Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 23 juni 2022, kl. 15:00
MødestedRådssalen
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for BUL den 23. juni 2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring besluttede på udvalgsmødet d. 7. juni 2022 i sagen om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet (punkt 60), at forvaltningen skulle opmåle arealerne i de eksisterende dagtilbud samt arbejde videre med løsninger i form af børnehavebus/skovgruppe. I den mellemliggende periode har forvaltningen endvidere opdateret behovsprognosen, ligesom en ny befolkningsprognose for kommunen er færdiggjort.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Den opdaterede behovsprognose på dagtilbudsområdet frem til medio 2023 samt ny befolkningsprognose på 0-6 årsområdet tages til efterretning.
 2. Resultatet af den digitale opmåling af ”børnekvadratmetre” i de enkelte daginstitutioner tages til efterretning.
 3. Der træffes beslutning om, at der sigtes mod at oprette yderligere vuggestuepladser i de af kommunens daginstitutioner, hvor arealet pr. barn er højere end niveau B, jf. sagsfremstillingen.
 4. Der træffes beslutning om, hvorvidt sigtes mod, at behovet for yderligere børnehavepladser søges løst gennem yderligere reduktion af areal pr. barn eller gennem løsninger med børnehavebus/skovgruppe
 5. Der i lyset af presset på kapaciteten, og afhængig af beslutning under pkt. 3 og 4, straks igangsættes en høring af dagtilbuddene om etablering af pladser til flere børn, hvor de enkelte dagtilbud forholder sig til de lokale muligheder for at organisere den pædagogiske struktur med udgangspunkt i et arealforbrug svarende til niveau B eller lavere og eventuelt i kombination med busløsning/skovgrupper.Beslutning

Ad 1:

4 medlemmer (A+F+V) tager sagen til efterretning.


Ad 2:

4 medlemmer (A+F+V) tager sagen til efteretning med en bemærkning om, at den digitale opmåling skal suppleres med en tæt dialog med de enkelte dagtilbud.


Ad 3:

4 medlemmer (A+F+V) ønsker, at endelig stillingetagen afventer høring, jf. indstillingspunkt 5.


Ad 4:

4 medlemmer (A+F+V) ønsker, at behovet for flere børnehavepladser tilgodeses med bus/skovgruppeløsningen fremfor yderligere reduktion af arealniveau og ønsker en bevillingssag herom.


Ad 5:

4 medlemmer (A+F+V) godkender indstillingen med en præcisering af, at der ikke ønskes at gå lavere end B-niveau


1 medlem (C) kan ikke godkende indstillingerne og mener, at sagen er mangelfuld og løsningsforslaget løser ikke problemet. Det ønskes, at forvaltningen, med alle udvalgsmedlemmernes inputs, hurtigst muligt arbejder videre med at sikre en bedre og mere bæredygtig løsning, samt inddrager de forslag og spørgsmål der blev stillet på udvalgsmødet d. 7/6 2022 og dags dato.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn, Unge og Læring behandlede på udvalgsmødet d. 5. april 2022 en sag om kapacitetsudfordringer i områderne omkring Hårlev og Strøby Egede. Her viste forvaltningens analyse af det daværende børnetal, samt den forventede tilgang i resten af 2022, et behov for at etablere op mod 40 nye vuggestuepladser.


I forlængelse heraf fremlagde forvaltningen på udvalgsmødet d. 7. juni fire forskellige løsningsmuligheder på kapacitetsudfordringen. Udvalget besluttede, at der primært skulle arbejdes videre med at foretage opmåling af arealerne i de eksisterende institutioner med det formål at få et samlet overblik over børnekvadratmeterne i de ti dagtilbud, samt løsninger med bus/skovgruppe.


Opdateret behovsprognose til juni 2023

Forvaltningen har opdateret den behovprognose, som blev udarbejdet i marts måned (jf. sag 35 på udvalgsmøde d. 5. april). Behovsprognosen (se bilag 1) rækker nu frem til juni 2023 og bygger på de seneste tal fra ventelistesystemet. Desuden anvendes de samme antagelser om antal børn, som flytter til kommunen i nybyggeri i 2022, som den foregående prognose. For så vidt angår vurderingen af nettotilflytning af børn i 1. halvår 2023 er der taget udgangspunkt i den helt nye befolkningsprognose.


Behovsprognosen for Nordstevns viser, at der mangler vuggestuepladser i 2. halvår på samme niveau, som i tidligere prognose. Samtidig viser fremskrivningen i 1. halvår 2023, at behovet for vuggestuepladser falder svagt, således at der i juni 2023 lige netop er balance mellem kapacitet og behov. Den betydelige usikkerhed, som knytter sig til prognosen et år ud i fremtiden (herunder erfaringerne med den forrige befolkningsprognose), bør dog næppe føre til en håndfast antagelse om, at der ikke vil mangle vuggestuepladser om et år på Nordstevns. Men det kan anvendes som en god indikator på, at ubalancen mellem behov og kapacitet næppe forværres i løbet af 2023.


For Nordstevns viser behovsprognosen tillige, at der vil være begyndende mangel på børnehavepladser allerede hen mod slutningen af 2022, og at der vil mangle op mod 30 børnehavepladser på Nordstevns i marts 23, hvorefter antallet automatisk vil falde på grund af de mange skolestartere.


Behovsprognosen for Hårlev-området viser tilsvarende også, at der fortsat vil mangle vuggestuepladser i 2. halvår, men i lidt mindre omfang end i den forrige prognose. For 1. halvår af 2023 ser det ud til, at behovsudviklingen stagnerer, således at der medio 2023 kun mangler nogle enkelte pladser. Men igen skal man være forsigtig med at træffe for optimitiske konklusioner, jf. omtalen ovenfor af udviklingen på Nordstevns.


Med hensyn til børnehavepladser i Hårlevområdet er der tale om gentagelse af mønsteret fra Nordstevns – der tegner til at opstå mangel på børnehavepladser begyndende hen mod slutningen af 2022, stigende frem til marts 23, hvor prognosen forudser, at der mangler godt 20 børnehavepladser i Hårlevområdet.


Behovsprognosen for Sydstevns viser nu, at der på Sydstevns vil kunne opstå mangel på vuggestuepladser allerede fra det tidlige efterår. Underskuddet af pladser vil være støt stigende de næste 12 måneder frem og ved udgangen af prognoseperioden skønnes der at mangle ca. 20 pladser. Igen er prognosen usikkerhed, når vi ser et år frem, men trenden er klar.


For børnehavepladsernes vedkommende viser prognosen, at der ikke vil opstå mangel på pladser på Sydstevns, når vi ser et år frem.


Befolkningsprognosen

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for Stevns Kommune, som forelægges kommunalbestyrelsen til orientering d. 22. juni (se bilag 2).


For kommunen som helhed forudser denne, at antallet af 0-2 årige topper i indeværende år, falder lidt i 2023 og 2024, hvorefter det igen er svagt stigende. For de 3-5 årige er antallet stigende frem til 2024, hvorefter det viser en faldende tendens.


For Nordstevns går den samme udvikling igen, som ses for kommunen under ét.

For området omkring Hårlev topper antallet af 0-2 årige først i 2023, hvorefter det også er er svagt faldende et par år, hvorefter det begynder at stige svagt igen. Antallet af 3-5 årige er stigende frem til 2026, hvorefter det begynder at dale igen.


For Sydstevns er billedet lidt afvigende fra resten af kommunen, idet antallet af 0-2 årige er lavere i både 2022 og 2023 end i de foregående år, men fra 2023 stiger antallet i en årrække frem. For de 3-5 årige ses det, at antallet noget højere i 2022 end i 2021, men derfra er der kun en svagt stigende tendens fra til 2028.


Behov for etablering af nye pladser i 2022 og 2023


Med udgangspunkt i den opdaterede behovsprognose, samt de strømpile, som den nye befolkningsprognose giver for udviklingen på den lidt længere bane, er det for nuværende forvaltningens vurdering, at bør etableres følgende antal ekstra pladser i de tre områder:


Vuggestue/dagplejepladser

Børnehavepladser

Nordstevns

20

20-30

Hårlev

10+

20

Sydstevns

20

0


Behovet for etablering af vuggestuepladser er mest hastende, idet behovet for ekstra børnehavepladser først forventes at slå igennem mod slutningen af året.


Opmåling af arealerne i de eksisterende institutioner

Der er foretaget en digital opmåling af alle ti dagtilbud i kommunen. Opmålingen viser, at der er variation i, hvor meget indendørsreal institutionerne har til rådighed, set i forhold i til det antal børn, institutionerne aktuelt er normerede til.

På dagtilbudsområdet fastlægger bygningsreglementet, at der skal være minimum 2 m2 pr. barn i børnehaver og 3 m2 pr. barn i vuggestuer. Desuden opereres der i branchevejledningen for opførelse eller renovering af daginstitutioner fra BUPL, FOA og KL med tre kvalitetsniveauer:


 • C-niveau svarende til det lovpligtige krav om 2 m2 pr. børnehavebarn og 3 m2 pr. vuggestuebarn
 • B-niveau der svarer til 3,5 m2 pr. barn i børnehaver og 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer
 • A-niveau der svarer til B-niveauet, men har derudover ekstra aktivitetsrum, som ikke medregnes i opgørelsen over børnekvadratmeter


Som børnekvadratmetre kan ikke medregnes arealer, som personalerum, møderum, depotrum og lignede. Liggehaller må teknisk set gerne tælles med i det, som kan medregnes som ”børnekvadratmetre, men dette er ikke gjort i forvaltningens opmåling, da det ikke anses som realistiske børnekvadratmetre. Derudover er der i forvaltningens arealopgørelse fratrukket 5% for at tage højde for nagelfast inventar.


Opmålingen viser, at ét af kommunens dagtilbud ligger på et niveau, som svarer til et sted mellem B og C, fire dagtilbud ligger på niveau B , tre dagtilbud ligger på niveau mellem B og A, og to dagtilbud ligger på det højeste niveau A.


Pladskapacitet ved harmonisering af børnekvadratmetre til B-niveau


Med udgangspunkt i arealopgørelsen og niveauinddelingen har forvaltningen beregnet et potentiale for at indskrive flere børn, hvis alle kommunens daginstitutioner havde en arealudnyttelse svarende til niveau B.


I beregningen er der forudsat en fordeling af de nye pladser på hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser, som forsøger at forene hensynet til på den ene side, at der aktuelt især mangler vuggestuepladser, og på den anden side, at der også skal opretholdes en fremtidssikret balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Der er endvidere ikke fraregnet pladser til at opnormere Hotherdalen til ”formelt” niveau B, da det er forvaltningens vurdering, at Hotherdalen de facto svarer til niveau B i kraft af spejderhytten, som er tilrådighed som aktivitetsområde.


Potentialet ved harmonisering på B-niveau fordeler sig som følger:

Dagtilbud:

Aktuelt niveau (A, B, C)

Potentiale ved harmonisering på B-niveau/

vuggestuepladser

Potentiale ved harmonisering på B-niveau/

Børnehavepladser

Hotherdalen

B-C

(areal i spejderhytte
ikke medregnet)

0

0

Klippinge Børnecenter

B

0

0

Lærkehuset

B

0

0

Rødtjørnen

B

0

0

Børnecenter Erikstrup

B

0

0

Strøby Børnehave

B-A

9

4

Lodbjerggård

B-A

10

0

Rødvig Børnecenter

B-A

53

27

Humlebien

A

13

0

Bulderbo

A

8

4

I alt fordelt på de tre områder:


