne er blevet godkendt i Hoved-MED den 24. november 2021. Der er nu en tættere kontakt til sygemeldte medarbejdere, og der skal holdes samtaler efter 1, 2, 4, 6, 8 osv. ugers sygefravær. Herudover skal der holdes samtaler med medarbejdere med hyppigt sygefravær i et forsøg på at sikre, at de ikke vil få et langtidssygdomsforløb i fremtiden.


Initiativ 5: Sygefraværsstatistik drøftes på alle niveauer i MED regi, samt i DIR og CG

HR udarbejder hvert kvartal en opdateret sygefraværsstatistik fordelt på langtids- og korttidssygdom og med en sammenligning af samme periode seneste år. Sygefraværsstatistikken sendes til Fælles Forum. Sygefraværsstatistikken er blevet et obligatorisk punkt på alle niveauer i MED-regi, ligesom sygefraværsstatistikken og håndteringen af sygefravær i mere bred forstand løbende bliver drøftet i både CG og DIR.


Ud over ovenstående initiativer bliver der på lokale arbejdssteder arbejdet med initiativer, der formodes at have en positiv effekt på sygefraværet. F.eks. bliver der arbejdet med forebyggelse af og procedurer ved vold på Brohøj, mens der på plejecentrene bliver arbejdet med at rekruttere det nødvendige personale, så de tilbageværende medarbejdere ikke bliver udsat for stort arbejdspres.


Initiativer i 2023


De aftalte initiativer fra 2021 fortsættes, men herudover gøres der en række særlige indsatser.


Ny stilling i HR

Økonomi, HR og IT er blevet opnormeret med en stilling i budget 2023, der skal have fokus på rekruttering, fastholdelse og sygefravær. Stillingen har været opslået, men der er behov for at genopslå stillingen for at få et bredere ansøgerfelt. Der kan være mange årsager til nødvendigheden af genopslaget, men Forvaltningen kan konstatere, at Køge Kommune har haft to lignende stillinger opslået, og begge stillinger er i genopslag.


Indsats i Sundhed & Omsorg

I Sundhed og Omsorg er der blevet igangsat et arbejde med at styrke trivslen og forebygge sygefravær i hjemmeplejen. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen på i alt 2,6 mio. kr. Formålet med projektet er med konkrete tiltag at styrke den kollegiale sammenhængskraft og forbedre kommunikationen og samarbejdet medarbejderne imellem og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere for herigennem at øge trivslen og forebygge sygefravær i hjemmeplejen. Projektet bliver afsluttet i løbet af 2025.


Indsats i Børn & Læring

I slutningen af januar 2023 er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” blevet ansøgt om 2,6 mio. kr. til en 2-årig indsats for at styrke medarbejderne i center for Børn og Lærings arbejdsglæde og fremmøde. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med et konsulentfirma, der har erfaringer med at søge og hjemtage midler fra puljen til tidligere projekter. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver svar på ansøgningen i løbet af marts måned.

Resume

I forbindelse med budget 2024 skal Økonomiudvalget holde dialogmøde med Hoved-MED den 14. marts 2023. Udvalget skal tage stilling mødets afvikling, herunder form og indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget tager stilling til, hvordan fagudvalgenes møder med Område-MED skal afholdes, herunder mødets form og indhold

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Økonomiudvalget bakker op om de temaer, som Hovedudvalget har ønsket for dialogmødet den 14. marts 2023, suppleret med fokus på regeringsgrundlaget samt den iværksatte afbureaukratiseringsproces. Herudover er der fra Økonomiudvalgets side også fokus på de økonomiske rammer for budget 2024-2027, herunder det forestående arbejde med balanceforslag.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på møde den 10. januar 2023 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplanen for budget 2024 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


Af tidsplanen for budget 2024 fremgår det blandt andet, at fagudvalgene skal afholde dialogmøder med Område-MED i marts eller april 2023. Der skal inden da tages beslutning om mødetidspunkt samt mødets form og indhold.


Økonomiudvalget skal drøfte form og indhold for mødet med Hoved-Med den 14. marts 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført fra 2022 til 2023.

Der søges overført bevillinger vedrørende anlægsudgifter på 37,8 mio. kr. og anlægsindtægter på 9,4 mio. kr., svarende til 28,4 mio. kr. netto. Heraf søges 0,4 mio. kr. netto overført til budget 2024.

Derudover søges overført budget på 6,7 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende det brugerfinansierede område.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på netto 28,0 mio. kr. i 2023 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2022
 2. Der indarbejdes anlægsudgifter på netto 0,4 mio. kr. i budgetforslaget for 2024
 3. finansiere bevillingerne i 2023 og 2024 på 28,4 ved at reducere anlægsbevillingerne i 2022 tilsvarende
 4. der gives en bevilling til lånoptagelse på 6,7 mio. kr. i 2023


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2022, men færdiggøres i kommende år.


Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2022 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2022.


Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2022 til 2023 og 2024 udgør 28,4 mio. kr.


Af tabellen nedenfor kan ses overførslerne fra tidligere år fra 2018 og frem:Note: Niveauet i 2021 skal ses i forhold til beslutning om fremrykning af anlæg grundet corona, hvor der blev fremrykket bevillinger på 13,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, heraf har kun en mindre del blev realiseret i 2020.Af vedhæftede bilag kan alle anlægsprojekter ses. Der fremgår ultimosaldo på hvert enkelt anlægsprojekt, hvilket afspejler det akkumulerede forbrug, der har været på det pågældende anlæg i de år, det har været i gang.


Bilaget er lukket af hensyn til konkurrencesituationen i forbindelse med indhentning af tilbud eller gennemførelse af udbud.


Af nedenstående fremgår overførslerne på udvalgsniveau:De fleste bevillinger søges overført til budget 2023, men for to anlægsprojekterne skal bevillingerne først bruges i 2024. De søges derfor overført til 2024, hvor de indarbejdes i budgetoplægget for 2024.


Overførsel af budget til lånoptagelse

Der er i 2022 et budget til lånoptagelse på 6,7 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område til indkøb af nye affaldsbeholdere. Da lånet først hjemtages i 2023, søges budgettet overført til 2023.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører anlægsbevillinger på 28,0 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024, som finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2022 tilsvarende.

Derudover medfører sagen en indtægtsbevilling på 6,7 mio. kr. i 2023 til lånoptagelse, som forøger kassebeholdningen.


Resume

I sensommeren 2021 blev en model for progressionsmålinger af borgere i Tværfagligt Velfærdsprogram (TVP) politisk godkendt. Resultaterne af de første målinger blev forelagt de berørte fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til orientering i foråret 2022. I denne sag forelægges anden afrapportering udvalgene og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. februar 2023, pkt. 278:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. februar 2023, pkt. 309:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)


Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. februar 2023, pkt. 161:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Tilbage i 2017 startede Stevns Kommune og Region Sjælland et innovationsprojekt for at give borgere med komplekse problemstillinger i både Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg en mere helhedsorienteret indsats.


Siden 2018 har Stevns kommune haft et Tværgående Velfærdsprogram (TVP) bestående af to modeller, en borgerkonsulent- og samarbejdsmodel, som begge er forankret i Center for Arbejdsmarked. Begge modeller tager udgangspunkt i de ressourcer, som borgeren og borgerens netværk har. Det er forvaltningen, der vurderer hvilken model, der bedst matcher borgernes behov, og i begge tilfælde skal borgeren ønske at deltage i samarbejdet.


Forvaltningen fik i 2020 til opgave at udvikle et redskab til at progressionsmåle borgerne i borgerkonsulentmodellen, som hovedparten af borgerne i TVP er tilknyttet. Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2021 måleredskabet, som indeholder både kvantitative og kvalitative målinger, og besluttede samtidig, at forvaltningen løbende skulle afrapportere.


Den første afrapportering i foråret 2022 indeholdt kun de kvantitative målinger, da datagrundlaget fra den kvalitative måling i form af en spørgeskemaundersøgelse, som foretages halvårligt, endnu var utilstrækkeligt. Denne afrapportering er således den første med resultaterne fra både de kvantitative og kvalitative målinger.


Fakta om borgerkonsulentmodellen

Borgerkonsulentmodellen er et intensivt forløb for borgere med komplekse sager, og har 2 målgrupper. En målgruppe for unge mellem 15-29 år, herunder unge under 18 år, og en målgruppe for familier. Varigheden af forløbet for unge er et år og for familier to år.


Aktuelt er der i alt 56 personer, der har tilknyttet en borgerkonsulent, fordelt på 29 ungesager, 4 ungesager under 18 år og 23 familiesager (voksne borgere med sag i Arbejdsmarked). Siden 1. februar 2021 har der været i alt 145 forløb fordelt på 136 personer, hvoraf 113 (83%) er unge mellem 15 og 29 år. Hovedparten er unge over 18 år. De resterende 23 forløb (17%) udgøres af de voksne fra familiedelen.


Borgerne har én kontaktperson i forvaltningen (deres borgerkonsulent), hvor flere ressourcer stilles til rådighed, herunder flere møder og tættere kontakt, og som koordinerer de forskellige indsatser for den enkelte borger. Borgerkonsulenten både understøtter borgerne med tilbud som virksomhedspraktik, mentorindsats, støttekontaktperson eller lettere familieindsatser ligesom borgerkonsulenten kan træffe afgørelserne i de sager, som borgerne har brug for undervejs i deres forløb.


