Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 31 marts 2022
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.


Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.

Resume

Ændringer i den nuværende styrelsesvedtægt forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt godkendes ved en 1. behandling den 17. februar 2022 og en 2. behandling den 31. marts 2022.
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 17. februar 2022, pkt. 74:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Godkendt med den ændring, at det pågældende udvalg kaldes Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen bekræfter beslutningen fra mødet i kommunalbestyrelsen den 17. februar punkt 74 om ændringer af styrelsesvedtægten.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Supplende bemærkning til 2. behandlingen den 31. marts 2022:

Vedlagte bilag er opdateret med Kommunalbestyrelsens beslutning fra 1. behandlingen den 17. februar 2022.Ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt skal godkendes ved to behandlinger med min. 6 dages mellemrum. Første behandling - den 17. februar 2022 og 2. behandling den 31. marts 2022.

Ved en godkendelse vil ændringerne træde i kraft pr. 1. april 2022.


Der foreligger politisk ønske om at tilføje "kultur" i navnet for det stående udvalg "Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme", således at udvalget fremover hedder "Turisme, Arbejdsmarked, Kultur og Erhverv".

Forvaltningen har i samme forbindelse foretaget en gennemgang af styrelsesvedtægten, og fremlægger forslag til mindre justeringer.


På vedlagte bilag er ændringerne markeret med rød skrift, samt overstregning på det som ved en endelig godkendelse vil blive fjernet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jvf. Styrelsesloven fastlægger Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen forelægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsens forretningsorden godkendes ved 1. behandling den 17. februar 2022 og ved 2. behandling den 31. marts 2022Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 17. februar 2022, pkt. 75:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen bekræfter beslutningen fra mødet i kommunalbestyrelsen den 17. februar punkt 75 om ændringer af kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Styrelsesloven fastlægger Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden. En forretningsorden beskriver de spilleregler og arbejdsgange, der eksisterer i forbindelse med kommunalbestyrelsens arbejde.


Forvaltningen har gennemgået forretningsordenen fra sidste valgperiode, og der er anført mindre justeringer.

Justeringerne er anført med rød skrift i vedlagte bilag.


Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen før ikrafttrædelse. Forretningsordenen forelægges derfor en 1. behandling den 17. februar 2022 og en 2. behandling den 31. marts 2022.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

Den 20. januar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen den politiske mødeplan for 2022.

Det har dog efterfølgende vist sig, at det er nødvendigt med en mindre justering i forhold til KB-temamøderne.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Der afholdes et KB-temamøde torsdag den 2. juni 2022, med emnet "Planstrategi 2023 med særligt fokus på bymidter og detailhandel".
 2. Allerede fastlagte KB-orienteringsmøde torsdag den 19. maj 2022 udvides med 1 time (fra 15-17)
 3. Vedlagte emneoversigt for første halvår af 2022 tages til efterretning.


Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. januar 2022 den politiske mødeplan for 2022, herunder Kommunalbestyrelsens afholdelse af orienterings- og temamøder.


Det har dog efterfølgende vist sig at være nødvendigt, at der afholdes yderligere et KB-temamøde. Dette forslås til afholdelse torsdag den 2. juni 2022 fra kl. 15-17.

Ligeledes anbefales det, at Kommunalbestyrelsens orienteringsmøde den 19. maj 2022 udvides med en time, dvs. med start kl. 15 mod tidligere kl. 16.00.


Emnet til det ekstra KB-temamøde den 2. juni 2022 vil være "Planstrategi 2023 og med særligt fokus på bymidter og detailhandel".

Stevns Kommune modtager i øjeblikket stor positiv interesse for udvidelse af vores detailhandel i kommunen. Det findes derfor nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen inden sommerferien på et temamøde drøfter dette emne og med særligt fokus på muligheder, planforhold, bymidter m.v.


Forvaltningen foreslår dagen tilrettelagt således, at mødet indledes med en kort drøftelse generelt vedr. kommende temaer til Planstrategi 2023 med afsæt i de fagudvalgsbehandlinger, der har været forinden.

