Budgetaftale 2023-2026 for Stevns Kommune

Publiceret 19-09-2022

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre har indgået en budgetaftale for 2023-2026. Budgettet godkendes formelt i kommunalbestyrelsen den 6. oktober.

Flertalsgruppen har indgået en budgetaftale for årene 2023-2026.

1. Indledning:

Det kommunale budget er en vigtig årlig milepæl, hvor vi politisk sætter ramme og retning for kommunens drift og udvikling de kommende år. Det er en opgave, som alle politisk valgte tager alvorligt, og også i år har der været konstruktive drøftelser med repræsentation af alle partier i Kommunalbestyrelsen om Stevns Kommunes budget for 2023-2026.

Udgangspunktet for de politiske forhandlinger har været de sigtelinjer, som er blevet opstillet særligt med de sidste to års budgetaftaler. I 2021 valgte vi at gennemføre en skattestigning, og det har vist sig at være rettidig omhu. Én af de vigtigste sigtelinjer for dette års budgetlægning har derfor været at fastholde skatten på det nuværende niveau, mens en anden har været at sikre strukturel balance i 2025, hvor vi opnår det fulde provenu af den skattestigning, som blev gennemført i 2021.

På trods af konstruktive politiske forhandlinger er det i sidste ende Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre, som står bag denne budgetaftale. En aftale, hvor vi er lykkedes med at fastholde den ansvarlige kurs for Stevns Kommune ved at holde skatten i ro og ved at have skabt strukturel balance allerede i 2024.

Samlet set er der tale om en ansvarlig budgetaftale, hvor vi sikrer det bedst mulige grundlag for den fremtidige drift og udvikling af Stevns Kommune

2. Budgetaftalens udgangspunkt:

Dette års budgetlægning har fundet sted i skyggen af en række forhold, som i stort omfang påvirker os – på globalt, nationalt og lokalt niveau. Særligt krigen i Ukraine sætter dybe spor, eksempelvis i form af behovet for at prioritere en stor del af det samfundsøkonomiske råderum til at styrke det danske militær og i form af de aktuelle energiforsyningsudfordringer.

Den aktuelle situation er også afspejlet i aftalen om kommunernes økonomi, som er indgået mellem regeringen og KL. Rammerne for den kommunale budgetlægning er særdeles stramme på både drifts- og anlægssiden. Dette er senest understreget af, at regeringen har afvist at kompensere kommunerne for de fortsat stigende energipriser.

Udover en stram økonomiaftale er der også fortsat betydelige forskelle i kommunernes økonomiske rammevilkår. Forskelle, der efter vores opfattelse ikke i tilstrækkelig grad bliver håndteret af den nu- værende udligningsordning. For Stevns Kommune udkrystalliserer det sig helt konkret i en markant ubalance mellem vores finansieringsevne og vores forventede udgiftsbehov. Når vi sammenholder vores indtægtsgrundlag i 2023 med KL´s udmeldte service- og anlægsrammer, er ubalancen ca. 50 mio. kr. – en ubalance som efter vores opfattelse alene kan genoprettes ved at reducere i vores drifts- og anlægsudgifter.

Udgangspunktet for dette års budgetlægning har derfor været at foretage de nødvendige politiske prioriteringer, der kan bidrage til – på en ansvarlig og bæredygtig måde – at reducere vores udgiftsniveau på såvel drifts- som anlægssiden. Udover at skabe den nødvendige balance mellem kommunens indtægter og udgifter skal prioriteringerne samtidig bidrage til, at der er det fornødne råderum til at sikre den fremtidige udvikling af Stevns Kommune.

Der er tale om hårfine balancer, og det er aftalepartiernes opfattelse, at vi med den indgåede budget- aftale har fundet det rette niveau i forhold til reduktioner på drifts- og anlægssiden. Vi har truffet en række svære beslutninger, og de forestående reduktioner vil have konsekvenser. Dem er vi parat til at tage på os – for det er nødvendigt, og det er ansvarligt.

3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi:

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der for den fireårige budgetperiode samlet set balance med en kasseopbygning på ca. 3 mio. kr.

Der er i 2023 budgetlagt med et kassetræk på 12,8 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at provenuet fra den skattestigning, som blev besluttet i budget 2021-2024, først har fuld effekt fra 2025 og frem.

