Dagsordener og referater

Senest opdateret 15-08-2022

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 4 maj 2022
MødestedMødelokale 8
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 4. maj 2022.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med afsæt i Musikskolens udviklingsplan forelægges ny takstmodel til udvalgets godkendelse.

Ved godkendelse vil den nye takstmodel træde i kraft ved næste sæsonopstart, dvs. august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. den nye takstmodel godkendes og med ikrafttrædelse august 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af budget 2020-2024 blev ligeledes godkendt igangsættelsen af udviklingsprojektet "Musikskolen 2.0".


Udviklingsprojektet bygger bl.a. på følgende indsatser:

 • Udvikling af musikskolen til en samlet kunst/kulturskole for alle på Stevns
 • Optimering af musikskolens lokaler, så de kan være motor for et samlende socialt kunst/kulturmiljø med primær fokus på de unge
 • Modernisering og retænkning af musikskoledelens tilbud ved bl.a. at omdefinere musikskolens tilbud, herunder indføre nye takstmodel.


Udviklingsprojekterne er på hvert sit stadie i fuld gang og vil de kommende måneder bliver forelagt og drøftet nærmere med udvalget. Til dette udvalgsmøde fremlægges godkendelsen af ny takstmodel, og til mødet i juni vil udvalget få forelagt ide vedr. optimering af Musikskolens lokaler.


Eksisterende takst model vs. ny takstmodel

I den eksisterende model betales der for hvert fag eleven tilmeldes. Der gives 25% søskende- og flerfagsrabat. Rabatten gives på det billigste fag.

Ved udmeldelse hæftes for betaling løbende måned og efterfølgende måned.

Elever skal gentilmeldes ved sæsonskift.


I den nye takstmodel køber eleven en fagpakke, som giver adgang til flere fag og dermed øget brug af musikskolen. Der gives 25% søskenderabat. Rabatten gives på den billigste pakke.

Ved udmeldelse hæftes for betaling for løbende måned.

Eleven skal ikke gentilmeldes, men abonnementet løber frem til eleven udmeldes.


Eksisterende model

Aktivitet

Pris pr. sæson

Rytmik i 1. og 2. klasse

1.540

Byg et Band

1.000

iJam (musik på ipad)

1.000

Musikklubben

Gratis

Hold instrument / sang

2.000

Solo 25 instrument / sang

3.400

Sole 50 instrument / sang

6.800

Sammenspil

Gratis

Instrumentleje

740Ny takstmodelPakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Instrumentleje

Aktiviteter

indeholdt i

pakkerne

 • Rytmik (0. og 1. klasse)
 • Bandklub (overbygning på rytmik 2. og 3. kl.)
 • Kor
 • Instrument/sang
 • Instrumentleje
 • Sammenspil
 • Rytmik
 • Byg et band
 • iJam
 • Musikklubben


 • Musikklubben
 • iJam
 • Byg et band
 • Instrumentleje

Pris pr. sæson

750

3.490

990

750


Eksempler:

Pakke 1 – for brugere, som vælger pakke 1, bliver det billigere at bruge musikskolen end det har været før. Prisen er bevidst sat lavt, for at så mange børn som muligt har mulighed for at prøve et musikalsk fællesskab af.
Igennem de sidste par år har musikskolen kørt forsøg med det nye fag bandklub på forskellige skoler i kommunen. I forsøgsperioden har tilbuddet været gratis, men erfaringer har vist at en mindre betaling sikrer et større commitment fra forældre og elever.


Pakke 2 – de brugere, som vælger pakke 2, er typisk dem, der har gået til instrument- eller sangundervisning efter den gamle model. Den faktiske pris bliver en lille anelse højere, men indholdet er meget større, da pakken giver fri adgang til alle musikskolens tilbud.


