Budgetaftale 2024-2027 for Stevns Kommune

Publiceret 27-09-2023

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået en budgetaftale for 2024-2027. Budgettet godkendes formelt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Et politisk flertal har indgået en budgetaftale for årene 2024-2027.

1. Indledning:

Stevns Kommune er et fantastisk sted med enorme stedbundne potentialer. Vi er som politisk valgte stolte af at stå i spidsen for forvaltningen af disse unikke aktiver, og vi er vores ansvar bevidst. Den årlige budgetproces er central i dette arbejde, da vi herigennem sætter retning og en række milepæle for vores ambitioner for Stevns.

Igen i år har der være konstruktive budgetdrøftelser med repræsentation af alle partier i kommunalbestyrelsen. Og disse drøftelser har ført til, at kredsen bag dette års budgetaftale er blevet udvidet, så den består af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten – i alt 13 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

Med budgetaftalen har vi sat en vigtig og ambitiøs dagsorden for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. En udvikling, som vi glæder os til aktivt at tage del i.

2. Budgetaftalens udgangspunkt:

Budgetaftalen for 2024-2027 bygger videre på de seneste års politiske fokus på at skabe en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Med denne aftale har vi skabt et rigtig godt udgangspunkt for de kommende år, hvor der er en god balance mellem de løbende indtægter og udgifter. Som følge heraf er der skabt rum til at hæve de årlige anlægsinvesteringer betragteligt.

Dette års økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL, viste sig at være mere gunstig, end vi havde frygtet. Når det er sagt, har regeringen i vid udstrækning skabt usikkerhed og utryghed i den afsluttende del af kommunernes budgetproces ved dels at lave en meget sen regulering af grundskyldsindtægterne, og ved dels utidigt at uddele ”almisser” i form af småbeløb i forbindelse med den igangværende finanslovsproces. Det efterlader os som kommuner et meget vanskeligt sted, når vi på ansvarlig vis ønsker at løfte den vanskelige opgave, der ligger i at få enderne til at nå sammen – at få den tilstedeværende økonomiske ramme til at række længst muligt i forhold til de krav og forventninger, som borgerne har til den kommunale velfærd.

Lokalt oplever vi at have rigtig godt styr på vores økonomiske udvikling. Modsat en række af vores kollegaer står vi ikke overfor markante merudgifter på f.eks. de specialiserede socialområder, og på beskæftigelsesområdet har vi aktuelt også en rigtig gunstig udvikling.

Samlet set står vi et rigtig godt sted i forhold til Stevns Kommunes økonomiske fremtid. Vi har skabt et grundlag med de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den kommunale kernevelfærd, understøttet af de nødvendige investeringer. Og vi har skabt dette grundlag uden at skulle gennemføre yderligere markante driftsreduktioner i de kommende år. Det er vi selvsagt rigtig godt tilfredse med – og faktisk også stolte af.

3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi:

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse

Som nævnt indledningsvist er der med budgetaftalen for 2024-2027 skabt en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Dette afspejler sig i et stigende overskud på den løbende drift – opgjort som resultatet af den strukturelle balance. Denne, forventer vi, stiger fra 35 mio. kr. i 2024 til mere end 60 mio. kr. i 2027.

Den positive udvikling på den strukturelle balance betyder også, at der i vid udstrækning er skabt rum til at foretage de anlægsinvesteringer, som er nødvendige for en fortsat udvikling af kommunen. Det handler f.eks. om flere plejeboliger, dagtilbudskapacitet og en række andre investeringer, som er efterspurgt af kommunens borgere. I budgetaftalen er der prioriteret anlægsinvesteringer for mere end 240 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Det er næsten en fordobling i forhold til det anlægsniveau, som indgik i sidste års budgetgrundlag.

Det markante løft i de årlige anlægsinvesteringer sker ikke på bekostning af en forringelse af kommunens likviditet – tværtimod. Med budgetaftalen lægger vi op til over de fire år at styrke kommunens likviditet med 10 mio. kr.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027, fremgår af det vedlagte bilag til budgetaftalen.

4. Strategiske indsatser i budget 2024-2027:

Aftaleparterne har med budget 2024-2027 ønsket at sætte en ambitiøs og visionær retning for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. Vi tør have store ambitioner på kommunens vegne, og vi er parat til at sætte handling bag ordene.

