Valg til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune

Date: 06. august 2021
I henhold til Kommunal- og Regionalvalglovens § 22 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 16. november 2021 kl. 8.00 – 20.00 afholdes valg til Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Der skal vælges 19 medlemmer til Kommunalbestyrelsen.

1. Valgret

Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen (eller regionen til regionsrådsvalg) og som herudover enten
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • har boet fast i riget i de sidste 4 år før valgdagen

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

2. Valgbar

Enhver, der har valgret til kommunale og regionale valg, er som udgangspunkt også valgbar. 

Betingelserne for valgret skal dog være opfyldt senest kl. 12 mandagen den 4. oktober 2021, (bortset fra aldersbetingelsen – man skal senest fylde 18 år på valgdagen – og betingelsen om, at man skal have boet fast i riget i de sidste 4 år før valgdagen).

Man er desuden ikke valgbar, hvis man er blevet idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

3. Kandidatlister

Kandidatlister kan tidligst indleveres til Valgbestyrelsen tirsdag den 14. september 2021, og sidste frist for indlevering er tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

En kandidatliste må højst indeholde 4 navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Kommunalbestyrelsen, dvs. 23 navne.

4. Stillere

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning fritages for indsamling af underskrif-ter fra stillere.
Anmodning om fritagelse kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 og kan senest indleve-res tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

For de kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen ved sidste valg eller 9 uger før valgdagen ikke længere er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal kandidatlisten være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

5. Valgforbund og listeforbund

Valgforbund og/eller listeforbund skal anmeldes til Valgbestyrelsen senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

6. Valgbestyrelsens sekretariat

Valgbestyrelsens sekretariat er Sekretariatet i Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. 

Valgbestyrelsens sekretariat kan kontaktes på tlf. 56 57 50 11 eller mail sekretariat@stevns.dk.

Anette Mortensen
Formand for Valgbestyrelsen

Sidst opdateret

06.08.2021