Stevns og Køge ønsker at udvide Vejdirektoratets VVM-undersøgelse

Date: 27. maj 2021
Tidligere på året fremlagde Vejdirektoratet sin VVM-undersøgelse forud for en evt. forbindelsesvej fra Stevns til Sydmotorvejen. Undersøgelsen koncentrerede sig om vejføringer umiddelbart nord og syd om Hårlev.

Nu sender Stevns og Køge kommuner et fælles høringssvar retur, og foreslår at udvide Vejdirektora-tets kommissorium med henblik på en nordligere vejføring med en tilslutning til motorvejen syd for Herfølge.

'I Stevns har vi været glade og meget positivt stemte i forhold til den anerkendelse, der ligger i, at der blev afsat midler til VVM-undersøgelsen. Det er et godt skridt på vejen mod en løsning på de store, trafikale problemer, der er for borgerne i både Stevns og Køge. Vi ser dog to grundlæggende problemstillinger ved de forslag, Vejdirektoratet lægger frem. Forslaget nord om Hårlev viser fine samfundsøkonomiske perspektiver, men kan formentlig ikke gennemføres på grund af en bestand af flagermus. Set i lyset af vigtigheden af, at der bliver truffet en beslutning, der er så effektfuld som mulig foreslår vi nu, sammen med Køge Kommune, at Vejdirektoratet udvider sit kommissorium og undersøger to nye, eventuelle vejføringer med endnu større samfundsøkonomiske perspektiver', udtaler borgmester Anette Mortensen.

Fra Køge Kommune supplerer borgmester Marie Stærke:

'Med høringssvaret lægger vi os ikke fast på nogen bestemt løsning, men påpeger det, der er vigtigt for Køge Kommune, nemlig at statsvejen bør afhjælpe noget af den store trafikbelastning, vi oplever i Køge by. Derudover lægger vi vægt på, at vejføringen bevæger sig syd om Herfølge, naturligvis under mest mulig hensyn til de borgere, der bor her', siger borgmester Marie Stærke.

Læs Stevns og Køge kommuners fælles høringssvar (pdf)

Den kommende proces

Vejdirektoratet har høringsfrist den 11. juni, hvorefter direktoratet skal behandle alle de indkomne hø-ringssvar. Vejdirektoratet udarbejder et samlet høringsnotat og en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og beslutning. Indstillingen udarbejdes på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse samt de indkomne høringssvar, og herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via Folketingets anlægslov.

Læs mere om sagen på Vejdirektoratets hjemmeside

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Marie Stærke
Borgmester
Køge Kommune
Mobil: 24 90 20 00

Sidst opdateret

27.05.2021