Stevns har nu en klimaplan

Publiceret 27-10-2023

Kommunalbestyrelsen i Stevns godkendte i aftes den klimaplan, som skal sætte retning for kommunens grønne omstilling i de kommende år. Planen er ambitiøs og beskriver, hvordan kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder i Stevns vil arbejde med at nå de fastsatte mål.

Den grønne dagsorden er den måske vigtigste dagsorden i nyere tid, og som kommune har vi et stort ansvar i at hjælpe den grønne omstilling på vej. Vores klimaplan er ambitiøs og har som mål, at vi som kommune reducerer drivhusgasudledningen med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2019, og at vi skal være CO2-neutrale i 2050.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Op til godkendelsen i kommunalbestyrelsen har klimaplanen været i offentlig høring i 3 uger, og i den periode kom der ti høringssvar med forskellige perspektiver.

’Vi har gennem hele forløbet med at udvikle klimaplanen haft en rigtig god dialog med borgere, virksomheder mv. Det er jeg utrolig glad for, for det er en vigtig plan, og det betyder noget, at den er forankret i virkeligheden hos dem, som skal bidrage til at gennemføre den’, fortæller Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Klimaplanens mål om en CO2-neutral fremtid

I klimaplanen sætter Stevns Kommune to primære, ambitiøse mål:

  • Udledning af drivhusgasser fra Stevns Kommune skal i 2030 være reduceret med en tredjedel set i forhold til 2019.
  • Stevns Kommune skal være CO2-neutral i 2050.

Det vil kommunen opnå gennem en række forskellige indsatsområder:

  • Vedvarende energi, hvor den overordnede målsætning er, at Stevns Kommune er selvforsynende med grøn strøm i 2030 og nettoeksportør af grøn strøm i 2050.
  • Bygninger, hvor tiltagene skal bidrage til at reducere klimaaftrykket forbundet med opvarmning af bygninger og til, at bygningerne i højere grad bliver selvforsynende med energi.
  • Transport, hvor tiltagene fokuserer på, at den offentlige transport bliver fossilfri, og at det i øvrigt skal være nemmere at transportere sig klimavenligt.
  • Landbrug og arealanvendelse, hvor tiltagene fokuserer på skovrejsning og udtagning af tørveholdige lavbundsjorder.
  • Kommunen som virksomhed, hvor tiltagene handler om at reducere klimaaftrykket fra forskellige dele af Stevns Kommunes virksomhed.

Endelig godkendelse

Udover kommunalbestyrelsens godkendelse er klimaplanen også godkendt af CONCITO – Danmarks grønne tænketank – som en del DK2020-arbejdet. DK2020 er et Realdania-støttet projekt, som giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

96 danske kommuner er en del af DK2020-arbejdet.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik