Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 8 juni 2022
MødestedTinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 8. juni 2022.


Beslutning

Godkendt.

Resume

Introduktionen af Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime til de områder, som udvalget har ansvaret for, fortsætter i overensstemmelse med den plan, som udvalget vedtog i januar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Beskrivelse af sagen

Introduktion af udvalget til områder, som udvalget har ansvar for, fortsætter.

I juni er fokus på introduktion af kultur og erhverv.

Først fremvisning på Store Heddinge bibliotek, dernæst Musikskolen i Egestræde, Lokal historiske Arkiv - herefter Tinghuset.

Selve introen til områderne vil ske på Tinghuset:

 • Intro til biblioteket (leder af bibliotekerne)
 • Intro til Musikskolen (leder af musikskolen)
 • Intro til Erhvervsområdet (Stevns Erhvervsråd samt Forvaltningen) - denne intro vil ske sidst på mødet.

Resume

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. ansøgning fra Sol Over Stevns drøftes og evt. tilskud fastlægges
 2. ansøgning fra Stevns Folklore Museum drøftes og evt. tilskud fastlægges

Beslutning

 1. Udvalget beslutter, at ansøgningen fra Sol Over Stevns imødekommes, og tilskuddet fastlægges til 20.000 kr.
 2. Udvalget beslutter, at ansøgningen fra Stevns Folklore Museum imødekommes, og tilskuddet fastlægges til 25.000 kr.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Kulturpuljen

Kulturpuljen er ikke-bundne kulturelle midler til støtte af udviklingen af kulturelle aktiviteter. Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører. Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til deres projekt. I retningslinjerne for kulturpuljen er det vedtaget, at der lægges vægt på, at

 • arrangementet skal være lokalt forankret og som hovedregel forgå i Stevns kommune
 • arrangementet er åbent for alle (evt. med billetsalg)
 • nye målgrupper søges engageret i kulturelle tilbud
 • arrangementet er nyskabende
 • aktiviteten understøtter tværgående samarbejder mellem eksisterende aktører.


Kulturpuljen har støttet nyskabende produktioner og aktiviterer samt været den økonomiske opstart til festivaler. Men det er også en pulje, der giver fast støtte til foreninger.


 1. Sol Over Stevns ansøger AEKT om tilskud på 20.000 kr. gennem Kulturpuljen til afvikling af Sol Over Stevns 2022.
  Sol over Stevns arbejder for at samle det bedste fra Stevns og vise Stevns’ herligheder frem til både lokale, turister og gæster fra andre kommuner.
  Sol over Stevns vil styrke fællesskabet og sammenholdet på Stevns samtidigt med at dagen er med til at øge kendskabet til de kendte og mindre kendte attraktioner.
  Sol over Stevns er en markedsdag, der byder på et væld af lokale tilbud som handelsboder, kunsthåndværkere, kræmmere, specialiteter, musikere, børneunderholdning, foreninger, turismedestinationer og -aktører og verdensarvpartnere, som alle er med til at markedsføre Stevns for lokale, turister og borgere i de omkringliggende kommuner og ind mod København.
  Sol over Stevns’ målgruppe er bred og aktiviteterne retter sig mod børn, familier, voksne og ældre. Aktiviteterne starter fra kl. 10 og dagen igennem vil der være mulighed for at se, høre og smage på Stevns.

  (Modtog ikke tilskud i 2021 men fik i 2020 et tilskud på 25.000 kr. og en underskudsgaranti på 50.000 kr. Ingen af disse blev dog benyttet, hvorfor Sol Over Stevns fik lov til at benytte tilskuddet i 2021. Her var arrangementet dog også aflyst grundet Covid-19, hvorfor tilskuddet fra 2020 blev tilbagebetalt til Stevns Kommune.)
 2. Stevns Folklore Museum ansøger AEKT om tilskud på op til 50.000 kr. gennem Kulturpuljen til digital formidling på museet i Store Heddinge.

  Den nuværende udstilling ved Stevns Folklore Museum er udelukkende analog, men ønskes udvidet og udbygget med digitale skriftlig indhold om bl.a. Gjorslev, Store Heddinge og Østsjællandske og Stevnske husråd, overtro, traditioner og lignende kulturelle træk.
  Der skal foretages en gennemgående kategorisering af ”Stevnske Sagn”, der formidler udstillingens emner i lyset af genretræk inden for folkekultur (litteratur), geografi og historisk perspektivering. Kategorisering skal styrke museets formidling rettet mod både generelle besøgende, men især også mod læringsforløb fx tilpasset skoleklasser.

  Udstillingen ”Stevnske Sagn” skal indeholde de mest relevante områder af Stevns folklore. Foruden det udstillede materiale, der synligt indgår i museet udstilling, skabes der også en vidensbank som løbende kan udvides i indhold.
  Formålet med vidensbanken er museet kan foretage udskiftninger i emnerne i den faste udstilling samtidig med at der tilbydes udvidede information til de betalende brugere. Målet er at der skal skabes et QR kode-system, der hvortil brugerne kan tilgå vidensbankens information om de pågældende emner. Projektet skal sikre at Stevns Folklore Museum tilbyder brugerne den bedst mulige formidling af den unikke stevnske folkekultur. Det sikrer også at alt formidling er tilgængelig på dansk, engelsk og tysk.

  Det er ansøgers vurdering, at formidlingen på Stevns Folklore Museum vil blive styrket betydeligt. Det vil samlet give et mere professionelt og fagbevidst museum. Desuden vil det give et kulturelt outlet, som ikke bare sigter til indbyggerne i Stevns Kommune, men især også til turister fra ind- og udland. Projektet har modtaget 155.000 kr. i fondsdonation fra Nordea-fonden.

  (Modtog for 2021, 60.000 kr.)Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuel bevilling kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2022.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme skal behandle budgetforslag 2023-2026 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces


Beslutning

 1. Udvalget drøftede forslag til budget 2023
 2. Udvalgets bemærkninger indgår i den videre budgetproces.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt i januar 2022, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2023. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene i juni behandler budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.


Udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


Ændringer til budget 2023

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2023, version 1:

 • Overførselsudgifter
 • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
 • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

 • Lov- og cirkulæreændringer
 • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
 • Anlægsønsker
 • Balance-/prioriteringsforslag


Budgetforslag 2023

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2023 under udvalget for Arbejdsmarked, Erhver, Kultur og Turisme:


Overførselsudgifter: 421.000 kr.

Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 69.000 kr.


Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


Udover vedtaget service: 0,7 mio. kr.

Balanceforslag: -0,8 mio. kr.

Anlæg i alt: 4,2 mio. kr., fordelt med:

3,1 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg

1,1 mio. kr. vedrørende nye anlæg


Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2022, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes.


Udgifter som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetoplægget på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i version 2 til august, når resultatet af økonomiaftalen for 2023 kendes og hvordan det håndteres fra statens side – og der formodes at være et bedre overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetprocessen for 2023

Det er som led i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal igangsættes et overordnet økonomistyringsprojekt for perioden 2022-2025, hvor budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder afdækkes. Udvalget for Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget blive afdækket i 2022 og de øvrige udvalgsområder i 2023 og 2024.


Det er målsætningen, at økonomistyringsprojektet vil resultere i konkrete prioriteringsforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces på udvalgsområderne Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget. På de tre øvrige udvalgsområder skal der udarbejdes balanceforslag i lighed med tidligere år.


På fagudvalgenes møder i august vil budget 2023 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2023 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.


Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter fagudvalgenes behandling af budget 2023 i juni og høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne august. De vil ligeledes indgå ved 1. behandlingen af budgettet.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.


Resume

Udvikling Stevns (LAG) har indsendt ansøgning om videreførelse af det årlige tilskud til drift og administration i forbindelse med kommende ny LAG-Periode 2023-2027.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvikling Stevns bevilges et årligt tilskud på kr. 200.000 til løn og administration i den nye LAG perioden 2023-2027Beslutning

 1. Udvalget anbefalede et årligt tilskud på 200.000 kr. til løn og administration i den nye LAG periode 2023-27 under forudsætninger at de nuværende vilkår fastholdes.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bolig- og Planstyrelsen har igen tilbudt Stevns Kommune at være LAG-kommune i den kommende programperiode fra 2023-2027.


Stevns Kommune har i mange år være LAG-Kommune. Tilskud og bevilling har været administreret under foreningen "Udvikling Stevns".

Som LAG-Kommune skal der etableres en lovpligtig koordinatorfunktion - denne har i en årrække været købt ind hos Stevns Erhvervsråd.


Som LAG-kommune modtages der årligt kr. 1.564.954 i tilskud, heraf må der max. anvendes 20% til løn og administration, og derved udbetales min. 80% til projekterne.


Programperioden løber over en 6-årlig periode, og vil give spændende investeringer rundt op på Stevns. Erfaringsmæssigt svarer de samlede investeringer i perioden til tilskud x 3 = ca. 22,5 mio. kr. (beregnet ud fra tilskud fra Styrelsen, projektholdernes egen medfinansiering samt tilskud fra øvrige).


For at kunne drive LAG i foreningen Udvikling Stevns er det nødvendigt, at Stevns Kommune er medfinansierende til den lovpligtige koordinatorfunktion. Samlet skal der minimum bruges kr. 500.000 årligt til løn og administration. Styrelsen finansierer de ca. kr. 313.000 (20% af tilskuddet) og Stevns Kommune de resterende kr. 200.000, såfremt ansøgningen imødekommes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, i det det årlige tilskud kan finansieres indenfor det allerede afsatte budget.

Resume

Udsatterådet har i øjeblikket fire vakante pladser, jf. rådets vedtægter – se bilag. Udsatterådet drøftede sagen på deres møde den 7. april og har nu fundet 3 nye medlemmer, som med denne sag sendes til godkendelse i udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.

Beslutning

 1. Udvalget anbefale de foreslåede medlemmer indtræder i Stevns Udsatteråd.

Sagens gang

Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jf. Udsatterådets vedtægter mangler rådet to livseksperter og to repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt.


Forud for udsatterådsmødet den 7. april havde Retshjælpen på Stevns kontaktet forvaltningen om et samarbejde med Udsatterådet. Tanja Lemming Westermann havde også henvendt sig med at ønske om at blive medlem.


Udsatterådet behandlede henvendelserne den 7. april og besluttede, at rådet gerne ville have begge parter med i rådet. Derudover blev det også besluttet, at forvaltningen skulle spørge om Røde Kors Stevns kunne tænke sig en plads i Udsatterådet.


Både Retshjælpen og Røde Kors har drøftet sagen i deres respektive bestyrelser, og:

 • Retshjælpen indstiller Hanne Rose Andersen-Aagaard - næstforkvinde og frivillig rådgiver i Retshjælpen på Stevns. Hanne arbejder som advokat.
 • Røde Kors indstiller Susanne
  Lintrup – formand for Røde Kors Stevns.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt Økonomiudvalget godkender Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.

Retsgrundlag

Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende ”brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På baggrund af en "Høring af mulig tilsynssag" fra Ankestyrelsen dateret 1. april 2022 (se bilag) skal Udvalget tage stilling til forvaltningens forslag om retningslinjer for og størrelse af merudgiftsgodtgørelse, ved deltagelse i beskæftigelsesrettet tilbud fx. virksomhedspraktik eller opkvalificeringstilbud. Den fremtidige praksis skal gøres tilgængelig på stevns.dk således, at borgerne kan orientere sig om merudgiftsgodtgørelse i forbindelse med accept af beskæftigelsesrettet tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes et af følgende forslag


1. Forslag 1: Variabelt beløb afhængig af fremmøde

2. Forslag 2: Fast beløb uagtet deltagelse i tilbud

3. Forslag 3: Der ydes ingen merudgiftsgodtgørelse

4. Evt. økomoniske konsekvenser indarbejdets i budgetopfølgning 2022 pr. 31.8.2022 og Budget 2023


Beslutning

 1. Udvalget godkender, at merudgiftsgodtgørelsen fastsættes som et variabelt beløb afhængig af fremmøde.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune, havde frem til april 2019 haft den praksis, at man udbetalte 1000 kroner pr. måned til alle borgere, der deltog i beskæftigelsestilbud omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med undtagelse af løntilskudsansættelser. Begrundelsen var, at det var forbundet med uhensigtsmæssigt store administrative byrder at differentiere udbetalingen i forhold til fremmødedage. Denne praksis blev ændret i april 2019, således at merudgiftsgodtgørelsen, blev gjort afhængig af fremmøde. Ændringen var afstedkommet af, at Arbejdsmarked havde fået lettere adgang til data, som muliggjorde en mindre administrativ tung beregning og at der lå et incitament til fremmøde når borgere udelukkende fik godtgørelse ift. det antal dage, de deltog i tilbuddet.


