Referat

 • 215. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen

   

  Dagsorden godkendt

 • 216. Boblberg - temadrøftelse

  Resume

  Repræsentanter fra det digitale fællesskab og mødested Boblberg deltager i temadrøftelse med SSU.

   

  Boblberg præsenterer deres koncept. Derefter er der mulighed for spørgsmål og dialog. 

  Indstilling

  Sundhed & Pleje indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Boblberg, der er en digital platform, som bruges til at skabe fællesskab og mødested for mennesker, deltager i temadrøftelse med SSU.

   

  Som koncept arbejder Boblberg ud fra et sundhedsfremmende perspektiv, hvor det i høj grad handler om brugerinvolvering og udvikling af brugernes sundhedsressourcer. Boblberg samarbejder med en række danske kommuner.

   

  Boblberg vil præsentere deres koncept. Derefter er der mulighed for spørgsmål og dialog. 

   

  Det er muligt at læse mere om Boblberg på deres hjemmeside via dette link: https://boblberg.dk/

  Økonomi

  Det koster en årlig licens for kommunen at få installeret Boblberg. Licensen beregnes efter kommunens størrelse.

 • 217. Høringssvar til Budget 2021 - orientering

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon udsatteraadets_hoeringssvar_vedr._budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_til_budget_2021_0.pdf

  Resume

  Orientering om høringssvar på SSU's område.

  Alle høringssvar indgår efterfølgende i sagen om 2. behandling af Budget 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1. høringssvarene tages til efterretning

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Som følge af den reviderede tidsplan for Budget 2021 er balanceforslagene først udarbejdet i august og september og høringsprocessen ligger derfor i september, hvor alt budgetmaterialet er udarbejdet.

   

  Fagudvalgene får de modtagne høringssvar til orientering – de er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Alle høringssvar vil også indgå som bilag til sagen om 2. behandling af Budget 2021.

   

  Den videre budgetproces

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af Budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af Budget 2021.

 • 218. Plejecenterbyggeri tilbudsindhentning på samarbejde - godkendelse

  application/pdf icon bilag_til_ssu_30._sept._2020_0.pdf

  Resume

  Konkurrencemateriale til udpegning af det boligselskab, der skal bygge det nye plejecenter i St. Heddinge, fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. kravspecifikationen godkendes
  2. konkurrenceparametre i form af ønskespecifikation godkendes
  3. vægtning af konkurrenceparametre godkendes
  4. hovedsamarbejdsaftalen godkendes.

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020, at det nye plejecenter i St. Heddinge skal bygges i en etape med 40 boliger. Samtidig blev det besluttet, at det er kommunen selv, der skal eje servicearealerne. Den resterende del af byggeriet (selve plejecenteret og plejeboligerne) ejes af det boligselskab, som opfører byggeriet.

   

  Næste skridt i processen er at udpege det boligselskab, der skal forestå opførelsen af plejecentret. Udpegningen vil ske på markedsmæssige vilkår ved indhentelse af flere tilbud efter procedurereglerne i udbudslovens § 193. Der inviteres 3 boligselskaber til at afgive tilbud. I denne konkrete situation betyder det, at valg af tilbudsgiver vil ske blandt disse tre boligselskaber. Videre betyder det, at alle tilbudsgivere skal afgive tilbud på baggrund af de samme konkurrencebetingelser.

   

  Når den vindende tilbudsgiver er udpeget, men inden der underskrives aftale, offentliggøres det via en bekendtgørelse i EU-tidende (en såkaldt profylaksebekendtgørelse), hvem kommunen påtænker at indgå aftale med. Offentliggørelse sker for at reducere de udbudsretlige risici forbundet med processen. Offentliggørelsen løber i ti dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsens offentliggørelse og hvis der måtte være indsigelser fra det øvrige marked, forventes disse indsigelser at fremkomme i denne periode.

   

  Efter periodens udløb kan hovedsamarbejdsaftalen med det valgte boligselskab underskrives, hvis der ikke er fremkommet indsigelser. Hovedsamarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet om opførelsen af de 40 plejeboliger samt servicearealer.

   

  I forlængelse af indgåelsen af hovedsamarbejdsaftalen offentliggøres en ny bekendtgørelse om den indgåede kontrakt. Klagefristen er som udgangspunkt 30 dage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

   

  Da konkurrenceudsættelse som nævnt følger udbudslovens § 193, er den ovenfor beskrevne procedure frivillig, men det anbefales alligevel at afholde den, da det på den måde er muligt at afgrænse den periode, hvori det vil være muligt at klage.

   

  Til brug for udpegning af boligselskab har forvaltningen fået udarbejdet et omfattende konkurrencemateriale. Hvoraf der skal træffes politisk beslutning om fire dele.