Hvis vi skal lykkes med at udvikle Stevns Kommune, som vi ønsker, kræver det, at vi formår at samarbejde på tværs af fagligheder og på tværs af den kommunale organisation. Det kræver samtidig også et stærkt borgerperspektiv, hvor der i endnu højere grad er fokus på at involvere relevante interessenter og perspektiver – også uden for den kommunale organisation.

For at understøtte den fremtidige udvikling har aftaleparterne særligt fokus på en række strategiske indsatser, som vi præsenterer herunder.

I sidste års budgetaftale adresserede vi en ambition om udvikling af velfærd. Konkret med fokus på regelforenkling på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet og med et ønske om at indgå en velfærdsaftale med regeringen på ét af de omtalte områder. Processen omkring regelforenkling er rigtig godt i gang, men desværre ser det ud til, at arbejdet omkring de kommunale velfærdsaftaler er lagt på is.

Fokus på udvikling af velfærd er ikke blevet mindre aktuel ved dette års budgetforhandlinger. Behovet er formentlig større end nogensinde, særligt som følge af et betydeligt forventningspres fra borgerne som følge af de stramme økonomiske rammer og ikke mindst som følge af den arbejdskraftudfordring, som hele vores samfund står overfor – og som forventeligt kun tager til over tid.

Med dette års budgetaftale gearer vi for alvor op for ambitionerne omkring udvikling af den kommunale velfærdsproduktion. Det gør vi med et skarpt blik på den enkelte borger, som i videst muligt omfang skal opleve at være i trivsel med høj livskvalitet, og som skal opleve respekt i mødet med Stevns Kommune.

Aftaleparterne er indstillet på at investere i omegnen af 12 mio. kr. over de næste fire år i at udvikle og implementere tiltag, der varigt kan frigøre tid eller andre ressourcer i produktionen af velfærdsydelser og administrative processer. Det er vores forventning, at de gennemførte tiltag frigør ressourcer svarende til 17 mio. kr. i budgetperioden.

Der er tale om en flerårig proces, hvor det vil være nødvendigt årligt at prioritere indsatserne. Aftalepar-terne er enige om, at der i første omgang skal sættes fuld fokus på at understøtte mulighederne for at levere ældrepleje på nye måder. Mere konkret med fokus på ændrede organisationsformer, f.eks. i form af større grad af frihed og selvstyre blandt medarbejderne, samt med fokus på implementering af digitale løsninger, som kan optimere arbejdsprocesser.

Aftaleparterne vil kontinuerligt følge med i fremdriften i forhold til udviklingen af vores velfærdsløsninger, og i de kommende års budgetprocesser vil den politiske drøftelse om prioritering af indsatserne fortsætte.

Større vægt på forebyggelse er et gennemgående tema i dette års budgetaftale. Gennem forebyggen-de indsatser kan problemer og udfordringer gribes tidligere, inden de vokser sig store. Det er både til gavn for den enkelte og for fællesskabet. Det betyder også færre udgifter på sigt, så der bliver råd til at forbedre den lokale velfærd.

Med budgetaftalen tager vi initiativ til en vifte af konkrete indsatser, som styrker det forebyggende sig-te: Sundhedsplejen opnormeres, arbejdet med en ny inklusionsstrategi skal sikre, at flere børn, som har vanskeligt ved at trives i almenmiljøet, gribes tidligere, et nyt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre, forbyggende hjemmebesøg på ældreområdet styrkes, dagtilbud til demente og funktionen som integrationskonsulent videreføres.
Derudover er der også fokus på forebyggelse på klima- og miljøområdet, hvor klimatilpasning, kystsikring og grundvandsbeskyttelse er i højsædet.

Den grønne omstilling har været et omdrejningspunkt for de seneste års budgetaftaler, og i 2023 har mange klimadagsordener fyldt i det politiske arbejde.

Kommunalbestyrelsen sendte den 1. september 2023 sin klimaplan i høring. Det er en ambitiøs klima-plan, der har som mål at reducere drivhusgasudledningen med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2019, samt at være klimaneutral i 2050. I planen er desuden et mål om at blive klimarobust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne senest i 2050.

Klimaplanen beskriver, hvordan kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder i Stevns vil arbejde med at nå målene. Og allerede i 2023 er mange af indsatserne igangsat. I foråret godkendte kommunalbestyrelsen en strategisk varmeplan, og i sommeren 2023 blev Stevns Energi etableret med henblik på at varetage produktion af vedvarende energi og fjernvarme i Stevns Kommune. Et vigtigt skridt i forhold til at indfri målene i klimaplanen. Andre målsætninger konkretiseres efterfølgende i planlægningen, hvor f.eks. retningslinjer for solceller og vindmøller vil indgå i den kommende kommuneplan.

Aftaleparterne er optaget af, at målsætningerne i klimaplanen bliver omsat til handling. Stevns Kommune er en del af Klimaalliancen, som koordinerer klimaindsatser på tværs af kommuner og regioner og arbejder for at omsætte DK2020-klimaplanerne. Med budgetaftalen er der afsat midler til at under-støtte implementeringen af klimaplanen. Midlerne skal bl.a. sikre, at der fortsat er ressourcer til arbejdet med energiplanlægning både i samspil med forsyningsselskaberne og borgerne i forhold til omlægningen af den individuelle opvarmning i de mindre samfund. Derudover vil midlerne bidrage til sagsbehandlingen i forhold til evt. vedvarende energi-anlæg.

Klimaplanen handler som nævnt også om kommunens robusthed over for klimaforandringerne. Et væsentligt element i at blive klimarobust er arbejdet med kystbeskyttelse. På baggrund af et længere arbejde med stor borgerinddragelse godkendte kommunalbestyrelsen ”Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads” og godkendte samtidig, at kommunen opstarter en mangeårig proces efter loven om fælles kystbeskyttelse. Aftaleparterne har med budgetaftalen afsat midler til at igangsætte projektet.

Politisk er vi stærkt optaget af, at Stevns er et fantastisk sted at bo og leve. Men Stevns Kommune skal samtidig også være en attraktiv arbejdsplads for vores ca. 1.500 medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en forskel for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv.

Aftaleparterne ønsker et fortsat stærkt fokus på at skabe attraktive arbejdsvilkår, hvor vi skal videreføre indsatserne omkring regelforenkling og fleksible arbejdsforhold, ligesom vi skal have større fokus på øgede frihedsgrader og meningsskabelse i organisationen. Når vi lykkes med det, har det ikke kun positiv effekt i form af øget trivsel og bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det vil uden tvivl også have en positiv effekt på borgernes oplevelser af mødet med kommunens personale.

De seneste par år har vi arbejdet målrettet på at få udredt de forudsætninger, som vores budgetgrund-lag hviler på. Det har været en nyttig og kvalificerende proces for den kommunale økonomistyring.

Ligesom vi ønsker at fastholde vores fokus på den fortsatte udvikling af velfærd og Stevns Kommune som en attraktiv arbejdsplads, ønsker vi tilsvarende at fastholde fokus på udviklingen af vores økonomistyringsindsats. Konkret ønsker vi at gentænke vores økonomistyringsprincipper, så de bedst muligt understøtter fremtidige organisationsformer, og så de bidrager til den højest mulige grad af lokal frihed til at prioritere og disponere de økonomiske midler.

5. Budgetaftalens fokuspunkter:

I de følgende underafsnit redegør vi for en række af de fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2024-2027. Der er ikke tale om en gennemgang af samtlige ændringer i budget-grundlaget. For et samlet overblik henvises der til det vedlagte bilag.

På Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Unge uden uddannelse og job

Uddannelse er vores vigtigste råstof. Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte midler til at understøtte, at flere unge får en uddannelse. Vi opnormerer med en ekstra uddannelsesvejleder, der dels kan yde den nødvendige faglige vejledning ift. valg af uddannelse, dels kan støtte den unge med at få det til at lykkes.

Udvikling af foreningslivet sammen med foreninger

Vi har i Stevns Kommune mange aktive foreninger, og det bidrager til at gøre Stevns til et godt sted at bo. Vi ønsker som kommune at understøtte, at vores foreninger udvikler sig, og ofte vil det foregå i et samarbejde mellem kommunen og foreningerne.
Der findes flere kommunale puljer, der understøtter borgere og foreningers egne ideer og initiativer (f.eks. kulturpuljen, naturpuljen, paragraf 18- og 79-puljer). Aftaleparterne ønsker med det øgede fokus på de frivillige i Stevns Kommune i første omgang at igangsætte en dialog med relevante parter om de pårørendes forventninger til plejecentrene, samt hvilke muligheder der er for civilsamfundet for at tage del i at skabe livskvalitet, aktivitet og mening for de ældre.

