Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 8 marts 2023, kl. 15:00
MødestedRehabiliteringscenteret/Stevnshøj
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Temamøde på Rehabiliteringscentret og Stevnshøj med rundvisning på centret og oplæg fra ledelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orieneringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Som del af Social og Sundheds plan for besøg på kommunens plejecentre i 2023 afholdes udvalgets martsmøde som et temamøde på Rehabiliteringscentret/Stevnshøj.


På mødet vil udvalget få en rundvisning på centret, og ledelsen vil holde et oplæg om centret og driften generelt. Desuden vil oplægget også give en status på arbejdet med at omdanne Stevnshøj til at være et demensplejecenter.


Leder af RCS/Stevnshøj Andreas Modin og demenskonsulent Line Henriksen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed skal tage stilling til overførsel driftsbudgetter til 2023. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Der overføres et samlet underskud på 1.548.000 kr. til 2023 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
 2. Der overføres et overskud på -407.000 kr. til 2023 vedrørende Projekt Østsjællands Demens Alliance
 3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2023. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et underskud på 2,163 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

 • Kommunal Genoptræning: 23.000 kr.
 • Kommunal Tandpleje: 185.000 kr.
 • Døgnpleje - kun personaleudgifter: 1.402.000 kr.
 • Kommunal Madservice: 615.000 kr.
 • Lønsumsstyring: -62.000 kr.


De enkelte institutioners over- /underskud beskrives i vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.


Der indstilles overført et underskud på 1,548 mio. kr. vedrørende rammestyrede og lønsumsstyrede områder.


Der blev samlet set overført et overskud på -0,528 mio. kr. fra 2021 til 2022.


Der fremsendes forslag om overførsel af driftsbudget på -0,407 mio. kr. vedrørende Projekt Østsjællands Demens Alliance


Corona-udgifter i 2022

Der har også i 2022 været corona-relaterede udgifter på nogle områder. Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2023 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2021 til 2022.


Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sagen om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:


”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsoverførslerne er en del af regnskab 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Overførsler fra 2022 til 2023 gives teknisk set som tillægsbevillinger i 2023.

Resume

Fagudvalgene skal drøfte budget 2024. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder at der drøftes indhold og ønsker til budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal også igangsættes udarbejdelse af balanceforslag.

Index100 deltager i mødet, hvor de gennemgår deres forslag til Balancekataloget for Budget 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2024, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder balanceforslag

Beslutning

Udvalget kom med input til sagen.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. januar godkendt den økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2024. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i marts skal drøfte indhold og ønsker for den kommende budgetproces, herunder komme med input og politiske visioner for det kommende års budget.


Balancekatalog

Udfordringerne i kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at der udarbejdes balanceforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder.


Det er målsætningen, at der udarbejdes et balancekatalog, der rummer mulighed for at foretage prioriteringer; det vil sige, at det samlede katalog skal overstige det skønnede behov for reduktioner. Der skal på den baggrund udarbejdes et balancekatalog på ca. 45 mio. kr. til budget 2024.


Balanceforslagene kan på de fleste områder støtte sig til de analyser, som har været eller bliver gennemført i samarbejde med Index100.

Index100 deltager i mødet, hvor de gennemgår deres forslag til balancekataloget for Budget 2024-2027.


Til understøttelse af drøftelser om balanceforslag er balancekataloget fra budget 2023-2026 vedhæftet som bilag til sagen. I balancekataloget er fjernet forslag, der er medtaget i budget 2023-2026, og som ikke kan tages i brug igen. Forslag der er medtaget i budget 2023-2026, men som godt kan bruges igen, er markeret med blåt.


Videre proces

Fagudvalgene behandler forslag til budget 2024 på udvalgsmøderne i juni. Det fremgår af den økonomiske politik, at det er målsætningen at få skabt et overblik over budgetforslagene så tidligt som muligt og inden sommerferien. På baggrund heraf kan der tidligt i august laves et samlet overblik over budget 2024, når resultatet af økonomiaftalen for 2024 og indtægterne fra skatter og tilskud kendes.


