Du er her

Spildevand fra erhverv

Hvis din virksomhed udleder spildevand, er der en række regler, du skal være opmærksom på.

Virksomheder, der udelukkende udleder sanitært spildevand, skal ikke søge om nogen særlig tilladelse, men følge de samme regler som gælder for almindelige husejere. Hvis virksomheden er kloakeret gælder disse regler. Hvis din virksomhed ligger i et område, som ikke er kloakeret gælder i stedet disse regler

Udlednings og – tilslutningstilladelse

Du skal søge om en tilladelse hos Stevns Kommune, hvis din virksomhed udleder processpildevand; det vil sige spildevand, der kommer fra virksomhedens produktion eller produktions arealer, det kan være fra industrikøkken, fra produktionen, fra gulvafløb i produktionshal, afløb fra olieudskiller. Dette gælder også spildevand, der kommer fra rengøring og lignende. Du kan få flere oplysninger om blandt andet indhold i ansøgning og forløb nederst på siden.

Hvis du ønsker at komme af med dit processpildevand fra din virksomhed, og din virksomhed ligger i et område, hvor der er kloakeret, skal du have tilslutningstilladelse. Du kan ansøge om tilslutningstilladelse gennem bygogmiljoe.dk

Hvis din virksomhed ligger i et område der ikke er kloakeret, og du vil udlede renset industrispildevand til vandløb, sø eller havet, skal du have en udledningstilladelse. Stevns Kommune skal foretage en vurdering af det konkrete naturområde. Vi anbefaler, at du kontakter Natur & Miljø i Stevns Kommune, før du sender din ansøgning. Du kan søge om udledningstilladelse gennem bygogmiljoe.dk. Du skal være opmærksom på, at hvis du vil benytte et dræn der ikke er på din grund, kan det kræve en medbenyttelsestilladelse.

En byggetilladelse ikke automatisk giver en tilslutnings- eller udledningstilladelse.

Værd at vide om industrielt spildevand

Fold alle ud
 • Hvad skal en ansøgning indeholde?

  Hvis du har det juridiske ansvar for driften af en virksomhed eller et anlæg, er det dig, der skal søge om en tilladelse.
   
  Ansøgningen skal være skriftlig og som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedens og ejers eller lejers navn, adresse og tlf. gerne med kontaktperson.
  • Hvornår du vil påbegynde afledningen.
  • Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der afleder spildevandet.
  • Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v.
  • Evt. flow- og procesdiagram.
  • Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige kloakker.
  • Oplysninger om hvilke stoffer, du forvente vil være i det afledte processpildevand.
  • Den afledte maksimale mængde processpildevand pr. døgn og pr. år, samt variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
  • Det samlede årlige vandforbrug og vandmængde, der afledes (for eksempel ved bimåler).
  • Redegørelse for at den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi. Spørg evt. nærmere herom hos Teknik- og Miljøafdelingen.
  • Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden.
  • Evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøveudtagningshyppighed, analyse-parametre m.v.) for virksomheden.

  Vi anbefaler, at du kontakter en konsulent eller rådgiver, når du skal udarbejde ansøgningsmaterialet.

 • Hvilke krav kan tilladelsen indeholde?

  Tilladelsen kan indeholde krav om: 

  • Maksimalt tilladelige afledninger af stof- og spildevandsmængder.
  • Maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet.
  • Driften af virksomheden.
  • Indretningskrav, f.eks. etablering af målebrønd, måleudstyr, sandfang.
  • At virksomheden skal kontrollere sit spildevand (egenkontrol).

  Egenkontrollen kan omfatte:

  • Registrering i driftsjournaler, herunder forbrug af vand- og råvarer, der har betydning for spildevandssammensætningen.
  • Udtagning af spildevandsprøver for analyse af indhold/mængde af stoffer.
  • At prøvetagning og analyser skal udføres af et godkendt laboratorium.

  Med tilladelsen følger en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af din virksomheds spildevandsafledning. Den spildevandstekniske beskrivelse, vil ofte være selve ansøgningen. 

 • Skal jeg betale for tilslutningstilladelsen?

  Hvis der i tilslutningstilladelsen er vilkår for egenkontrol, skal du betale alle omkostninger.

 • Hvordan forløber ansøgningsprocessen?

  Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, indkalder vi til et møde.

  Inden vi giver den endelige tilladelse, er det praksis, at vi sender et udkast af tilladelsen til høring hos dig.

 • Hvordan klager jeg?

  Hvis du er uenig i tilladelsens vilkår, kan du klage skriftligt til Miljø og Fødevareklagenævnet

  Fra vi har givet tilladelsen, har du fire uger til at klage: Dine klagemuligheder vil fremgå af afgørelsen.

 • Spildevand for kloakmestre

  Du skal, som autoriseret kloakmester, søge om spildevandstilladelse i ukloakerede områder og færdigmelde udført kloakarbejde.

  Søg spildevandstilladelse i ukloakerede områder 

  Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde 

  Færdigmelding af udført kloakarbejde

Sidst opdateret

22.08.2019