Udligning: Brev til Folketingets partier

Date: 11. februar 2020
Stevns Kommune står til at miste 7 mio. kr. i Regeringens nylige udspil til en ny udligningsreform. Det er ikke rimeligt, så for at give et grundigt indblik i de stevnske forhold, har kommunen nu kontaktet alle Folketingets partier med dette brev:

Stevns Kommune i store vanskeligheder

Stevns Kommune har et af landets absolut laveste kommunale serviceniveauer. Det skyldes, at vi simpelthen ikke har råd til et højere niveau, og vi har samtidig siden 2018 finansieret det nuværende lave niveau med store årlige kassetræk.

I lyset af tidligere beregninger på udligningsområdet havde vi forventet, at en udligningsreform, ville give Stevns Kommune et øget varigt tilskud på omkring 45-55 millioner kr.. Et løft, som ikke ville muliggøre væsentlige serviceforbedringer, men dog kunne opretholde vores i forvejen lave serviceniveau i årene fremover og sikre nødvendig vedligeholdelse af veje og bygninger.

I regeringens udspil til ny udligningsordning betragtes Stevns som en velhavende kommune, som skal bidrage økonomisk til andre kommuner med et tab af tilskud på 7 mio. kr. årligt. Vores skattegrundlag ligger under gennemsnittet og vores kommunale udskrivningsprocent ligger på gennemsnittet. 

Stevns Kommunes serviceudgifter er på cirka 979 mio. kr., men skulle være 70 mio. kr. højere hvis vores serviceudgifter skulle blive som gennemsnittet i Danmark. 

Regeringens udspil giver os anledning til at påpege nogle af de konkrete forskelle i serviceudgifterne, når vi sammenligner kommuner på fx Vestegnen  med Stevns Kommune:

 • Stevns Kommune har 20 % lavere samlede serviceudgifter
 • Stevns Kommune har 30 % lavere udgifter til ældre over 67 år 
 • Stevns Kommune har 25 % lavere udgifter til undervisning 
 • Stevns Kommune har 20 % lavere udgifter til ledelse og administration 

I forhold til kommunerne i hele Danmark har kun kommuner med færre ældre end Stevns Kommune, lavere samlede serviceudgifter pr. indbygger end Stevns Kommune. Vi har Danmarks laveste udgifter til undervisning pr. 6-16 årige. Vores elevers socioøkonomiske baggrund tilsiger ifølge Børne- & Undervisningsministeriet af-gangsresultater, som ligger 0,8 karakterer under landsgennemsnittet. Det matcher meget dårligt med de undervisningsmuligheder, som vi kan tilbyde på grund af vores økonomi.

Hvis regeringens forslag gennemføres, vil borgerne i Stevns Kommune i årene fremover opleve et serviceniveau, der er endnu lavere end i dag, og altså markant lavere end niveauet i andre kommuner. Som påpeget ovenfor, så ligger flere af de kommuner, som nu ser ud til at modtage penge på bekostning af Stevns, allerede i dag tårnhøjt over vores serviceniveau og over gennemsnittet i Danmark. Vi mangler en forklaring på denne ulighed.

Vi mener overordnet set, at regeringens udspil i forhold til Stevns Kommune tilsyneladende overser ikke alene de aktuelle serviceniveauer i kommunerne, men også de enkelte kommuners evne til effektiv drift. Vi ønsker, at der rettes op på de tydelige forskelle i kommunernes muligheder. Vi har tidligere gjort opmærksom på disse forhold med breve til ministeren og ved et møde i ministeriet i 2019.

Stevns Kommune ønsker naturligvis en varig løsning på den manglende finansiering og frygter desuden, at der er tilskud i regeringens forslag, der nedtrappes over tid. Det vil være aldeles uholdbart for Stevns Kommune, hvis der over tid forsvinder yderligere finansiering. 

Ønsker til ændringer

Konkret foreslår Stevns Kommune følgende overordnede ændringer i forhold til regeringens udspil:

 1. Udligningskoefficienten bør være ens for udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. Alternativt kan forskellen indsnævres i forhold til udspillet, hvor det estimerede udgiftsbehov udlignes med op til 95 %, mens beskatningsgrundlag kun udlignes med 75 %.
    
 2. Selskabsskatterne bør indgå fuldt ud i udligningen eller med højere vægt end i udspillet. Kommuner med meget høje indtægter i selskabsskatter har som ho-vedregel de høje indtægter som følge af historiske tilfældigheder eller som følge af fordelagtig beliggenhed med tilhørende statslig finansieret infrastruktur såsom motorveje, jernbane, havne osv. En yderkommune som Stevns – i øvrigt helt uden statsveje – har ingen mulighed for nogensinde at tilbyde de samme vilkår for erhvervsvirksomheder, og dermed heller ikke for at opnå indtægter i form af væsentligt øgede selskabsskatter. 
    
 3. I forhold til beregningen af udgiftsbehovet så mener vi, at både den nuværende model og den fremlagte undervurderer de negative sociale forhold i en landkommune. De billige private lejeboliger bør veje lige så tungt som almene boliger. Beløbsgrænsen for billige lejelejligheder i etageejendomme på kun 5000 kr. i månedlig leje forekommer desuden urealistisk lav og yderligere skævvridende, idet man herved bortsorterer en betydelig del af de private udlejningsboliger, mens almene boliger regnes med uanset huslejeniveauet. De er i øvrigt uklart for Stevns Kommune, hvordan de øvrige kriterier på boligområdet er skruet sammen i regeringens forslag. Det bør for eksempel forklares om ”parcelhuse før 1970” også omfatter udlejede stuehuse fra nedlagte landbrugsejendomme. Sådanne udlejningsboliger bør naturligvis medregnes.
    
 4. Det nye særtilskud vedrørende hovedstadskommuner i regeringens udspil bør skrues anderledes sammen. Puljen foreslås udmøntet i forhold til kriterier om udlændige, almene boliger og middellevetid. Det betyder, at de almene boliger tæller med to gange i udligningssystemet, idet de også indgår med hele 12,5 % i beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov – også i dette særtilskud bør private lejeboliger naturligvis tælle med. 

Vi ser frem til og håber på forståelse for vores meget alvorlige situation og medvir-ker meget gerne til uddybning af ovenstående. 

 
Venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

Per Røner
Kommunaldirektør

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Per Røner
Kommunaldirektør
Mobil: 21 70 04 21

Sidst opdateret

13.02.2020