Pakke 3 – Brugere, som vælger pakke 3, kommer stort set til at betale det samme som tidligere, dog bliver indholdet større. Undtagelsen er de elever som kun vælger musikklubben, som før var gratis. Det skal dog siges, at musikklubben har fungeret, som en indgang til musikskolens tilbud og de fleste har efter kort tid i musikklubben, tilmeldt sig betalingsfag i musikskolen.
Der er pt. 5 elever som kun benytter musikklubben, som gratis tilbud (35 elever i alt).


Musikskolen har ca. 250 fast tilmeldte elever, som modtager undervisning hver uge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Den ændrede takst-/betalingsmodel holdes indenfor eksisterende budgetramme.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme skal godkende årsrapport 2021 for Østsjællands Museum.

Årsrapporten indeholder revideret regnskab for 2021, revisors påtegning samt ledelsesens beretning. Årsrapporten er godkendt af museets bestyrelsen den 14. marts 2022.


Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder årligt et driftstilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Årsberetning 2021 fra Østsjællands Museum godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Resultatopgørelsen viser et driftsoverskud på 1.506.787 kr. Egenkapitalen udgør herefter 7.652.914 kr. pr. ultimo 2022. Dette er 1.121.213 kr. mindre end ultimo 2021, hvilket skyldes, at overskudet foreslås anvendt til henlæggelser.


Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Ledelsen beretter, at årets resultat endnu en gang er blevet påvirket af covid-19 pandemien. Igen har mange danskere foretrukket at holde ferie i Danmark grundet pandemien, og det er således lykkedes Østsjælland Museum at gennemfører de fleste af de planer de havde planlagt for året. Besøgstallet i 2021 var 4 % under tallet for 2020. Det skyldes specielt nedlukning i vinterferien og påskeferien. Resulatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så Udsatterådes medlemmer kun skal godkendes af kommunalbestyrelsen i begyndelsen af en ny funktionsperiode. Udsatterådet har på møde den 7. april 2022 drøftet vedtægterne. Forvaltningen anbefaler efterfølgende, at ændring af medlemmer i løbet af funktionsperioden skal til godkendelse i fagudvalgene. Reviderede vedtægter fremlægges med denne sag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til Udsatterådets reviderede vedtægter godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 67:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udsatterådets funktion blev i 2021 evalueret af både forvaltningen, Udsatterådet og kommunalbestyrelsen. I den forbindelse vedtog kommunalbestyrelsen i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år. Mens udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperiode udelukkende skal behandles i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. november 2021 er vedlagt som bilag.


Udsatterådet har på deres første møde i den nye funktionsperiode drøftet kommunalbestyrelsens beslutning samt deres behov for yderligere vedtægtsændringer. Udsatterådet har ikke ønsker til yderligere ændringer af rådets vedtægter, men ønsker at processen med at få nye medlemmer ind i rådet gøres mere smidig. Derfor er Udsatterådets forslag, at udskiftning af medlemmer i løbet af funktionsperioden kun skal til orientering i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Dvs. beslutningskompetencen udenfor ny funktionsperiode kommer til at ligge i Udsatterådet. Referat af Udsatterådets møde den 7. april 2022 er vedlagt som bilag.


På baggrund af kommunalbestyrelsens behandling af sagen i november 2021, anbefaler forvaltningen imidlertid, at nye medlemmer i løbet af Udsatterådets funktionsperiode fortsat skal godkendes på politisk niveau.


Forvaltningens forslag til reviderede vedtægter er derfor, at kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år, og at udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperioden er en beslutningssag i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Såvel de gældende som de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.


På den baggrund fremlægges reviderede vedtægter for Udsatterådet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.


De øvrige anbefalinger fra evalueringen i 2021 vil der løbende blive fulgt op på og arbejdet videre med i Udsatterådet i 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og tilhørende handleplankatalog udløber med udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen præsenteres for den foreløbige evaluering af Sundhedspolitikkens handleplan 2019-2022, samt for forvaltningens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med Sundhedspolitik og handleplan 2023-2026 samt for budget for handleplanens indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Sundhedspolitik 2019-2022 videreføres uændret for perioden 2023-2026
 2. Det besluttes, hvilke indsatser der skal indgå i det reviderede handleplanskatalog 2023-2026, jf. også forslag i sagsfremstillingen
 3. Forslag, der kræver finansiering, indgår i budgetprocessen for 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring 3.maj 2022, pkt. 54:Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler forslagene i sagsfremstillingen.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. maj 2022, pkt. 94:

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Drøftet.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 68:

Ad 1.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen på trods af, at hovedtrækkene i sundhedspolitikken kan støttes. Dette skyldes, at den røgfri arbejdstid indeholder en regel om, at der ikke kan ryges i arbejdstiden i eget hjem i forbindelse med hjemmearbejde.

Ad 2.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler forslagene.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

 Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Det betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende sundhedspolitik skal fortsætte, eller om der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitiks fokusområder er fortsat lige så aktuelle, som de var for 4 år siden. Det kræver lang tid at ændre på den generelle sundhedsstatus i en kommune, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sundhedspolitik fortsætter uændret, dog med et revideret handleplanskatalog. Jf. nedenstående har forvaltningen udarbejdet en status på effekten af de indsatser, som er beskrevet i det nuværende handleplanskatalog med en vurdering af, hvilke indsatser der er implementeret, hvilke der med fordel kan arbejdes videre med, og hvilke nye indsatser der med fordel kan sættes i værk for at forbedre den samlede sundhedsstatus i Stevns Kommune.


Sundhedsprofilen 2021

For fjerde gang er undersøgelsen 'Hvordan har du det' gennemført i Danmark og d. 10. marts 2022 blev undersøgelsens resultater offentligtgjort.

Svarprocenten i Stevns Kommune lå i undersøgelsen på 56 % og giver derfor et godt billede af, hvordan borgerne på Stevns har det.


Resultaterne viser, at det på nogen punkter går bedre og på andre, at der stadig er meget at arbejde med. Undersøgelsen viser, at færre borgere på Stevns ryger end for 4 år siden, men vi ligger stadig højere end landsgennemsnittet og er stadig langt fra ambitionerne om en Røgfri Fremtid (< 5 % af voksne borgere ryger og ingen børn og unge ryger). Unges alkoholforbrug og forbrugsmønster er faldende, men unges alkoholforbrug i Danmark er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande. Flere borgere mistrives og er ensomme sammenlignet med tidligere år. Særligt de unge, og det gælder både mænd og kvinder og sidst men ikke mindst er flere borgere overvægtige, og flere lever ikke op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet. Der er derfor fortsat behov for forebyggende indsatser i Stevns Kommune på disse områder.


"Sundhedsprofilen 2021 for hele Region Sjælland" samt "Sundhedsprofilen 2021 tal for Stevns Kommune" er vedlagt som bilag. Begge findes desuden på Region Sjællands hjemmeside under følgende link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx.


Foreløbig evaluering af Sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitikken 2019-2022 har nedenstående 6 pejlemærker, som blev omsat til et handleplankatalog med 14 indsatser i alt.


Status på implementeringen af de 14 indsatser:

4 indsatser ikke blevet igangsat som planlagt på grund af Corona og 2 har det ikke været muligt at igangsætte med de eksisterende personaleressourcer. En indsats er blevet konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Øvrige indsatser følger planen, som beskrevet kort nedenfor.


Pejlemærke 1 - Fælles ansvar - fælles indsatser

Den tværgående styregruppe har været medvirkende til at sikre fremdrift af implementeringen af de 14 indsatser. 10 ud af 14 indsatser er blevet implementeret tværgående, det vil sige at mere end ét center har været involveret i implementeringen. Den tværgående implementering af indsatserne har styrket fagligheden, skabt et fælles ansvar for opgaven og været med til at skabe bedre tilbud til borgerne.


