Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 10 maj 2022, kl. 16:00
MødestedMødelokale 8, Rådhuset
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Afbud: Morten Kasper (A)

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I denne sag vil Handicaprådet blive orienteret om den digitale platform Boblberg, jf. beslutning på handicaprådsmødet den 16. februar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet blev orienteret om Boblberg, hvorefter repræsentanten besvarede spørgsmål fra rådet.


Præsentationsmaterialet bliver sendt til Handicaprådet sammen med referat fra dette møde.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 16. februar 2022 besluttede Handicaprådet, at en repræsentant fra Boblberg skulle inviteres med til dette møde for at orientere om den digitale platform.


Boblberg er for alle over 15 år, og for borgere i Stevns Kommune er det gratis at oprette en profil, hvor man kan møde andre ligesindede, som også søger nogle at dele interesser med.


Efter Boblbergs introduktion er det muligt at stille spørgsmål.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet uddeler hvert år en handicappris, sidste år lykkedes det dog ikke at finde en kandidat, som opfyldte kriterierne. Derfor blev det besluttet, at det nye Handicapråd skulle evaluere kriterierne og beslutte, om der er behov for en revidering.


De nuværende kriterier og referat fra handicaprådsmødet den 4. november 2021 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, om kriterierne for Stevns Kommunes handicappris skal revideres.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet drøftede de nuværende kriterier og besluttede, at der i første omgang ikke skal foretages ændringer, ud over at formuleringen skal "strammes op", så de bliver mere overskuelige og nemmere at forstå. Rådets sekretær følger op på sagen.


Når indstillingsperioden sættes i gang til efteråret, vil Handicaprådet gøre en større indsats for at udbrede kendskab til Handicaprådet og handicapprisen, da annoncering to gange i løbet af hver indstillingsperiode ikke har givet de store resultater. I år vil Handicaprådet derfor kontakte lokalpressen, uddele flyers hvor det er muligt - for eksempel i forbindelse med afholdelse af paraløbet eller andre arrangementer. Handicaprådet overvejer også større annoncer.


Sagen tages op igen på handicaprådsmødet den 18. august.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet står hvert år for at udpege en prismodtager til Stevns Kommunes handicapris og uddele prisen ved et arrangement på FN´s internationale handicapdag den 3. december. Udgifter i forbindelse med ansøgningsproces og prisuddeling finansieres via penge fra Handicaprådets eget budget.


De senere år har det været en udfordring at finde kandidater til handicapprisen, derfor opdaterede Handicaprådet annonce og flyer i 2021 - se bilag. På baggrund af annoncering i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside samt opsætning af flyer rundt omkring, modtog forvaltningen kun to indstillinger til prisen i løbet af den fem uger lange indstillingsperiode.


Den 4. november blev indstillingerne behandlet i Handicaprådet, men desværre var der ingen af kandidaterne som opfyldte kriterierne, da de ikke var bosiddende i Stevns Kommune. Det blev derfor besluttet, at det nye Handicapråd skulle evaluere kriterierne og beslutte, om der er behov for en revidering af disse, inden proces 2022 sættes i gang til efteråret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Det Centrale Handicapråd har i april 2022 udsendt et velkomstbrev og en guide til en god start i det kommunale handicapråd - se bilag. Under denne sag skal Handicaprådet drøfte materialet og beslutte, om der er emner eller værktøjer, som rådet vil tage op/tage i brug i denne funktionsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter om der er emner eller værktøjer i velkomstmaterialet, som rådet vil tage op/tage i brug på de kommende handicaprådsmøder.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


På baggrund af velkomstmaterialet drøftede Handicaprådet:

 • årshjul, hvilket Handicaprådet allerede har. Årshjulet er dog ikke nedskrevet andre steder end i rådets referater, når årets mødeplan bliver fastlagt. Rådets sekretær følger op.
 • forskellig sammensætning af Handicapråd fra kommune til kommune - vigtigt med afklaring af rollefordeling.
 • hvordan rådet bliver mere proaktivt og selv bringer emner på banen.
 • samarbejde og samarbejdspartnere samt mulighed for tema- eller kaffemøder.
 • hvordan bringes sager fra Handicaprådet til det politiske niveau eller til forvaltningen? KB-medlemmerne kan bringe sager videre til politisk regi, og medarbejdere fra forvaltningen kan inviteres til møder i Handicaprådet.


Handicaprådet ønsker at arbejde videre med, hvad rådets vision for den kommende periode skal være. Sagen sættes på dagsordenen til handicaprådsmødet den 18. august, sammen med Stevns Kommunes handicappolitik.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal drøfte velkomstmaterialet fra Det Centrale Handicapråd, som også blev udsendt via mail den 20. april 2022 - se bilag.