Kvantitative målinger


Indsatser i TVP-forløbet - konklusioner

Det kan konkluderes, at den beskæftigelsesrettede indsats består af mange forskellige tilbud, idet der er givet 167 forskellige indsatser fordelt på 15 forskellige tilbudstyper jf. bilag 1, som er fordelt på 145 forløb (ikke personer). De mest brugte tilbudstyper er virksomhedspraktik og øvrige uddannelser og kurser, som udgør 71% af de afgivne tilbud.


Det kan konstateres, at der er mange borgere i TVP med flere forløb grundet fx tilbageflytninger og tilbagefald fra ordinær uddannelse eller job, idet der indtil videre har været registreret 145 forløb fordelt på 136 personer i perioden februar 2021 til december 2022. Desuden har særligt de unge behov for forlængelse udover de 52 uger.


Det kan deusuden konstateres, at mange af deltagerne (2/3) er ukendte i Arbejdsmarked før opstart i TVP. Det kan dog samtidig konkluderes, at den direkte adgang for unge fra Børn & Læring og UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) til TVP er ensbetydende med, at der sættes indsatser igang hurtigere, end der blev gjort tidligere. Det gør alt andet lige, at kommunens ressourceforbrug, i at få mange af TVP-deltagerne i uddannelse eller arbejde, potentielt mindskes.


Progression i TVP - konklusioner

På kort sigt kan det konstateres, at 58 ud af 156 afsluttede forløb afsluttes direkte til ordinær uddannelse eller arbejde. På længere sigt kan der også ses en forskel, idet knap 60% af de afsluttede forløb er selvforsørgende (kan kun måles på individniveau) pr. medio januar 2023 sammenlignet med 32% ved første måling, som finder sted 13 uger efter hver enkelt forløbsstart.


Det kan således konkluderes, at progressionen såvel i form af afslutningsårsager på kort sigt som i form af selvforsørgelse på længere sigt er meget positiv og overbevisende.


Kvalitative målinger

Det kan konkluderes, at der er tale om gennemgående meget flotte resultater i den kvalitative spørgeskemaundersøgelse jf. bilag 2. I stort set alle spørgsmål afspejler målingerne en meget klar positiv udvikling for størsteparten af borgerne i TVP indenfor temaerne:


 • Oplevelse af sammenhæng i forløbet
 • Oplevelse af graden af samarbejde i forløbet
 • Borgernes vurdering af deres relation til borgerkonsulenten
 • Borgernes kompetencer og evner til at håndtere hverdagen
 • Oplevelse af fokus på progression i forløbet
 • Overordnet tilfredshed og troen på fremtiden


Borgernes supplerende kommentarer understreger i høj grad den progression, som borgerne oplever og føler i deres TVP-forløb. En række kommentarer jf. bilaget er markeret som særligt repræsentative og meningsfulde i den forbindelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Resume

Udvalget skal godkende, at skoletilbuddet til vores ukrainske flygtninge i Nattergalen indstilles, og at der sker en overflytning af eleverne til velkomstklasserækken på Hotherskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Skoletilbuddet Nattergalen indstilles, og at eleverne overflyttes til velkomstklasserækken på Hotherskolen.
 2. Udgiften til drift af velkomstklassen mv. medtages i de kommende budgetopfølgninger, med forventning om en senere kompensation til Ukraineudgifter via bloktilskuddet.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. februar 2023, pkt. 274:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Formålet med nedlukningen af skoletilbuddet til vores ukrainske flygtninge i Nattergalen og overflytning af alle eleverne til velkomstklasserækken på Hotherskolen er at bringe de ukrainske eleverne fra Nattergalen videre i deres integration i Danmark, mens de opholder sig her som flygtninge.


Der vil i den forbindelse være behov for, at de kommer tættere på vores folkeskole, og at de sprogmæssigt kommer i klasse med børn, der ikke kun taler ukrainsk. Der vil ligeledes være behov for, at de nuværende 17 skoleelever med et aldersspænd fra 6 til 17 år, kommer ind i en klasse med børn i samme aldersgruppe i form af indskolings- mellemtrins- og udskolingsklasse.


Der er dertil færre udgifter ved at udbygge med en ekstra klasse på vores Velkomstklasserække på Hotherskolen end at fortsætte med Nattergalen eller opstarte 2 velkomstklassertrin på en af de to andre folkeskoler.


Der lægges derfor op til, at der i sidste halvdel af indeværende skoleår 2022/2023 etableres en velkomstklasse mere end de nuværende to på Hotherskolen, så der fremadrettet vil kunne klasseopdeles i indskoling, mellemtrin og udskoling. I den nye fordeling af elever i de fremtidige tre velkomstklasser vil vores ukrainske skoleelever fra Nattergalen indgå.


Den videre proces med etableringen varetages af personalet i Nattergalen samt nærmeste leder for Velkomstklasserne.


Processen vil begynde medio februar 2023 og eleverne forventes fysisk opstartet efter påske 2023.