Dernæst særligt fokus på temaet "bymidter og detailhandel". Først med oplæg fra Per Nyborg fra ICP, som vil fortælle om detailhandelen i Stevns Kommune, herunder også en sammenligning med tendenserne på landsplan (oplæg tager afsæt i Detailhandelsanalysen fra 2020). Herefter en bred politisk drøftelse omkring temaet.


Til orientering er til sagen ligeledes vedlagt oversigt over Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder for 1. halvår af 2022.


Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes der folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet i Danmark.

I forbindelse med afvikling af folkeafstemningen skal Kommunalbestyrelsen udpege valgstyrere og tilforordnede, samt godkende på hvilke centre der kan afgives brevstemmer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. den foreslåede fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne godkendes
 2. der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder
 3. der udpeges 2 tilforordnede, der sammen med 3 administrative medarbejdere, modtager brevstemmer i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer/boliger
 4. det godkendes, at der arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boligformer: Egehaven, Strøby Egede - Hotherhaven, Hårlev - Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge - Plushøj, Rødvig


Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne, herunder udpegelse af Bjarne Nielsen (V) som valgstyreformand i Rødvig og Anette Mortensen (V) i Strøby, mens liste A efterfølgende udpeger deres to respektive valgstyreformænd.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Til brug for afvikling af folkeafstemningen, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede til de 4 afstemningssteder samt udpeges administrative hjælpere til afstemningsstederne.


Endvidere skal der udpeges tilforordnede/administrative til at forestå brevstemmeafgivning i privat hjem og plejecentre med tilstødende ældreboliger, jfr. kommunal- og regionalvalglovens § 60 og 61.


De 4 afstemningssteder er følgende (tallene i parentes angiver antal stemmeberettigede til Folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet pr. 23. marts 2022):

 1. Hårlevhallen (ca. 4.458 stemmeberettigede)
 2. Strøbyhallen (ca. 5.784 stemmeberettigede)
 3. Stevnshallen (ca. 4.654 stemmeberettigede)
 4. Sydstevshallen (ca. 3.107 stemmeberettigede)


Ved dette valg er der principielt tale om én afstemning.


Som ved Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021 vil der også denne gang på alle 4 afstemningssteder være 2 valgborde, og hvert valgbord bemandes med 6 valgstyrere /tilforordnede. Dertil bemandes med 3-4 administrative valgsekretærer pr. valgsted.


Antallet af valgstyrere og tilforordnede fordeles til partierne efter forholdstal, og ved fordelingen på de enkelte afstemningssteder er der som udgangspunkt fordelt så bredt som muligt for de enkelte partier/lister. Partierne udpeger herefter de pågældende valgstyrere og tilforordnede.

I samarbejde med Faxe Kommune (Faxe er opstillingskreds for Faxe og Stevns kommuner – 2. valgkreds for Sjællands storkreds (storkreds nr. 5)) sigtes der alene mod en første optælling af de afgivne stemmer på selve valgaftenen, mens der lægges op til en samlet fintælling af folkeafstemningent, foretaget af administrativt personale i Faxe Kommune, torsdag den 2. juni 2022.


Med dette som udgangspunkt skal følgende fordeling foreslås:1. Hårlevhallen (2 valgborde)

Valgstyrere

Tilforordnede

Administrative

5 (A=1, B=1, C=1,N=1, V=1)

7(A=3, C=1, V=2, Ø=1)

4 hele dagen


2. Strøbyhallen (2 valgborde)

Valgstyrere

Tilforordnede

Administrative

5 (A=1, C=1, F=1, N=1, V=1)

7 (A=3, C=1, N=1, V=2)

4 hele dagen


3. Stevnshallen (2 valgborde)

Valgstyrere

Tilforordnede

Administrative

5 (A=1, C=1, Løs-M=1, N=1, V=1)

7 (A=2, C=1, F=1, V=3)

4 hele dagen


4. Sydstevnshallen (2 valgborde)

Valgstyrere

Tilforordnede

Administrative

5 (A=1, C=1, N=1;V=1, Ø=1)

7 (A=2, B=1, C=1, Løs-M=1, V=2)

3 hele dagen


I alt
20 valgstyrere (A=4, B=1, C=4, F=1, Løs-M=1, N=4, V=4, Ø=1) og 28 tilforordnede (A=10, B=1, C=4, F=1, Løs-M=1, N=1, V=9, Ø=1)Valgstyreformænd:


Blandt de udpegede valgstyrere, skal der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder.Brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer eller boliger

Tilforordnede

Administrative

2 (A=1, V=1)

3


Boformer eller boliger, hvor det er muligt at brevstemme i boformen eller boligen, er nærmere defineret i Folketingsvalglovens kapitel 8.

Med henvisning til bestemmelserne i Folketingsvalglovens kapitel 8. og efter aftale med Sundhed & Omsorg, skal det foreslås, at der Folkeafstemningen arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boliger:

 • Egehaven, Strøby Egede – Hotherhaven, Hårlev – Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge – Plushøj, Rødvig.
 • Brevstemmeafgivningen tilrettelægges i samarbejde med sundhedspersonalet, således at tidspunkter for brevstemmeafgivningen bekendtgøres for de potentielle vælgere senest 14 dage før afstemningstidspunktet.


Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2021 til 2022.

Fagudvalgene har på møderne i marts taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse skal tage stilling til driftsoverførslerne. Der søges overført 19,8 mio. kr. til 2022.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de anbefalede overførsler (overskud) på i alt 10,6 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2021 til 2022
 2. de anbefalede oveførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 9,2 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022
 3. Driftsoverførslerne på i alt 19,8 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2022, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2022
Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2022, pkt. 35:

Forvaltningen har forud for mødet eftersendt et bilag omkring overførslerne på Økonomiudvalgets område. Bilaget bliver lagt på sagen i forbindelse med offentliggørelsen af referatet.


Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender økonomiudvalgets indstilling.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse


Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i marts behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2021 til 2022. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler på udvalgsniveau:Af de to bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.


Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2021 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2021 (eller tidligere) til 2022.


På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholds 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vuredere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.


I alt søges der overført driftsbudgetter på 19,8 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Fra 2020 til 2021 blev der overført 16,8 mio. kr.


Adgangen til overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.


Corona-udgifter i 2021 og afledte konsekvenser af corona

Corona-virus har påvirket regnskab 2021 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2021 og overførslerne til 2022.


Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2022 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug og at overførte beløb er begrundet i konkrete aktiviteter, som kan/skal afholdes i 2022. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2020 til 2021.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 19,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2022, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.


Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2022 og skaber dermed øget pres på kommunens serviceramme.


Resume

Stevns Kommune indfører primo april et nyt system, som gør det muligt for borgere at indbetaling skyldige beløb på tværs af forskellige fordringstyper, herunder biblioteksbøder og erstatninger for bortkommet materiale. Bilblitoteksbøder mv. kan fra 1. april ikke længere betales direkte på biblioteket, men kun via dette nye system "Mit betalingsoverblik", som drives at den centrale opkrævningsfunktion i Økonomi. Når betalinger til Stevns Kommune ikke betales rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 250. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om dette gebyr for så vidt angår biblioteksbøder fremover skal være kr. 100. Beløbet skal ses i relation til at bøden for at aflevere mere end 40 dage for sent udgør kr. 230.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. rykkergebyret på 100 kr. for krav uden udpantningsret - herunder biblioteksbøder - godkendes
Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2022, pkt. 34:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse


Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune sætter i april 2022 et nyt system i drift, der gør det lettere for borgerne at få et samlet overblik over skyldsforhold til Stevns Kommune og som gør det muligt at foretage direkte betaling i samme system.

Systemet som hedder "Mit betalingsoverblik", vil med tiden blandt andet omfatte skyldig ejendomsskat, renovation, daginstutionsbetalinger og en række andre områder, men i første omgang også biblioteksbøder. Det nuværende system til opkrævning af biblioteksbøder kræver manuel udsendelse af rykkere og der er oparbejdet en del skyldige poster. Biblioteket har hidtil kunnet sanktioneret manglende betaling ved at lukke for adgangen til at låne materiale indtil det skyldige var betalt. Den nuværende proces, herunder håndteringen af selve indbetalingen er ret arbejdskrævende for biblioteket og det vurderes samlet set at være en fordel for bibliotekerne og for lånerne, at der overgås til "Mit Betalingsoverblik".

