Du er her

Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat. Ejendomsskatten består af grundskyld til kommunen og betales i 2 årlige rater. Sammen med grundskylden opkræver vi også rottebekæmpelse og renovation.

Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

Ejendomsskatten betales 2 gange om året

 • 1. rate forfalder i 2021 den 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdag den 8. januar 
 • 2. rate forfalder i 2021 den 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdag den 8. juli

Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort fra Opkrævningsafdelingen, ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdag til 1. og 2. rate.

Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, vil den automatisk blive betalt. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet fremgår af din betalingsoversigt og at beløbet er betalt til Stevns Kommune.

Husk altid at tjekke din digitale postkasse. Medmindre du er fritaget for brugen af Digital Post, er det der du får opkrævningen.

Betaler du ejendomsskatten for sent, skal der beregnes renter. Hvis vi udsender rykker for betalingen, opkræver vi et gebyr på 250 kr.

Ny indefrysningsordning på grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning som gælder for årene 2018-2020. Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018.

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis du ejer fast ejendom, og grundskylden stiger med mere end kr. 200 pr. ejer. Hvis du er omfattet af ordningen, vil det fremgå på din ejendomsskattebillet.

Indefrysningen er rentefri til og med år 2020.

Kan jeg betale stigningen nu, hvis jeg ønsker det?

Du kan ikke udtræde af indefrysningsordningen og frivilligt betale stigningen på grundskylden.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Hvis du sælger dit hus, vil Stevns Kommune opkræve den indefrosne grundskyld af dig.

Kan jeg komme ud af ordningen?

Den nye indefrysningsordning er midlertidig, og løber indtil 2020. Ordningen bliver fra 2021 ændret til en fast ordning. I forbindelse med ændring fra midlertidig til fast ordning, kan du udtræde af ordningen. Hvis du vælger at udtræde af ordningen, så skal den indefrosne grundskyld betales.

Hvad hvis jeg vælger at fortsætte i den faste ordning?

Vælger du at forblive i ordningen, så skal du først indfri den indefrosne grundskyld, når du sælger ejendommen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale renter af den saldo, der står som indefrossen.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld - også kaldet ejendomsskat - til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Ordning om indefrysning af stigninger i grundskyld

Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Kommunen indefryser stigninger i grundskyld

En indefrysning vil sige, at kommunen yder et lån til betaling af din eventuelle grundskyldsstigning, og at betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Kommunen indefryser årlige stigninger på mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Hvis beløbet er lavere end det, betaler du det som en del af den samlede grundskyld. 

På dine ejendomsskattebillet og årsopgørelser over indefrosset grundskyld fra kommunen kommunale ejendomsskatter kan du både se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år og samlet set. 

Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Det sker ved, at kommunen sender dig en opgørelse og en opkrævning.

Indefrysningsordningen må ikke forveksles med lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. 

Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte kommunen.

Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du selv kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger. Det gør du ved at benytte selvbetjeningen.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

Du kan framelde eller tilmelde dig det meste af året

Hvis du vælger at framelde dig indefrysningsordningen eller tilmelde dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:

 • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
 • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden.  

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Vurderingsstyrelsen sender nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne i etaper fra den 1. september 2021. Enfamiliehuse bliver vurderet først, herefter forskellige andre typer ejerboliger – fx sommerhuse og lejligheder – og endelig erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

Hvis du vil klage

Se, hvornår du kan klage over en ejendomsvurdering, på vurderingsstyrelsen.dk/klagevejledning.

Sidst opdateret

12.05.2021