Ankestyrelsen har på baggrund af en afgørelse i en sag bedt Stevns Kommune om at fastsætte nærmere retningslinjer i forbindelse med udbetaling af merudgiftsgodtgørelse. Der oplistes herunder 3 forskellige forslag til dette.


Forslag 1 (nuværende model):

Stevns Kommune har orienteret sig i forhold til andre kommuners praksis. En del kommuner har den praktisk, at merudgiftsgodtgørelse udbetales i forhold til transportudgift ved deltagelse i tilbud. Når en borger deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan borger modtage godtgørelse på 750 kroner måneden. Denne godtgørelse kan anvendes til at dække udgifter til transportudgifter indtil de første 24 kilometer.


Godtgørelsen gives udelukkende, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra bopæl til tilbuddets adresse. Hvis borger har dokumenterede begrænsninger, som forhindrer borger i at deltage og transportere sig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde anvendes til at dække de første 5 kilometers transport.


Godtgørelsen følger tilbuddet, hvilket betyder, at hvis borger udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, reduceres godtgørelsen forholdsmæssigt for det antal dage, hvor borger er udeblevet helt eller delvist.

Hvis borger er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner. Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis borger har lønindtægt sideløbende med tilbuddet.

Ved deltagelse i beskæftigelsesrettet tilbud, hvor tilbudsstedt ligger mere end 12 kilometer fra bopæl, godtgøres borger med 0,99 kr. pr. kilometer (2019 niveau) for det antal kilometer, som ligger udover 24 kilometer pr. dag. Dette gælder imidlertid ikke for borgere som er i privat øntilskudsansættelse, idet disse borgere er omfattet af de gængse befordringsfradragsregler som er fastsat af SKAT.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og på baggrund af dokumentation fra tilbudssted.

Forslag 2 (1.000 kr. i merudgiftsgodgørelse):
Stevns Kommune genindfører praksis med fast godtgørelse på 1000 kroner pr. måned til borgere, som deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, uagtet antal fremmødedage og uden hensyntagen til udeblivelser.

Forslag 3 (ingen merudgiftsgodtgørelse):
Idet §176 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er en "kan"-bestemmelse, yder Stevns Kommune
ikke merudgiftsgodtgørelse til borgere, som deltager i beskæftigelsesrettede tilbud.

I §176 står: "Personer.....som deltager i tilbud ...., kan efter jobcenterets vurdering få op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km.....".

Konsekvenser:


Forslag 1

Nuværende model

Forslag 2

1.000 kr. i merudgiftsgodtgørelse

Forslag 3

Ingen merudgiftsgodtgørelse

Stevns kommunes udgifter til godtgørelse

er udgiftsneutral

forventes at medføre en stigning i denne udgiftstype

forventes at medføre en besparelse på kort sigt

Belastning af administration i Arbejdsmarked

neutral

forventet mindre belastning

forventet højere belastning over en periode

Incitament for borgere til at deltage i tilbud

stor

ingen

negativt

Da 2020 og 2021 var meget atypiske ift. beskæftigelsesrettede tilbud -på grund af covid-19 nedlukninger, foretages en omtrentlig konsekvensberegning på baggrund af tal fra 2019.

I første halvår af 2019 (da alle fik 1000,- pr måned uagtet fremmøde) udgjorde udgiften til merudgiftsgodtgørelse på kontanthjælpsområdet 445.000 kroner

Da fremmødeordningen var fuldt implementeret i andet halvår 2019 udgjorde samme udgift 193.000 kroner på kontanthjælpdområdet.

En afskaffelse af merudgiftsgodtgørelsen vil følgelig medføre en besparelse på knap 386.000 årligt forudsat, at der forsat vil være det samme antal beskæftigelsesrettede tilbud som i 2019.

Denne beregning er imidlertid ganske usikkert, da antal helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp (2019: 197+132=329 2021:154+131 = 285) er faldet med 44 helårspersoner. Desuden beror udgiften på fremmøde og varrighed i tilbuddet, hvilket kan være svært at vurdere. En simpel forholdstals beregning, baseret på forventet antal persioner, viser at besparelsen udfra det lavere antal fuldtidspersoner, maksimalt vil kunne udgøre 335.000 kroner. Anvendes samme metode for en beregning af model 2, så kan der her forventes en udgift på ca. 770.000 kr. (helårseffekt).

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§175 og 176

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslag 1 er udgiftsneutral og medfører ingen økonomiske konsekvenser

Forslag 2 medfører en forventet merudgift på 400-450.000 kr. til merudgiftsgodtgørelse

Forslag 3 medfører en forventet mindreudgift på 300-350.000 kr. til merudgiftsgodtgørelse


Eventuelle økonomiske konsekvenser af den valgte model indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.8.2022 samt budget 2023.

Resume

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. Vedlagt som bilag findes status på de 8 konkrete mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2022. Dette er første afrapportering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplan 2022 opstillede 8 konkrete mål fordelt på de fem ministermål og to fokusmål samt et økonomimål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende illustres, hvordan COVID-19 varianten omikron, har haft voldsom betydning for den dramatiske stigning sygedagpengemodtagere i perioden januar til marts 2022 . I bilaget (Beskæftigelsesplan_Afrapportering_q1_2021) findes en samlet skematisk oversigt over målene.


Omikron

fra midten af december 2021 steg antal smittede med COVID-19 exponentielt.


Figur 1 akkumuleret antal bekræftede covid-19 positive i danmark

Kilde: dst.dk


Denne voldsomme stigning sås ligeledes i Stevns Kommune. Således steg de coronarelaterede sygedagpengesager med 264 pct. i forhold til året før.


Figur 2 Covid-relaterede sygedagpengesager (januar-april) 2020-2022

Kilde: KSD


Stigningen i antal sygepagpengesager er næsten udelukkende sket i de ganske kortvarige sygedagpenge forløb, altså sygedagpengeforløb med en varighed på 0-2 uger. Sygedagpenge sager med en varighed mellem 14 og 52 uger er lavere end tilfældet var i 2020. (se bilag: Indeks for sygedagpengesager fordelt på varighed og sammenligningskommuner).Figur 3: samlede sygedagpengeudbetalinger (januar til april) 2020-2022

Kilde: KSD


Ret til tidlig refusion for sygefravær grundet Covid-19, som blev vedtaget af folketinget 16 december 2021 og gjaldt i perioden 23 november 2021 til 28. februar 2022, gav udvidet mulighed for at søge tidlig refusion,
som følge af sygefravær grundet Covid-19. Ordningen betød, at arbejdsgivere kunne anmode om refusion allerede fra første sygedag og ikke som normalt efter den såkaldte "arbejdsgiverperiode" på 30 dage, mens selvstændiges "egenperiode" på 14 dage ligeledes blev suspenderet.


Det store antal sygedagpengesager i januar og februar betød et massivt pres på Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD), som havde problemer med at håndtere det store antal sygedagpengeanmodninger, der indløb fra januar til marts. Som det ses af Figur 3, blev en lang række udbetalinger forsinket, således at Stevns Kommune - på linje med resten af landets kommuner- i marts 2022 havde en rekordstor udgift til sygedagpenge.


Fristen for indsendelse af sygedagpenge anmodninger ifm. COVID-19 er senest tre måneder efter første fraværsdag. Det vil sige at det endelige regnskab ift. ret til tidlige reffusion først kan siges endeligt opgjort i juni måned.


figur 4: Andel fuldtidspersoner på sygedagpenge ift arbejdsstyrken 16-66 år fra 1 år før første nedlukning


Kilde: Jobindsats


Figur 5 : Antal fuldtidspersoner (2019-2022)

Kilde Jobindsats


Som det ses af Figur 5 nærmer antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge sig hastigt, niveauet fra før Covid-19. Således var der i marts 2019 297 fuldtidspersoner på sygedagpenge i Stevns Kommune, mens det tilsvarende tal i marts 2022 var 324.
Resume

Stevns Kommune er del af JRS – Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, som omfatter følgende kommuner; Roskilde, Sorø, Solrød, Vordingborg, Ringsted, Køge, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Greve, Lejre, Slagelse og Faxe. JRS har søgt og fået del i pulje til "styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser" FL § 17.46.47.10. Roskilde Kommune vil stå for projektledelsen. Herunder gives, til orientering, en kort beskrivelse af projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Projektet: "Jobformidling først – vi bringer konkrete jobs i spil", har ét primært formål: At få flere i beskæftigelse.


Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft er støt stigende. Samtidig oplever jobcentrene en gruppe jobparate ledige, som ikke går i job. Dette paradoks, ønsker JRS at imødegå. Gennem et tæt samarbejde på tværs af kommunerne, forsøges paradoksledighed og mangel på arbejdskraft minimeret, blandt andet med at få virksomhederne til at se værdien i at ansætte substituerende arbejdskraft - altså arbejdskraft, som ikke har alle de ønskede kompetencer.


Fra ca. 2026 bliver der stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Ved at skabe et fleksibelt, veldrevet og smidigt tværkommunalt samarbejde omkring håndtering og formidling af jobordrer, kan kommunerne i JRS bedre understøtte hinanden i at imødegå både paradoksledighed, mangel på arbejdskraft samt de kulturelle normer hos medarbejdere og ledige, som ofte er en udfordring i substitutionssammenhænge og ved besættelse af lavtløns/lavstatus jobs.


Det forhold, at medarbejderne kan være tøvende for at italesætte konkrete jobs (særligt job, som i samfundets øjne betragtes som lavstatus jobs), når man fx har en højtuddannet til samtale, skal udfordres.

Den ledige borger skal udfordres til at se sin jobsøgning i et bredere perspektiv og ikke udelukkende fokusere på at finde drømmejobbet. Et her-og-nu-job, kan være vejen mod et drømmejob.


Projektet vil dermed have fokus på at ændre kulturelle normer hos både medarbejdere og ledige. For medarbejdere er fokus på at sikre, at jobformidling og det at bringe konkrete job i spil under samtalen (her-og-nu-job), vil bliver en indlejret del af medarbejdernes forventninger til dem selv. For de ledige er fokus på at få påvirket deres mind-set, så de i højere grad får øjnene op for, at der er mange veje til drømmejobbet.


Projektets formål, metoder og mål

Projektet har to overordnede formål:

1) At sikre et entydigt fokus på jobformidling i samtaler med ledige ved

a. at påvirke kulturen hos de ledige
b. at ændre kulturen hos medarbejderne i jobcentret gennem ny arbejdsgang/metode
2) At sikre bedre håndtering af jobordrer på tværs af kommuner ved at ansætte Formidlingspartnere med et tværgående ansvar for jobordrer og formidling af kandidater hertil


I Projektet afprøves to metoder til at få flere i job

1. Et øget fokus på jobformidling gennem et forsøg med ændrede sagsgange, herunder at bringe konkrete jobs direkte i spil under samtalerne

2. Forsøgsvis at ansætte tværgående såkaldte Formidlingspartnere til at udvikle og forbedre håndteringen og effektivisere formidling af jobordrer på tværs af kommunerne


Målsætninger Projektet har tre overordnede målsætninger:

 • At styrke fokus på reel jobformidling og det at bringe konkrete job direkte i spil under alle samtaler med ledige.
 • At de deltagende kommuner i højere grad lykkedes med at besætte jobordrer i et tværgående samarbejde.
 • At virksomhederne oplever, at jobcentrene i projektet er en værdifuld rekrutteringspartner, og derfor laver flere jobordrer.


Succeskriterier for projektet

1) At antallet af jobordrer, hvor der formidles relevante kandidater til, stiger som følge af arbejdet med Formidlingspartnere samt kompetenceudvikling og nye sagsgange.

