Dagsordener og referater

Senest opdateret 15-08-2022

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 3 maj 2022
MødestedEllehallen
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
 

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Introduktionen af Udvalget for Børn, Unge og Læring til de områder, som udvalget har ansvaret for, fortsætter i overensstemmelse med den plan, som udvalget vedtog i januar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Der gives en orientering om ungdomsskolens virksomhed og herunder SSP.


I mødet deltager fra ungdomsskolen afdelingsleder Kim Gudmund Rasmussen.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2022 på møderne i maj, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022
 2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og vil indgå i sagen til Økonomiudvalget

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til Økonomiudvalget men en bemærkning om, at merudgifterne på udvalgets område må ses i lyset af corona, hvor der må forventes en kompensation fra staten.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Børn, Unge og Læring.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er eksklusiv budgetoverførsler fra 2021, da overførslerne først er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. fordelt på følgende:

 • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 2,1 mio. kr.
 • Merforbrug på øvrig drift på 3,0 mio. kr.
 • Merforbrug som følge af corona på 4,1 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 2,1 mio. kr. til 2023.


Afvigelsen skyldes primært merudgifter afledt af corona, flere børn i dagtilbud og specialundervisning.


Budgetopfølgningen for udvalget for Børn, Unge og Læring viser følgende:


Overførselsudgifter

Der forventes et lille merforbrug på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes stigning i udgifterne på tabt arbejdsfortjeneste.


Serviceudgifter inden for servicerammen

På serviceudgifter inden for servicerammen forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr., som består af et overskud 2,1 mio. kr. på rammestyrede områder, et merforbrug på 3,3 mio. kr. på øvrig drift og et merforbrug på 4,1 mio. kr. på coronarelaterede udgifter.


Der er væsentlige merforbrug på grund af ekstra rengøring afledt af corona, samlet set forventes flere børn i dagtilbud end forudsat i befolkningsprognosen og et merforbrug på specialundervisning. En del af merforbruget på disse områdes modsvares dog af mindreforbrug på fripladser og takstfinansierede institutioner.


Serviceudgifter uden for servicerammen

På refusion særligt dyre enkeltsager forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.


Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et ingen afvigelse.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn ikke overført midler til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også i tilfælde af mer-/mindreudgifter som følge af corona.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merforbrug i 2022 på 5,0 mio. kr. vedrørende drift og ingen afvigelse vedrørende anlæg.


Der forventes overført 2,1 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og ingen overførsel vedrørende anlæg.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., afsat i budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til folkeskolen i 2022
 2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er stort behov for udskiftning af pc'er til både medarbejdere og eleverne i folkeskolerne, da en større del af det nuværende udstyr er af ældre dato.


En stor del af medarbejdernes pc'ere blev anskaffet i 2016-2017 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til brug for eleverne.


Skærme samt tastatur/mus til personalearbejdspladser blev anskaffet i 2014, så der er også et behov for udskiftning af disse.


Den planlagte udskiftning af medarbejderpc'ere i 2021 kunne ikke gennemføres grundet leveringsproblemer, derfor er behovet kun blevet større. Der er forventning om, at der her i 2022 er mulighed for levering, så udskiftning af pc'er m.m. kan følge planen både for 2021 og 2022.


Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2022.

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal godkende skolernes ferieplan for skoleåret 2023/24.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ferieplanen for skoleåret 2023/24 godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt sidste skoledag i skoleåret til altid at være sidste fredag i juni måned. Derudover kan kommunerne selv fastsætte skoleåret. Nedenstående ferieplan har været forelagt skolerne, som ikke har bemærkninger til planen.


Sommerferie 24. juni til 13. august

Efterårsferie 14. oktober til 22. oktober

Juleferie 21. december til 2. januar

Vinterferie 17. februar til 25. februar

Påskeferie 23. marts til 1. april

St. Bededag 26. april

Kristi Himmelfartsferie 9. maj til 12. maj

Pinseferie 18. maj til 20. maj

Grundlovsdag 5. juni

Sommerferie starter 29. juni

(De nævnte dage er inklusive)


Planen giver 200 skoledage i lighed med tidligere år.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, LBK 1396, §14a, stk. 2

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Resume

Udvalget skal fastsætte datoen for afholdelse af dialogmøder med skolebestyrelserne i skoleåret 2022/23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget


1. beslutter, at der afholdes ”lille” dialogmøde den 3. eller 4. oktober 2022 og ”stort” dialogmøde den 25. eller 26. april 2023.
2. diskuterer emner, der skal drøftes på et kommende lille dialogmøde samt
3. beslutter, at forvaltningen forespørger skoler og skolebestyrelser om ønske til dagsordenspunkter.

Beslutning

Ad 1.

Møde i eftreråret 2022 fastlægges til den 4. oktober og mødet i foråret 2023 fastlægges til 25. april.


Ad 2.

Dagsorden til møde den 24. maj:


 • SFO2 - hvad er skolernes input
 • Ukraine
 • Ressourcesituationen i PPR


Der er herudover fra en skole peget på: konfirmationsforberedelse - 7. eller 8. årgang.


Ad 3.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af styrelsesvedtægten (vedlagt som bilag) for folkeskolerne i Stevns Kommune:


”§ 21. Det politiske fagudvalg, som har ansvar for folkeskolen i Stevns Kommune, afholder møder
med samtlige skolebestyrelser og skoleledere efter behov dog minimum 2 gange årligt.

Stk. 2. Det politiske fagudvalg, som har ansvar for folkeskolen i Stevns Kommune fastlægger formål og rammer for ovennævnte møder.”


Traditionelt afholdes de to årlige møder med forskellig deltagerkreds, idet der afholdes et møde – benævnt ”lille” dialogmøde - hvor det kun er skolebestyrelsesformændene, der deltager sammen med skolelederne, samt et møde, hvor alle skolebestyrelsesmedlemmerne deltager sammen med skoleledelserne.


Udvalget kan udover ovenstående vælge at ville have dialogmøde med den enkelte skoleledelse og/eller skolebestyrelse, fx én gang i løbet af skoleåret, hvor der drøftes emner, der omhandler den enkelte skole. Dette kan f.eks. ske som en del af eller i forlængelse af et udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 46 a.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

Resume

Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og tilhørende handleplankatalog udløber med udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen præsenteres for den foreløbige evaluering af Sundhedspolitikkens handleplan 2019-2022, samt for forvaltningens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med Sundhedspolitik og handleplan 2023-2026 samt for budget for handleplanens indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Sundhedspolitik 2019-2022 videreføres uændret for perioden 2023-2026
 2. Det besluttes, hvilke indsatser der skal indgå i det reviderede handleplanskatalog 2023-2026, jf. også forslag i sagsfremstillingen
 3. Forslag, der kræver finansiering, indgår i budgetprocessen for 2023.


Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler forslagene i sagsfremstillingen.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

 Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Det betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende sundhedspolitik skal fortsætte, eller om der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitiks fokusområder er fortsat lige så aktuelle, som de var for 4 år siden. Det kræver lang tid at ændre på den generelle sundhedsstatus i en kommune, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sundhedspolitik fortsætter uændret, dog med et revideret handleplanskatalog. Jf. nedenstående har forvaltningen udarbejdet en status på effekten af de indsatser, som er beskrevet i det nuværende handleplanskatalog med en vurdering af, hvilke indsatser der er implementeret, hvilke der med fordel kan arbejdes videre med, og hvilke nye indsatser der med fordel kan sættes i værk for at forbedre den samlede sundhedsstatus i Stevns Kommune.


Sundhedsprofilen 2021

For fjerde gang er undersøgelsen 'Hvordan har du det' gennemført i Danmark og d. 10. marts 2022 blev undersøgelsens resultater offentligtgjort.

Svarprocenten i Stevns Kommune lå i undersøgelsen på 56 % og giver derfor et godt billede af, hvordan borgerne på Stevns har det.


Resultaterne viser, at det på nogen punkter går bedre og på andre, at der stadig er meget at arbejde med. Undersøgelsen viser, at færre borgere på Stevns ryger end for 4 år siden, men vi ligger stadig højere end landsgennemsnittet og er stadig langt fra ambitionerne om en Røgfri Fremtid (< 5 % af voksne borgere ryger og ingen børn og unge ryger). Unges alkoholforbrug og forbrugsmønster er faldende, men unges alkoholforbrug i Danmark er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande. Flere borgere mistrives og er ensomme sammenlignet med tidligere år. Særligt de unge, og det gælder både mænd og kvinder og sidst men ikke mindst er flere borgere overvægtige, og flere lever ikke op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet. Der er derfor fortsat behov for forebyggende indsatser i Stevns Kommune på disse områder.


"Sundhedsprofilen 2021 for hele Region Sjælland" samt "Sundhedsprofilen 2021 tal for Stevns Kommune" er vedlagt som bilag. Begge findes desuden på Region Sjællands hjemmeside under følgende link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx.


Foreløbig evaluering af Sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitikken 2019-2022 har nedenstående 6 pejlemærker, som blev omsat til et handleplankatalog med 14 indsatser i alt.


Status på implementeringen af de 14 indsatser:

4 indsatser ikke blevet igangsat som planlagt på grund af Corona og 2 har det ikke været muligt at igangsætte med de eksisterende personaleressourcer. En indsats er blevet konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Øvrige indsatser følger planen, som beskrevet kort nedenfor.


Pejlemærke 1 - Fælles ansvar - fælles indsatser

Den tværgående styregruppe har været medvirkende til at sikre fremdrift af implementeringen af de 14 indsatser. 10 ud af 14 indsatser er blevet implementeret tværgående, det vil sige at mere end ét center har været involveret i implementeringen. Den tværgående implementering af indsatserne har styrket fagligheden, skabt et fælles ansvar for opgaven og været med til at skabe bedre tilbud til borgerne.


Pejlemærke 2 - Børn

Der er 1 indsats under pejlemærke 2 i Sundhedspolitikken: Sundhedspædagogik i skolen. Indsatsen er ikke igangsat, da det ikke var realiserbart med de eksisterende personaleressourcer. Udover indsatsen i Sundhedspolitikken arbejdes der endvidere med en tidlig og forebyggende indsats målrettet børn og unge i regi af den sammenhængende Børne og Unge politik.


Pejlemærke 3 - Tobak

Der er 7 indsatser under pejlemærke 3 i Sundhedspolitikken: Partner i røgfri fremtid - herunder Styrkelse af rygestopkurser og Røgfrit idrætsliv, Røgfri arbejdstid, Røgfri skoletid, Rollemodeller og VBA (Very Brief Advice) - rekruttering til rygestop.

Der er arbejdet med følgende: Stevns Kommune er blevet partner i Røgfri Fremtid, hvor målet er at < 5 % af voksne borgere ryger og at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er indført røgfri arbejdstid pr. 1. april 2020 i Stevns Kommune og der er indført Røgfri skoletid. Der arbejdes med at styrke rekruttering til rygestop via VBA-metoden, så flere får tilbudt rygestopkurser. Indsatsen Rollemodeller er konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI, hvor der arbejdes med at etablere røgfri fritidsmiljøer i samarbejde med foreningslivet.


Pejlemærke 4 - Alkohol

Der er 1 indsats under pejlemærke 4 i Sundhedspolitikken: VBA som systematisk opsporing af alkoholmisbrug.

Der er arbejdet med følgende: Indsatsen er igangsat, så flere borgere får information om tilbud om alkoholbehandling.


Pejlemærke 5 - Mental sundhed

Der er 2 indsatser under pejlemærke 5 i Sundhedspolitikken: Formidling af tilbud, og Tilbud til unge og voksne med dårlig mental trivsel.

Der er arbejdet med følgende: Der er igangsat en proces med at afdække, hvordan Stevns Kommune kan styrke formidling af tilbud internt, så flere medarbejdere kender til og kan informere og henvise borgere til tilbud. Der er etableret et tilbud til unge og til voksne, der hjælper til at håndtere angst og depression ("Lær at tackle" on-line kursus).


Pejlemærke 6 - Fysisk aktivitet

Der er 5 indsatser under pejlemærke 6 i Sundhedspolitikken: Aktiv bevægelseskultur, Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner, Tiltag der motiverer til bevægelse, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet og Let adgang til udearealer der indbyder til fysisk aktivitet.

Der er arbejdet med følgende: Der er opsat 2 børnetrampoliner 2 steder i kommunen, der skal motivere til bevægelse. Der er etableret samarbejde mellem Fritid, Sundhed og Stevns Frivillighedscenter med henblik på styrke fællesskabsdannende aktivteter på tværs. Der er ikke etableret legepatruljer på skolerne, da det ikke har været muligt med de eksisterende personaleressourcer. 'Fysiske rammer..' og 'Let adgang..' er indtænkt i Boligpolitikken fra 2020 og varetages fremadrettet i regi af boligpolitikkens indsatser.


Styregruppens og forvaltningens anbefalinger for handleplan 2023-2026

Styregruppen for implementering af sundhedspolitikken anbefaler, at Sundhedspolitikken for 2019-2022 videreføres uændret, men at der udarbejdes et nyt handleplankatalog for perioden 2023-2026. De målsætninger der er opsat i Sundhedspolitikkens pejlemærker er ikke nået i perioden 2019-2022 og er derfor stadig relevante at arbejde videre med.


Styregruppen anbefaler følgende:


Indsatser der, er implementeret og overgår til drift eller bliver håndteret i regi af anden politik, udgår at handleplankatalog 2023-2026

Indsatserne 3.1 Røgfri Arbejdstid og 3.3 Røgfri skoletid, 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, 6.4 Fysisk rammer der indbyder til fysisk aktivitet og 6.5 Let adgang til udearealer.


Det foreslås at følgende indsatser føres videre i handleplankataloget 2023-2026

2.1 Sundhedspædagogik i skolen. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 134 timer fra sundhedsplejen, svarende til 33.969 kr. årligt. (Plus 10 % overhead i 2023 til etablering af stilling fx pc/ telefon mm)

3.4 Partner i røgfri fremtid

3.4B Styrkelse af rygestopkurser

3.4A Røgfri idrætsliv forsættes i 2023, som, opfølgning af projekt i 2022

3.5 VBA (meget kort rådgivning), som systematisk metode til rekruttering til rygestop

4.1 VBA (meget kost rådgivning), som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

5.1 Formidling af tilbud

5.2 Håndtering af Angst og depression. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 76.000 kr. årligt til "Lær at tackle" on-line kurset.

