Flertalsgruppen bag budget for 2019

Date: 25. september 2018
 • Gruppefoto af flertalsgruppen bag budget 2019

  Budgetforlig for 2019

 • Underskriftsfoto: Flertallet bag budget 2019

  Budgetforlig for 2019

 • Budgetforlig for 2019 med politiske fokuspunkter.

  Budgetforlig for 2019

Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre står bag det budget, som nu sendes frem til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

’Budgetopfølgningen i august måned viste nogle store overskridelser på velfærdsområderne. Samtidig har vi færre indtægter som følge af udligningsreformen og mindre refusion fra Staten. Det har gjort arbejdet med budget 2019 til en vanskelig opgave, hvorfor jeg er ekstra godt tilfreds med, at vi har fået et godt budget i hus’, udtaler Anette Mortensen, borgmester og tilføjer:

’For at få enderne til at mødes, og ikke mindst for at undgå serviceforringelser, har vi besluttet at tage 22,3 mio. kr. op af kassen udover de 28,6 mio., der er i overskud på den strukturelle balance. Det kan vi i ikke gøre hvert år, men i år var det det, som skulle til’.

Udvalgte anlægsprojekter i 2019

 • Stevnshallen = 1,15 mio. kr. (hertil kommer yderligere 11 og 15 mio. kr. i 2020 og 2021, hvor vi vil bygge den nye hal)
 • § 17 stk. 4-udvalg: Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune = 0,4 mio. kr.
 • UNESCO Verdensarv = 3 mio. kr.
 • Forskønnelse af det offentlige rum = 0,3 mio. kr.
 • Renovering af ejendomme = 14,2 mio. kr.
 • Trafiksikkerhed på strøbyskolen = 1,9 mio. kr.

Læs det samlede budgetforlig (pdf)

Flertalsgruppens politiske fokuspunkter

Fold alle ud
 • Iværksættermiljø i Hårlev

  I Stevns kommune er iværksættertrangen stor og iværksætterne har en høj overlevelsesrate. Partierne ser et stort potentiale i at bakke iværksætterne op, til gavn for økonomisk vækst og lokale arbejdsplader, som kan skabe flere indtægter til kommunen. Derfor oprettes der et iværksætterhotel i Hårlev. 

 • Salg af erhvervsgrunde

  Partierne ønsker at sætte skub i salget af erhvervsgrunde. For Stevns Kommune vil det betyde flere indtægter samt flere lokale arbejdspladser. Derfor har vi afsat midler til markedsføringen af erhvervsgrunde i kommunen. 

 • Erhvervs- og turistkoordinator

  Stevns kommune går en gylden tid i møde indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Med mange aktører både i og udenfor kommunen er der brug for koordinering og styring således, at vi alle løber i samme retning. Derfor er koordination af turismeindsatsen altafgørende for at vi udnytter potentialet for vækst og lokale arbejdspladser optimalt.

 • Turismekonsulent

  Turismekonsulenten, som er forankret i Stevns Erhvervsråd, skal arbejde målrettet med at skabe flere lokale arbejdspladser indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Partierne er enige om at turismekonsulenten fremadrettet også skal have et fokus på at skabe flere kommercielle overnatningssteder.

 • Stevnshallen

  Partierne afsætter 27 mio. kr. til byggeriet af en ny Stevnshal. 2019 bruges på at forberede byggeriet og lave en helhedsplan for området, så både borgerne og brugerne får en hal de kan se sig selv i. I 2020 er vi klar til at tage første spadestik til en ny og topmoderne hal til gavn for frivilligheden, fællesskabet og borgernes sundhed mange år ud i fremtiden. 

 • Uddannelse

  Børnenes muligheder frem i livet har vores fulde bevågenhed. Derfor støtter vi op om vores Folke- og Ungdomsskole så eleverne er klar til at gå videre til en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. Vi har prioriteret, at vi fortsat giver lærerne mere tid til forberedelse ligesom vi fortsætter med Camp Nye Veje.

 • International lejrskole

  Partierne har et ønske om at eleverne i udskolingen fremover skal kunne komme på lejrskole i udlandet. Der er derfor afsat 300.000 kr. om året til dette formål. 

 • Psykologgaranti

  Partierne er opmærksomme på, at der i dag er lang ventetid for børn og unge der har behov for at få psykologbistand. Derfor er der afsat midler til at sikre at børn og unge i Stevns kommune kan få en psykologsamtale inden for maximalt 30 dage efter henvendelse.  

 • Tilskud til pasning af eget barn

  Det skal være attraktivt at være børnefamilie i Stevns kommune og derfor indfører partierne tilskud til pasning af eget barn. Det giver en fleksibilitet for den enkelte familie, at man fremover kan vælge at passe sit barn hjemme, i op til 1 år i perioden fra barnet er 24 uger og indtil skolestart.

 • Bedre arbejdsforhold

  Partierne er enige om at rekruttering af medarbejdere står højt på dagsordenen og derfor afsættes der midler til at medarbejdere fremover kan tilbydes bedre arbejdsforhold i ældreplejen. Dette sikrer bedre kontinuitet og stabilitet i arbejdet med de ældre.  

 • Psykiatricenter Brohøj

  Oprettelse af egnet tilbud til borgere med psykiske lidelser er højt prioriteret og derfor afsættes der midler til udvikling af Brohøj, så borgere fra Stevns med psykiske lidelser forsat kan bo tæt på deres lokalområde, familie og netværk. 
   

 • FN’s 17 verdensmål

  Partierne ønsker at øge fokus på – og arbejdet med de 17 verdensmål. Derfor nedsættes der et § 17,4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv og politikere. Konkret skal udvalget arbejde med et pilotprojekt hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt. 

  Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til erhverv og bosætning samt give os viden om og erfaring med at arbejde med fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger.
   

 • Det åbne land og landsbyerne

  Partierne ønsker fokus på at skabe liv i landsbyerne, flere rekreative områder og stier gennem det åbne land, så borger og turister får flere muligheder for at bevæge sig rundt i natur- og kulturlandskabet. Derfor er der afsat en landsbypulje til udviklingsprojekter i landsbyerne og en grøn naturpulje til det åbne land. 
  Partierne ønsker fortsat fokus på at være en bivenlig kommune og understøtte og igangsætte projekter, som fremmer dette og øger opmærksomheden hos borgere og erhvervsliv.

 • Mobilmaster

  En forudsætning for at borgere og virksomheder vil flytte til Stevns er at de kan bruge deres telefon uanset, hvor de er. Derfor har partierne prioriteret mobilmaster højt. En investering på 3 mio. kr. i flere mobilmaster er også en investering i at tiltrække flere borgere og virksomheder, som i sidste ende vil skabe flere indtægter til Stevns Kommune. 

 • Lokalplanlægning

  Partierne er opmærksomme på at der er et øget ønske om at bosætte sig på Stevns. For at imødekomme dette ønske, er der afsat midler til at ansætte en ekstra lokalplanlægger. Hurtig og smidig sagsbehandling i forbindelse med lokalplanlægning, er afgørende for den fortsatte udvikling af Stevns Kommune. 

 • Øvrige anlæg

  Der investeres 14,2 mio. kr. i vores eksisterende skoler og institutioner, som blandt andet skal gå til forbedring af indeklimaet og de enkelte bygningers klimaskærm.

  Der afsættes derudover også midler til blandt andet nedrivningspuljen, trafiksikkerhedsplan, skolesti og trafiksikkerhed ved Strøbyskolen.

 • Besøgscenter ved Stevns Klint

  Partierne har prioriteret anlægsmidler til byggemodning (parkering, el, vand og kloak) vedrørende et besøgscenter i Boesdal, da beslutningen om opførelsen af et besøgscenter er nært forestående. Derfor prioriterer partierne også fortsat midler til Verdensarv Stevns. 

 • Statsvej til motorvejen

  Stevns Kommune er kommet tættere på en statsvej til motorvejen. Vejdirektoratets rapport viser tydeligt, at Stevns har en stor trafikal udfordring og at en statsvej vil kunne afhjælpe dette samt bibringe udvikling til Stevns. Forligsparterne vil aktivt påvirke de enkelte landspolitikere og forskellige netværk, for at sikre igangsættelse af en VVM redegørelse og senere selve statsvejen.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Steen S. Hansen
1. viceborgmester
Mobil: 31 51 37 79
Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mobil: 21 46 89 99
Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63
Line Krogh Lay
Mobil: 22 90 03 40

Sidst opdateret

25.09.2018