Du er her

Stevns Klint - fredningsprocessen

 • Stevns Klint og kystlinjen

  Stevns Klint - klinteprofilen.

Her kan du få indblik i den foreløbige planlægningsproces omkring fredning af Stevns Klint.

12. oktober 2020

Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen. Høringsfristen udløber den 6. november.

12. og 13. maj 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer på besigtigelse søndag den 12. og mandag d. 13. maj. Umiddelbart efter besigtigelsen afholdes der et offentligt møde kl. 14.20.15.35 på Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.

2. juni 2017

Klagefristen udløber. Herefter overgår sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har som udgangspunkt 2 år til at behandle sagen.

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.
Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

17. januar 2017

Lodsejernes erstatningskrav skal være fredningsnævnet i hænde.

18. december 2016

Fredningsnævnet påtænker at frede Stevns Klint. Se den påtænkte afgørelse (pdf).

Efterår 2016

Fredningsnævnet tager på besigtigelse hos lodsejerne.

9. maj 2016

Frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til fredningsnævnet for Østsjælland om fredning af Stevns Klint.

21. april 2016

Fredningsnævnet afholder offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.

12. januar 2016 

Det endelige fredningsforslag (33 mb) (pdf) blev sendt af sted til Fredningsnævnet.

7. januar 2016

Det samlede fredningsforslag blev godkendt i de to fagudvalg primo januar, og den 7. januar godkendte kommunalbestyrelsen fredningsforslaget endeligt.

1. december 2015

Fredningsforslaget er til orientering hos foreninger, interesseorganisationer og myndigheder. Hvis du repræsenterer en forening, som ikke er på listen (pdf), kan du skrive til stevnsklint@stevns.dk for at få forslaget.

26. november 2015

Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte udkast til fredningsforslag og budget. Budgettet blev den 27. november sendt i høring i Naturstyrelsen.

3. september 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre mod en fredning af Stevns Klint.

August – september 2015

Inddragelse af lodsejere.

1. juli 2015

Opstart af fredningsforslags udarbejdelse.

30. april – 1. juli 2015

Fredningssag sat i bero.

Februar – april 2015

Indledende arbejde med fredningssag.

14. januar 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.

Værd at vide om fredningsprocessen

Fold alle ud
 • Hvorfor frede ved Stevns Klint?

  Når Stevns Kommune gerne vil frede Stevns Klint, er det fordi, vi gerne vil:

  • ​sikre og bevare områdets geologiske værdier af enestående, universel betydning.
  • bevare og fremme områdets karakteristiske natur- typer for at skabe et artsrigt plante- og dyreliv herunder særligt de naturtyper og arter, som er knyttet til naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev.
  • sikre områdets helt særegne kulturhistoriske værdier som er knyttet til klinten.
  • sikre og understøtte relevante formidlings- og forskningsmæssige tiltag med udgangspunkt i de unikke, stedlige værdier og samspillet mellem dem.
  • sikre offentligheden god tilgængelighed til den geologiske verdensarv samt til den særlige kulturarv og natur via et sammenhængende, kystnært stiforløb.
  • sikre og forbedre de rekreative værdier - herunder oplevelser, der er knyttet til klinten, naturen samt udsigten over havet og verdensarven.
  • sikre en generel bæredygtighed og bred forankring i udforskningen, forvaltningen, publikumsadgangen og formidlingen af områdets natur- og kulturværdier.
  • medvirke til at sikre, at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus.
 • Hvad er en fredning?

  En fredning er en måde at beskytte vores natur og kultur på samt sikre adgangen til den.

  Du kan læse mere om fredninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

 • Hvor meget af min jord bliver fredet?

  Hvor stort bliver det fredede areal i alt?

  Stevns kommunen og Naturstyrelsen ejer ca. 40 hektar. De privatejede arealer udgør ca. 42 hektar. Det er inkl. de ekstra-arealer ud over bræmmen, som enkelte lodsejere har ønsket at få fredet med. Ud af de 42 hektar er ca. 4 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller er fredskov. Der bliver derfor samlet set tale om ca. 38 hektar kompensationsberettiget jord (landbrugsjord).

  De ca. 128 hektar, som den samlede fredning omfatter, er inkl. strandarealet, som hører med til verdensarven.

  Kan fredningsnævnet frede et større område end det forslåede?

  Fredningsnævnet forholder sig til fredningsforslaget og inddrager ikke selv et større areal i fredningen.

 • Hvordan rejses en fredningssag og får jeg kompensation?

  Man rejser en fredningssag ved at indsende et fredningsforslag til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet er en uafhængig fredningsdomstol, som behandler fredningssager.

  Når fredningsforslaget er indsendt til Fredningsnævnet offentliggør Nævnet, at forslaget er rejst og sender forslaget ud til alle berørte lodsejere.