6.1 Aktiv bevægelseskultur på vores skoler og SFO´er. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 83.000 kr. i 2023 + 2024.


Det foreslås at oprette følgende nye indsatser i handleplankataloget 2023-2026

 • Stevns Kommune bliver medlem af Sund By Netværket. Det koster 31.031 kr. årligt at være medlem af Sund By netværket.
 • Telefonisk Rygestop/snusstop for børn via Stoplinjen. Et forløb koster 800 kr., svarende til 8000 kr. årligt.
 • Implementering af røgfri matrikler, legepladser mm. Der planlægges med opsætning af skilte, der opfordrer til, at der ikke ryges. 20.000 kr. i 2 år, i l alt 40.000 kr.
 • Årlig handleplan i perioden 2023-2026 hvor ABC for mental sundhed, anvendes som metode og ramme for arbejdet med at styrke mental trivsel
 • Revidering af alkoholpjecer og opfølgning på eksisterende indsatser


Der er 97.375 kr. i overskud fra Røgfri arbejdstid, som er overført fra 2021, som kan indgå i finansieringen af noget af ovenstående i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledte økonomiske konsekvenser af sundhedspolitikken optages til prioritering i budgetforslag 2023.

Resume

Udvalget besluttede hovedelementerne i tilbud til ukrainske børn, som skal have tilbud om dagpasning og skole på mødet den 26. april 2022. Udvalget besluttede at videreføre drøftelserne om de økonomiske forhold på næste møde.


Der er nu udarbejdet et overblik over de skønnede udgifter til Velkomsthuset Nattergalen og modtageklasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orientering om de skønnede udgifter, som følge af forventet tilgang af ukrainske børn, tages til efterretning
 2. udvalget drøfter mulighederne for at finansiere udgifterne i 2022 på udvalgets område
 3. de forventede udgifter i 2023 og frem medtages i behandlingen af budget 2023.


Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager sagen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget ønsker at følge udviklingen tæt, men mener ikke, at alle merudgifter skal dækkes inden for udvalgets områder og afventer endvidere afklaringen af kompensation fra staten.


3.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Opgaven med at planlægge indsatsen for de ukrainske børn i dagpasnings- og skolealderen er underlagt usikkerheden om, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til Stevns og med hvilken takt, og hvor stor en del der vil være børn.


På udvalgets møde den 26. april 2022 godkendte udvalget følgende:

 • at der arbejdes mod at etablere et "velkomsttilbud" på Mandehoved, som retter sig mod ukrainske børn
 • at velkomsttilbuddet navngives Nattergalen efter den ukrainske nationalfugl
 • at velkomsthusets formål er:
  • for børn i skolealderen at bygge bro til det øvrige skolevæsen
  • for børn i dagpasningsalderen at være et åbent pædagogisk tilbud, som forventes udviklet til et egentlig pasningstilbud
 • at de nuværende modtageklasser på Hotherskolen suppleres med oprettelsen af modtageklasser på Store Heddinge Skole til ukrainske børn, når disse skal videre fra Nattergalen
 • at mulighederne for at finansiere udgifterne på udvalgets området, som følge af forventet tilgang af ukrainske børn genoptages på næste møde, hvor der også vil foreligge yderligere oplysninger om økonomien.


Forvaltningen har udarbejdet et overblik over skønnede udgifter til Velkomsttilbuddet Nattergalen og til modtageklasser i 2022. I beregningerne er der taget udgangspunkt i, at der kommer følgende ukrainske børn, hvor børnene er jævnt fordelt på de enkelte alderstrin:Dette antages at være et maksimunsscenarium, som tager udgangspunkt i regeringens udmelding osm op mod 100.000 ukrainske flygtninge, hvoraf Stevns Kommunes andel vil være 400.


Det er forudsat, at ovenstående tilbud fortsætter i hele 2022. Der er dog stor usikkerhed om, hvor mange børn der kommer, som medfører en usikkerhed i, hvor store udgifterne reelt bliver. Når der tages udgangspunkt i ovenstående antal børn, forventes udgifter i 2022 på ca. 4,2 mio. kr. Se udspecificering i vedhæftede bilag. Herudover kan der blive behov for ekstra ressourcer til Familiehuset/PPR.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører merudgifter op til 4,2 mio. kr.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.
Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Orientering om status på "kvalitetsrapport"
 3. Fripladstilskud - Antal børn og grænser for husstandsindkomster - Se vedhæftede bilag


Resume

Underskriftsark for Børn, Unge og Læring den 3. maj 2022


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


Beslutning

.