I forbindelse med etablering af den nye Velkomstklasse vil der blive overført personale fra Nattergalen til Hotherskolen. Udgiften til Nattergalen vil ophøre, og der vil blive tilført økonomi til den ekstra klasse i velkomstrækkerne på Hotherskolen svarede til de gældende principper i vores tildelingsmodel. Der vil dertil komme udgifter til transport.


Samlet vil besparelsen ved lukning af Nattergalen overstige udgiften til etableringen af det ekstra klassetrin samt transporten fra Mandehoved til Hotherskolen.


Udgiften til oprettelse af ekstra velkomstklasse på Hotherskolen udgør ca. 950.000 kr. (incl. forventede udgifter til befordring) og udgiften til SFO forventes at ligge omkring 50.000 kr. I forbindelse med at eleverne fra Nattergalen overføres til almindelig SFO vil der blive opkrævet egenbetaling på lige fod med de øvrige elever i SFO. Se yderligere uddybning af økonomien i vedhæftede bilag.


Der forventes kompensation fra staten til udgifter til ukrainske flygtningen, men på nuværende tidspunkt kan det ikke siges, hvor stor kompensationen vil være. Der forventes tidligst en afklaring af dette ved økonomiaftalen i juni 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til ukrainske flygtninge medtages i de kommende budgetopfølgninger, hvor tillægsbevillinger bevilges i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2023. Udgifterne forventes (delvist) finansieret af kompensation via bloktilskuddet.

Resume

Kommunalbestyrelsen har på dets møde den 27. oktober 2022 godkendt kommissorium og proces for det kommende opgaveudvalg. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om igangsættelse og af § 17. stk. 4 udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. arbejdet i § 17. stk. 4-udvalget igangsættes
 2. orientering om udpegning af de 5 borgerrepræsentanter tages til efterretning


Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 210:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

Ad 1: Udvalget anbefaler indstillingen

Ad 2: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Ad 1.

3 medlemmer (A og V) anbefaler indstillingen.


3 medlemmer (C, N og Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da man ønsker, at pengene bruges til at løfte servicen for børn og ældre.


Ad 2.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen


I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i 2021 blev det bl.a. besluttet at etablere et § 17 stk. 4-udvalg i den kommende valgperiode. Således står der i aftalen at: I valgperioden etableres et opgaveudvalg over 2 år med hovedfokus på ”natur og miljø”. I den 2-årige periode kan der arbejdes med en eller to konkrete opgaver. Involvering af borgere og eksterne parter har høj prioritet i opgaveudvalgets arbejde. Det konkrete indhold aftales mellem partierne i løbet af 2022. Økonomien til opgaveudvalgets arbejde indarbejdes i budgetårene 2023 og 2024".


Som led i forberedelserne til udvalgets virke, har der været afholdt et borgerarrangement lørdag den 10. december sidste år. Arrangementet fandt sted i Tinghuset i Store Heddinge. Her kunne borgere komme forbi til et 'byt til nyt' arrangement. 70 borgere kom forbi og alle medbragte ting, de ikke længere havde brug for, men som stadig havde en værdi og byttede det til gode sager som andre havde taget med på dagen. I alt blev der bytte 81 kg genbrug direkte fra hånd til hånd mens 137 kg, der stod tilbage da arrangementet lukkede blev bortgivet til velgørende formål. Arrangementet fandt sted som i forbindelse med annoncering på bl.a. Facebook, hjemmeside og i dagspresse om muligheden for at ansøge om en plads i udvalget på en af de fem pladser, som er reserveret til borgere.


§17. stk. 4 udvalget skal bestå samlet af 8 medlemmer. Tre medlemmer er af kommunalbestyrelsen bleve t udpeget i forbindelse med mødet den 27. oktober 2022. Det er Line Krogh Lay (B) (formand) Morten Kasper (A) og Julie Hoff Sørensen (F).


Forvaltningen har modtaget i alt 13 ansøgninger til de 5 borgerpladsrt i udvalget.

De 5 udvalgte borgerrepræsentanter repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen på Stevns og har alle skrevet en motiveret ansøgning, som afspejler både en personlig og faglig interesse for udvalgets fokus område. Alle 5 udvalgte er bosiddende i kommunen. Se bilag for en gennemgang af de 5 udvalgte borgerrepræsentanter.
Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på budget 2023 og 2024 samlet afsat kr. 1 mio. kr til finansiering af udvalgets virke.

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3. Forslag til kommuneplantillæg har sammen med Lokalplan 206 været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 1. september 2022, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommuneplantillæg nr. 3 for Dagligvarebutik i Strøby vedtages med de foreslåede ændringer,
 2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 215:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 2021 er at udlægge to nye rammeområder 7C2 og 7R1 samt udvide det eksisterende centerområde, Rammeområde 7C1. Rammeområde 7C2 udlægges til butiksformål og Rammeområde 7R1 udlægges til regnvandsbassin og/eller beplantning.


Kommuneplantillæg nr. 3 har sammen med Lokalplan 206 været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden d. 6. september til d. 1. november 2022. Der er i høringsperioden kommet indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen, jf. hvidbogen.


Miljøstyrelsen har i høringsperioden d. 9. september kontaktet Forvaltningen for en uddybende beskrivelse og stillingtagen til hvordan projektet forholder sig til det bevaringsværdige landskab i forhold til den konkrete placering, alternative placeringer og retningslinjerne i Stevns Kommuneplan 2021. Stevns Kommune har ifølge aftale med Miljøstyrelsen fremsendt en ny redegørelse omkring det bevaringsværdige landskab. Miljøstyrelsen er d. 29. september vendt tilbage med følgende bemærkning til kommuneplantillægget:


”Under forudsætning af, at denne reviderede redegørelse bliver indarbejdet i det vedtaget kommuneplantillæg nr. 3, har Miljøstyrelsen ingen yderligere bemærkninger for så vidt angår de landskabelige interesser”


Endvidere anbefaler Miljøstyrelsen, at de bevaringsværdige landskaber reduceres inden for rammeområde 7C2 samt de berørte dele af rammeområde 7B1, som begge enten er bebygget eller kan bebygges. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med revision af kommuneplanen”


Forvaltningen indstiller, at den reviderede redegørelse, jf. bilag 2, bliver indarbejdet i det vedtagne kommuneplantillæg nr. 3 og at de bevaringsværdige landskaber reduceres indenfor rammeområde 7C2 samt de berørte dele af rammeområde 7B1 i forbindelse med næste kommuneplanrevision.


Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 206 for dagligvarebutik i Strøby. Forslag til lokalplanen har sammen med kommuneplantillæg nr. 3 været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 1. september 2022, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Lokalplan 206 for Dagligvarebutik i Strøby vedtages med de foreslåede ændringer,
 2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 216:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)


Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen, er at give mulighed for at der kan opføres en dagligvarebutik på maks. 1200 m2 til lokalområdets forsyning samt sikre den fornødne vejadgang og parkeringsarealer til butikken. Lokalplanens formål er også at give mulighed for at overfladevand kan håndteres indenfor lokalplanområdet. Derudover skal lokalplanen sikre at byggeri placeres med hensyntagen til naboerne samt de landskabelige og geologiske interesser i området.


Lokalplan 206 har sammen med Kommuneplantillæg nr. 3 været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden d. 6. september til d. 1. november 2022. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til lokalplanen fra ak83arkitekter A/S, som er rådgiver for bygherre. Høringssvaret omhandler mulighed for udstykning af området. Derudover har ak83arkitekter A/S fremsendt forslag til bestemmelser for skiltning samt andre mindre ændringer. Efterfølgende har der været afholdt møder omkring håndtering af overfladevand, da nedsivning på grunden gav flere udfordringer. Der er efterfølgende fundet en teknisk løsning på problematikkerne.


Forvaltningen har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og foreslår, at der fortages følgende ændringer i lokalplanen:


- Skiltning

- regnvandshåndtering

- mindre justeringerForvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.


Kommuneplantillæg

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 3. Kommuneplantillægget behandles i et separat punkt på dagsordenen.


Miljøvurdering

Der er forude for udarbejdelse af lokalplanen foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplansforslaget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning ved klagefristens udløb.Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Tillæg 2 til spildevandsplan 2021-2030, har været offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, der har dog været en løbende dialog med bygherre om håndteringen af overfladevandet. Tillægget skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Tillægget omhandler udpegning af nyt kloakopland for ny dagligvarebutik i Strøby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Tillæg 2 til spildevandsplanen 2021-2030 godkendes med ændringer i henhold til hvidbogen.
 2. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden tillægget offentliggøres.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 217:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)


Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Tillæg 2 til spildevandsplan 2021-2030 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Udkast til tillæg 2 til spildevandsplan 2021-2030 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 6. september 2022 til 1. november 2022. Høringsudkastet kan ses i bilag 2.


Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

Tillægget omhandler udpegning af nyt kloakopland for en ny dagligvarebutik ved Strøby. Området i tillæg 2 er udlagt til spildevandskloakering med tilledning af spildevand til forsyningens ledningsnet i Strøby Bygade. Forsyningen står for håndtering af spildevand, og grundejerne selv står for håndtering af regn- og overfladevand. Regnvand håndteres ved nedsivning og fordampning. Inden nedsivning af overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal det renses gennem filtermuld eller tilsvarende. Der udlægges areal til åbent bassin i tillægget.

Udarbejdelsen af spildevandstillæget sker samtidigt med processen for udarbejdelse af lokalplan 206 og kommuneplanstillæg 3 for området.


Høringssvar og hvidbog

Der er ikke indkommet høringssvar til høringen af Tillæg 2.


Der har dog under og efter høringsperioden været en dialog med bygherre om den praktiske udførelse af håndteringen af overfladevand fra tage og særligt veje og parkeringsarealer.

Det er på den baggrund relevant at opdatere spildevandsplanens tekst, så der åbnes op for yderligere former for håndtering og transport af regn- og overfladevand.

Der er ingen ændringer til den overordnede håndtering af regn- og overfladevand i tillægget, da vandet skal fortsat holdes på egen grund og håndteres ved nedsivning og/eller fordampning, ligesom der fortsat skal ske en rensning af overfladevand fra veje og parkeringsarealer inden det nedsives.


Den beskrivende tekst tilrettes så håndteringen af regn- og overfladevand ligeledes kan ske gennem regnbede med filtermuld eller tilsvarende, underjordiske kassetter og oversvømmelsesområde til brug ved kraftige regnhændelser. Nogle af løsningsmodellerne kan etableres i forbindelse med selve parkeringsarealet.
Overfladevand fra tage kan fortsat nedsives i særskilt faskine, hvis det ikke håndteres sammen med overfladevand fra veje og parkeringsarealer.


Foraltningen indstiller derfor at spildevandsplantillæggets tekst om regnvandshåndtering opdateres, så der så der åbnes op for yderligere former for håndtering og transport af overfladevandet som anført ovenstående og i hvidbogen. Hvidbogen kan ses i billag 3 til dagsordenspunktet.


Derudover indstilles, at forvaltningen kan foretage evt redaktionelle rettelser i tillægget inden det offentliggøres.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget. Miljøscreening og vurdering af bilag IV- arter kan ses i bilag 4 og 5.


Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i den gennemførte foranalyse af Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede beslutte, hvilken af de tre byer, forvaltningen skal arbejde videre med mhp. at få udarbejdet et konkrete projektforslag for kommunal fjernvarme. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende, at ejendomsejere i Valløby orienteres om, at Valløby nu også, pba. resultaterne fra analysen er omfattet af indsatsen for etablering af kommunal fjernvarme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen om resultaterne af foranalysen tages til efterretning

2. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

3. der udarbejdes et projektforslag for fjernvarme i Store Heddinge

4. den videre proces ift. arbejdet med fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev samt Strøby Egede & Valløby tages til efterretning

5. det tages til efterretning, at borgerne i Valløby modtager en fornyet orientering i eBoks om, at der alligevel arbejdes med planer for kommunal fjernvarme i deres områdeBeslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 209:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

Ad 1: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 4: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 5: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Ad 1: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 4: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 5: Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunabestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 22. september 2022, på baggrund af en indledende overordnet kortlægning af hele kommunen, at forvaltningen igangsætter foranalyser vedr. Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede for at få afklaret mulighederne for at etablere kommunal fjernvarme i de tre byer. Foranalyserne skal tilvejebringe grundlaget for at udarbejde egentlige fjernvarme projektforslag for hver af de tre byer.


På sit møde 27. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe med deltagelse fra KLAR Forsyning og Stevns Kommune mhp. at sikre et løbende tæt samarbejde omkring etablering af kommunal fjernvarme.


Endelig har Kommunalbestyrelsen på sit møde 15. december 2022 godkendt Stevns Kommunes Strategiske Varmeplan. Det fremgår af sagsfremstillingen, at resultatet af foranalysen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen mhp. en beslutning om hvilken by, kommunen skal få udarbejdet det første projektforslag for. Det fremgår endvidere, at det er aftalt mellem KLAR Forsyning og forvaltningen, at Stevns Kommune får udarbejdet det første projektforslag, hvorefter det nye fjernvarmeselskab etableres, når dette projektforslag er godkendt. Herefter kan opgaven med at udarbejde de to næste projektforslag blive lagt i selskabet.

Resultatet af foranalysen samt udarbejdelse og godkendelse af projektforslag for Store Heddinge

Foranalysen, vedlagt i bilag 4, undersøger og rangerer forskellige scenarier for fjernvarmeproduktion i de tre byområder, som i kommunens nye Strategiske Varmeplan er udpeget til om muligt at blive forsynet med kommunal fjernvarme. Analysen, viser bl.a.,

 • At Store Heddinge tegner til at være en bedre case end de to øvrige byområder mht. stort samfundsøkonomisk overskud og lav nødvendige minimumstilslutning
 • At inddragelse af Valløby som en mulig udvidelse af forsyningsområdet ved Strøby Egede ser ud til at være væsentlig for at opnå en god samfundsøkonomi
 • At etablering af tanke til overskudsvarme forbedrer fjernvarmeanlæggets økonomi, og at halmkedler sandsynligvis ikke er den samfundsøkonomisk mest attraktive løsning
 • At man på PK Chemicals i Hårlev og De Forende Dampvaskerier (DFD) i Store Heddinge endnu ikke har fået afdækket, hvor meget varme, man evt. vil kunne levere på hvilke tidspunkter, og hvordan.
 • At der generelt er tale om relativt små overskudsvarmemængder fra lokale virksomheder (herunder varme fra halmfyr i lokalområdet), som evt. vil kunne kobles til fjernvarmeanlægget, og at disse ikke nødvendigvis bidrager til at forbedre det samfundsøkonomiske resultat, fx fordi omkostningerne til yderligere ledningsnet, varmepumper og evt. tanke til varmelager hos varmeleverandøren bliver for høje.


Resultatet af foranalysen er opsummeret i bilag 5, hvor der også redegøres for, hvorfor resultater fra den første indledende kortlægning og fra foranalysen ikke bare kan sammenlignes, og hvilke argumenter der for at Store Heddinge bør være det første byområde, der skal udarbejdes projektforslag for.


Grundet behovet for hurtige processer kan der blive behov for at få foretaget en sidste redaktionel færdiggørelse af rapporten om foranalysen efter behandling i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.


Forvaltningen har orienteret PK Chemicals, DFD, vandværkerne i Store Heddinge og Strøby Egede samt en nuværende og en potentiel leverandør af halmvarme til Hårlev om resultatet af foranalysen.


KLAR Forsyning har via sin deltagelse i arbejdsgruppen for fjernvarme på Stevns deltaget i hele processen ifm. udarbejdelsen af foranalysen, og styregruppen for fjernvarme på Stevns er blevet orienteret om status og har drøftet planerne for det videre arbejde.


Som det fremgår af bilag 5, er forudsætningerne for udarbejdelse af et projektforslag for Store Heddinge endnu kun delvist på plads. Forvaltningen og KLAR Forsyning vil, under inddragelse af faglig ekspertise på området, samarbejde om at få udarbejdet de endelige forudsætninger for de beregninger, der skal foretages, før forvaltningen bestiller projektforslaget hos den relevante rådgiver.


Projektforslaget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen forud for den lovpligtige høring.


Hvis det kommende forsyningsselskab skal have mulighed for at opnå tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje, skal Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelsen af projektforslaget være betinget af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen. Fra det tidspunkt den endelige kommunale godkendelse foreligger, har forsyningsselskabet retten og pligten til at forsyne kunderne i det omfattede område. Hvis ikke forsyningsselskabet kan leve op til pligten inden for fem år, fx fordi der ikke kan opnås den forventede tilslutning i et delområde, vil der skulle udarbejdes et nyt projektforslag for ændring af områdeafgrænsning.


Kommende forsyningsselskab og projektforslag for Hårlev og Strøby Egede & Valløby

Som nævnt indledningsvist, er det planen, at det nye kommunalt ejede varmeforsyningsselskab skal være opdraggiver ifm. udarbejdelse af de to næste projektforslag for hhv. Hårlev og Strøby Egede & Valløby. Forvaltningen vurderer, at der også i disse tilfælde er behov for at udarbejde de endelige forudsætninger for de respektive projektforslag i et samarbejde mellem forvaltningen og det nye forsyningsselskab, bl.a. fordi der skal findes et egnet areal til varmecentralen.


Det er aftalt i styregruppen for fjernvarme på Stevns at lave et fælles overblik over, hvilke steps, der ligger forud for etablering af det nye selskab, mhp. at selskabet så hurtigt som muligt ville kunne få overdraget projektforslaget for Store Heddinge.


Det er uvist, hvor hurtigt sagsbehandlingen i forskellige instanser ift. tilskud fra Fjernvarmepuljen, kommunegaranti og lån fra fx KommuneKredit, som først kan søges, når projektforslaget er (betinget) godkendt, vil være.


Inddragelse af Valløby som en mulig udvidelse af forsyningsområdet ved Strøby Egede

Udformningen af Stevns Strategiske Varmeplan, og dermed udsendelsen lige op til julen 2022 af breve med besked til alle ejedomsejere i kommunen om muligheder for fælles varmeforsyning, er sket på baggrund af den indledende kortlægning, som lå klar august 22, og som pegede på Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede.


Det var først i forbindelse med foranalysen, som lå klar januar 2023, at der er blevet lavet beregninger for et scenarie, som viser, at inddragelse af Valløby er væsentlig for at opnå en god samfundsøkonomi i et fjernvarmeanlæg i Strøby Egede området.


Det betyder, at ejendomsejerne i Valløby bør have en fornyet besked om, at de i modsætning til, hvad de fik oplyst i første omgang, alligevel kan forvente, at der bliver etableret fjernvarme i deres områder, hvis tilslutningen til et fælles fjernvarmeanlæg bliver stor nok.


Der vurderes ikke at være grundlag for, at opstille en anderledes tidsplan for, hvornår ejendomsejerne i Strøby Egede kan forvente at fjernvarme, end det ejendomsejerne i Store Heddinge, Hårlev og Strøbye Egede fik oplyst i de breve, som blev sendt op til jul.


Forvaltningen vurderer, at det denne gang er tilstrækkeligt med én fælles brevskabelon til både ejere af boliger og ejere af virksomheder, jf. bilag 6. Brevets besvarelse af spørgsmålene om, hvornår folk kan regne med at få fjernvarme, og hvornår det nye fjernvarmeselskab kommer, er en præcis kopi af, hvad ejendomsejerne i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede fik at vide før jul.


Herudover skal der laves en række konsekvensrettelser i den strategiske varmeplan og på det kort i plandata, der viser de påtænkte forsyningsområder for fjernvarme på Stevns.


Myndighedsarbejde ifm. etablering af varmecentralen på Store Heddinge Renseanlæg

Store Heddinge Renseanlæg ligger i landzone, og der findes ingen lokalplan for området. Etablering af varmecentralen på renseanlæggets arealer forudsætter definering af en kommuneplanramme vha. et kommuneplantillæg og udarbejdelse af en lokalplan. Forvaltningen sigter imod at starte arbejdet hermed samtidig med, at arbejdet med projektforslaget bliver iværksat.


Forvaltningen skal endvidere foretage en VVM-screening pba. det konkrete projektforslag, og forvaltningens afgørelse skal senest offentliggøres samtidig med, at lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg sendes i høring.


Hvorvidt der skal foretages en VVM-vurdering, og hvilke slags miljøgodkendelser eller tilladelser, der vil skulle gives i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vil afhænge af den konkret bestykning af varmecentralen.


Finansiering af arbejdet

I Budget 2023 indgår som lov- og cirkulæreændring 1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i årene 2023 og 2024 vedrørende varmeplanlægning. Beløbet skal anvendes til kommunens videre arbejde med udmøntning af varmeplanen herunder afklaring af projektideer og vurdering af projektforslag for konkrete geografiske afgræsninger.


Stevns Kommunes udgifter til rådgiverbistand ifm. udarbejdelse af projektforslaget for Store Heddinge vil blive tilbagebetalt til kommunen af det kommende forsyningsselskab. Dette fordi udgiften til udarbejdelse af projektforslag typisk indgår i de samlede omkostninger forbundet med etablering af et fjernvarmeanlæg, som skal dækkes af de kommende kunder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16/11/2021

Bekendtgørtelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 04/05/2021

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørtelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1417 af 26/10/2022

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der, som nævnt ovenfor er afsat midler til kommunens arbejde med udmøntning af varmeplanen.

Resume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000. kr. til Energiforbedringer på kommunale bygninger i budget 2023.


Der er bevilget midler af Energistyrelse fra den statslige energipulje med 1.500.000 kr.


Der gives en yderligere anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til forbedringer ud over de 3 projekter, som er godkendt af Energistyrelsen. Bevillingen finansieres af det statslige tilskud på 1.500.000 kr.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 6.500.000 kr. til energiforbedringer på kommunale bygninger i 2023 samt en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr.
 2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 5.000.000 kr. og der gives en yderligere bevilling på 1.500.000 kr. som finansieres af en indtægtsbevilling på det statslige tilskud på 1.500.000 kr.


Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. februar 2023, pkt. 208:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)


Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er afsat i alt 5.000.000 kr. til energiforbedringer på investeringsoversigt for 2023.


Derudover ønskes der en yderligere anlægsbevilling på 1.500.000 kr. som finansieres af indtægten fra det statslige tilskud fra Energistyrelsen.


Der er udarbejdet en prioriteret liste over større energiforbedringer, som kan ses i vedlagte bilag.


I efteråret 2022 blev Energistyrelsen ansøgt om 3 energirenoveringsprojekter i Stevns Kommune og der blev i januar 2023 bevilget statslige energitilskudsmidler til


 • Hotherdalen - Udskiftning af døre og vinduer
 • Hotherskolen indskoling og SFO-bygning - udskiftning af døre og vinduer
 • Naturcenteret
  Mandehoved - tagudskiftning incl. efterisolering.


Anlægsudgiften til disse 3 projekter anslås til 4.500.000 kr. og der er bevilget et samlet statsligt tilskud på 1.500.000 kr. en nettoudgift på 3.000.000 kr.

De resterende 2.000.000 kr. forventes brugt på energioptimering af belysning i bl.a. Stevnsbadet, på skoler og daginstitutioner.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 6.500.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr.


Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 til energiforbedringer i budget 2023 samt den yderligere anlægsbevilling på 1.500.000 kr. som bliver finansieret af indtægter fra staten på 1.500.000 kr.


Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Økonomisk månedsopfølgning.
 2. Status på direktionens udviklingsprogram.


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 14. februar 2023.


Beslutning

.