Pejlemærke 2 - Børn

Der er 1 indsats under pejlemærke 2 i Sundhedspolitikken: Sundhedspædagogik i skolen. Indsatsen er ikke igangsat, da det ikke var realiserbart med de eksisterende personaleressourcer. Udover indsatsen i Sundhedspolitikken arbejdes der endvidere med en tidlig og forebyggende indsats målrettet børn og unge i regi af den sammenhængende Børne og Unge politik.


Pejlemærke 3 - Tobak

Der er 7 indsatser under pejlemærke 3 i Sundhedspolitikken: Partner i røgfri fremtid - herunder Styrkelse af rygestopkurser og Røgfrit idrætsliv, Røgfri arbejdstid, Røgfri skoletid, Rollemodeller og VBA (Very Brief Advice) - rekruttering til rygestop.

Der er arbejdet med følgende: Stevns Kommune er blevet partner i Røgfri Fremtid, hvor målet er at < 5 % af voksne borgere ryger og at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er indført røgfri arbejdstid pr. 1. april 2020 i Stevns Kommune og der er indført Røgfri skoletid. Der arbejdes med at styrke rekruttering til rygestop via VBA-metoden, så flere får tilbudt rygestopkurser. Indsatsen Rollemodeller er konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI, hvor der arbejdes med at etablere røgfri fritidsmiljøer i samarbejde med foreningslivet.


Pejlemærke 4 - Alkohol

Der er 1 indsats under pejlemærke 4 i Sundhedspolitikken: VBA som systematisk opsporing af alkoholmisbrug.

Der er arbejdet med følgende: Indsatsen er igangsat, så flere borgere får information om tilbud om alkoholbehandling.


Pejlemærke 5 - Mental sundhed

Der er 2 indsatser under pejlemærke 5 i Sundhedspolitikken: Formidling af tilbud, og Tilbud til unge og voksne med dårlig mental trivsel.

Der er arbejdet med følgende: Der er igangsat en proces med at afdække, hvordan Stevns Kommune kan styrke formidling af tilbud internt, så flere medarbejdere kender til og kan informere og henvise borgere til tilbud. Der er etableret et tilbud til unge og til voksne, der hjælper til at håndtere angst og depression ("Lær at tackle" on-line kursus).


Pejlemærke 6 - Fysisk aktivitet

Der er 5 indsatser under pejlemærke 6 i Sundhedspolitikken: Aktiv bevægelseskultur, Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner, Tiltag der motiverer til bevægelse, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet og Let adgang til udearealer der indbyder til fysisk aktivitet.

Der er arbejdet med følgende: Der er opsat 2 børnetrampoliner 2 steder i kommunen, der skal motivere til bevægelse. Der er etableret samarbejde mellem Fritid, Sundhed og Stevns Frivillighedscenter med henblik på styrke fællesskabsdannende aktivteter på tværs. Der er ikke etableret legepatruljer på skolerne, da det ikke har været muligt med de eksisterende personaleressourcer. 'Fysiske rammer..' og 'Let adgang..' er indtænkt i Boligpolitikken fra 2020 og varetages fremadrettet i regi af boligpolitikkens indsatser.


Styregruppens og forvaltningens anbefalinger for handleplan 2023-2026

Styregruppen for implementering af sundhedspolitikken anbefaler, at Sundhedspolitikken for 2019-2022 videreføres uændret, men at der udarbejdes et nyt handleplankatalog for perioden 2023-2026. De målsætninger der er opsat i Sundhedspolitikkens pejlemærker er ikke nået i perioden 2019-2022 og er derfor stadig relevante at arbejde videre med.


Styregruppen anbefaler følgende:


Indsatser der, er implementeret og overgår til drift eller bliver håndteret i regi af anden politik, udgår at handleplankatalog 2023-2026

Indsatserne 3.1 Røgfri Arbejdstid og 3.3 Røgfri skoletid, 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, 6.4 Fysisk rammer der indbyder til fysisk aktivitet og 6.5 Let adgang til udearealer.