Som der er redegjort for tidligere i budgetaftalen, har det været nødvendigt at foretage reduktioner i såvel drifts- som anlægsrammerne. Det er særligt vigtigt at bemærke, at der er afsat i størrelsesordenen 35-40 mio. kr. om året til anlægsudgifter, hvilket er i underkanten af, hvad en kommune som Stevns har brug for. Det foreliggende anlægsniveau er således resultatet af de nødvendige prioriteringer, som aftaleparterne er blevet enige om med fuld bevidsthed om, at et ønske om en øget anlægsramme vil have som konsekvens, at der skulle ske yderligere reduktioner på driftsbudgetterne. Vi planlægger konkret med at udvikle og sælge kommunale arealer i Rødvig og Hårlev. I det omfang der opnås et større provenu end budgetlagt, vil dette ekstra provenu kunne anvendes til finansiering af et øget anlægsniveau.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2023-2026, fremgår af det vedlagte bilag til budgetaftalen.

4. Strategiske indsatser i budget 2023-2026:

Selvom de økonomiske rammer er stramme, har vi fortsat store ambitioner på Stevns Kommunes vegne – og vi er indstillet på konkret at understøtte disse ambitioner med de nødvendige tiltag. I dette afsnit sætter vi ord på en række af de væsentlige indsatser, som vi ønsker at sætte særlig fokus på i de kommende år.

Med sidste års budgetaftale satte vi fokus på klimaudfordringerne, hvor vi aktuelt arbejder med en ny klimahandleplan i regi af DK2020. Den grønne dagsorden er kun blevet mere aktuel siden sidste år, hvor eksempelvis varme- og energiforsyning er kommet yderligere i fokus.

Aftaleparterne har et stort ønske om at understøtte den grønne dagsorden mest muligt indenfor de eksisterende rammer. Med budgetaftalen er der afsat midler til at understøtte udviklingen af lokale, fælles varmeløsninger, hvor der i første omgang vil blive gennemført analyser med henblik på konkret at afdække mulighederne i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Med dette tiltag tager vi et kvantespring i bestræbelserne på at sikre effektive varmeløsninger for en lang række borgere i Stevns Kommune.

Stevns Kommune er også selv en stor forbruger af varme og energi, og vi vil derfor skærpe fokus på, hvordan vi kan sikre endnu mere effektive løsninger i de kommunale bygninger. Konkret forventer vi i 2023 at iværksætte projekter med fokus på at forbedre klimaskærmen på en række kommunale bygninger, men aftaleparterne er indstillet på at gennemføre så mange projekter, som det er praktisk muligt – og økonomisk rentabelt – i de kommende år.

Vi står som samfund overfor store og vigtige beslutninger i forhold til fremtidens energiproduktion. Vi skal sikre bæredygtige, effektive og vedvarende løsninger, hvor vind- og solenergi bliver centrale faktorer. Det vil også have betydning i Stevns Kommune, hvor vi sammen med statslige- og private aktører skal finde de bedst mulige løsninger. Aftaleparterne er enige om at indgå konstruktivt i det videre arbejde med disse løsninger.

Aftaleparterne er optaget af, at den fremtidige udvikling af Stevns skal ske ved fortsat stærke lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bo og leve.

Med budgetaftalen bliver der afsat midler til at understøtte arbejdet i et kommende Opgaveudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg), hvor vi sammen med lokale aktører igangsætter et arbejde omkring bæredygtige boliger med fokus på energieffektivisering og varmeløsninger i perspektivområder og landzone.

Ligeledes har vi med budgetaftalen afsat midler til at etablere en landsbykoordinator-funktion. Vores landsbykoordinator får en vigtig opgave med at facilitere arbejdet med de såkaldte landsbystrategier samt at understøtte lokale udviklingsprojekter, eksempelvis via fondsansøgninger. Herudover får landsbykoordinatoren en væsentlig rolle i at sikre stærke sammenhænge i igangværende indsatser, der påvirker den lokale udvikling i form af eksempelvis kommuneplanlægning, klimahandleplan (DK2020), lokale varmeløsninger, vedvarende energi etc.

Aftaleparterne er optaget af, at vi kontinuerligt udvikler vores velfærd, så vi i videst muligt omfang anvender vores ressourcer effektivt til gavn for borgerne.

Kommunalbestyrelsen har i september 2022 truffet beslutning om at iværksætte en lokal proces med henblik på at ophæve alle ikke-nødvendige dokumentationskrav, regler og administrative opgaver indenfor ældre-, skole- og dagtilbudsområdet. Herudover forventer vi, at kommunen indgår en Velfærdsaftale med regeringen på ét af de omtalte områder.

Til at understøtte den forestående proces er aftaleparterne enige om at afsætte midler i 2023 og 2024. Midlerne er som udgangspunkt afsat til at frikøbe medarbejdere, som skal bidrage til arbejdet med at identificere dokumentationskrav, regler og administrative opgaver.

Stevns Kommune har en effektiv ledelse og administration. Det fremgår meget tydeligt af de analyser, som analysefirmaet Index100 har gennemført for os i løbet af 2022, ligesom det også bekræftes af den årlige analyse af kommunernes ledelse og administration, som Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed offentliggjorde i juni 2022.

Index100´s analyser peger på, at vi bør styrke ledelseskraften i organisationen, og aftaleparterne er som følge heraf enige om at afsætte årlige midler, som skal prioriteres til at styrke den strategiske ledelse samt ledelsen af skoleområdet. Det er forventningen, at de ekstra midler vil bidrage til, at kommunens ledelse i endnu højere omfang kan bidrage til at omsætte vores politiske visioner til konkretere forandringer og udvikling.

Én af de største udfordringer, landets kommuner står overfor i de kommende år, er at sikre de nødvendige medarbejdere til fortsat at kunne levere en god velfærd til borgerne. Det er også tilfældet i Stevns Kommune.

For at sikre, at vi er bedst muligt rustet til at imødekomme fremtidens udfordringer, har aftaleparterne afsat betydelige ressourcer til at understøtte indsatserne omkring (efter)uddannelse af kommunens personale, da gode forhold på disse områder er afgørende vigtige for at kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Vi skal i det videre arbejde have fokus på samarbejdet med eksterne aktører, således at vi eksempelvis kan udvikle efteruddannelsesforløb i samarbejde med Kompetencefonden o.lign.

Stevns Kommunes fortsatte udvikling:

Med sidste års budgetaftale satte vi nogle markante pejlemærker for Stevns Kommunes fortsatte udvikling ved at iværksætte et stort analysearbejde af samtlige udvalgs budgetforudsætninger samt ved at afsætte ressourcer til at understøtte direktionens udviklingsdagsorden.

Vi har i løbet af 2022 set de første resultater af det igangsatte arbejde i form af omfattende analyser på Udvalget for Børn, Unge og Læring samt på Økonomiudvalgets områder. Aftaleparterne er enige om at fortsætte indsatsen i de kommende år, hvor der i 2023 vil være fokus på Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

5. Budgetaftalens fokuspunkter:

I de følgende underafsnit er der kort redegjort for en række af de fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2023-2026. Der er ikke tale om en gennemgang af samtlige ændringer i budgetgrundlaget.

For et samlet overblik henvises der til det vedlagte bilag.

På Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Samarbejde med foreninger om udvikling af idrætsfaciliteter:

Én af konsekvenserne ved, at det har været nødvendigt at reducere i kommunens anlægsprojekter, er, at de tidligere afsatte midler til eksempelvis udbygning af Strøby Idrætscenter samt en kunstgræsbane i Store Heddinge eller Hårlev ikke længere indgår i budgetgrundlaget.

Aftaleparterne vil sammen med foreningerne undersøge, om der er alternative finansieringsmuligheder eksempelvis fra fonde og/eller private aktører, og vi er indstillet på at afdække alternative organisationsformer, som kan understøtte dette arbejde.

Fremtidens biblioteksdrift:

Stevnsbibliotekernes afdeling i Strøby Egede er i dag beliggende i lejede lokaler. Aftaleparterne ønsker at undersøge alternative muligheder, så vi i endnu højere grad kan understøtte synergier og potentialer for den fremtidige biblioteksdrift.

I Hårlev står vi på tærsklen til at sætte gang i arbejdet med at udvikle et børnekulturhus – et arbejde som i vid udstrækning er finansieret af fondsmidler fra Nordea-fonden. Der er dog også brug for kommunal finansiering, og parterne har med budgetaftalen sikret disse midler.

På Udvalget for Børn, Unge og Lærings område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Skoler i udvikling:

Aftaleparterne ønsker at sætte mere fokus på udviklingen af kommunens folkeskoler. Det skal ske i dialog med skolerne, forældrene og eleverne, og målet skal være at øge trivslen og kvaliteten. Der skal også være bedre sammenhæng mellem almenundervisningen og specialundervisningen, blandt andet med afsæt i resultaterne fra den analyse om inklusion og specialundervisning, som blev besluttet med sidste års budgetaftale.

Der er endvidere enighed om at arbejde videre med et nyt SFO2-tilbud, og der skal igangsættes en vurdering af, om der med fordel kan ske justeringer i skoledistriktsstrukturen.

Flere pladser i dagtilbud:

Stevns Kommune er en attraktiv bosætningskommune – det gælder også for børnefamilier. Udover de tiltag, som allerede er besluttet for at sikre tilstrækkelig kapacitet i vores dagtilbud, skal der arbejdes videre med muligheden for at etablere en skovbørnehave i løbet af 2023.

Fortsat fokus på udsatte børn og unge:

Der har gennem en årrække været et målrettet fokus i Stevns Kommune på at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, herunder også at forbedre sagsbehandlingen. Den positive udvikling skal fortsætte, og parterne er enige om, at der skal sikres gode rammer for implementeringen af den kommende ”barnets lov”.

SSP styrkes:

Aftaleparterne ser det forebyggende SSP-arbejde som væsentligt for, at alle børn og unge kan vokse trygt op i Stevns Kommune. Derfor tilføres der flere ressourcer til SSP fra 2023 og frem.

På Udvalget for Plan, Miljø og Tekniks område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkt:

Trafiksikkerhed for cyklister:

Aftaleparterne har ambitioner om at udvide cykelsti-netværket i Stevns Kommune. Der er i 2023 afsat midler til at færdiggøre cykelstien fra Prambroen til Strøby Egede-centret.

På Udvalget for Social og Sundheds område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Styrket sagsbehandling og socialpsykiatri:

Alle kommuner, herunder Stevns, er udfordret af, at mange borgere desværre har det svært i eget liv. Derfor styrker vi sagsbehandlingen på området, ligesom vi styrker vores socialpsykiatri. Det giver borgere en bedre og hurtigere afklaring og muligheder for lidt flere tilbud i hverdagen.

Ældrepleje med nærhed og fleksibilitet:

Antallet af ældre medborgere er stigende, og det gælder også på Stevns, som er blandt de 20 kommuner i landet, hvor der vil være størst stigning i antallet af +80-årige frem mod 2030. På grund af arbejdskraftsmangel er det samtidig svært at rekruttere kvalificeret personale. Derfor er der brug for at gå nye veje.

Aftaleparterne ønsker derfor at igangsætte en udviklingsproces, som sammen med en kommende ældrelov kan sikre, at borgerne oplever nærhed, fleksibilitet og kontinuitet i den hjælp og pleje, kommunen yder. Vi ønsker at arbejde henimod decentrale og selvstyrende teams i vores ældrepleje og brug af færre eksterne vikarer, så det er kendte ansigter, borgerne møder.

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Styrket byggesagsbehandling:

Som praktisk talt alle andre kommuner i landet oplever vi en meget stor stigning i antallet af byggesager. Det giver længere sagsbehandlingstider for borgerne, og det kan potentielt være en barriere for spændende udviklingsprojekter i kommunen. Aftaleparterne har derfor prioriteret midler til at opnormere vores byggesagsteam fra 2023 og frem.

Strategisk køb og salg:

Det er vigtigt, at vi understøtter den strategiske udvikling af Stevns Kommune. Et vigtigt element i denne indsats er, at vi henholdsvis køber og sælger arealer, der kan realisere den ønskede udvikling.

Der er med denne budgetaftale fortsat en ambition om at sælge arealer i både Rødvig og Hårlev med henblik på at understøtte en fortsat boligudvikling. Der er ligeledes fortsat forudsat et salg af arealet på Kystvejen 270. I forhold til salget af Kystvejen 270 er aftaleparterne indstillet på, at en del af det opnåede salgsprovenu skal reinvesteres i en fortsat udvikling af infrastrukturen i Strøby Egede, herunder Kystvejen.

Vi tager med denne budgetaftale ansvar for Stevns Kommune. Vi træffer de svære beslutninger og foretager de nødvendige prioriteringer – og vi sætter samtidig en sikker kurs for såvel den fremtidige drift som udvikling af kommunen.

Vi ser frem til at bidrage aktivt og konstruktivt til at realisere budgetaftalens indhold – både hvad angår reduktioner og nye tiltag. Vi ønsker alle involverede parter rigtig god arbejdslyst.

 

Store Heddinge den 19. september 2022

Henning Urban Dam, Borgmester (A)
Tim Christensen (A)
Line Krogh Lay (B)
Anette Mortensen (V)
Flemming Petersen (V)

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Tim Christensen
S:Formand
O:Udvalget for Social og Sundhed
Line Krogh Lay
Anette Mortensen
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik