Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 17 november 2022, kl. 18:00
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 17. november 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, som er året sidste budgetopfølgning. De to årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som sammen med budgetnotatet primo året skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 73,2 mio. kr. i 2022. Det er 71,0 mio. kr. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget 2022 og 14,6 mere end i det korrigerede budget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Budgetopfølgningen godkendes
 2. Der på baggrund af opfølgningen gives følgende tillægsbevillinger i 2022:
  1. Skatter og tilskud: 4,4 mio. kr.
  2. Driftsudgifter skattefinansieret område: 8,5 mio. kr.
  3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 5,1 mio. kr.
  4. Renter: -0,9 mio. kr.
  5. Afdrag: 3,9 mio. kr.
  6. Anlæg 8,2 mio. kr. (heraf 1,6 mio. kr. vedrørende brugerfinansieret område)
  7. Lånoptagelse: -1,6 mio. kr.
  8. Ovennævnte tillægsbevillinger på 27,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 155:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse


Beskrivelse af sagen

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022. Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Forventede udgifter til ukrainske flygtninge er medtaget i budgetopfølgningen på de berørte områder og kompensation fra staten hertil er indarbejdet under tilskud og udligning.


Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 14,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, som primært skyldes følgende forhold:


 • Færre indtægter fra skatter og tilskud på 4,4 mio. kr.
 • Merudgift under renter på 11,1 mio. kr., primært som følge af forventet kurstab
 • Merudgifter til afdrag på 3,9 mio. kr.
 • Mindre nettoanlægsudgifter på 9,4 mio. kr.
 • Merudgifter på det brugerfinansierede område på 6,8 mio. kr.


Den strukturelle balance forventes at udvise et underskud på 13,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 55,7 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 73,2 mio.kr. i 2022. Ses der bort fra det indregnede kurstab på 12 mio. kr. og det brugerfinansierede område bliver det forventede kassetræk 50,5 mio. kr.


Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. I 2022 og 2023 er der en sanktion på 50 pct. af det ekstra skatteprovenu og i 2024 udgør sanktionen 25 %.


Drift

Der forventes mindreudgifter på driften på 0,5 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter som følge af corona at udgøre 7,7 mio. kr. og ekstra udgifter til energi 14,0 mio. kr. Det betyder, at hvis der ses bort fra disse to ekstraordinære merudgifter, forventes driftsudgifter på 22,3 mio. kr. under det korrigerede budget.


Der forventes overført 9,0 mio. kr. til 2023 på områder med overførselsadgang.


Der søges om tillægsbevillinger på samlet set 8,5 mio. kr. vedrørende drift på områder uden overførselsadgang, fordelt med tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. til corona-relaterede merudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende øvrig drift, inklusive merudgifter til energi. (kan ses af oversigten på politikområder i bilag 1 i sammmenfatningen).


Servicerammen forventes overskredet med 16,2 mio. kr. Årsagerne hertil er blandt andet corona-udgifter på serviceområderne, hvor servicerammen ikke er hævet samt merudgifter til energi, hvor Stevns forventes at have merudgifter ud over den aftalte ramme.


Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 65,2 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 55,7 mio. kr. (fordelt med 61,5 mio. kr. i udgifter og 5,7 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 9,4 mio. kr.


Der forventes overført 16,1 mio. kr. til 2023.


Der søges samlet set om tillægsbevillinger på i alt 6,6 mio. kr. vedrørede de anlægsprojekter, der ikke søges overført til 2023 (kan ses af ovennævnte anlægsoversigt, kolonnen "tillægsbevillinger BOP 2").


Finansiering

Der forventes en mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på 4,9 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 0,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes primært en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2022 på 13 mio. kr., der delvist opvejes af en allerede budgetteret negativ regluering af tilskud på 7,9 mio. kr.


Renter og afdrag

Der forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. vedrørende afdrag, som primært skyldes indfrielse af lån på 3,7 mio. kr. i forbindelse med salg af Strøbyhjemmet i 2021, hvor det kun var muligt at foretage en delvis indfrielse af låneti regnskabsåret 2021.


Der forventes en merudgift vedrørende renter på 11,1 mio. kr., som primært skyldes et ikke budgetteret kurstab på 11,6 mio. kr. på beholdningen af realkreditobligationer. Den stigende rente i 2022 afspejles lavere kurser på obligationerne. Til gengæld giver de højere renter lidt højere afkast på obligationsbeholdningen i 2023.


Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 160,1 mio. kr. ultimo 2021. Likviditeten forventes at falde i løbet af 2022, hvilket blandt andet skyldes afholdelse af betydelige anlægsudgifter i slutningen af 2021 samt tilbagekøb af vejbelysningsanlæg i december 2021, der påvirker likviditeten i nedadgående retning i 2022.


Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 126,6 mio. kr. ultimo september. Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2022 på 128-133 mio. kr.


Beslutninger fra fagudvalg

Udvalgene for Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked, Erhverv, kultur og Turisme har godkendt budgetopfølgningen uden bemærkninger.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik behandler først sagen den 7. november.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 73,2 mio. kr. i 2022. Det er 14,6 mio. kr. mere end korrigeret budget og 71,0 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 27,6 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.


Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme godkendte ved deres møde i august udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Udvalget besluttede, at sende politikken i fire ugers høring.

Politikken foreligger nu klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Fritids- og Idrætspolitikken godkendes.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 2. november 2022, pkt. 121:

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 2. november 2022, pkt. 122:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 164:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 158:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer. Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med behandlingen fik udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme forelagt et udkast til kommende Fritids- og Idrætspolitik på deres møde i august.


Udvalget besluttede at sende udkastet i en 4-ugers høring inden endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Høringsperioden løb fra primo september til primo oktober, og forvaltningen modtog 2 høringssvar. Ét fra Udsatterådet og et fra Ældrerådet jf. bilag 1. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.


Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog jf. bilag 2 med en gengivelse af høringssvaret fra Udsatterådet. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om bemærkningerne kan tilføre politikken nyt og relevant indhold eller om bemærkningerne indgår i det videre arbejde omkring indsatser som følge af politikken.


Idræts- og Fritidspolitikkken jf. bilag 3 er skabt på baggrund af en bred, inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.


Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles. For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet. Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i politikken.


Politikken forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2023. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2022 for at være gældende fra den 1. januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, skolefritidsordninger og frokostmåltid pr. 1. januar 2023
 2. godkende forslag til takster for vuggestue og børnehave pr. 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timerBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 101:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 159:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


17 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger) kan ikke godkende indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2023. Herudover skal der godkendes nye takster for vuggestue og børnehave gældende fra 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timer (fra henholdsvis 54/52 ugentlige timer til 52/50 ugentlige timer).


Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod reduceret egenbetaling.


I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2023. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads. Der er forudsat 4 deltidspladser i 0-2 års alderen og 5 deltidspladser i 3-5 års alderen, hvor der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige behov i 2021 og 2022. Der henvises til bilag for at se de øvrige normerede pladser i institutionerne.


Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).


Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.


Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).


I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling for ordningen. Forvaltningen anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.


Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.


På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2023 og pr. 1. marts 2023:Hvis mere end et barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes manglende fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2023 på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
  1. 4.519 kr. fra 1. januar 2023 for en deltidsplads
  2. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 for en fuldtidsplads
 2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Forvaltningen
 3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 102:

Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 160:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.


Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetaling (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet for en fuldtidsplads fra 1. januar 2023 minimum udgøre 6.861 kr. Der er ingen ændringer i tilskuddet fra 1. marts 2023, idet tilskuddet tager udgangspunkt i den billigste nettodriftsudgift, som er dagplejen. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2022 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.Kommunen kan tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Der er pt. ingen som har benyttet sig af ordningen. Hvis det bliver aktuelt beregner forvaltningen, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.


Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet bevilget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 48 forældre får økonomisk tilskud til privat pasning.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2023 er højere end tilskuddet i 2022.

Retsgrundlag

§80 og §85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver tilskud til pasning af egen børn på:
  1. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
  2. 3.973 kr. fra 1. januar 2023 og 3.868 kr. fra 1. marts 2023 pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
 2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 103:

A+C+V anbefaler indstillingen.

F tager forbehold i sagen indtil behandlingen i kommunalbestyrelsen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 161:

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Ø) tager forbehold i sagen indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

17 medlemmer (A+B+C+N+V+Ø+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen.

1 medlemmer (F) kan ikke godkende indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden besluttet, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.


Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.


Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at der er 14 i 0-2 års alderen og 2 i 3-5 års alderen, der benytter sig af et økonomisk tilskud til pasning af egne børn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 40.000 kr.

Retsgrundlag

§86 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

Resume

På baggrund af det vedtaget budget 2023 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen forelægges til efterretning, da tilskuddet beregnes på baggrund af bruttodriftsudgifterne pr. plads i kommunale tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
  1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 6.844 kr. fra 1. januar 2023 og 6.872 kr. fra 1. marts 2023
  2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 11.003 kr. fra 1. januar 2023 og 10.804 kr. fra 1. marts 2023
  3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 3.416 kr. fra 1. januar 2023 og 3.443 kr. fra 1. marts 2023
  4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 5.589 kr. fra 1. januar 2023 og 5.444 kr. fra 1. marts 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 104:

Udvalget anbefaler sagen til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 162:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.


Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.


Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. På 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.


Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2023 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 36 i 0-2 års alderen og 112 i 3-5 års alderen optages i en privatinstitution.

Retsgrundlag

§36 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2023

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af budget 2023 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende takster og tilskud til kombinationstilbud.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 105:

Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 163:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud.


På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


På baggrund af driftsudgifterne i egenbetalingen, fastsættes følgende egenbetaling ved deltidsplads i kommunalt tilbud:Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkendte egenbetalingen/tilskuddet vil egenbetalingen/tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Der er pt. ingen børn der benytter kombinationstilbud og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

Retsgrundlag

§85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da egenbetaling for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. taksten i 2023 for døgnbehandling fastsættes til 3.496 kr. pr. døgn
 2. taksten i 2023 for skoletilbud fastsættes til 1.056 kr. pr. dag
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 106:

Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 164:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget 2023 godkende takster for 2023.


Taksterne er beregnes ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.496 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.056 kr. pr. døgn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2022 blive videreført i 2023. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2023, som fortrinsvis skyldes manglende p/l-fremskrivning.


I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2022 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2022):Med udgangspunkt i belægningsprocenterne de sidste 3 år er der i budget 2023 indarbejdet følgende ændring i pladsnormering og belægningsprocent:

 • Både i døgnbehandling og skoletilbud er pladsnormeringen ændret fra 18 til 21 pladser (genåbning af den lukkede døgnafdeling)
 • I døgnbehandling er der ikke sket en ændring af den forventede belægningsprocent på 90%. I skoletilbuddet er den forventede belægningsprocent ændret fra 81% til 90%.


Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2016 til 2023 har været følgende (i årets p/l-niveau):Den lidt større stigning i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Fra 2024 forventes det ikke længere, at der skal indarbejdes et tidligere underskud i taksterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2023.

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Derfor skal kommunalbestyrelsen godkende at rammeaftalen 2023-24 for det specialiserede social og undervisningsområdet kan tiltrædes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 108:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 2. november 2022, pkt. 124:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 165:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).


Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.


KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022. Rammeaftalen er godkendt af KKR.


Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.


I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgspolitikere, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.


Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel


Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte


2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.


3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.


4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.


Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.


6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.


Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.


De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.


Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.


Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud


Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.


En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.


KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.


