Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 6 marts 2023, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Afbud: Bodil Nielsen.
 
Karsten P. Smith deltog til kl. 12.00 og Lilly Meisner Pedersen deltog fra kl. 12.00.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ikke noget under dette punkt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ældrerådet gennemgik og drøftede punkterne i Social og Sundheds (SSU´s) dagsorden til den 8. marts, som er:

 • Temamøde på Rehabiliteringscentret/Stevnshøj, hvor 12 pladser bliver omdannet til demenspladser.
 • Overførsel af driftsbudgetter til 2023.
 • Indhold og ønsker til budget 2024
 • Status på KLK-rapporten.
 • Opfølgning på model for interne flyvere.
 • Emner til drøftelse med Område-MED.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager ikke denne gang. Ældrerådet opfordres derfor til at læse SSU´s dagsorden på kommunens hjemmeside. Eventuelle spørgsmål videresendes til centerchefen efter dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ældrerådet drøftede lokalplaner, som kan have relevans for rådets målgruppe.


Et af Ældrerådets fokusområder i 2023 er nye boformer til ældre. Ældrerådet vil derfor invitere centerchefen for Teknik & Miljø til en temadrøftelse - herunder også en status på Stevns Kommunes boligpolitik og hvidbogen, som beskriver bemærkninger og anbefalinger i forbindelse med høringsprocessen.


Formanden opfordrede ældrerådsmedlemmerne til at indsende spørgsmål forud for næste møde den 3. april.


Ældrerådet blev orienteret om etablering af handicapvenlige strande i Rødvig, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 6. februar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 6. februar 2023.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Referatet blev godkendt.


Ældrerådet mangler stadig en afklaring om varmekilde på Strøbyhjemmet. Ældrerådet vil sikre, at beboerne har stabil varmeforsyning og ikke bliver tilført dyrere varmeregninger. Derfor vil Ældrerådet planlægge en rundtur på Strøbyhjemmet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 6. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Formanden har udarbejdet et udkast til Ældrerådets årsberetning for 2022, som skal godkendes under denne sag - se bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender udkast til rådet årsberetning for 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ældrerådet godkendte årsberetning, som herefter sendes til orientering i kommunalbestyrelsen til april og offentliggørelse på Stevns Kommunes hjemmeside. Ældrerådet sender også årsberetningen til pressen.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal godkende formandens udkast til rådets årsberetning for 2022, som forud for dette møde er blevet sendt til medlemmerne via mail. Årsberetningen er vedhæftet som bilag.


Efter godkendelsen på dette møde sendes årsberetningen til orientering i kommunalbestyrelsen og efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside jf. § 3, stk. 8 i Ældrerådets vedtægter - se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, hvilke medlemmer der deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 3. maj og/eller ældrepolitiske konference den 4. maj 2023. Under denne sag skal Ældrerådet også drøfte prioritering af diæter ved deltagelse i arrangementer i Danske Ældreråds-regi.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter hvem der deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 3. maj og/eller ældrepolitiske konference den 4. maj 2023 og
 2. drøfter prioritering af diæter ved deltagelse i Danske Ældreråds arrangementer.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ældrerådet planlagde deltagelse og kørsel til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference den 3. og 4. maj.


Ældrerådet drøftede diæter til arrangementer i Danske Ældreråd og andre arrangementer med fuld forplejning. Rådet har tidligere drøftet sagen, og formanden har efter mødet sendt en mail med beslutningen til ældrerådsmedlemmerne.


Ældrerådet kan ikke træffe en kollektiv beslutning om at frasige sig diæter. Det blev derfor besluttet, at det enkelte medlem giver rådets sekretær besked, hvis man ønsker diæt for deltagelse i arrangementer med fuld forplejning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Danske Ældreråd indkalder til repræsentantskabsmøde onsdag den 3. maj og efterfølgende ældrepolitisk konference torsdag den 4. maj på Nyborg Strand. Ældrerådet skal beslutte, hvem der deltager og om det enkelte medlem deltager en eller begge dage.


Jf. bilag til Ældrerådets forretningsorden er der mulighed for, at Ældrerådet kan få diæter for deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder/konferencer og temadage - se bilag. Ældrerådet skal under denne sag drøfte, hvordan rådet skal prioritere udbetaling af diæter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne, og hvornår/i hvilken rækkefølge gæster skal inviteres til temadrøftelser.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne, og hvornår/i hvilken rækkefølge gæster skal inviteres til temadrøftelser.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.


Ældrerådet drøftede fokusområderne "forebyggelse så flere ældre får et godt liv – forbyggende hjemmebesøg" og "nye boformer til ældre".


Fokusområderne overlapper hinanden, hvis man ser det i forhold til ensomhed og forebyggelse. Ældrerådet besluttede derfor at tage både sundhedspolitik og boligpolitik op på næste møde. Det blev også besluttet, at:

 • centerchefen for Teknik & Miljø inviteres til en temadrøftelse den 3. april - se også punkt 162.
 • demenskoordinatoren inviteres til en temadrøftelse den 8. maj.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 6. februar besluttede Ældrerådet at fokusområderne i 2023 skal være:

 • forebyggelse så flere ældre får et godt liv – ensomhed m.v.
 • nye boformer til ældre – opfølgning/status af Stevns Kommunes Boligpolitik.


Ældrerådet besluttede også, at rådet i 2023 ønsker at inviterer følgende gæster:

 • Line Henriksen – demenskoordinator – fremtidige demensboliger, digitalisering m.v.
 • Flemming Petersen – udvalgsformand for Plan, Miljø & Teknik – nye boformer/muligheder.
 • Beredskabschef – brandtilsyn på plejecentrene.
 • Lena Bjerrum Bach – Frivillighedscenteret i Hårlev.


Ældrerådet skal under denne sag beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne, og hvornår/i hvilken rækkefølge gæster skal inviteres til temadrøftelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Karsten P. Smith.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældreråd – næste møde den 21. marts.
 • Plushøj – herunder:
  • møde med Stevns Ældreboligselskab den 6. marts om nyt beboerhus. Mødet til september bliver fremskyndet, så processen kan fortsætte.
  • Leder tilbage på nedsat tid.
  • Støtteforening står for drift af orangeri.
 • Stevnshøj – møde vedrørende ommærkning af pladser fra somatisk til demenspladser.·
 • Egehaven – næste møde til april.
 • Nyt plejecenter i Store Heddinge - arbejdsgruppen er blevet indkaldt til nyt møde.
 • Trafiksikkerhedsråd – næste møde afholdes i maj. Alle blev opfordret til at komme med input.
 • Stevns Ældreboligselskab – bestyrelsesmøde i februar blev aflyst. Se også under Plushøj.
 • Pressen – input til næste annonce.
 • Ældrerådets brochure – status på omdeling og link til kommunens hjemmesiden.
 • Møde vedrørende kommunens Madservice – opfølgning.
 • Henvendelse med tilbud om besøg/arrangement om familierådgivning og testamente. Ældrerådet kunne godt være interesseret. Formanden følger op.


Ældrerådet planlagde deltagelse i

 • Danske Ældreråds temadag om kommunikation, presse og tilsyn den 8. marts.
 • Regionsældrerådets temamøde om kommunernes fremtidige ældrepolitik den 21. marts.
 • Formand og næstformandsmøde den 28. marts.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedrørende § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech, Anna K. M. Hansen og Søren Hall Jensen).
 • Arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Aktivitetsudvalg (Anna K. M. Hansen, Søren Hall Jensen og Bodil Nielsen).


Formanden ønsker også en drøftelse/opfølgning af:

 • møde vedrørende kommunens madservice den 4. januar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Karsten P. Smith.


Et opdateret budget blev omdelt på mødet.


Ældrerådet afleverer hvert år et budgetønske til rådets eget budget. Hvis budgetønsket skal indgå i budgetprocessen for budget 2024, skal det sendes til forvaltningen senest medio april.


Udvalget for Social & Sundhed (SSU) afholder det årlige dialogmøde om budget 2024 den 7. juni.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådets møder og arbejde finansieres af rådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Bodil Nielsen og Karsten P. Smith.


Ældrerådet har tidligere efterlyst tilbagemeldinger på rådets høringssvar. På sidste ældrerådsmøde fik Ældrerådet tilbagemeldinger via de politiske referater, hvilket er ok. Dog efterlyser Ældrerådet stadig tilbagemeldinger, når rådet indsender egne budgetønsker til budgetprocessen.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.