Med dette års budgetaftale afsætter vi midler til en lokalerokade i Store Heddinge, som skal skabe bed-re plads til foreningerne og en bedre brug af de lokaler, vi har i dag. Derudover igangsætter vi arbejdet med en helhedsplan for området ved Strøbyhallen. Endelig er der i budgetaftalen en intention om at overdrage en grund til skytteforeningerne med henblik på, at skytteforeningerne tilvejebringer ekstern finansiering til opførelse af et nyt indendørs skydeanlæg.

På Udvalget for Børn, Unge og Lærings område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Sammen MED børnene

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i bæredygtige fællesskaber og så vidt muligt almen-fælleskaber. Stevns Kommune har derfor igangsat arbejdet med en inklusionsstrategi under overskriften Sammen MED børnene.

Strategiens målgruppe er alle børn og unge i dagtilbud og skoler, uanset om de er tilknyttet almenområdet eller specialpædagogiske indsatser. Som led heri vil der i første omgang blive igangsat en række prøvehandlinger, som bygger på medarbejdernes og ledernes gode viden om og ideer til, hvordan vi kan skabe inkluderende tilbud i mødet mellem almenområdet og specialområdet. Der afsættes med budgetaftalen ekstra midler i en toårig periode til at understøtte indsatsen i Sammen MED børnene.

Udvikling af dagtilbudsområdet

På grund af øget tilflytning af børnefamilier til Stevns Kommune er der i 2023 skabt ekstra kapacitet i vores dagtilbud. Det forventede pres på kapaciteten er aftaget lidt, men der forventes fortsat behov for flere pladser i de kommende år.

Arbejdet med at etablere et fleksibelt tilbud i form af en natur/skovbørnehave fortsætter derfor, og vi afsætter yderligere anlægsmidler til at etablere tilbuddet i 2024. For at sikre, at der også på længere sigt er plads til alle børn i vores dagtilbud, afsætter vi anlægsmidler i 2026 og 2027 til at opføre en ny daginstitution.

Styrket indsats for optimale rammer

Der er i de senere år taget omfattende initiativer til at styrke indsatsen for sårbare børn og unge i Stevns Kommune. Vores fokus på at sætte ind med tidlig forebyggelse fortsætter og udvides betragteligt. I 2023 er det besluttet at etablere en ordning med skole- og dagtilbudsrådgivere og i budgetaftalen for 2024 styrkes sundhedsplejen som led i at udmønte den sammenhængende børne- og ungepolitik og som et vigtig led i den tidlige indsats.

Den øgede indsats i sundhedsplejen skal sikre, at udsatte eller på anden måde udfordrede forældre kan tilbydes et forældrekursus samt hjemmebesøg i graviditeten og efter barnets første leveår. Samtidigt skal den øgede indsats skabe tid til, at sundhedsplejen kan tilbringe mere tid på skolerne, så børnene også besøges af sundhedsfagligt personale mellem det 4. og 8. skoleår.

På specialområdet udarbejdes en helhedsplan for kommunens specialskoletilbud, hvor der er fokus på at skabe gode fysiske rammer såvel som synergi med den nye inklusionsstrategi ”Sammen MED børnene”.

I nogle tilfælde er det desværre nødvendigt at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet. Her er der evidens for, at hvis det kan ske hos familiens slægt eller nære netværk, opnås der bedre resultat af anbringelsen. Det er derfor en del af budgetaftalen, at der fremadrettet skal være øget fokus på brug af netværksanbringelser, når det er muligt.

Bedre fritidsliv

De unge har brug for steder, hvor de kan være og hygge sig under ordnede forhold med opsyn af forstående voksne, uden at de er til gene for naboer. Vi har fokus på at videreudvikle og forbedre rammerne for kommunens tilbud til børn og unge; herunder SFO II, ungecaféerne, musikskolen og samspillet med foreningerne. Som et led heri er der i budgetaftalen afsat anlægsmidler, som gør det muligt at indfri et ønske om at flytte ungecafeen, som i dag anvender Dagskolens lokaler ved Hotherskolen, til Motorgården i Hårlev.

På Udvalget for Plan, Miljø og Tekniks område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Indsats for natur og miljø

Arbejdet med at skabe mere natur og biodiversitet fortsættes. Stevns har meget åbent land, men ikke så meget natur. Vi ønsker at understøtte initiativer – private såvel som kommunale – der skaber mere natur og forbedrer og plejer den natur, vi allerede har, med udgangspunkt i hjemmehørende arter. Det kan dreje sig om at fremme skovrejsning men også andre naturtyper. Derfor fastholder vi bl.a. naturpuljen og tilfører yderligere midler til projektet med at skabe en naturpark i Tryggevælde Ådal.

