Du er her

Indvinding af vand til erhvervsmæssigt formål

Indvinding af vand til erhvervsmæssigt formål som f.eks. markvanding kræver en tilladelse fra Stevns Kommune.

Nogle steder er grundvandet bedre egnet som drikkevand end andre steder. Derfor deles områderne op i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD). Størstedelen af Stevns Kommune ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Grundvandet i Stevns Kommune er sårbart – og det skal beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige kvalitet.

For at opnå tilladelse til indvinding af grundvand til erhverv vurderer vi, om det påvirker den eksisterende indvinding til drikkevand, da den har højeste prioritet.

Værd at vide om indvinding til erhverv

Fold alle ud
 • Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger

  Hvis du har en tilladelse til indvinding til erhvervsmæssigt formål skal du hvert år inden 1. februar indberettet oppumpede vandmængder og pejlinger. Hvis du ikke er oprettet som indberetter, skal du skrive til Teknik & Miljø på grundvand@stevns.dk.

  Indberetning af vandmængder og pejlinger.

  Vejledning til vandværker

  Vejledning til erhvervsindvindere

 • Hvordan får jeg tilladelse til at etablere en boring?

  Hvis du vil ansøge om tilladelse til en boring til brug for erhvervsmæssigt formål som fx markvanding eller dyrehold, skal du udfylde et ansøgningsskema (pdf). Ansøgningsskemaet skal sendes til grundvand@stevns.dk

  Først ansøger du om etablering af boringen samt om tilladelse til midlertidig indvinding. Den midlertidige indvinding skal bruges til prøvepumpning af boringen, som skal vise, om boringen kan yde nok og ikke påvirker eksisterende indvinding eller vådområder negativt.

  Hvis kommunen vurderer, at boringen er egnet til den ansøgte indvinding, kan du søge om en endelig indvindingstilladelse.

 • Hvordan får jeg en indvindingstilladelse?

  Har du en eksisterende boring så kan du søge om indvindingstilladelse til brug for erhvervsmæssigt formål ved at udfylde et ansøgningsskema (pdf). Ansøgningsskemaet skal sendes til grundvand@stevns.dk

  Ved behandling af ansøgningen vurderer kommunen, om boringen er egnet til den ansøgte mængde og om eksisterende indvindinger og vådområder påvirkes.

  En indvindingstilladelse gives for maksimalt 15 år.

 • Hvis en boring ikke længere anvendes

  En boring der ikke længere anvendes skal sløjfes. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis en boring, der ikke har været anvendt i en sammenhængende periode på 5 år, kan indvindingstilladelse tilbagekaldes og boringen påbydes sløjfet.

 • Hvordan beskytter jeg mod forurening?

  For at sikre en god vandkvalitet er det vigtigt, at brønden/boringen er sikret mod indtrængning af forurenende stoffer. Det kan f.eks. være almindeligt overfladevand eller kloakvand.

  Det er vigtigt at dræn- og kloakledninger i nærheden af brønden er ført i tætte ledninger. Gamle ler- og betonrør knækker og samlingerne er ikke tætte. Der er derfor stor risiko for, at indholdet løber ud af rørene og trænger ind i brønden.

  • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen 
  • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden 
  • Opbevar ALDRIG olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden 
  • Sørg for at vandforsyningen er indrettet ifølge retningslinjerne 
  • Er du i tvivl, så kontakt Stevns Kommune på mail: grundvand@stevns.dk
 • Kan jeg tilsluttes et vandværk?

  Hvis du ønsker at modtage vand fra et vandværk til erhvervsmæssigt formål, skal du kontakte vandværket i dit forsyningsområde. Vandværket afgør, om det kan forsyne til erhvervsmæssigt brug.

  Du kan på Vandværker - Almen vandforsyning, se hvilket vandværk du skal kontakte for at blive tilsluttet.

 • Lukning af brønd eller boring

  Hvis boringen skal sløjfes, skal det foretages af en sagkyndig person, hvilket vil sige, at de skal have et A-bevis. Du finder en liste over firmaer med A-bevis på GEUS hjemmeside.

Sidst opdateret

12.03.2019