Referat

 • 1. Dagsorden for møde den 18. november 2020

  application/pdf icon dagsorden_den_18-11-2020_0.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 18. november 2020 (Dagsorden vedhæftet).

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdesnmål, at

   

  1. godkende dagsordenen

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Jan Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  Dagsordenen blev godkendt.

 • 2. Status - hvad er igangsat siden midtvejsstatus

  application/pdf icon dagsordenspunkt_status_paa_boligprogram_for_stevns_kommune_behandlet_paa_moedet_26._august_2020_kl._1700_i_udvalget_for_stevns_verdensmaal_202_0.pdfapplication/pdf icon referat_af_inspirationsdag_-_12-09-2020_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_foredragsaften_den_30-09-2020_0.pdfapplication/pdf icon boligpolitik_igangsaettelse_0.pdfapplication/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_maj_2020_0_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal gennemgå og drøfte hvad der er igangsat efter Midtvejsstastus i december 2019

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. foretage en opsamling på forløbet siden Midtvejsstatus

   

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Jan Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  Det blev gennemgået og opsamlet hvad der er igangsat siden Midtvejsstatus i 2019.

  Sagsfremstilling

  I Midtvejsstatus fra december 2019 beskrev Udvalget, hvad der skulle rettes fokus mod i anden periode. Udvalget ønskede blandt andet, at:

   

  • Der skulle afholdes en Borgerworkshop i foråret 2020, der bl.a. skulle omhandle hvordan man selv kunne tænke de 17 verdensmål ind i ens eget lokale boligområde
  • Der skulle afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen juni 2020
  • Opsamle og komme med endelige anbefalinger, der skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen august 2020

   

  På de kommende 4 møder i foråret 2020 ønskede udvalget at arbejde med følgende temaer:

   

  1. Borgere/fællesskaber/bosætning og reduktion af drivhusgasser
  2. Natur
  3. Erhverv/transport
  4. Uddannelse
  5. Fokus på verdensmål nr. 17, Partnerskaber for handling

   

   

  Grundet Corona-virus blev alle møder for Udvalget aflyst fra midten af marts og frem til den 26. august 2020, hvilket betød, at tidsplanen blev forrykket.

   

  Afholdte Udvalgsmøder

  På Udvalgsmøde den 3. marts blev der arbejdet med natur og en række anbefalinger hertil.

  På Udvalgsmøderne den 26. august og 21. september blev der arbejdet med en række anbefalinger til en Boligpolitik og i forbindelse med mødet i Plan, Miljø & Teknik den 29. september blev anbefalingerne overdraget. Anbefalingerne herfra indgik i temamøde om Boligpolitik på Kommunalbestyrelsens møde den 22. oktober 2020.

  På udvalgsmøde den 21. oktober blev der arbejdet med erhverv/transport og uddannelse. Udvalget har således siden januar 2020 arbejdet med de ovennævnte temaer og afholdt to inspirations arrangementer samt igangsat udarbejdelsen af en Boligpolitik.

   

  Den 21. januar 2021 afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen hvor udvalgets arbejde og de endelige anbefalinger præsenteres.

   

  Inspirationsmøder

  Der blev afholdt Inspirationsdag den 12. september på Store Heddinge skole, hvor Signe Wenneberg gav inspiration til hvordan man kan gøre verdensmål til hverdagsmål (referat fra oplæg vedlagt sagen som bilag). Efterfølgende samme eftermiddag blev der afholdt et arrangement med Naturvejleder Rasmus Brix Elvekjær, der lavede udendørsaktiviteter for børn og voksne med fokus på biodiversitet i naturen og vilde haver.

   

  Den 30. september blev der afholdt en foredragsaften på Strøbyskolen med Flemming Møldrup om fremtidens boligform og den kommende generations ønsker til boligmarkedet. Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdensmålsakademiet fortalte om baggrunden for FN’s 17 verdensmål, hvorfor vi har brug for verdensmål og hvordan man kan oversætte FN’s verdensmål til stevnske forhold (referat fra begge oplæg vedlagt sagen som bilag).

 • 3. Prioritering af kort og langsigtede anbefalinger

  application/pdf icon stevns_verdensmaals_vision_4_11_19_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_moede_i_stevns_verdensmaal_den_03-02-2020_0.pdfapplication/pdf icon droeftelse_af_stevns_landsbyen_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_natur_0.pdfapplication/pdf icon droeftelse_af_uddannelse_0.pdfapplication/pdf icon droeftelse_af_erhverv_og_transport_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte og prioritere de anbefalinger der skal fremlægges i forhold til kortsigtede og langsigtede mål. Drøftelserne skal resultere i en række endelige anbefalinger fra udvalget til Kommunalbestyrelsen.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte kort- og langsigtede mål
  2. prioritere de anbefalinger der skal fremlægges i forhold til kort- og langsigtede mål
  3. nå til enighed om de endelige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Jan Sørensen

  Steen S. Hansen

   

   

  1. kort og langsigtede mål blev drøftet
  2. der blev arbejdet med prioritering af de anbefalinger, der skal fremlægges i forhold til kort- og langsigtede mål
  3. det blev besluttet at afholde et ekstra udvalgsmøde den 9. dec. for at nå til enighed om de endelige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Midtvejsstatus fra december 2019 samt Udvalgets arbejde siden januar 2020, skal der foretages en opsamling på forløbet og en afstemning af de endelige anbefalinger fra Udvalget. Anbefalingerne skal videregives på Kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2021 samt i forbindelse med et temamøde, der afholdes umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

   

  Vedlagt som bilag på sagen er rerferat fra møderne vedr.  

  • Borgere/fællesskaber/bosætning og reduktion af drivhusgasser
  • Natur
  • Erhverv/transport
  • Uddannelse

   

 • 4. Evaluering af udvalgets arbejde

  Resume

  Udvalgets arbejde fra start i august 2019 til november 2020 drøftes og evalueres. Facilitering ved Rasmus Visby.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte og evaluere på udvalgets arbejde

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Jan Sørensen

  Steen S. Hansen

   

   

  1. udvalgets arbejde blev drøftet og evalueret. Der bliver afholdt et ekstraordinært møde den 9. december og evaluering mv. vil fremgå af kommende dagsorden for det møde.

  Sagsfremstilling

  Udvalgets arbejde fra august 2019 til november 2020 skal evalueres. Herunder skal udvalget gøre sig nogle tanker om arbejdsform, oplægsholdere, sammensætning af udvalget og studietur mv. Udvalgsmedlemmerne skal sende et skriftligt oplæg til mødet, som vil blive drøftet i plenum.

   

 • 5. Opsamling og evaluering af mødet

  Resume

  Opsamling på mødet og evaluering af mødets form samt udpegning af 2 medlemmer fra udvalget, der skal fremlægge anbefalinger på møde i PMT, januar 2021.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. sammendrage hvad der drøftes på mødet
  2. evaluere på mødets form
  3. udpege 2 medlemmer, der skal fremlægge anbefalinger på Plan, Miljø og Teknik i januar 2021

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Jan Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  1. drøftelser på mødet blev sammendraget
  2. udskudt til udvalgsmøde den 9. dec. 2020
  3. det blev udskudt til udvalgsmøde den 9. dec. 2020, at udpege 2 medlemmer, der skal fremlægge anbefalinger på møde i PMT i januar 2021