Du er her

Landbrug og dyrehold

Den 1. august 2017 er der trådt nye regler i kraft for husdyrbrug.

Du kan læse mere om de nye regler og om hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de har offentliggjort de nye regler.

Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder i byzone- og sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Læs om miljøtilsyn og lovgrundlag på Mljøstyrelsens hjemmeside.

Værd at vide om landbrug og dyrehold

Fold alle ud
 • Kampagne på landbrugsområdet 2021

  Stevns Kommunes tilsynskampagne på landbrugsområdet i 2021, drejer sig om sortering af erhvervsaffald på landbrugsejendomme. Kampagnen gælder både for ejendomme med planteavl og med husdyrbrugsbrug.

  I vejledningen om ”Affaldssortering i landbruget”, kan du finde oplysninger om de forventede affaldsfraktioner. Det fremgår af vejledningen for det enkelte stykke affald, om det skal til genanvendelse, forbrænding, deponi eller specialbehandles. 

  Stevns Kommune vil foretage uanmeldte tilsyn på udvalgte ejendomme med planteavl og husdyrbrug.

  Vejledning om affaldssortering i landbruget (pdf)

 • Årligt rottetilsyn 2021/2022

  Alle tilsynspligtige ejendomme vil i perioden 1. oktober 2021 til 1. marts 2022 få besøg af kommunens rottebekæmper. Der vil blive igangsat bekæmpelse hvor der er rotter. 

  Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men er du ikke hjemme bliver der afleveret en seddel med resultat af besøget. Hvis du ønsker at være til stede ved tilsynet, kan du kontakte Anticimex på telefon 9632 0065 for en nærmere aftale.

  Tilsynspligtige ejendomme omfatter erhvervsejendomme med: 

  • Dyrehold 
  • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr 
  • Opbevaring af foderstoffer til dyr 
  • Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker
 • Etablering, udvidelse eller ændring af mindre husdyrhold

  For etablering, udvidelser eller ændring af produktionsareal, stalde eller dyreholdets sammensætning, i mindre husdyrhold hvor:

  • Produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m²
  • Produktionsarealet i stalden for heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse, er mindre end 175 m² (eller 300 m² ved vinteropstaldning)
  • produktionsarealet i stalden er mindre end 200 m²for rent hestehold

  skal du sende en skriftlig anmeldelse (pdf) til Stevns Kommune. Anmeldelsen skal indeholde nedenstående oplysninger for både nudrift og fremtidig drift:

  • Dyreart og type
  • Produktionsarealets størrelse i m² (herunder stalde, permanente læskure m.v.)
  • Staldsystem
  • Bygge- og konstruktionstegninger samt eventuelle driftsforskrifter for:
   • Gødningsopbevaringsanlæg
   • Ensilagepladser
   • Siloer

  Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold (pdf)

 • Etablering, udvidelse eller ændring af større husdyrbrug – godkendelsespligt

  Ønsker du at etablere, udvide eller ændre et husdyrhold, hvor produktionsarealet er større end 100 m², skal du have en miljøgodkendelse.

  Du skal ansøge via miljøstyrelsens ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk Normalt er det din landbrugskonsulent, der udarbejder og indsender ansøgningen.

  Kommunen modtager automatisk ansøgningen, og udarbejder en godkendelse.

 • Ændring uden godkendelsespligt – anmeldelse

  Nogle ændringer i større husdyrbrug er ikke tilladelses- eller godkendelsespligtige. Det drejer sig om visse ændringer i:

  • driftsbygninger
  • ensilagepladser
  • vinterstald
  • hobbydyr
  • skift i dyretype
  • skift i miljøteknologi
  • afprøvning af miljøteknologi
  • produktionstilpasning                       

  Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

  Anmeldelsen, supplerende oplysninger samt bilag skal indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

  Du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 mdr. efter indsendelsen.

 • Landbrugsbyggeri

  Når du bygger nyt, skal du sikre dig at dit byggeri overholder kravene i Landbrugets Byggeblade 

  Gå til Byg og Miljø, hvis du vil ansøge om byggeri til bedriften.

 • Tilsyn med dit landbrug

  Vi fører regelmæssigt miljøtilsyn på landbrug for at sikre, at de gældende love og regler bliver overholdt. Miljøtilsyn er et anmeldt eller uanmeldt besøg på din landbrugsejendom, hvor vi sammen gennemgår miljøforholdene på din ejendom.

  Efter besøget får du et brev og en tilsynsrapport, der kan indeholde henstillinger og/eller indskærpelser.

  Regler for planlægning af landbrugs- og virksomhedstilsyn (pdf)

  Regler for opbevaring af fast husdyrgødning (pdf)

  Regler for opbevaring af flydende husdyrgødning (pdf)

  Placering og indretning af stalde til husdyr (pdf)

 • Kontrol af beholder på over 100 m3

  Hvis du har en beholder på over 100 m³ til flydende husdyrgødning eller ensilagesaft skal den kontrolleres mindst hvert 10. år eller hvert 5. år, hvis den ligger tættere end 100 m på søer på mindst 100 m² eller på vandløb.

  Ønsker du at anmode om beholderkontrol kan du gøre det via indberet.virk.dk. Anmodningen sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Listen med kontrollanter kan findes her. Stevns Kommune får automatisk besked når kontrollen er foretaget. Yderligere oplysninger kan findes i Pjece vedr. Kontrol af beholdere over 100 m³.

  Ønsker du at tage beholderen ud af drift kan du anmelde det via indberet.virk.dk . Anmeldelsen skal indgives senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol. Du skal bruge din NemID.

 • Brugerbetaling

  Du skal selv betale for landbrugstilsyn og sagsbehandling, hvor dyreholdet er et erhvervsmæssigt dyrehold samt for tilsyn med de tilhørende arealer. Du betaler både for selve tilsynet og for den tid, der går til forberedelse, udarbejdelse af rapporter og lignende.

  Du skal også betale for kommunens udarbejdelse af miljøgodkendelser.

  Timetaksten er fastsat af miljøstyrelsen og er fritaget for moms.

 • Hvordan opbevarer jeg olie og kemikalier?

  Som landbrugsvirksomhed i Stevns Kommune skal du/I håndtere og opbevare olie og kemikalier i form af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer samt affald efter forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.

 • Affaldssortering i landbruget

  Stevns kommune har udarbejdet en vejledning til erhvervsaffald på ejendomme med planteavl eller husdyrbrug. Her kan du finde de forskellige typer affaldsfraktioner på landbrugsejendomme og se om de skal til genanvendelse´, forbrænding, deponi eller specialbehandles.

  Vejledning om affaldsortering i landbruget (pdf)

Sidst opdateret

26.08.2021