Ud over det vedhæftede velkomstbrev har Det Centrale Handicapråd udarbejdet en guide til en god start i det kommunale handicapråd. Guiden indeholder inspiration, som skal hjælpe de kommunale handicapråd til et større overblik over de væsentligste opgaver og skabe grundlaget for rådenes videre arbejde. Guiden er opdelt i følgende områder:

 • Hvad er vores opgave og rolle?
 • Hvordan løser vi vores opgaver bedst?
 • Hvordan får vi et godt samarbejde i rådet?
 • Hvordan skaber vi fremdrift i arbejdet?
 • Hvordan får vi nye medlemmer involveret i arbejdet?
 • Hvem samarbejder vi med?
 • Hvordan kommer vi på den politiske dagsorden?


Afsnittende indeholder en række tips, reflektionsspørgsmål og øvelser, og på baggrund af drøftelsen skal Handicaprådet beslutte, om der er emner som skal tages op og om der er værktøjer eller øvelser, som rådet vil tage i brug på kommende møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I funktionsperioden 2018 - 2021 var et af Handicaprådets fokusområder "aktiviteter til børn og unge med et handicap". Forvaltningen vil med denne sag give en status over resultatet af arbejdet. Herefter skal Handicaprådet beslutte, om rådet fortsat ønsker at arbejde med fokusområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, om rådet fortsat vil arbejde med fokusområdet "aktiviteter til børn og unge med handicap" og i givet fald hvordan.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet ønsker fortsat at have fokus på børn og unge i foreningslivet. Rådet vil fokusere mere på oplysning om, hvilke muligheder der allerede er for målgruppen - frem for at skabe nye arrangementer.


Ifølge medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) arbejder Det Centrale Handicapråd på noget materiale, som kan hjælpe med et overblik. Handicaprådet besluttede at afvente materialet, hvorefter rådet vil tage stilling til, hvordan materialet kan bruges og hjælpe rådet videre med arbejdet.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Den 16. februar 2022 besluttede Handicaprådet hvilke fokusområder og mærkesager rådet vil arbejde med i den kommende tid - se også dagsordenspunkt 21. Rådet ønsker blandt andet at sætte fokus på handicappede børn og deres familier samt handicappede børn og idræt.


Disse områder arbejdede Handicaprådet også med i funktionsperioden 2018 til 2021, da rådet blandt andet savnede flere tiltag med handicapidræt. På møderne i 2018 og 2019 drøftede rådet, hvordan:

 • flere unge bliver aktive indenfor handicapområdet/foreningslivet.
 • hvordan der skabes mere sammenhæng og flere tiltag for kommunens handicappede borgere - blandt andet med udgangspunkt i allerede eksisterende arrangementer.
 • hvordan Handicaprådet kommer i kontakt med målgruppen, for at afklare deres behov for projekter, temadage og arrangementer.


Forvaltningen havde et møde med Stevns Frivillighedscenter og Kultur & Fritid i 2020. Ingen af parterne havde modtaget henvendelser vedrørende ønsker til arrangementer målrettet handicappede borgere. På grund af persondatalovens GDPR-krav (den generelle forordning om databeskyttelse) var det heller ikke muligt at få oplyst, hvor mange af medlemmerne som havde et handicap. Handicaprådet fik derfor en liste over foreninger, som rådet selv kunne kontakte for at undersøge deres ønsker til arrangementer.


Forvaltningen kontaktede også Københavns Kommune i 2020, da man hér har besluttet, at foreninger kan søge et ekstra tilskud til handicappede medlemmer via folkeoplysningen. Dette er ikke en mulighed i Stevns Kommune.


Temadrøftelse med Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt

I november 2020 havde Handicaprådet inviteret Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt til en temadrøftelse. Dansk Handicapidræt fortalte, at det er svært at lave idrætsarrangementer målrettet unge med et handicap, da de unges egne ønsker er at være en del af det almindelige foreningsliv. Handicaprådet blev anbefalet, at

 • skabe kontakten dér hvor de gode oplevelser er - for eksempel via svømning i skolen, rideklubber og institutioner/specialskoler.
 • arbejde videre med DH´s paraløb, så det bliver en begivenhed for hele familien.
 • skabe fokus via omtale i pressen.


Folkeoplysningsforbundet har en udviklingspulje, som kan søges til projekter, og Kultur & Fritid tilbød efterfølgende at hjælpe med praktikken omkring paraløbet eller andre arrangementer for unge mennesker.


Socialpsykiatrien blev også nævnt som mulig samarbejdspartner. Men ifølge socialpsykiatrien har de allerede en række tilbud til deres målgruppe.


Temadrøftelse med Børn & Læring

I maj 2021 havde Handicaprådet inviteret centerchefen for Børn & Læring til en temadrøftelse. Centerchefen fortalte, at de ikke modtog henvendelser fra forældre eller andre om arrangementer målrettet børn og unge med et handicap. Centret oplever, at det vigtigste er at få behandlet sager om merudgifter, så det enkelte barn kan komme i gang med den ønskede aktivitet hurtigst muligt.