I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for 2023 for naturvejledning og lejrskoleophold på Stevns Natur Center

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. takster for naturvejledning og ophold på Stevns Naturcenter i 2023 godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 160:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 166:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Sagens gang

Plan, Miljø og Teknikudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Naturcenteret har et årligt udgiftbudget på 1,2 mio. kr. og der er en årlig lejeindtægter på 0,6 mio.kr. i budget 2023.


Som en del af balancekatoget for budget 2023 skal Naturcenteret øge lejeindtægten med 80.000 kr. fra 2023 og frem i forhold til 2022.


Ugen på naturcenteret er delt op i 3 hold.

Lejrskoleophold fra mandag til onsdag og fra onsdag til fredag sættes prisen pr. ophold op fra 6.000 kr til 7.000 kr. pr klasse.(30 personer)

Weekendhold fra fredag til søndag sættes op fra 7.000 til 8.000 kr. for 30 personer.

Sammenlignet med andre naturlejrskoler vil Stevns prismæssigt stadig ligge i den nedre ende.

Naturcenterets takster er sammensat på følgende måde:Taksternes stigning skal ikke ses som ren prisstigning, men krav om at man som tillægsydelse modtager formidling om Stevns, under ophold på Stevns Natur Center. Ved ophold i weekender, på helligdage og i ferier får man ikke direkte naturvejledning, men kan deltage i et af de kvartalsmæssige brugerkurser.

Yderligere uddybning forefindes i vedhæftede interne takst-overblik.


Retsgrundlag

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg til OMYA.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg godkendes

2. der afholdes formøde om projektet i forbindelse med fire ugers forhøring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 162:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2022, pkt. 167:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


17 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger) kan ikke godkende indstillingen.Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Niras ansøger på vegne af OMYA, om at etablere et solcelleanlæg på et ca. 2 -2,5 ha areal i tilknytning til deres virksomhed for at være tilnærmet selvforsynet med el. Den samfundsmæssige udvikling har gjort det aktuelt at virksomheder enkeltvis, afsøger muligheden for at bruge mest mulig grøn energi til drift af virksomhed.


Arealet er i dag domineret af græsseng og ligger tæt op til jordbrugsareal. Arealet er ubebygget.

Solcelleanlægget vil have en kapacitet på 1.500 – 1.800 kWp. Anlægget består af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde på op til ca. 3 meter med en hældning på ca. 25 grader.


Arealet er en del af matr. Nr. 21a Sigerslev by, Store Heddinge. Arealet ligger i landzonen.


Plangrundlag

Området er ikke lokalplanlagt eller en del af rammeområde, men grænser op til kommuneplanens Rammeområde 9 E2 som er udlagt til erhvervsområde med specifik anvendelse angivet som erhvervsområde og råstofindvinding. (OMYAS areal til råstofindvinding)


Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for området, til teknisk anlæg. Planforslaget skal afklares med Bolig- & Planstyrelsen. Inden der udarbejdes kommuneplantillæg skal der foretages en offentlig høring i fire uger, hvor der indkaldes til ideer og forslag til planlægningen.


Området ligger inden for flere udpegninger i kommuneplanen, herunder Kystnærhedszonen og Større sammenhængende landskab.


Den endelige lokalplanlægning, afgrænsning, beplantning, placering af solceller o.l., skal fastlægges under hensyntagen til bindinger i kommuneplanen. Herunder særligt den kystnære beliggenhed og den visuelle kontakt til klinten og landskabet omkring.


Det er desuden hensigten at planforslaget skal fastlægges så beplantning ikke kun virker afskærmende, men også kan bidrage aktivt til at øge biodiversiteten.


Vejadgang.

Området skal kunne tilgås med lette køretøjer til servicering af anlæg.


Bilag

- Startskema

- Anmodning om lokalplanRetsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Beslutning

Det åbne møde blev afsluttet 19.08.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 17. november 2022.


Beslutning

.