Natur, biodiversitet og hensyn til miljøet skal også indtænkes som en naturlig del af kommunens egne områder og i forbindelse med kommunens egne projekter som fx klimasikring, kystsikring af nye boligområder eller grøn kile i Rødvig.

Skov og natur kan indtænkes som synergi med grundvandsbeskyttelse.

Pulje til grundvandsbeskyttelse

Aftaleparterne afsætter en årlig pulje til at facilitere og igangsætte initiativer til grundvandsbeskyttelse. I 2024 udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og den kommende lovgivning for de bo-ringsnære beskyttelsesområder implementeres. Fremad er puljen tiltænkt udmøntning af de konkrete indsatser i indsatsplanen i samarbejde med vandværkerne.

Vi ønsker at understøtte beskyttelsen af vores grundvand ved at facilitere partnerskaber og netværk med henblik på multifunktionel jorddeling, der kan kombinere formål, der er forenelige med grund-vandsinteresser – det kunne være økologisk dyrkning, vedvarende energianlæg, natur- og biodiversitetsudlægning, skovrejsningsprojekter eller rekreative formål.

Vores hav

Vores nærmeste nabo er havet. Derfor skal Stevns Kommune fortsat arbejde for at forbedre havmiljøet i de farvande, der omgiver kommunen, f.eks. gennem separatkloakering og deraf mindre udledning. Men også gennem partnerskaber og samarbejde med både private og offentlige aktører. Køge Bugt Alliancen er et godt eksempel på, at kommunen kan løfte store dagsordner i samarbejde med andre. Vi ønsker at understøtte initiativer, der formidler vigtigheden af at passe på havmiljøet såvel som initiativer, der kan medvirke til at forbedre havmiljøet.

Forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed på Kystvejen

Den første del af Kystvejen er blevet renoveret i 2023. Aftaleparterne ønsker at videreføre arbejdet de kommende år på den godt og vel 3 km lange strækning af Kystvejen fra Brinken i vest til Strandvejen i øst. Der er derfor i budgettet afsat 1 mio. kr. årligt til arbejdet de næste 3 år. Udviklingen planlægges i tæt dialog med grundejer- og borgerforeninger i området.

På Udvalget for Social og Sundheds område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Fortsat styrkelse af ældreplejen

Ældreplejen i både Stevns Kommune og resten af landet står overfor et stigende antal ældre med behov for hjælp som følge af befolkningsudviklingen. Samtidigt er mulighederne for at kunne rekruttere tilstrækkeligt med fast personale udfordret. Det er derfor nødvendigt at gå nye veje for at kunne fastholde en ældrepleje af høj kvalitet i Stevns Kommune. Derfor igangsætter vi en omstillingsproces, hvor der arbejdes med indførelse af faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet og anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende er en sårbar gruppe, som har behov for særlig støtte. Stevns Kommune har siden 2018 opprioriteret indsatsen på demensområdet med finansiering fra statslige puljemidler. Den statslige støtte bortfalder fra 2024, men det er i budgetaftalen prioriteret at afsætte nye midler, der betyder, at dagtilbuddet Nichen stadig kan have udvidet åbningstid og weekendåbning. Desuden muliggør det, at støttegrupperne kan videreføres.

Aftaleparterne ønsker også at styrke det forebyggende arbejde for vores ældre borgere. Derfor afsætter vi flere ressourcer til de forebyggende hjemmebesøg.

De fysiske rammer for hjemmeplejens medarbejdere er gradvist blevet forbedret i de senere år, bl.a. med nye lokaler til hjemmeplejegrupperne i Strøby og Rødvig. Dette fortsætter i 2024, hvor der er afsat anlægsmidler til ombygninger på Sundhedscenteret i Hårlev, som bl.a. vil give mere rummelige forhold til hjemmeplejegruppen her.

Vi afsætter midler til, at Stevns Kommunes Madservice kan videreføre dysfagikost som et permanent tilbud til borgere med tygge- og synkebesvær.

