Stevns sender kritisk høringssvar om havvindmølleprojekt i Køge Bugt

Publiceret 17-02-2022

Københavns energiselskab, HOFOR, er på vej med et storstilet havvindmølleprojekt i Køge Bugt kun 8 km fra Stevns Klint. Derfor besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen her til aften at sende et kritisk høringssvar til Energistyrelsen.

Havvindmøller

Placeringen af havvindmølleparken, Aflandshage får stor betydning for Stevns med sin kystnære placering, og det sætter Stevns Kommune lys på i høringssvaret.

Danmark har behov for grøn omstilling og mere vindenergi, men vi skal skabe den grønne omstilling klogt og hensynsfuldt, der hvor vi anlægger de nye havvindmølleparker. De to kriterier opfylder Aflandshageprojektet ikke.

Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Han uddyber:

’Økonomi er sat over alle øvrige interesser i dette projekt, og der er flere centrale punkter, som i Stevns’ øjne ikke er belyst godt nok. Det handler f.eks. om alternative placeringer, konsekvenser for natur- og dyreliv og ikke mindst den visuelle påvirkning af verdensarvsområdet ved Stevns Klint’.

På trods af høringssvaret bakker Stevns Kommune generelt op om den grønne omstilling, og gør selv meget med f.eks. offentlig transport, energirenovering og affaldshåndtering. Men ønsket om at fremme den grønne omstilling betyder ikke en ukritisk støtte til alle grønne projekter, og et flertal i kommunalbestyrelsen er altså ikke tilfredse med placeringen af Aflandshagevindmøllerne.

Forhave ikke baghave

Sidste år indgik et stort flertal i folketinget en aftale om, at havvindmøller beliggende inden for 15 km. fra kysten kun kan gennemføres, hvis der kan opnås kommunal opbakning fra samtlige berørte kommuner. Aftalen giver faktisk den enkelte kommune en vetoret til at sige nej til havvindmøller tættere på kysten end 15 km. Den mulighed har Stevns Kommune ikke fået i denne sag, da Aflandshageprojektet gennemføres efter den gamle lovgivning, hvor grænsen er 8 km.

’Jeg finder det kritisabelt, at Stevns ikke får mulighed for en vetoret i denne sag. Aftalen i folketinget kommer jo netop som en erkendelse af, at 8 km er meget kort afstand til land, når der er tale om vindmøller på mere end 200 meter i højden, og ser vi på Aflandshageprojektet, er møllerne jo vokset med tiden efterhånden som teknologien har udviklet sig. Derfor bør vi også have muligheden for at prøve projektet af i forhold til den nye lovgivning’, slutter Henning Urban Dam Nielsen.

Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen supplerer:

’Jeg har flere gange mødt det argument i forhold til vores afstandtagen til Aflandshageprojektet, at alle jo gerne vil have udvikling og grøn omstilling – bare ikke i deres egen baghave. Det forstår jeg godt, problemet er bare, at med den højde vindmøllerne har nu, så står de ikke længere i vores baghave men meget kystnært i vores forhave. Vi bidrager rigtig gerne til den grønne omstilling, men vindmøller på over 200 meter i højden hører hjemme til havs, hvor påvirkningerne fra dem er mindre, og så må vi acceptere, at det koster lidt mere at opføre dem’.

Hovedpointer i høringssvaret

Stevns Kommune fremhæver fem grundlæggende problemstillinger i høringssvaret.

Kumulative virkninger: Det er ikke tilstrækkeligt belyst i miljøkonsekvensvurderingen, hvad konsekvenserne af havvindmølleparken er på lang sigt i samspil med de mange øvrige igangværende og planlagte projekter i Køge Bugt.

Biodiversitet – flora og fauna: Havvindmølleparken er placeret midt i en af Nordeuropas vigtigste træk-fugleruter (ikke mindst for rovfugle). Mange fugle og flagermus vil med meget stor sandsynlighed miste livet i kollision med møllevingerne. Samtidig er møllernes påvirkning på havbunden ikke tilstrækkeligt belyst.

Landskab og visuelle forhold: Kystlandskabet ved Stevns Klint er UNESCO Verdensarv og dermed af universel betydning for hele menneskeheden. Alligevel er der ikke taget hensyn til den væsentlige visuelle påvirkning. Vindmøllernes blinkende lys vil kunne ses både dag og nat.

Kulturarv: Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i en aflyst kommuneplan, og tager derfor ikke højde for de nye kulturmiljøudpegninger i Kommuneplan 2021 – herunder Bøgeskov Havn. Denne del af rapporten er derfor mangelfuld og belyst på et ukorrekt grundlag.

Befolkning og menneskers sundhed: Rapporten konkluderer, at placeringen af Aflandshage ikke påvirker menneskers sundhed, da der kun er en visuel påvirkning. Stevns Kommune er uenige i, at visuel påvirkning ikke har en negativ indvirkning på menneskers sundhed og er bekymrede for, at den visuelle påvirkning devaluerer herlighedsværdien i naturoplevelsen i verdensarvsområdet.

Find høringssvaret under dagsordenpunktet

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Plan, Miljø og Teknik