Den centrale opkrævning, som driver "Mit Betalingsoverblik", har mulighed for at pålægge rykkergebyrer, hvis de skyldige løb ikke bliver indbetalt til tiden og det bliver nødvendigt at fremsende rykkerskrivelser. I den vedtagne takstoversigt for 2022 er gebyret for udsendelse af rykkere fastsat til 250 kr. pr. rykker. Et rykkergebyr på 250 kr. forekommer umiddelbart, som et relativt højt gebyr i forhold til en biblioteksbøde, der beløber sig til 230 kr. (hvis en bog afleveres mere end 40 dage for sent).

Det anbefales på baggrund heraf, at der godkendes et nyt rykkergebyr 100 kr. pr. rykker, jf. renteloven § 9 B stk. 2. for mere simple krav uden modregnings- eller udpantningsret mv.

Rykkergebyret på de 250 kr. anvendes fortsat på de lidt mere komplicerede tilfælde, hvor der er mulighed for modregning i børne- og ungeydelsen eller udpantningsret mv.

Hermed afspejles det tillige, at der tilstræbes fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrbelagte område.

Gebyret for 2022 bliver herefter:

Gebyrer

2022

Rykkergebyr for krav uden modregningskrav eller udpantningsret mv.

100 kr.


Gebyret forventes opkræves for ca. 200 sager, svarende til en forventet indtægt på ca. 20.000 kr. i 2022.

Retsgrundlag

LBK nr. 459 af 13/05/2014 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) § 9 B stk. 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Gebyret for rykkere forventes at medføre en indtægt på ca. 20.000 kr. i 2022.

Resume

Udvalget skal godkende Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden samt anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse valgte medlemmer til nyt Folkeoplysningsudvalg.

Kommunalbestyrelsen skal godkende valgte medlemmer til nyt Folkeoplysningsudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme godkender Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden

2. Valgte medlemmer samt konstituering godkendes.
Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. marts 2022, pkt. 36:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


1. Godkender.

2. Anbefaler.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der har den 18. januar 2022 været afholdt valg til nyt Folkeoplysningsudvalg for perioden 2022-2025.


Ifølge forretningsordenen skal udvalget bestå af:


 • 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen
 • 5 repræsentanter fra fritidsforeningerne
 • 3 repræsentanter fra aftenskolerne
 • 1 tilforordnet fra ungdomsskolebestyrelsen


Kommunalbestyrelsen har ved deres møde den 9. december 2021 valgt deres repræsentant. Nedenstående udgør for perioden 2022-2025 Folkeoplysningsudvalget, dem i parentes er stedfortrædere.


Kommunalbestyrelsen:

Anne Munch (Line Krogh Lay)


Fritidsforeningerne:

Tommy Knudsen, Næstformand - Rødvig Roklub (Tim Olsen, Strøby Skytteforening)

Jørgen Bakkeskov Andersen (Bent Leschly, Nordstevns G&I)

Janne Brink-Olesen, AIK Gymnastik (Menna O. Poulsen)

Brian Qvist, Sigerslev Håndboldklub (Karsten Olsen, Store Heddinge Boldklub)

Lone Andersen, Klintekongen (Mirco Jordan, Klintekongen)


Aftenskolerne:

Kurt Jacobsen, Formand (Jens Georg Bagge)

John Dalsgaard Jensen (Rasmus Hoffmann)

Hans C. Bech (Winnie Warming)


Ungdomsskolens tilforordnede:

Ej udpeget endnu


Ved folkeoplysningsudvalgets konstituerende møde den 31. januar 2022 er vedlagte forretningsorden godkendt.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Resume

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Ansøgning fra Scandinavian Cello School tages op til genbehandling efter forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det besluttes om der skal ydes tilskud til Scandinavian Cello School, og hvis ja med hvilket beløb.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. marts 2022, pkt. 38:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


A og B ønsker, at yde tilskud på 75.000 kr, mens C og N var imod.


A og B ønsker sagen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ø stiller forslag om, at kommunalbestyrelsen beslutter at tildele Scandinavian Cello School 75.000 kr., som
øremærkes musikerhonorarer efter nærmere retningslinjer, som besluttes i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

2 medlemmer (N (Mogens Haugaard Nielsen) + Ø) stemmer for forslaget.

17 medlemmer (A+B+C+F+N
(Jørgen Larsen) +V+Martin Henriksen (løsgænger)) stemmer imod.


V stiller forslag om, at sagen behandles igen i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Beskrivelse af sagen

Scandinavian Cello Schools har med afsæt i udvalgets beslutning fra mødet den 9. februar 2022 fremsendt supplerende oplysninger i forhold til ansøgningens indhold og medfølgende aktitiviteter. Jvf. vedlagte bilag.


Tidligere sagsfremstilling fra udvalgets møde i februar:

Scandinavian Cello School ansøger udvalget om tilskud på op til 150.000 kr. gennem Kulturpuljen til en ny versionering af Landsbykoncerter. Landsbykoncerter er en lille del af "Stevns elsker klassisk musik", som er udviklingen af et nyt koncept, hvor Stevnsborgere, gæster og kulturliv mødes om musik i verdensklasse, der styrker, støtter og udvikler lokale faciliteter.
Det er delprojektets formål at bygge videre på erfaringerne med Landsbykoncerterne og andre koncertformater, hvor klassisk musik er nået ud til nye målgrupper i Stevns Kommune, der ikke normalt har stiftet bekendtskab med klassisk musik - i dette tilfælde etableringen af Social Concerts on Stevns. Helt konkret vil følgende afprøves i formatet:

 • Unge talenter og etablerede musikere skal udnytte deres potentiale til at nå ud til mange og spille overraskende og utraditionelle steder (fx en lade, middelalderslottet, telte på havnen, børnehaver, det lokale folklore-museum, rytterskolen, forsamlingshuset, kalkbruddet osv. osv.).•
 • Arrangementerne bliver afholdt i samarbejde med de lokale frivillige, og billetter kan enten være gratis eller også kan indtægter fra billetsalg, mad serveret af lokale aktører, loppemarkedssalg eller lignende gå til støtte for de lokale foreningers og virksomheder.
 • Folk får kulturelle oplevelser, der ellers ikke udbydes i landdistrikter som Stevns og de får større fællesskab omkring og opmærksomhed på de eksisterende foreninger og tilbud i området.


"Stevns elsker klassisk musik" har en samlet projektramme på 1.631.655 kr. I dette tilfælde vil et evt. tilkskud alene gå til den del af det samlede projekt, hvor der søsættes landsbykoncerter rundt omkring i Stevns Kommune.(Modtog for 2021, 32.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuel bevilling kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2022.

Resume

Den 4. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen indsamlingsordningen for renovation. Ordningen medfører, at Stevns Kommune skal sortere i yderligere 4 affaldsfraktioner, men antallet af affaldsspande fastholdes. Fra 1. maj 2022 vil der således blive sorteret i 10 affaldsfraktioner. Med den ny ordning følger et nyt regulativ for husholdsningsaffald. Det ekstisterende regulativ fra 2019 er blevet opdateret, så det passer til den kommende ordning. For at regulativet kan træde i kraft den 1. maj 2022, skal det først godkendes af Plan, Miljø og Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2022 godkendes og sendes i offentlig høring.
 2. Udkast til Regulativ for husholdningsaffald godkendes endeligt i sin nuværende form ved endt høringsperiode, hvis der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringssvarene.
 3. der dispenseres fra Kommunens Delegationsplan, således at regulativet er godkendt efter endt høring, i fald der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. marts 2022, pkt. 43:

1. Anbefaler.

2. Anbefaler.

3. Anbefaler.Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2022, pkt. 40:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

18 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Regulativet er opdateret med informationer om de fire nye affaldsfraktioner, samt hvordan indsamlingen af alt affald vil foregå efter den 1. maj 2022.