På august-møderne behandles kun eventuelle nye forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Resume

På møde den 5. oktober 2022 blev Social- og Sundhedsudvalget sidst orienteret om status på arbejdet med indsatser i handleplanen for KLK-rapporten. I denne sag orienteres udvalget om den afsluttende status på indsatserne. Desuden bliver udvalget præsenteret for udkast til en samlet afrapportering af data, som nu kan trækkes i Cura-systemet, om, hvor mange borgere der bliver visiteret til hjemme- og sygepleje og hvor mange timer, der bliver visiteret for 2021, 2022 og 2023. Der lægges endvidere op til, at rapporten også vil indeholde oversigt over ledige pleje- og ældreboliger og ventelisten, sygefravær og vikarforbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:


 1. tager orienteringen om afslutningen af handleplanen for forbedret økonomisk styring til efterretning.
 2. godkender det forelagte forslag til styringsnøgletal for ældreområdet
 3. godkender, at rapporten med styringsnøgletal fremlægges for udvalget hvert kvartal som beskrevet i sagen.
 4. godkender, at form og indhold af rapporten evalueres i udvalget i 1. kvartal 2024.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2-3.

Udvalget godkender indstillingerne.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Efter Kommunalbestyrelsen behandlede rapporten om styring af døgnplejen udarbejdet af KLK (i dag Komponent) på møde i marts 2021, udarbejdede forvaltningen en handleplan, som der er arbejdet med siden.


På møde d. 5. oktober 2022 blev udvalget præsenteret for en gennemgang af status på de forskellige indsatser. Sagen fra møde d. 5. oktober 2022 er vedhæftet denne sag som bilag.


På møde i dag præsenteres udvalget for den afsluttende status samt for ledelsesinformation via rapporter/datatræk fra Cura-systemet.


Afsluttende status:

Handlingsplanen tager udgangspunkt i de 4 temaer, som blev beskrevet i rapporten:

 • Tema 1: Styring og retning
 • Tema 2: Serviceniveau
 • Tema 3: Systemunderstøttelse
 • Tema 4: Visitation og udfører


Under hvert tema blev der igangsat flere forskellige indsatser, som der er arbejdet intenst med siden marts 2021. Personalet i Sundhed og Omsorg er nu nået så langt med alle indsatser, at man kan sige, at alle mål er gennemført, hvilket fremgår af vedhæftede bilag med status fra februar 2023.


Mange af indsatserne skal dog betragtes som værende i fortsat, løbende udvikling, så færdig bliver man ikke. Fx vil implementering af dokumentationsproceduren altid være i bevægelse, da der løbende kan komme nye nationale krav til dokumentationen, Cura-systemet bliver hele tiden opdateret, og der kommer nye medarbejdere til. Der vil også ind i mellem opstå behov for en ny arbejdsgangsbeskrivelse på alle områder og behovet for træk af data vil også være i en kontinuerlig udvikling m.m.


Forvaltningen i Sundhed og Omsorg har prioriteret at styrke fokus endnu mere på implementering af dokumentationsproceduren i år ved at undervise alle medarbejdere i proceduren på et 2-dages forløb ved ekstern underviser. Det er prioriteret på baggrund af gennemførte interne audits og på baggrund af de uanmeldte kommunale tilsyn fra 2022, som viste, at der fortsat er behov for mere viden på det område, blandt medarbejdere og ledere.


En anbefaling fra KLK-rapporten som udestår, er, at vi blev opfordret til også at kigge nærmere på, om budgettildelingen på plejecentrene skulle ændres, så den mere blev målrettet den enkelte borgers funktionsniveau og ikke primnært styret af den faste budgettildeling til det sted, borgeren flytter ind. Det er en opgave, som forvaltningen foreslår, at der kigges nærmere på i 2023/2024.


Afrapporteringsrapport:

Forvaltningen præsenterer udvalget for et udkast til en nøgletalsrapport med udvalgte centrale styringsdata. Rapporten er vedhæftet sagen som bilag og indeholder følgende:


Data fra Cura-systemet, som viser:

1. Hvor mange borgere, som er visiteret til hjemme- (SEL) og sygepleje (SUL) samlet set og hver for sig.

2. Hvor mange borgere der modtager overdragne sundhedslovsydelser (SUL) - det vil sige, hvor mange sygeplejeydelser der udføres af Social og sundhedsassistenter.

3. Hvor mange borgere der modtager henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand (SEL).


Data viser et samlet tal for borgere i alle aldersgrupper for 2021, 2022 og 2023 til dato. Tallene er opstillet i en tabel, hvor også indekstallet vil fremgå. Der har gennem de sidste 3 år været arbejdet med opsætning m.m. i Cura og dokumentationspraksis i plejen for at få forbedret datakvaliteten. Derfor vil tallene fra 2021 og 2022 ikke være 100% valide, men giver alligevel et fornuftigt billed af virkeligheden.


Desuden indeholder afrapporteringsrapporten en oversigt over ledige pleje- og ældreboliger og ventelisten, sygefravær og vikarforbruget.


Data fra Cura viser en stigning både i antallet af borgere, som visiteres til hjemme- og sygepleje og i antallet af visiterede timer hen over de tre år.


I 2022 kan man se, at de overdragne SUL ydelser får en pludselig stigning opad midt på året. Det svarer til, at hjemmeplejen på det tidspunkt indførte en ny mere korrekt måde, at dokumentere overdragne SUL ydelser i Cura på.


Forvaltningen lægger op til, at nøgletalsrapporten præsenteres fremover for udvalget en gang i kvartallet i maj, august, november og februar, samt at den evalueres i 1. kvartal 2024.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 8. februar, at de ønskede en opfølgning på det videre arbejde med oprettelse af "Interne flyvere" på dette møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. at det besluttes, at der arbejdes videre med at udmønte ønsket om et internt flyverkorps efter de sigtelinier, som er beskrevet i sagsfremstillingen.


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

På baggrund af drøftelse om model og implementering af "Interne flyvere" på ældreområdet på møde d. 8. februar, ønskede udvalget en opfølgning på det videre arbejde på dette møde.


Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere, som har drøftet fordele og ulemper ved et internt flyverkorps, samt hvilke vilkår der kan være knyttet til stillingerne i et sådant korps. Der er blevet orienteret om arbejdet med oprettelsen af et internt flyverkorps både i Lokal- og Område-MED, og det vil løbende blive drøftet der, efterhånden som arbejdet skrider frem.


Der har været afholdt et indledende møde med FOA, hvor fordele og ulemper ved et internt flyverkorps, modeller samt estimeret lønniveau m.m. blev drøftet.


Der har været afholdt møde med kommunikationsafdelingen i forhold til at få brandet ældreområdet, stillingsopslaget med den nye funktion, men også stillingsopslag i al almindelighed.


Der er planlagt nyt møde med FOA d. 9. marts, hvor lønniveau og vilkår skal aftales på plads.


Der er planlagt nyt møde med kommunikationsafdelingen d. 9. marts, hvor emnerne fra første møde skal kvalificeres og endelig plan for, hvilke tiltag der skal sættes i værk, skal lægges. Det er aftalt, at vi vil tage udgangspunkt i følgende:


Stillingsannonce

Selve jobannoncen slås op på stevns.dk og i forskellige relevante jobportaler.


Social medier

Kommunikation på sociale medier kører i tre spor:

1) Centralt spor: Opslag på kommunens egen Facebook-side – gerne med video. Alle ansatte i sektoren opfordres via ledelsen til at like og dele for at øge kendskabet til jobannoncen.

2) Decentralt spor 1: Vi kan opfordre et mindre antal medarbejdere, til at formidle budskabet på egne sociale medier (employer advocasy). Dvs. at de laver deres eget indhold og deler det på Facebook og Instagram. Det vil være hensigtsmæssigt med forskellige aldersgrupper, da de forskellige grupper ikke bruger de samme sociale medier. Dette for at ramme flest muligt.

3) Decentralt spor 2: Uddannelseskonsulent kontakter skolerne med opfordring om at dele budskabet på skolernes sociale kanaler.


Presse

Hvis vi kan skabe en jobprofil, som adskiller sig fra "normalen" - fx i forhold til fleksibilitet - vil vi forsøge at få bragt en god historie i pressen både i egen og i nabokommunerne.


Offline

Fx events på uddannelsesinstitutionerne o.l.


Indtil vi ser, hvor mange ansøgere vi får til stillingerne, er det planlagt, at "flyverne" organiseres under en leder på plejecentrene og en leder i hjemmeplejen. De endelige vilkår for stillingerne skal aftales på plads med FOA d. 9. marts, men forvaltningen lægger op til, at "flyverne" ansættes i faste stillinger med et fast timetal. "Flyverne" skal kende deres vagtplan 4 uger i forvejen og om de skal i dag-, aften- eller nattevagt. "Flyverne" skal selv kunne bestemme, om de ønsker at arbejde dag, aften eller nat samt evt. være med til at lægge deres egen vagtplan, men skal være fleksible i forhold til at blive varslet til en anden vagt. "Flyverne" skal deltage i weekendvagter på lige fod med øvrige ansatte på ældreområdet. Er "flyveren" ansat på deltid, kan man altid få ekstravagter op til fuld tid. Man ansættes som før beskrevet under en leder henholdsvis fra hjemmeplejen eller plejecentrene, men hvis man ønsker det, kan man sagtens arbejde begge steder. De fleste Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere ønsker dog som regel enten at arbejde i hjemmeplejen eller på plejecenter. Som "flyver" har man ikke et fast arbejdssted. Og man kender ikke nødvendigvis sit arbejdssted før på dagen.


"Flyvere" er underlagt samme overenskomst, arbejdstidsregler, ferieloven m.m. på lige fod med alle øvrige medarbejdere.


Sammenligning af lønninger

Der er ikke muligt at give en præcis sammenligning af lønforskellen på egne medarbejdere ansat i Stevns Kommune, interne flyvere og på eksterne vikarer. Alle medarbejdere i Stevns Kommune har individuelt aftalt løn, så de ligger på forskellige lønniveauer. Priserne i de eksterne vikarbureauer ligger ligeledes meget forskelligt, så der er ikke enkelte priser, der kan sammenlignes.


Forvaltningen har derfor valgt at tage udgangspunkt i priserne fra det vikarbureau, som vi har aftale med om at anvende som 1. prioritet. Vi må ikke offentliggøre priserne for de enkelte vagter, men kan oplyse om gennemsnitspriserne for en dagvagt og en aftenvagt for hverdage, weekender og helligdage.


Timeprisen for egne medarbejdere er fundet ved at tage udgangspunkt i lønstatistikken fra FOA for medarbejdere med 11 års erfaring for social- og sundhedhjælpere og 10 års erfaring for social- og sundhedsassistenter. Dertil er lagt den gennemsnitlige lokallønsberegning fra FOA-bladet d. 13. februar 2022, hvoraf det fremgår, at den gennemsnitlige lokalløn i Stevns Kommune er 1704,00 kr. pr. måned. For at kunne sammenligne er priserne for egne medarbejdere også omregnet til gennemsnittet for hverdage, weekender og helligdage.


Timeprisen for en intern flyver er fundet ved at anvende et estimeret tillæg for en intern flyver på kr. 3.000,00 om måneden.


For at kunne sammenligne med timeprisen fra et eksternt vikarbureau er i timeprisen for egne medarbejdere og interne flyvere medregnet fravær ved ferie 10%, fravær ved sygdom 10%, pension på 13%, feriepenge på 1,95% og fritvalgstillæg på 1,29%.


Kommune/Vikarbureau

Vagt

Pris SSH

Pris SSA

Stevns Kommune

Dagvagt

323,00

348,12


Aftenvagt

395,40

426,38

Vikarbureau

Dagvagt

378,69

396,00


Aftenvagt

432,74

433,67

Interne flyvere

Dagvagt

348,45

373,56


Aftenvagt

420,84

451,82


Priserne for egne medarbejdere er en gennemsnitsbetragtning. Det vil sige nogen medarbejdere får mere i løn - andre får mindre. Priserne for de eksterne vikarer er ligeledes højere, hvis vi bruger andre bureauer end det, som der er taget udgangspunkt i her. Og det gør vi ind imellem.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da prisen for interne flyvere som udgangspunkt vil være lavere end til eksterne vikarbureauer, vil etableringen af vikarkorpset bidage til at reducere den økonomiske belastning af det aktuelle høje sygefraværsniveau og rekrutteringsvanskeligheder.

Resume

Social og Sundhed orienteres om emner til drøftelse på dialogmødet med Område-MED Sundhed, som afholdes før udvalgets møde den 12. april 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Den 12. april 2023 afholdes dialogmøde mellem Social og Sundhed og Område-MED Sundhed. Forud for mødet har udvalget og Område-MED haft mulighed for at komme med input til emner, som de ønsker at drøfte på dialogmøde.


Følgende sag orienterer udvalget om de emner, som skal drøftes på dialogmødet den 12. april 2023.


Udvalget har på deres møde den 8. februar tilkendegivet at de ønsker at drøfte følgende emner på dialogmødet:

 • Index100
 • Rekruttering
 • Evaluering af besparelser i budget 2023


Område MED har på deres møde den 27. februar besluttet at de ikke har øvrige input til dialogmødet og at de ønkser at drøfte de punkter, som Social og Sundhed har lagt op til.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 • Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder i 2023
 • Referat fra Ældrerådsmøde d. 6. februar 2023
 • Overgangen fra børn til voksne på det specialiserede socialområde.

Resume

Underskriftsark

Beslutning

.