2) At antallet af jobordrer stiger, som følge af at virksomhederne oplever jobcentret som en værdifuld rekrutteringspartner


De 14 deltagende kommuner ikke opgør jobordrer på samme måde. Derfor fastlægger styregruppen-som består af centerchefer på arbejdsmarkedsområdet for de deltagende kommuner- fra projektets begyndelse en ensartet registreringspraksis på tværs af kommunerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inddrages i dette arbejde.

A. Antal oprettede jobordrer i projektperioden: Stigning på 45% på tværs af jobcentre

B. Antal jobordrer, der formidles kandidater til: Stigning på 55% på tværs af jobcentre


Der måles ligeledes på antallet af jobordrer, der fører til ansættelse samt antal jobs, som bliver formidlet på tværs af kommunegrænser.

C. Antallet af jobordrer, der afsluttes med, at et job bliver besat (fra start til slut)

D. Antallet af tværgående formidlinger (fra start til slut): 85% af alle oprettede jobordrer i projektet skal have mindst én tværkommunal formidling af borger


I Stevns Kommune forventes 380 borgere at deltage i projektet, som løber fra april 2022 til oktober 2023.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kan ikke estimeres præcist men det forventes, at flere ledige formidles til jobordrerne og dermed kommer der flere i beskæftigelse.

Resume

Arbejdsmarked har d. 28. marts 2022 fået tilsagn om puljemidler 500.000 kroner til særlig indsats for ledige over 50 år (FL§17.46.43.30). Midlerne videre-allokeres til anden aktør: Indsats Aps, som varetager den projektet for Stevns Kommune. projektet afvikles i perioden 1. april 2022 - 30. april 2024. Herunder gives en kort orientering om projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Beskrivelse af sagen

Projektet
Indsats Aps har udviklet projektet: "Varig tilknytning for seniorer på kanten". Projektet har tre formål:

 • Udvikle en særligt tilrettelagt, effektiv og evidensbaseret indsats, der skaber ny og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for målgruppen
 • Udvikle en screeningsmodel, der indenfor de første 4 ugers ledighed kan identificere dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed
 • Udvikle en samarbejdsmodel på tværs af a-kasser, jobcenter og anden aktør, der muliggør en sammenhængende og tidlig, intensiv indsats.


For at sikre at projektdeltagerne tilbydes det mest relevante tilbud, screener sagsbehandlerne i Arbejdsmarked dagpengemodtagere over 49 år ved samtale i jobcenteret. Såfremt screeningen munder ud i en anbefaling indplaceres borger i en af nedenstående målgrupper og tilbydes, det til målgruppen tilhørende forløb.


Målgrupper

Forløbet har fokus på den enkelte ledige, og de forskellige elementer sammensættes på baggrund af individuelle samtaler. Den mulige palette af aktiviteter tones på baggrund af yderligere målgruppesegmentering med følgende særlige fokus:

 • Målgruppe 1: Sundhed - egen sundhed, funktions- eller brancheskift, samt vejledning om arbejdspladsindretning, handicapkompenserende ordninger mv. Der vil for denne målgruppe også indgå psykoedukation, samt vejledning om kost og motion
 • Målgruppe 2: Adfærd - arbejdsadfærd, match til virksomheder og funktioner på baggrund af personprofileringsværktøjer og tæt opfølgning i nyt job/virksomhedsrettet indsats. Der vil for denne målgruppe indgå psykoedukativt arbejde med udvidede adfærdsprofiler.
 • Målgruppe 3: Kompetence - synliggøre, dokumentere og udvikle efterspurgte kompetencer, - herunder jobsøgningskompetencer, samt stort fokus på ordinær uddannelse, voksenlærlingeordning m.fl., samt tæt inddragelse af uddannelsesambassadør


Borgere som visiteres til projektets målgruppe 3 får bliver mødt af en intensiv indsats, som varetages af Arbejdsmarked mens borgere der visiteres til målgruppe 1 og 2 tilbydes et forløb, der primært varetages af Indsats Aps.


Borgerrettede aktiviteter i projektet (ansvarlig aktør anføres i parantes)
Det intensive samtale-, afklarings- og træningsforløb består i overskrifter af:

 • 4 ugers jobværksted med 2 ugentlige fremmødedage (10 konfrontationstimer) samt hjemmeopgaver (Indsats Aps)
 • Mindst 1 ugentlig 1:1-coachingsamtale med personlig jobformidler om mål, plan og aktiviteter (Indsats Aps)
 • Afklaring og fastlæggelse af personligt, konkret og relevant jobmål (Indsats Aps / Arbejdsmarked)
 • Kompetenceafklaring ift. jobmål, herunder mulig realkompetencevurdering og plan for opkvalificering til konkrete job og jobfunktioner (Arbejdsmarked)
 • Kvalitetssikring af CV og jobsøgningsmateriale, støtte til intensiv jobsøgning, træning i jobsamtaler, elevatortale og opsøgende virksomhedskontakt (Indsats Aps/Arbejdsmarked)
 • Håndtering af målgruppens generelle barrierer, og skabelse af motivation gennem peer-to-peer sparring med SeniorErhverv, oplæg fra virksomheder, rekrutteringsprofessionelle, socialrådgivere og uddannelsesinstitutioner, samt virksomhedsbesøg(Indsats Aps)
 • Et digitalt løft gennem anvendelse af, Candeno Læring samt vejledning og assistance til digitale redskaber som joblog, jobnet, Min Plan mv. (Indsats Aps/ Arbejdsmarked)


Aktiviteterne i processen skal sikre, at den enkelte borger i risiko for langtidsledighed får en tidlig, intensiv og effektiv indsats, herunder:

 • Synliggøre, dokumentere og udvikle den lediges fag- og jobsøgningskompetencer, så der skabes tro på eget værd og et nyt arbejdsliv
 • Skabe realistiske jobmål, samt individuel jobsøgningsstrategi
 • Skabe motivation for brancheskift og opkvalificering, samt faglig og geografisk mobilitet
 • Sikre job, lønnede timer, løntilskud eller praktik i en virksomhed med aktuelt rekrutteringsbehov


Indsatsmæssige succeskriterier (resultat- og effektmål)

 • 90 % opnår indenfor 8 uger fra tilbudsstart lønnede timer, eller at deltage i opkvalificering, løntilskud eller praktik
 • 40 % afgår fra ydelsen til job eller ordinær uddannelse senest 8 uger fra tilbudsstart
 • 50 % afgår fra ydelsen til job eller ordinær uddannelse senest 13 uger fra tilbudsstart
 • 75 % afgår fra ydelsen til job eller ordinær uddannelse senest 26 uger fra tilbudsstart
 • Projektgruppen opnår ved alle målinger mindst 5%-point højere effekt end kontrolgruppen


Projektet er forankret i Team Job og Uddannelse og styregruppen har deltagelse af Arbejdsmarked, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Indsats Aps.


