Du er her

Ikke-almen vandforsyning (2-9 husstande)

En ikkealmen vandforsyning er en vandforsyning, hvor en brønd/boring, måske med et tilhørende mindre vandværk/boring, forsyner mellem 2 og 9 husstande.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandet ved en forenklet kontrol. En forenklet kontrol giver et praj om, om vandet er forurenet med bakterier.

I Stevns Kommune skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandkvaliteten hvert 2. år.

Værd at vide om brønde og boringer

Fold alle ud
 • Hvordan fungerer en brønd?

  En brønd er i princippet et dybt hul i jorden, der er stivet af i siderne for, at hullet ikke skal styrte sammen. I brønden kommer vandet fra de øverste vandførende lag. Brønde har det derfor med at løbe tør i særlig tørre somre, eller hvis de påvirkes af en nærliggende boring til f.eks. markvanding.

  Vandet er ungt, dvs. at regnen, der har dannet grundvandet ikke har sivet gennem jorden i særlig mange år. Derfor minder brøndvand om regn- og overfladevand. Vandkvalitet kan være udmærket, hvis der i området nær brønden ikke er forureningskilder, og brønden er indrettet korrekt.

  En korrekt indrettet brønd får kun tilført vand fra brøndens bund. Det betyder, at brøndens sider skal være tætte, så der ikke kan trænge vand ind fra overfladen, hvor der er mange forureningskilder. Brøndens kant skal være hævet over terrænet og forsynet med tæt overdækning, så regnvand ikke direkte kan løbe ned i brønden. For yderligere at sikre brønden mod indtrængning af overfladevand kan du støbe et areal ca. 2 meter omkring brønden med fald væk fra brønden. 

 • Hvordan fungerer en boring?

  En boring er et tyndt hul med en diameter på op til 30 cm. Boringer er som regel ført ned til dybere liggende vandførende lag, f.eks. kalk eller sand. Regnvandet har været mange år om at sive ned gennem de forskellige jordlag.

  Vandet fra disse dybder har en helt anden sammensætning end regn- og overfladevand. Vandet er mange steder hårdt, dvs. at der er et stort indhold af kalk og magnesium. Der gælder det samme her som for en brønd, at boringen skal være tæt.

 • Hvordan fungerer en boring i en brønd?

  Boringer i bunden af brønde blev udført som en form for nødløsning, når brønden løb tør for vand. Der er derfor ofte direkte forbindelse fra brønden til boringen og den forurening, der måtte være i brønden føres derfor ned i boringen. For at boringen er tæt, skal borerøret være ført op over den åbne vandoverflade i brønden og der skal være en tæt borerørsforsegling ved overgang mellem boring og brønd. Og der skal være en tæt og lukket rørforbindelse til huset. Det vil også være en god idé at fylde brønden op, så den bliver til en tørbrønd.

 • Kontrol af vandkvalitet i ikke-almen vandforsyning

  Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandet ved en forenklet kontrol. En forenklet kontrol giver et praj om, om vandet er forurenet med bakterier.

  I Stevns Kommune skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandkvaliteten hvert 2. år.

  Der er dog mange andre miljøfremmede stoffer, der kan forurene vandet. Boringer kan desuden være forurenet med sprøjtemidler (pesticider), og måske er der nogen, der har spildt olie i nærheden. Det er derfor en god idé, at få analyseret vandet for organiske mikroforureninger.

  Hvis vandet er forurenet skal vandkvaliteten forbedres. Hvis vandkvaliteten ikke kan forbedres eller det ikke kan lade sig gøre har ejendommene mulighed for at få vand fra et vandværk. Tilsluttes ejendommene et vandværk skal brønden/boringen sløjfes.

 • Hvordan beskyttes boringen mod forurening?

  For at sikre en god vandkvalitet er det vigtigt, at brønden/boringen er sikret mod indtrængning af forurenende stoffer. Det kan f.eks. være almindeligt overfladevand eller kloakvand.

  Det er vigtigt at dræn- og kloakledninger i nærheden af brønden er ført i tætte ledninger. Gamle ler- og betonrør knækker og samlingerne er ikke tætte. Der er derfor stor risiko for, at indholdet løber ud af rørene og trænger ind i brønden.

  • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen 
  • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden 
  • Opbevar ALDRIG olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden 
  • Sørg for at vandforsyningen er indrettet ifølge retningslinjerne 
  • Er du i tvivl, så kontakt Stevns Kommune på mail
 • Hvordan bliver vi tilsluttet et vandværk?

  Er der rigeligt med vand, og er det af en god kvalitet, så er der ikke nødvendigvis nogen grund til at blive tilsluttet et vandværk.

  Er vandkvaliteten derimod dårlig eller har er der en hydrofor eller pumpe, der er ved at være udtjent, kunne det være værd at overveje. Det er ikke alle i kommunen, som har en vandværksledning i vejen lige udenfor huset, men alle har alligevel ret til at få vand fra vandværket. 

  Du kan på se hvilket vandværk du skal kontakte for at blive tilsluttet.

 • Lukning af brønd eller boring

  Når ejendommene er tilsluttet et vandværk, skal den gamle brønd/boring sløjfes. Det skal en sagkyndig person gøre, hvilket vil sige, at de skal have et A-bevis. Du finder en liste over firmaer med A-bevis på GEUS hjemmeside. Det er vigtigt at kommunen får besked i tilfælde af sløjfning, således at BBR kan rettes til.

  Der er mange gamle drikkevandsbrønde i Stevns Kommune, som enten ikke bruges til noget, eller anvendes til andet formål end drikkevand efter, at ejendommen er blevet tilsluttet et alment vandværk. Brøndene er normalt 4 – 5 meter dybe huller i jorden, som ofte ikke er beskyttet mod tilløb af regnvand.

  Der er derfor stor risiko for, at der løber forurenende stoffer med ned i brøndene. Fra brønden har stofferne let adgang til det primære grundvand med forurening til følge. For at undgå at dette sker, udsteder Stevns Kommune hvert år et antal påbud om sløjfning af nogle af disse brønde.

  Stevns Kommune giver ikke tilladelse til at bruge gamle drikkevandsbrønde til havevanding, bilvask m.m.

 • Oplys om overflødige brønde og boringer

  På mange ejendomme, der allerede er tilsluttet et vandværk, er der fortsat en ubrugt brønd eller boring. Det dybe hul i jorden udgør en stor risiko for forurening af grundvandet. Kommunen vil derfor meget gerne have oplysninger om sådanne gamle overflødige brønde og boringer.

  Der kan dog i særlig tilfælde, hvis museet betegner brønden som bevaringsværdig, gives tilladelse til, at bevare brønden på særlige vilkår.

Sidst opdateret

25.11.2021