Kort opdatering af ændringer i forhold til det gamle regulativ:


 1. Fire nye fraktioner: Udover at indsamle rest, mad, plast, metal, papir og glas, skal vi fremover også indsamle mad- og drikkekartoner (herefter MDK), pap, farligt affald og tekstilaffald.
 2. Ny indsamling: MDK indsamles fremover sammen med plast og metal. Pap indsamles sammen med papir i beholderen til papir og glas. Farligt affald indsamles via miljøkasser (eller miljøskabe), og tekstilaffald indsamles via specielle plastposer, som leveres til borgerne.


Kommunenavnet er af tekniske årsager ikke korrekt i regulativet. Det skyldes et centralt system i Miljøstyrelsen. Det kan først blive ændret, når høringsperioden er afsluttet, regulativet træder i kraft den 1. maj 2022.


Der lægges i indstillingen op til at regulativet i sin nuværende form vedtages ved høringsperiodens afslutning. Dette er betinget af, at der ikke indkommer høringssvar, der kræver en politisk behandling.


Delegationsplanen

I henhold til kommunens delegationsplan skal regulativer og takster godkendes efter endt høring af Kommunalbestyrelsen. Da der forventes ikke at indkomme væsentlige indsigelser til regulativet indstilles der til, at regulativet kan godkendes uden påny at blive forlagt for Kommunalbestyrelsen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

BEK nr. 2097 af 14/12/2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, har med enkelte undtagelser mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre de bevilligede opgaver. Social og Sundhedsudvalget vedtog den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen gav anledning til enkelte justeringer, som er medtaget i det udkast til kvalitetsstandard, som her fremlægges til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.


Kvalitetsstandarden udmønter lovgivningen på området og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 9. marts 2022, pkt. 35:

Anbefales.Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2022, pkt. 42:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service (herefter benævnt serviceloven), har jf. § 94 i samme lov mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.


Social og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar af 17. februar 2022 og Handicaprådets høringssvar af 21. februar 2022 er vedlagt som bilag.


Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at 26 uger forekommer rådet som en meget lang tid for at færdiggøre en henvendelse om selvudpeget hjælper (med henvisning til s. 6 kvalitetsstandarden). Handicaprådet giver udtryk for samme bekymring i deres høringssvar. Når der i kvalitetsstandarden står: "Din henvendelse færdigbehandles indenfor 26 uger", betyder det, at der maksimalt går 26 uger. Fristen er, som de øvrige sagsbehandlingsfrister, vedtaget af kommunalbestyrelsen, høringssvarene giver derfor ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Forvaltningen gør i forlængelse heraf opmærksom på, at sagerne altid behandles hurtigst muligt.


Ældrerådet påpeger endvidere i sit høringssvar, at materialet hverken nævner krav om straffeattest eller krav om børneattest. Forvaltningen er enig i, at det bør fremgå af kvalitetsstandarden, at der indhentes både straffeattest og børneattest ved ansættelse af selvudpeget hjælper. Det er i forvejen en del af kommunens ansættelsesprocedure. Dette er nu tilføjet i kvalitetsstandarden som et ekstra afsnit under overskriften "Ansættelse og aflønning". Ældrerådet afslutter sit høringssvar med, at rådet i øvrigt kan anbefale anvendelsen af kvalitetsstandarden.


Handicaprådet efterspørger i sit høringssvar smidighed ved ferie og sygdom, da Handicaprådet oplever, hvor vanskelig rekruteringssituationen kan være. I udkast til kvalitetsstandard står: "Når den valgte hjælper ansættes, skal der samtidig vælges en anden leverandør af § 83 ydelser, som kan overtage opgaverne, hvis din selvudpegede hjælper bliver syg eller skal på ferie. Her har du mulighed for at vælge mellem den kommunal leverandør af hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen." På den beggrund er det forvaltningens vurdering, at borgere med selvudpeget hjælper er sikret hjælp ved ferie og sygdom, idet de allerede fra starten har valgt, om det er den private leverandør eller den kommunale hjemmepleje, som skal træde til i de tilfælde. Dette høringssvar giver derfor ikke anledning til ændring i kvalitetsstandarden.


Høringen har på den baggrund givet anledning til få ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede udkast til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper og i nedenstående oversigt over indholdet.


Personen, der er udpeget til hjælper, ansættes af Stevns Kommune, som udarbejder en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet. Herunder at der indhentes straffeattest og såfremt der er børn og unge i husstanden også børneattest.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper har til formål at vejlede de borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper til at udføre ovennævnte opgaver.


Kvalitetsstandarden sætter rammene for selvudpeget hjælper, så disse bliver tydelige og gennemsigtige for kommunens borgere. Med kvalitetsstandarden slås det fast, at udpegning af hjælper kræver kommunens godkendelse, ligesom kvalitetsstandarden beskriver krav til hjælperens kompetencer samt undtagelser for godkendelse. Herudover informerer kvalitetsstandarden bl.a. om ansættelse, aflønning og arbejdsgivervilkår samt arbejdsmiljø og krav til hjemmet.


Der stilles følgende kompetencekrav til personer, der skal udpeges til hjælper:

 • Personen skal være over 18 år
 • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven
 • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
 • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
 • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
 • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
 • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed


Hvis de bevilligede ydelser vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger, eller hvis der forekommer komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver særlig viden om f.eks. forflytningsteknikker og lignende, er det ikke muligt at benytte en selvudpeget hjælper.


Kvalitetsstandarden ændrer ikke på det serviceniveau, der leveres i dag, men den vil bidrage til tydelighed og gennemsigtighed for borgerne og dermed at forbedre forvaltningens kommunikation med borgerne.


I løbet af 2021 har 11 borgere benyttet sig af en selvudpeget hjælper, men pga. fraflytning og dødsfald er antallet ved udgangen af 2021 faldet til 7 borgere. I 2020 benyttede 3 borgere sig af muligheden for en selvudpeget hjælper. Udgifterne var i 2020 på lige under en million kroner, mens de i 2021 forventes at komme op på ca. to millioner kroner.


Vedtagelse af kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper kræver ikke tilførsel af ressourcer.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper samt specifik vejledning til borger og selvudpeget hjælper er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service § 94.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarden er en tydeliggørelse af det eksisterende serviceniveau.

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender at der undersøges nærmere omkring oprettelsen af et kommunalt vagtværn.

Sagens videre gang besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen godkender, at der igangsættes et arbejde, som handler om at undersøge og indhente erfaringer i forhold til oprettelsen af et kommunalt vagtværn.

Beslutning

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen.

18 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) kan ikke godkende ikke indstillingen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven anmodet Kommunalbestyrelsen om, at der igangsættes et arbejde, der undersøger og indhenter erfaringer i forhold til oprettelsen af et kommunalt vagtværn.


Anmodningen er indsendt til forvaltningen med følgende tekst:


"Det foreslås, at forvaltningen
undersøger og indhenter erfaringer fra andre kommuner i forhold til oprettelsen af et kommunalt vagtværn, som skal patruljere de steder, hvor der eksempelvis er problemer med stoffer, chikane, vold mv.


I første omgang handler det om at indhente erfaringer og undersøge lovgrundlaget. Herefter skal forvaltningen fremlægge resultaterne for kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om det videre forløb. Baggrunden for forslaget er at der desværre hos nogle få unge er nogle problemer som bedst kan håndteres med fysisk tilstedeværelse af voksne vagter".I henhold til Styrelseslovens § 11 stk. 1 kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Initiativretten, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sagens videre ekspedition.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) samt kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Haugaard Nielsen (N) har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender at revurdere beslutningen om opsigelse af lejemålet med Stevns Friskole i Multihuset, og at forvaltningen får til opgave at finde alternative muligheder i forhold til hjemmeplejegruppens placering i Rødvig.

Sagens videre gang besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) samt kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Haugaard Nielsen (N) indstiller, at


 1. beslutningen om opsigelse af lejemålet med Stevns Friskole i forbindelse med friskolens brug af Multihuset i Rødvig revurderes
 2. forvaltningen får til opgave at finde alternative muligheder i forhold til at placere den nye hjemmeplejegruppe i Rødvig.


Beslutning

Rasmus Englund (V) er inhabil i sagen og deltager ikke i behandlingen af sagen.


3 medlemmer ( N + Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen.

15 medlemmer (A+B+C+F+V+Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) samt kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Haugaard Nielsen (N) har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender at revurdere beslutningen om opsigelse af lejemålet med Stevns Friskole i Multihuset, og at forvaltningen får til opgave at finde alternative muligheder i forhold til hjemmeplejegruppens placering i Rødvig.


Anmodningen er indsendt til forvaltningen med følgende tekst:

"Det foreslås, at kommunalbestyrelsen revurderer
beslutningen om
opsigelsen af lejemålet med Stevns Friskole i forbindelse med friskolens brug af Multihuset i Rødvig.


Forslagsstillerne ønsker, at forvaltningen får til opgave at finde
alternative muligheder i forhold til at placere den nye hjemmeplejegruppe i Rødvig.

Forvaltningen pålægges således med dette forslag at fremlægge andre muligheder, som kommunalbestyrelsen efterfølgende skal tage stilling til. Det betyder, at en vedtagelse af forslaget ikke nødvendigvis er ensbetydende med at friskolen fortsat kan benytte Multihuset, omend forslagsstillerne ikke lægger skjul på at det er hensigten med forslaget.”

I henhold til Styrelseslovens § 11 stk. 1 kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggende samt fremsætte forslag til beslutning herom. Initiativretten, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sagens videre ekspedition.Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at Kommunalbestyrelsen byder ind på en af klimaerhvervsskolerne.


Sagens videre gang besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen hurtigst muligt retter henvendelse til regeringen, regionsrådet samt udarbejder en handlingsplan, der skal påvirke beslutningsprocessen, og sikre at der etableres en klimaerhvervsskole indenfor kommunegrænsen.


Beslutning

7 medlemmer (C+N+Ø+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen.

12 medlemmer (A+B+F+V) kan ikke godkende indstillingen.

Borgmesteren stiller ændringsforslag om, at Stevns Kommune bakker op om regionens uddannelsesinstitutioners arbejde med, at der placeres en klimaerhvervsskole i Region Sjælland og gerne med en Stevns-afdeling.

Kommunalbestyrelsen godkender ændringsforslaget.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven anmodet Kommunalbestyrelsen om, at Stevns Kommune byder ind på en af klimaerhvervsskolerne.


Anmodningen er indsendt til forvaltningen med følgende tekst:

"Regeringen og et flertal i Folketinget har aftalt at der skal etableres en række nye klimaerhvervsskoler. De nye klimaerhvervsskoler skal være kraftcentre for uddannelse og kompetenceudvikling til grøn omstilling, og skal fungere sammen med erhvervslivet.

Forslagsstilleren mener, at Stevns kommune har gode muligheder for at byde ind på en af klimaerhvervsskolerne.

De nye klimaerhvervsskoler skal bidrage til at opfylde Folketingets klimamålsætningerne. Det betyder, at der bl.a. skal udbydes uddannelse inden for landbrugs-, transport-, energi-, byggeri-, industri- og affaldssektoren.

Stevns kommunes lokale erhvervsliv har allerede opbygget ekspertise indenfor en række af disse områder bl.a. indenfor landbrug, byggesektoren mm., hvorfor det foreslås at kommunalbestyrelsen hurtigst muligt retter henvendelse til regeringen, regionsrådet samt udarbejder en handlingsplan der skal påvirke beslutningsprocessen og sikre at der etableres en klimaerhvervsskole indenfor kommunegrænsen.”I henhold til Styrelseslovens § 11 stk. 1 kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag om beslutning herom. Initiativretten, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem ret til at få en sag på dagsordenen. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sagens videre ekspedition.Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen p.t.

Beslutning

Mødet slutter kl. 20.26.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.


Beslutning

.