Det foreslås at følgende indsatser føres videre i handleplankataloget 2023-2026

2.1 Sundhedspædagogik i skolen. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 134 timer fra sundhedsplejen, svarende til 33.969 kr. årligt. (Plus 10 % overhead i 2023 til etablering af stilling fx pc/ telefon mm)

3.4 Partner i røgfri fremtid

3.4B Styrkelse af rygestopkurser

3.4A Røgfri idrætsliv forsættes i 2023, som, opfølgning af projekt i 2022

3.5 VBA (meget kort rådgivning), som systematisk metode til rekruttering til rygestop

4.1 VBA (meget kost rådgivning), som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

5.1 Formidling af tilbud

5.2 Håndtering af Angst og depression. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 76.000 kr. årligt til "Lær at tackle" on-line kurset.

6.1 Aktiv bevægelseskultur på vores skoler og SFO´er. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 83.000 kr. i 2023 + 2024.


Det foreslås at oprette følgende nye indsatser i handleplankataloget 2023-2026

 • Stevns Kommune bliver medlem af Sund By Netværket. Det koster 31.031 kr. årligt at være medlem af Sund By netværket.
 • Telefonisk Rygestop/snusstop for børn via Stoplinjen. Et forløb koster 800 kr., svarende til 8000 kr. årligt.
 • Implementering af røgfri matrikler, legepladser mm. Der planlægges med opsætning af skilte, der opfordrer til, at der ikke ryges. 20.000 kr. i 2 år, i l alt 40.000 kr.
 • Årlig handleplan i perioden 2023-2026 hvor ABC for mental sundhed, anvendes som metode og ramme for arbejdet med at styrke mental trivsel
 • Revidering af alkoholpjecer og opfølgning på eksisterende indsatser


Der er 97.375 kr. i overskud fra Røgfri arbejdstid, som er overført fra 2021, som kan indgå i finansieringen af noget af ovenstående i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledte økonomiske konsekvenser af sundhedspolitikken optages til prioritering i budgetforslag 2023.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2022 på møderne i maj, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022
 2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og vil indgå i i sagen til Økonomiudvalget


Beslutning

1. Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme


Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Turisme og Kultur.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er eksklusiv budgetoverførsler fra 2021, da overførslerne først er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt på følgende:


• Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 159.425 kr.

• Mindreforbrug på øvrig drift på 4 mio. kr.

• Mer/mindreforbrug som følge af corona på 0 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 159.425 kr. til 2023.


Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter, hvilket også afspejles i det lave beløb der vedrører rammeaftaler og lønsumsstyring.


Budgetopfølgningen for udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime viser et merforbrug vedrørende kontante ydelser på 1,7 mio. kr. Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende revalidering m.m. Til gengæld forventes mindreforbrug på 323.253 kr. vedrørende flygtninger. Mindreforbrug vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger på 1,6 mio. kr. og mindreforbrug vedrørende førtidspension og seniorpension på 6,3 mio. kr.


Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som skyldes forsinkelse på de tre projekter:


Tiltag langs Stevns Klint (1,5 mio. kr.)

Medborgerhus i Store Hedding (0,5 mio. kr)

Kultur- og børnehus i Hårlev Bibliotekerne (400.000 kr.)


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 2,4 mio. kr. til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også i tilfælde af mer-/mindreudgifter som følge af corona.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2022 på 4,1 mio. kr. vedrørende drift og 2,4 mio. kr. vedrørende anlæg.


Der forventes overført 159.425 kr. til 2023 vedrørende drift og 2,4 mio. kr. vedrørende anlæg.


Resume

Sag genoptaget.

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Ansøgning fra Scandinavian Cello School tages op til genbehandling efter forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger til belysning af sagen.