  Fredningsnævnet vil indbyde til et offentligt møde, og vil også besigtige det område, som foreslås fredet.

  Herefter træffer Fredningsnævnet en afgørelse i sagen og fastsætter kompensationens størrelse.

  Kompensation

  kompensationens størrelse er anslået til at være 100.000 kr. pr. ha. Beløbets størrelse for stiforløb er på ca. 15 kr. pr. løbende meter for eksisterende sti og 60 kr. pr. løbende meter for nyetableret sti. Kompensationen er skattefri.

  Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om erstatningssummens størrelse på baggrund af tidligere afgørelser i lignende sager. Der er ikke tale om salg af jorden, men en kompensation for ikke at kunne drive den konventionelt med sprøjtning og gødskning af afgrøder.

 • Hvad betyder det for mig som lodsejer?

  Hvis Stevns Klint Trampesti bliver fredet betyder det, at du:

  • Fortsat er ejer af og kan bruge din jord i henhold til fredningsbestemmelserne. For kalkoverdrev vil det typisk betyde, at du kan bruge jorden til afgræsning, høslet eller lignende.
  • Modtager fuld kompensation i følge gældende praksis. 
 • Er en fredning det samme som en ekspropriation?

  Nej!

  I tilfælde af en fredning ejer du fortsat selv din jord og kan bruge den i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.

 • Hvordan bliver jeg hørt?

  Torsdag den 8. september afholder vi et lukket møde for alle berørte lodsejere. Derudover kan du som lodsejer aftale et møde med kommunens trampestimedarbejder i løbet af september måned.

  På mødet den 8. september og ved et evt. personligt møde, får du mulighed for at fremlægge dine synspunkter om området og stien. Hvad fungerer og hvad fungerer ikke? Måske har du forslag til at løse specielle udfordringer ved lige præcis din grund, har andre ideer, særlige ønsker eller noget helt fjerde.

 • Hvordan klager jeg?

  Når sagen til sin tid er afgjort af Fredningsnævnet, har du mulighed for at klage over nævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 • Må jeg som landmand drive min jord på samme måde fremover?

  Ja, det må du udenfor fredningsområdet. Her har fredningen ingen indflydelse på driften. Indtil fredningen er gennemført, må du drive al din jord, som du plejer.

 • Får fredningen nogen indvirkning på de omkringliggende husdyrbrug?

  Det korte svar på spørgsmålet er nej.

  Der er 6 husdyrbrug i området, og landbrugsrådgivningen Gefion vurderer: Generelt kan det konkluderes, at der enten er andre begrænsninger end selve 25-meters bræmmen (for to af områdets ejendomme med dyrehold) eller, at 25 meters bræmmen ikke udgør et umiddelbart problem i forhold til fremtidsmuligheder for relativt store udvidelser (for de resterende fire ejendomme).

  Med relativt store dyrehold menes udvidelser på flere hundrede procent i forhold til nuværende.

 • Hvad vil det koste at pleje et kalkoverdrev?

  Der er tidligere lavet budgetoverslag og i den forbindelse hentet overslagspriser ind på bl.a. pleje af et overdrev. Et overdrev skal slås en gang om året for ikke at springe i skov, hvis der ikke er dyr, som kan afgræsse arealet.

  En årlig slåning vil koste i cirka 100.000 kr., hvis lodsejerne ikke selv vil pleje deres areal med høslåning eller afgræsning med husdyr. Stien skal derudover slås tre gange om året i stedet for fire gange om året som nu.

 • Hvorfor er Naturstyrelsen ikke med til at rejse fredningssagen?

  Naturstyrelsen kan vælge at sige 'ja tak' eller 'nej tak' ved en forespørgsel om at være medrejser i en fredningssag. Efter nøjere overvejelse valgte Naturstyrelsen i juni måned at sige 'nej tak'.

 • Må kommunen bygge besøgscentret i Boesdal, før fredningssagen er afgjort?

  Ja, det er der taget højde for i fredningsbestemmelserne.

 • Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål?

  Trampestien har fået sin egen mailadresse. Brug den hvis du har spørgsmål eller kommentarer: stevnsklint@stevns.dk.

 • Hvad er Miljø- og Fødevareklagenævnet?

  Nævnet er en uafhængig, domstolslignende klageinstans indenfor natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af bl.a. Fødevare-, Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunerne.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet

 • Hvorfor skal Miljø- og Fødevareklagenævnet på besigtigelse?

  Nævnet bliver inddraget i fredningssager, hvis den samlede erstatningssum er højere end 500.000 kr. eller hvis sagen påklages. I dette tilfælde gør begge dele sig gældende.

 • Hvad sker der, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har afsagt dom?

  Når Miljø- og Fødevareklagenævnet har afsagt dom, er sagen endegyldig. Eventuelle klager over erstatningsudmåling rettes til Taksationskommissionen.

Sidst opdateret

13.10.2020