Ialt forventes 74 borgere at deltage i indsatsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der kan ikke laves en præcis beregning men forventeligt vil flere borgere på dagpenge komme i beskæftigelse

Resume

I forbindelse med godkendelsen af budget 2022 blev der afsat 1.2 mio. kr. til færdiggørelse af Stevnshallen. Budgettet er afsat til færdiggørelse af det lokale som p.t. benyttes af Region Sjælland til test- og vaccinationscenter vedr. Covid-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det fastlægges hvilke scenarier, der arbejdes videre med

Beslutning

 1. Udvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med scenarier, om at rummet kan bruges:
 • til multisal
 • til foreningslokale.
 • til kulturaktiviteter

Hvorpå sagen hurtigst muligt forelægges udvalget på ny.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

I den ny Stevnshal fremstår det sidste lokale stadig råt. I henhold til sidste års budgetaftale fremgår det, at det sidste rum i hallen enten færdiggøres som skydebane eller alternativt som multibane.

Skydebaneforeningen Stevns har takket nej til lokalet, og der skal derfor nu tages stilling til kommende indretning.


I forbindelse med Område MEDs årlige dialogmøde med udvalget blev Musikskolens udfordringer omkring deres fysiske placering endnu engang forelagt og drøftet. Fra Musikskolen blev der forespurgt, om det kunne være muligt at undersøge nærmere, om det sidste lokale i Stevnshallen evt. kunne etableres som et mulitfunktionelt lokale for kulturaktiviteter med Musikskolen, som hovedaktør. Dette som alternativ til multibane.


Forvaltningen har på den baggrund set på mulige fremtidige anvendelser af det sidste rum i Stevnshallen i overensstemmelse med områdets helhedsplan:


Scenarie 1: lokalet indrettes identisk med den eksisterende multisal, hvor der pt. dyrkes spinning, yoga, børnegymnastik og lign. Der lægges sportsgulv, eventuelt som i nuværende multisal eller dansevinyl, samt etableres depot i tilknytning til salen.


Scenarie 2: lokalet indrettes med flere funktionelle rum så det kan rumme dart forening, billard klub og lign. foreninger. Derudover kan der indrettes et børnevenlig lokalet med gulv og vægge, der appellerer til små børnegrupper fra dagpleje og børnehave.


Scenarie 3: lokalet indrettes med fokus på kulturaktiviteter for børn og unge, og med musikskolen som omdrejningspunktet.

Planen er, at lokalet indrettes til primært at kunne rumme aktiviteter inden for musik, billedkunst, dans og teater.

I forhold til indretning og opdeling - vil det være muligt at kunne imødekomme dele af de aktiviteter som er nævnt i scenarie 2.


Musikskolen er vokset ud af de nuværende lokaler i Egestræde. Derudover er akustik- og lydisoleringsforholdene ikke optimale samtidig med at en placering på 2. sal giver udfordringer i forhold til musikudstyr.


Scenarie 4: Der igangsættes en proces med afholdelse af et bruger- og borgermøde i forbindelse med færdiggørelse af det sidste lokale i hallen. Herunder drøftelse om et fremtidigt medborgerhus, som blev aftalt i budgetaftale for 2021.


Uanset hvilket scenarie, der arbejdes videre med, skal vægge færdiggøres, der skal gulvbelægning på, indbygges flere vinduer og ovenlys, samt eventuel en yderlig opdeling af rummet afhængig af hvilken anvendelsesformål rummet skal benyttes til. Der skal også indtænkes flugtveje og ventilation alt efter brugen.


Udvalget skal beslutte, hvilke scenarier forvaltningen skal undersøge nærmere, herunder også om der er øvrige scenarier end de ovenstående scenarier, der ønskes belyst.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2022 afsat 1,2 mio. kr. til indretning af lokalet. Det videre undersøgelsesarbejde skal fastlægge, om det afsatte budget kan afholdes indenfor rammen særligt med afsæt i, at priser på byggematerialer er steg voldsomt.

Resume

På baggrund af den voksende succes med padel tennis ønsker Hellested IF at etablere en bane ved deres klubhus på Bygaden 51, Hellested.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der gives fuldmagt til Hellested IF til etablering af padel tennis baner
 2. den endelige brugsretstilladelse udarbejdes først, når der foreligger myndighedsgodkendelser fra forvaltningen


Beslutning

Udvalget giver fuldmagt til etablering af padel tennis baner

Udvalget godkender, at den endelige brugsretstilladelse først udarbejdes, når der foreligger myndighedsgodkendelser fra forvaltningen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Hellested IF ønsker at etablere padel tennis bane ved deres klubhus i Hellested. For at kunne søge om byggetilladelse skal foreningen bruge en fuldmagt fra Stevns Kommune.


Det er udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Fritid, der beslutter om fuldmagten skal gives. Hvorimod det er Teknik & Miljø, der fastlægger om en etablering er mulig.


Gives der fuldmagt, og ansøgningen efterfølgende bliver godkendt vil der blive udarbejdet en brugsretsaftale på det stykke jord, hvor der etableres en bane.


Sideløbende med ansøgning om fuldmagt og byggetilladelse er forvaltningen (miljøafdelingen) ved at undersøge forholdene for håndtering af spildevand. Byggetilladelsen er afhængig af, at nedsivning/udledning er efter gældende reglement.


Banerne bliver etableret ved egen finansiering og fonde. De vil efterfølgende blive driftet af foreningen selv og indtægter vil forblive i foreningen til gavn for nærmiljø.


Der er af det tidligere udvalg givet ligende fuldmagter til opførelse af padel tennis baner ved Sydstevnshallen, Stevnshallen samt ved tennisbanen i Hårlev.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Resume

På baggrund af den nyligt afholdte workshop fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse temaer og ambitioner til kommende Fritids- og Idrætspolitik. Inden Kommunalbestyrelsens behandling fremlægges temaer og ambitioner ligeledes til alle udvalg til evt. kommentering og anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 110:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 61:

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning

 1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

Sagens gang

 Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses af en ny Fritids- og Idrætspolitik, der efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.


Ambitioner og temaer til en ny politik (vedlagt som bilag) er resultatet af en bred og inddragende proces.


Processen begyndte i efteråret med input og overlevering fra det tidligere udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. I begyndelsen af året blev Folkeoplysningsudvalget inviteret til et møde, hvor de sammen med det siddende udvalg drøftede og kom med en række input til en ny Fritids- og Idrætspolitik.


Senest blev der i april afholdt en workshop, hvor udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme havde inviteret alle aktører på fritids- og idrætsområdet til at komme med ideer og input til den kommende politik.


De mange ideer og input er nu sammensat med fire tværgående ambitioner og fem temaer.


De fire ambitioner er:

 • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet


De fem temaer er:

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands


Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ambitioner og temaer udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interesenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med afsæt i Kommunalbestyrelsen beslutning den 17. februar og udvalgets behandling 9. marts 2022 har forvaltningen i samarbejdet med Sigerslev HK arbejdet videre med tilrettelæggelsen af fejringen af Lasse Svan.

Sagen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har i samarbejdet med Sierslev HK sammensat program for fejring af Lasse Svan. Datoen er fastsat til lørdag den 13. august i tidsrummet 14.00 til ca. 19.00 i Stevnshallen.


Det foreløbige program:


Kl. 14.00 Åbning ved udvalgsformand Bjarne Nielsen

Kl. 14.05 Evt. ungdomskamp mellem Sierslev HK og STG/Vallø. Evt. med Lasse som dommer i anden halvleg (2 x 15 minutter)

Kl. 14.45 Kamp med Lasse Svan / I pausen vil der være udlodningspræmier fra Lasse Svan

Kl. 15.50 Medaljeoverrækkelse (for begge klasser)

Kl. 16.00 Tale v. Bormester Henning Urban Dam Nielsen

Kl. 16.10 Tale v. Formanden Mads Rudbøl Sierslev HK

Kl. 16.15 Tale v. Claus Hansen (Lasses "gamle" træner)

Kl. 16.20 Autografer og slut på officielt program

Kl. 17.00 Spisning


Ved indgangen udleveres en billet der giver adgang til en pølse og en valgfri drikkevarer ved Oasen (cafeteriet i hallen). Der vil i pauserne og igennem eftermiddagen være aktiviteter for alle besøgende.


Derudover arbejdes der på en anerkendelsesplade o.lign. til opsætning i hallen i forhold til Lasse Svans bedrifter som professionel håndboldspiller.

Resume

Der er i budget 2022 afsat midler til at videreføre et Ungeværested. Det tidligere udvalg bad om en evaluering midt 2022.


Ungeværestedet er for unge mellem 14 og 25 år. Det er et uvisiteret værested, og de unge har mulighed for både socialt samvær og aktiviteter, men også samtaler og støtte til det, der er svært i livet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 62:

Udvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der kan være behov for at have fokus på at synliggøre tilbuddet yderligere og overveje placeringen.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

I budget 2021 blev der afsat 550.000 kr. til en ungeindsats, da de politiske fagudvalg på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører ville arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus var blandt andet på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. På baggrund af det gik Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns sammen og skabte følgende:

 • Værested
 • Litterært værksted
 • Særligt tilrettelagte ungdomsskole aktiviteter


Alle aktiviteterne var målrettet sårbare unge mellem 14 og 25 år, og de medarbejdere som varetog tilbuddene, var tværfagligt sammensat af medarbejdere fra Socialpsykiatrien, Ungdomsskolen og Bibliotekerne.


Efter en evaluering af indsatserne blev det i forbindelse med budget 2022 besluttet at videreføre værestedet, og der blev afsat 185.000 kr. til dette.


Med denne sag fremlægges evaluering af tilbuddet. For en uddybning henvises til vedlagte bilag.


Evaluering af ungeværestedet

Ungeværestedet er et uvisiteret tilbud for unge mellem 14 og 25 år. Ungeværestedet har til huse i SFO’ens lokaler på St. Heddinge skole. Der er åbent hver torsdag mellem kl. 17.30 og 20.30. Værestedet drives af Socialpsykiatrien i samarbejde med Stevns Ungdomsskole, og der er medarbejdere fra begge til stede i åbningstiden.


Mellem 6 og 15 unge benytter Ungeværestedet hver uge. Samlet set har ca. 75 unge besøgt Ungeværestedet, siden det åbnede, men da tilbuddet er uvisiteret, er der dog ingen registrering af deltagerne. Nogle af de unge kommer kontinuerligt, mens andre kommer i en kortere periode. Der kommer unge fra hele kommunen, og fra alle folkeskoler og friskoler.


En stor del af de unge, der benytter tilbuddet, har forskellige psykiske udfordringer. Der er tale om udsatte unge, hvor en stor del oplever social isolation og ensomhed. Det har derfor stor betydning for tilbuddet, at der er et tæt samarbejde med eksempelvis skolerne. Det Tværfaglige Velfærdsprogram, UU-vejledere o.a. Disse samarbejdspartnere henviser til Ungeværestedet, og i nogle tilfælde følger de også den unge derover eller sikrer, at der etableres kontakt til en af medarbejderne fra Ungeværestedet.


Ungeværestedet har til formål at bidrage til, at der skabes meningsfulde fællesskaber for alle unge i Stevns Kommune. Der er fælles planlagte aktiviteter, som de unge kan deltage i, men der er også altid mulighed for, at man som ung bare kan være til stede uden, at der er krav om deltagelse. Der er altid mulighed for forskellige kreative sysler, gaming, boldspil eller lignende, ligesom det altid bliver prioriteret, at der er mulighed for, at de unge kan smøre sig en mad.


De unge har mulighed for støttende samtaler om udfordringer i hverdagen både i gruppe men også individuelt. De har mulighed for støtte i forhold komme i kontakt med andre centre i kommunen. Herunder er der mulighed for, at medarbejderne fra Ungeværestedet kan støtte den unge i at få etableret kontakten til eksempelvis Jobcentret og kan deltage i den første kontakt.


De unge, der kommer fast i Ungeværestedet, oplever et meningsfuldt fællesskab. For en del af de unge, der benytter Ungeværestedet, gør tilbuddet den forskel, at de unge har et sted, hvor de føler sig inkluderet. Der bliver dannet relationer de unge i mellem, og der opstår venskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Til orientering fremlægges retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder tages til efterretning
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 111:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager retningslinjerne til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 64:

Udvalget tager indstillingen til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven udøver udvalgene deres virksomhed i møder.


I Stevns Kommune er hovedreglen at udvalgsmøderne afholdes ved fysisk fremmøde.


Et udvalg kan dog beslutte at afholde deres møde, som et virtuelt møde via video eller telefon.


Hvis mødeplanen er fastlagt med afholdelse af fysiske møder, vil en ændring til et virtuelt møde kræve enighed i udvalget.


Formanden eller flertallet i udvalget kan tillade at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde. Mødet vil derved blive afholdt som et hybridt møde, dvs. ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse. Som det fremgår ovenfor, er hovedreglen i Stevns Kommune, at udvalgsmøder afholdes ved fysisk fremmøde. Muligheden for virtuel deltagelse skal således opfattes som en undtagelsesbestemmelse som kan bringes i anvendelse, når der foreligger en konkret anledning hertil hos det enkelte medlem.


Møder i Økonomiudvalget og i de stående udvalg er lukkede for offentligheden. Ved deltagelse i virtuelt eller hybridt udvalgsmøde skal hvert udvalgsmedlem, som deltager digitalt, sikre at mødets fortrolighed opretholdes.


Uanset om mødet afholdes fysisk eller virtuelt gælder samme regler vedr. indkaldelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Ved afholdelse af ekstraordinære møder kan formanden fastlægge om mødet afholdes fysisk eller virtuelt.


En Kommunalbestyrelse kan beslutte ikke at tillade hybride møder. I sådanne tilfælde vil det skulle besluttes særskilt. Denne begrænsning er ikke på nuværende tidspunkt besluttet i Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Udvalget skal beslutte og komme med input til processen for vedtagelse af en ny erhvervspolitik for Stevns Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. den overordnede proces for vedtagelse af en ny erhvervspolitik for Stevns Kommune godkendes
 2. dato for erhvervspolitisk dialogmøde fastsættes
 3. forvaltningen udarbejder en opdateret procesplan på baggrund af udvalgets input


Beslutning

 1. Udvalget godkender den overordnede proces for vedtagelse af en ny erhvervspolitik for Stevns kommune.
 2. Udvalget fastsætte datoen for erhvervspolitisk dialogmødet til den 26. oktober kl. 18.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes nuværende erhvervspolitik blev vedtaget i 2018 og gælder for perioden 2019-2023 jf. bilag 1. Stevns Kommune skal vedtage eller opdatere den nuværende erhvervspolitik for en ny periode og forvaltningen har i den forbindelse lavet et udkast til den overordnede proces for udarbejdelsen af en nye erhvervspolitik.


Overordnet proces for vedtagelse af ny erhvervspolitik:


 • 1. halvår 2022
  • Marts 2022 - Erhvervstræf Kickoff – input til ny erhvervspolitik
  • Juni 2022 – Fagudvalget drøfter proces for ny erhvervspolitik
 • 2. halvår 2022
  • Skabelse af udkast til ny erhvervspolitik;
   • input fra erhvervstræf
   • samarbejde med Stevns Erhvervsråd
   • Inddragelse af øvrige interessenter
   • Erhvervspolitisk dialogmøde
 • 1. halvår 2023
  • Politisk udvalgsbehandling af ny erhvervspolitik
  • Erhvervstræf 2023
 • 2. Halvår 2023
  • Ny erhvervspolitik forventes at træde i kraftKickoff og status arbejdet med erhvervspolitik

Det fremgår, at processen med at lave en ny erhvervspolitik allerede blev igangsat med kickoff ved Erhvervstræf 2022, som blev afholdt d. 29. marts. På erhvervstræffet gav udvalgsformand Bjarne Nielsen og Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen en status på arbejdet med den nuværende erhvervspolitik. De fortalte bl.a. om hvordan der er arbejdet med at udmønte de politiske målsætninger på det erhvervspolitiske område jf. bilag 2.


Erhvervspolitiske workshop

På erhvervstræffet afviklede forvaltningen sammen med Stevns Erhvervsråd en erhvervspolitisk workshop, hvor deltagerne på erhvervstræffet fik mulighed for at komme med de første input til arbejdet med en ny erhvervspolitik.


Ifølge deltagerne:


 • er erhvervslivet i Stevns Kommune karakteriseret ved udvikling i små samarbejdende virksomheder
 • er erhvervslivet drevet af kreativitet, engagement og iværksætteri.
 • bør Profilering og branding af Stevns og Forretningsudvikling prioriteres blandt de eksisterende fokusområder.
 • bør Bæredygtighed og Grøn omstilling bl.a. være nye fokus- og indsatsområder.
 • mener en stor andel at Turisme er det område, som vil give den største samfundsmæssige gevinst
 • ønskes det, at kommunalbestyrelse prioriterer kortere sagsbehandlingstid, kommunikation og øget dialog med erhvervslivet.


Resultaterne af den erhvervspolitisk workshop fremgår af bilag 3. Det er intentionen, at resultaterne skal inddrages i det erhvervspolitiske arbejde, som en del af grundlaget for en ny politik.


Det fremgår af processen, at den nye erhvervspolitik skal udarbejdes i tæt samarbejde med Stevns Erhvervsråd og andre interessenter. I den forbindelse skal der afholdelse et eller flere erhvervspolitiske dialogmøder i andet halvår af 2022. Efter den politiske udvalgsbehandling er det målet, at en ny erhvervspolitik vil kunne vedtages i 1. halvår af 2023 og træde i kraft umiddelbart efter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


emnerne/drøftes tages til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/'
 2. Brev fra Beskæftigelsesministeren indeholdende ministermål for beskæftigelsesområdet 2023
 3. Turisme – Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatstik – Bilag vedlagt


Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 8. juni 2022.


Beslutning

.