Nordstevns

Hårlev

Sydstevns

19

8

66
4

4

27


Opgørelsen viser, at der er et arealmæssigt potentiale for oprettelse af et antal vuggestuepladser og med en geografisk placering, som er på niveau med med det vurderede behov for ekstra kapacitet, hvis der sker en harmonisering til niveau B. Udvidelsen af antallet af vuggestuepladser vil i givet fald skulle ske i Lodbjerggård, Strøby Børnehave, Bulderbo, Humlebien og Rødvig Børnecenter.


Hvordan pladserne bedst realiseres vil i høj grad bero på forholdene i den enkelte institution, herunder de bygningsmæssige rammer, rumfordelinger, særlige hensyn til afskærmning af specialgrupper m.v.


Der vil tillige være forbundet etableringsomkostninger med de ekstra vuggestuepladser, som først kan estimeres, når de konkrete forslag til, hvordan pladserne kan etableres i de enkelte institutioner, foreligger. Det vil dreje sig om mindre bygningsmæssige ændringer, herunder fx ombygning af toiletfaciliteter, etablering af ekstra sovefaciliteter/liggehal samt etableringsomkostninger til det pædagogiske miljø/inventar.


Ovenstående opgørelse viser, at der er et potentiale for at løse behovet for yderligere vuggestuekapacitet gennem harmonisering af børnekvadratmeter på B-niveau. Med hensyn til behovet for yderligere børnehavepladser, som behovsprognosen også peger på (ca. 20 pladser i Hårlevområdet og op mod 30 pladser på Nordstevns) er der mulighed for enten at reducere arealforbruget pr. barn yderligere eller løsninger med børnehavebus/skovgrupper.


Pladskapacitet ved børnekvadratmeter lavere end B-niveau

Forvaltningen har beregnet det teoretiske potentiale for indskrivning af yderligere børnehavebørn, hvis der vælges et niveau, som er lidt lavere end B-niveau. Beregningen viser, at der på Nordstevns vil kunne oprettes 60 børnehavepladser og i Hårlev 20 børnehavepladser, hvis arealet pr. barn fx udgør 4 m2 pr. vuggestuebarn og 3 m2 pr. børnehavebarn. I beregningen er der forudsat, at antallet af vuggestuepladser fastholdes svarende til det, som er det estimerede behov, jf. tidligere.


Børnehavebus/skovgrupper

Med henblik på at kunne etablere flere børnehavepladser – jf. vurderingen af kan der anskaffes en eller to børnehavebusser, jf. beskrivelsen i den sag, som udvalget behandlede på sit møde den 7. juni (punkt 60). Forvaltningen vil på mødet orientere om status på forvaltningens afdækning af priser/leveringsmuligheder.


Den videre proces

For at give dagtilbuddene, herunder forældrebestyrelserne mulighed for at forholde sig til de forandringer, som etablering af flere vuggestuepladser og eventuelt også flere børnehavepladser gennem øget
arealudnyttelse vil afstedkomme, og komme med konkrete forslag til, hvordan det kan realiseres, foreslås det, at der igangsættes en høringsproces med høringsfrist mandag d. 22. august 2022.


Høringen kan endvidere med fordel omfatte input til, hvordan etableringen af flere børnehavepladser i form af børnehavebus/skovgrupper bedst kan organiseres, såfremt udvalget ønsker at gå videre med denne løsning, idet dette kan ske på flere forskellige måder.


Beslutning

Ad 1: Intet at bemærke

Ad 2+3: Drøftet.


Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. KL's børn- og ungetopmøde i Aalborg - "hvad tog vi med hjem?"
 3. Opfølgning på dialogmøde med skolebestyrelserne


Resume

Underskriftsark for BUL den 23. juni 2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


Beslutning

.