Vindmøller: Kommunalbestyrelsen sender positivt høringssvar

Publiceret 26-05-2023

I juni 2022 søgte European Energy Energistyrelsen om tilladelse til at sætte forundersøgelser i gang forud for at opføre en vindmøllepark ud for Stevns Klint. Siden har Stevns Kommune været i dialog med European Energy om muligheder og ønsker, og afgiver nu et positivt høringssvar.

Vi har haft en meget grundig borgerinvolvering med møder med særlige interessenter, åbent borgermøde i Rødvig og en stor spørgeskemaundersøgelse. I spørgeskemaundersøgelsen svarede ca. 2/3, at de var positive eller meget positive ift. havvindmøller for at dække det stigende behov for elektricitet, og derfor er jeg tryg ved, at vi som kommunalbestyrelse har truffet den rigtige beslutning på stevnsboernes vegne om at gå positivt i dialog med European Energy.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Siden European Energy henvendte sig til Stevns Kommune første gang, har der været en grundig dialog mellem parterne. Dialogen har medført, at European har tilpasset projektet ved at gøre området til havvindmøllerne mindre, maksimalt vil opføre 11-13 møller med en højde til vingespids på 270 meter og mindst 6,9 km fra nærmeste mølle til Højerup.

Derudover vil European Energy anvende Rødvig Havn som servicehavn, hvis den er konkurrencedygtig samt give Stevns mulighed for medejerskab via forsyningsselskabet Stevns Energi.

Med det positive høringssvar er der taget et væsentligt skridt i retning af en ny vindmøllepark ved Stevns med politisk opbakning fra Stevns’ kommunalbestyrelse.

’Vi kommer til at opleve et markant stigende behov for elektricitet i de kommende år som led i den grønne omstilling, og det glæder mig, at vi i Stevns er klar til at tage det medansvar, der skal til’, slutter Henning Urban Dam Nielsen.

European Energy kan dog ikke gå i gang med forundersøgelserne endnu.

European Energy-projektet er pt. sat i bero

European Energys planer for en havvindmøllepark ud for Stevns blev i februar 2023 sat i bero af Energistyrelsen. Det skyldes, at det skal afklares om dette og andre, tilsvarende projekter er i overens-stemmelse med EU-retten.

Det er uvist, hvornår Energistyrelsen melder ud, om projektet ved Stevns kan gennemføres.

Udvalgte hovedpunkter fra høringssvaret

Stevns Kommune har i høringssvaret fremhævet en række emner, som har særlig betydning.

Lokal forankring

Stevns Kommune ønsker at se på mulighederne for kompensation af lokalsamfundet udover værditabsordningen og Grøn Pulje. Kommunen har hertil et stærkt ønske om, at projektet skal medføre permanente arbejdspladser til Stevns, og at Rødvig Havn benyttes som servicehavn.

Vindmølleparkens visuelle/auditive forhold

Stevns Kommune ønsker at havvindmøllerne placeres så de ’fylder’ mindst muligt i synsfeltet.

Stevns Kommune ønsker samtidig at beskytte mørket ved Stevns Klint, som er friholdt for f.eks. gadebelysning, og det er derfor et ønske at få så lille en lyspåvirkning som muligt.

European Energys vindmøller har en kystnær placering, og Stevns Kommune ønsker derfor at minimere støj fra møllerne af hensyn til rekreative områder og beboelsesområder.

UNESCO verdensarv

Stevns Kommune vurderer, at det udpegede område ligger nær ved verdens-arvens bufferzone, som blev fastlagt ved udpegningen til verdensarv i 2014. UNESCO’s rådgivende organ for natur, IUCN, bør derfor være høringspart i et evt. videre forløb.

Natur

Nordeuropas største fugletræk går mellem Stevns og Falsterbo i Sverige, og derfor ønsker Stevns Kommune en grundig redegørelse for, hvordan flagermus og fugles trækruter bliver påvirket af European Energys vindmøller og sammenhængen til andre vindmølleparker i området.

Stevns Kommune ønsker samtidig en grundig undersøgelse af påvirkningen af Stevns Rev og dyrelivet på revet. Stevns Kommune anbefaler, at anlægsarbejdet sker om sommeren af hensyn til Østersømarsvinet. Samtidig bør anlægsarbejdet koordineres med andre vindmølleprojekter i området for at forstyrre mindst muligt

Kabler og anlæg på land samt Power-to-X

Stevns Kommune ønsker, at kabelføring til vands og til lands føres sammen med kabelføringen fra Kriegers Flak for at mindske miljøbelastningen mest muligt.

Placering af et eventuelt power-to-X-anlæg bør allerede nu vurderes, da det har betydning for hvor søkablerne føres på land.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester