Du er her

Miljøgodkendelse & -tilsyn

Stevns Kommune vejleder om miljøforhold, udarbejder tilladelser og miljøgodkendelser og fører tilsyn med virksomhederne i kommunen.

Store virksomheder, der forurener meget, skal søge om miljøtilladelse før opstart af virksomheden. Det samme gælder for ændringer af en eksisterende virksomhed, når ændringerne fører til større forurening. Stevns Kommune fører miljøtilsyn både med de store virksomheder samt med mindre forurenende virksomheder i kommunen.

Værd at vide om miljøgodkendelse og miljøtilsyn

Fold alle ud
 • Miljøgodkendelse

  Vi betegner de største og mest forurenende virksomheder som listevirksomheder, og skal du etablere eller flytte en listevirksomhed til Stevns, skal du sende en ansøgning om miljøgodkendelse til Stevns Kommune. En udvidelse eller ændring af en virksomhed, der kan medføre forøget forurening kræver på samme måde en miljøgodkendelse.

  Du kan i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed i bilag 1 og 2 se, hvilke virksomheder, der hører under listevirksomheder.

 • Miljøgodkendelse - ansøgning

  Din ansøgning om miljøgodkendelse skal indeholde relevante oplysninger, som du finder i bilag i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Din virksomhed skal derudover placeres i overensstemmelse med kommuneplanen og eventuelt lokalplanen.

  Du skal være velkommen til at kontakte os, inden du sender ansøgningen om miljøgodkendelse, så det er muligt at afklare om der ting du skal være særligt opmærksom på.

  Etablering/flytning må ikke ske, før du har fået godkendelsen. I visse tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder, på eget ansvar, før godkendelsen er givet. 

  Det er ydermere et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik, kaldt BAT.

 • Hvor og hvor meget må du støje?

  Støjkravene til en virksomhed afhænger af, hvilket område, din virksomhed ligger placeret i. I erhvervsområder er kravene ikke så skrappe, som i områder med boliger eller rekreative områder. 

  Der kan stilles særlige krav til virksomheder, hvis støjudsendelsen kan påvirke områder i nærheden for eksempelvis boligområder. 

  For bolig eller rekreative områder er der forskellige grænser for støjniveauet for dag, aften og nat.

  Se Miljøstyrelsens vejledning for støjgrænser.

 • Miljøtilsyn

  Stevns Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn på listevirksomheder, branchevirksomheder samt mindre forurenende virksomhederne. I bekendtgørelsen om brugerbetaling kan du se, hvilke typer af virksomheder kommunen fører miljøtilsyn med.

  Brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn

  Stevns Kommune har pligt til at kræve betaling for den tid, der bruges til godkendelser og miljøtilsyn på virksomheder. 

  Miljøministeriet fastsætter gebyret, som bliver opkrævet en gang årligt ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober.

 • Du skal melde renseri og autoværksted til kommunen

  For autoværksteder og for renserier samt ind- og udleveringssteder for renserier er det et krav, at du anmelder til kommunen, hvis du vil etablere en ny virksomhed, ændre eller udvide din eksisterende virksomhed eller flytte den til Stevns Kommune.

  Autoværksteder

  I branchebekendtgørelsen for autoværksteder kan du se, hvilke oplysninger anmeldelsen af autoværksteder skal indeholde. Her kan du samtidig få overblik over de miljøkrav, der er sat for autoværksteder.

  Læs branchebekendtgørelsen for autoværksteder.

  Hvis Natur og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af en anmeldelse, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes.

  Renserier

  I branchebekendtgørelsen for renserier kan du se, hvilke oplysninger anmeldelsen af renserier samt ind- og udleverings sted for renserier skal indeholde. Du skal underrette kommunen 14 dage, før du indretter et ind- eller udleveringssted.

  Her kan du samtidig få overblik over de miljøkrav, der er sat for renserier.

  Læs branchebekendtgørelsen for renserier.

 • Hvordan opbevarer jeg olie og kemikalier?

  Som virksomhed i Stevns Kommune skal du/I håndtere og opbevare olie og kemikalier i form af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer samt affald efter forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.           

Sidst opdateret

12.03.2019