Scandinavian Cello School er inviteret ind til mødet og deltager ved punktets fremlæggelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det besluttes om der skal ydes tilskud til Scandinavian Cello School, og hvis ja med hvilket beløb.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. marts 2022, pkt. 38:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


A og B ønsker, at yde tilskud på 75.000 kr, mens C og N var imod.


A og B ønsker sagen i kommunalbestyrelsen.


Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 31. marts 2022, pkt. 107:

Ø stiller forslag om, at kommunalbestyrelsen beslutter at tildele Scandinavian Cello School 75.000 kr., som
øremærkes musikerhonorarer efter nærmere retningslinjer, som besluttes i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

2 medlemmer (N (Mogens Haugaard Nielsen) + Ø) stemmer for forslaget.

17 medlemmer (A+B+C+F+N
(Jørgen Larsen) +V+Martin Henriksen (løsgænger)) stemmer imod.

V stiller forslag om, at sagen behandles igen i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget.

Beslutning

Et flertal i Udvalget (A, B og V) beslutter, at der skal ydes tilskud til Scandinavian Cello School på op til 75.000 kr under forudsætning af, at kommunen modtager en konkret

aktivitetsplan, regnskab for hver aktivitet, som skal foregå på Stevns, og der ydes ikke tilskud til transport.

(N) og (C) stemte imod.


(N) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.


Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Beskrivelse af sagen

Scandinavian Cello Schools har med afsæt i udvalgets beslutning fra mødet den 9. februar 2022 fremsendt supplerende oplysninger i forhold til ansøgningens indhold og medfølgende aktitiviteter. Jvf. vedlagte bilag.


Tidligere sagsfremstilling fra udvalgets møde i februar:

Scandinavian Cello School ansøger udvalget om tilskud på op til 150.000 kr. gennem Kulturpuljen til en ny versionering af Landsbykoncerter. Landsbykoncerter er en lille del af "Stevns elsker klassisk musik", som er udviklingen af et nyt koncept, hvor Stevnsborgere, gæster og kulturliv mødes om musik i verdensklasse, der styrker, støtter og udvikler lokale faciliteter.
Det er delprojektets formål at bygge videre på erfaringerne med Landsbykoncerterne og andre koncertformater, hvor klassisk musik er nået ud til nye målgrupper i Stevns Kommune, der ikke normalt har stiftet bekendtskab med klassisk musik - i dette tilfælde etableringen af Social Concerts on Stevns. Helt konkret vil følgende afprøves i formatet:

 • Unge talenter og etablerede musikere skal udnytte deres potentiale til at nå ud til mange og spille overraskende og utraditionelle steder (fx en lade, middelalderslottet, telte på havnen, børnehaver, det lokale folklore-museum, rytterskolen, forsamlingshuset, kalkbruddet osv. osv.).
 • Arrangementerne bliver afholdt i samarbejde med de lokale frivillige, og billetter kan enten være gratis eller også kan indtægter fra billetsalg, mad serveret af lokale aktører, loppemarkedssalg eller lignende gå til støtte for de lokale foreningers og virksomheder.
 • Folk får kulturelle oplevelser, der ellers ikke udbydes i landdistrikter som Stevns og de får større fællesskab omkring og opmærksomhed på de eksisterende foreninger og tilbud i området.


"Stevns elsker klassisk musik" har en samlet projektramme på 1.631.655 kr. I dette tilfælde vil et evt. tilkskud alene gå til den del af det samlede projekt, hvor der søsættes landsbykoncerter rundt omkring i Stevns Kommune.(Modtog for 2021, 32.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuel bevilling kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2022.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


emnerne drøftes/tages til efterretning.


Beslutning

Drøftet/taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/'
 2. Status for ukrainske flygtninge
 3. Turisme – Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatstik – Bilag vedlagt


Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 4. maj 2022.

Beslutning

.