Konklusion

Konklusionen på Handicaprådets arbejde i perioden 2018 - 2021 er, at der ikke umiddelbart er et behov for arrangementer/aktiviteter målrettet børn og unge med et handicap, de denne gruppe indgår i aktiviteter på lige fod med andre børn og unge. En mulighed kan være at videreudvikle paraløbet, som arrangeres og hører under DH (Danske Handicaporganisationer). Dette kræver dog, at DH indgår samarbejde med andre relevante parter, som kan hjælpe med at løfte opgaven og udbrede kendskabet til arrangementet.


På baggrund af ovennævnte status skal Handicaprådet beslutte, om rådet fortsat ønsker at arbejde med fokusområderne handicappede børn og deres familier samt handicappede børn og idræt - og i givet fald hvordan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder og mærkesager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Ud over at børn og unge i foreningslivet skal være et fokusområde i Handicaprådet (se dagsordenens punkt 20), besluttede Handicaprådet, at unge arbejdsløse også skal være et fokusområde de næste fire år. Handicaprådet vil gerne arbejde for, at flere unge med et handicap kommer i job.


Handicaprådet drøftede:

 • ønsket om en pårørendevejleder. Det er endnu ikke muligt for Handicaprådet at træffe beslutning om, hvorvidt dette skal omsættes til et budgetønske. Rådet er derfor nødt til, at danne sig et overblik over hvilke tilbud der allerede er for borgerne i dag, og hvor stort behovet for en pårørendevejleder er i Stevns Kommune.
 • ensomhed blandt handicappede ældre, hvilket er et område som overlapper med Ældrerådets arbejde. Men en god idé kunne være at informere disse borgere om Boblberg.


Der var enighed om, at Handicaprådet er nødt til at udvælge et fokusområde ad gangen, for at skabe fremdrift og resultater.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 16. februar blev det besluttet, at Handicaprådet vil arbejde med følgende fokusområder og mærkesager:

 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns.
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder.
 • hvordan får vi gjort de gamle bygninger i kommunen handicaptilgængelige?
 • forebyggelse af ensomhed for de ældre.
 • handicappede børn og idræt.


På dette møde skal Handicaprådet arbejde videre med at præcisere ovennævnte områder og beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med dem.


I funktionsperioden 2018 til 2021 arbejdede Handicaprådet også med fokusområderne "handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns" og "handicappede børn og idræt", og Handicaprådet får en status på arbejdet under punkt 20 på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet blev orienteret om et dialogmøde i Ringsted vedrørende et styrket samarbejde med borgere og pårørende.


Medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) havde forud for mødet afleveret nogle billeder af gangstien ved Stevnshøj. Sagen blev drøftet, og Handicaprådet besluttede at bringe sagen videre til PMT.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 16. februar 2022.


Denne gang vil formanden også orienterer om en gangsti på Stevnshøj, hvor flisebelægningen er ret ujævn, hvilket er problematisk for borgere med rollator og kørestol.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På handicaprådsmødet den 16. februar blev det besluttet, at denne sag skal være fast punkt på rådets dagsordener fremover. Formålet med sagen er, at medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) orienterer om seneste nyt siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet blev orienteret om:

 • ny formand for DH.
 • temamøder i DH og samarbejde om fokusområder på tværs af kommunerne.
 • invitation til besøg i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.
 • DH-regionsmøde og fokusområdet livmoderhalskræft.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne fra DH vil under denne sag orienterer om seneste nyt fra DH-regi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet fik tilbagemeldinger på rådets høringssvar. Tilbagemeldingerne vedrørende de to kvalitetsstandarder kan læses i referatet fra henholdsvis kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts og mødet i udvalget for Social og Sundhed (SSU) den 6. april.


Handicaprådets årsberetning har været SSU den 4. maj og økonomiudvalget den 10. maj. Når kommunalbestyrelsen er blevet orienteret den 19. maj, kommer årsberetningen på kommunes hjemmeside.


Efter ønske fra Handicaprådet har Teknik & Miljø udarbejdet et budgetønske til handicapvenlige strande, som kommer til at indgå i den kommende budgetproces. Bilag blev omdelt på mødet.


Budget 2023 - budgetproces:

 • starter med SSU dialogmøde med blandt andet Handicaprådet den 8. juni. Handicaprådet drøftede muligheden for at komme frem med eventuelle budgetønsker.
 • høringsmateriale udsendes medio juni
 • høringsfristen er den 5. august
 • Handicaprådet efterspurgte en orientering, når høringsmaterialet er sendt ud. Rådets sekretær følger op.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • Tilbagemelding på Handicaprådets høringssvar til:
  • kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper
  • kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
  • udbud af kompressionsprodukter.
 • Handicaprådets årsberetning - status.
 • Handicapvenlige strande - status.
 • Budgetproces og SSU dialogmøde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Morten Kasper.


Handicaprådet satte stor pris på, at næstformanden havde sendt sine skriftlige bemærkninger til dagsordenen forud for dette møde.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.