Styrkelse af socialpsykiatrien

I en årrække har antallet af borgere i Stevns Kommune tilknyttet socialpsykiatrien været stigende. Samtidig ser vi stigende mistrivsel blandt børn og unge. Der er behov for at vende udviklingen ved at sætte kraftigere ind med en tidligere forbyggende indsats. Derfor udvides socialpsykiatriens indsats med et lettilgængeligt og forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge mellem 13 og 25 år og deres familier efter modellen ”Sammen på sporet”. Tilbuddet udvikles i samspil med Center for Børn & Læring. Den forebyggende indsats for psykisk sårbare borgere over 25 år styrkes også, ved at afsætte flere ressourcer til gruppebaserede tilbud.

For at skabe bedre rammer for socialpsykiatriens væresteder og øvrige tilbud etableres der nye lokaler til socialpsykiatrien på Sundhedscenteret i Hårlev.

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Fokus på de administrative udgifter

Regeringen har i forbindelse med forhandlingerne med KL om kommunernes økonomi i 2024 lagt vægt på, at de kommunale udgifter til administration skal nedbringes. Konkret er kommunernes økonomiske ramme reduceret med 0,7 mia. kr. som følge heraf – svarende til ca. 2,8 mio. kr. i Stevns Kommune.

Aftaleparterne deler perspektivet omkring fortsat fokus på de administrative udgifter, men vi er samtidig enige om, at det ikke er realistisk at reducere disse med 2,8 mio. kr. i Stevns Kommune som følge af et udgangspunkt, der ligger under gennemsnittet.

I stedet har aftaleparterne forudsat, at der fra 2024 og frem skal ske en årlig reduktion af de samlede administrationsudgifter med 1,4 mio. kr. I budgetaftalen er 0,8 mio. udmøntet konkret, mens direktionen udarbejder et oplæg til udmøntning af de resterende 0,6 mio. kr. Oplægget forelægges efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning.

Strategisk køb og salg af jord og ejendomme

Aftaleparterne vil i de kommende år tage mere aktivt fat på en dagsorden omkring køb og salg af jord og ejendomme. Konkret skal det ske med afsæt i en jordforsyningsstrategi, som skal udvikles i 2024 med henblik på, at de budgetmæssige konsekvenser kan påbegyndes indarbejdet i budgettet fra 2025 og frem.

Jordforsyningsstrategien kan have vidtrækkende effekter mange år frem i tiden på en række områder. Det er derfor vigtigt, at udviklingen sker med afsæt i en gennemarbejdet strategi. En kommende jord-forsyningsstrategi vil tage udgangspunkt i kommuneplan, planstrategi, lokale udviklingsplaner og en hel række eksisterende politikker og planer. Ud over at sætte rammerne for kommunens køb og salg af arealer, vil strategien også understøtte de private aktørers medvirken til udviklingen af arealer i Stevns Kommune.

Konkret er der iværksat processer omkring udvikling af nye byområder i henholdsvis Hårlev og Rødvig under fællesbetegnelsen ”Stevns Landsby”. Aftaleparterne har fokus på at realisere begge udviklingsprojekter i løbet af 2024-2025 med særlig vægt på etablering af blandede boligformer, hvor bæredygtighed er i højsæde.

Budgetaftalen for 2024-2027 sætter en tydelig ramme og retning for de kommende fire års udvikling i Stevns Kommune. Vi ønsker at levere den bedst mulige service til kommunens borgere – i dag, i morgen og i fremtiden. For at det kan ske, skal vi fremtidigt gøre noget anderledes, end vi gør i dag. Det har vi skabt mulighed for med denne aftale.

Budgetaftalen er samtidig udtryk for det gode samarbejde, der hersker i det politiske landskab på Stevns. Og den er et udtryk for at tage ansvar, hvilket parterne bag aftalen er parat til.

Vi har arbejdstøjet på og er klar til at yde vores bidrag til udviklingen af vores fantastiske kommune sammen med kommunens engagerede personale, med borgere, erhvervsliv og foreninger.
Vi ønsker alle rigtig god arbejdslyst.

 

Hårlev den 27. september 2023

Henning Urban Dam, Borgmester (A)
Anette Mortensen (V)
Line Krogh Lay (B)
Julie Hoff Sørensen (F)
Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø)
Tim Christensen (A)

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Anette Mortensen
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring
Line Krogh Lay
Julie Hoff Sørensen
Heidi van den Heijkant Christiansen
Tim Christensen
S:Formand
O:Udvalget for Social og Sundhed