   

  Den første del er kravsspecifikationen (”Bilag 1” i vedlagte), som er Kommunens konkrete tekniske og organisatoriske krav til boligselskabets varetagelse af opførelsen. Der er ikke tale om et sæt detaljerede krav til plejecenterets eller servicearealernes indretning, men kravene er betingelser for, at et tilbud kan komme i betragtning.

   

  Den anden del er konkurrenceparametre i form af en specifikation af kommunens ønsker til boligselskabets varetagelse af processen (”Bilag 2” i vedlagte). Dokumentet besvares af tilbudsgiverne. Jo bedre ønskerne opfyldes, jo højere score opnår tilbuddet.

   

  Den tredje del der skal træffes politisk beslutning om, er vægtning af konkurrenceparametrene (s. 6 i vedlagte konkurrencebetingelser).

   

  Den fjerde del er hovedsamarbejdsaftalen (”Bilag 4” i vedlagte). Hovedsamarbejdsaftalen rammesætter bl.a. boligselskabets køb af byggegrunden, den byggeforretningsføreraftale der regulerer boligselskabets forpligtelser i forbindelse med opførelse af servicearealerne og kommunens efterfølgende køb af servicearealerne.

   

  Et første udkast til en hovedsamarbejdsaftale har tidligere været fremlagt politisk. I forhold til det tidligere fremlagte materiale skal følgende fremhæves i forhold til den hermed fremlagte hovedsamarbejdsaftale;

   

  1. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at opføre 40 boliger i én etape.
  2. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at eje servicearealerne.
  3. At det er præciseret i materialet, at Stevns Kommune ikke har afgørende indflydelse på opførelsen af plejecentret. I modsat fald indskrænkes kommunens handlefrihed efter de udbudsretlige rammer væsentligt.
  4. At tilbagekøbsklausulen for grunden er ændret.
  5. At plejecentret skal stå færdigt senest 21. sept. 2022.
  6. Driften af servicearealet indgår ikke i konkurrencen om valg af boligselskab.

   

  Når hovedsamarbejdsaftalen er indgået, vil boligselskabet stå for at opføre plejecentret. Herunder vil det være boligselskabet, der indgår aftale med den entreprenør, der skal bygge. Når plejecentret står færdigt, vil kommunen købe servicearealerne.

   

  Processen kan overordnet set illustreres på følgende måde:

   

   

   

  Økonomi

  Der er foreløbig afsat 3,195 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af byggeri af servicearealer. Ubrugte anlægsmidler overføres ifølge gældende regler til de efterfølgende budgetår. Resten af udgiften til byggeri af servicearealer skal efter den revurderede plejecenterplan optages i kommende års budget.

   

  Der er foretaget reberegning og fremlagt budgetønske på yderligere 10,036 mio. kr., således at den samlede sum til byggeri af servicearealer udgør 13,231 mio. kr., svarende til en m2-pris på 20.200 kr. (2020-priser).

   

  Det bemærkes, at der ikke er taget konkret stilling til m2-behov for servicearealer, og at budgetbehovet derfor vil ændre sig som følge af de valg, der træffes.

 • 219. Praksisplan for almen praksis - høring

  application/pdf icon praksisplan_almen_praksis_hoeringsversion_juli_2020_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_og_hoeringsliste_til_praksisplan_almen_praksis_2021_-_2024_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_almen_praksis_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 224:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Høringssvaret godkendes med den tilføjelse, at det bør inkluderes i høringssvaret, at hvis borger udskrives i weekenden, bør der være medicin med i weekenden.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Praksisplanudvalget sendt udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Regionsældrerådet og Regionshandicaprådet. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet, der indeholder den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 23. oktober 2020.

   

  Praksisplanen skal sikre gennemførelsen af de tiltag i Region Sjællands Sundhedsaftale, der omfatter almen praksis. Herudover er praksisplanen det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt den kapacitetsplanlægning som er forudsætningen herfor.

   

  Den fælles målsætning er at styrke udviklingen af almen praksis som kerneaktør i det nære sundhedsvæsen, fordi almen praksis er tovholder og patienternes indgang til det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at patienterne oplever kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb.

   

  Praksisplanudvalgets målsætninger handler om:

  1. Lægedækning
  2. Fokus på sårbare patientgrupper
  3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

   

  Ad 1. Lægedækning
  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Alle borgere i Region Sjælland fortsat har adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i regionen de bor.
  • Det er attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland.

   

  Ad 2. Fokus på sårbare patientgrupper

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede livssituation for de sårbare patientgrupper

   

  Ad 3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienterne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne.
  • Understøtte at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de muligheder det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes sundhedspersonale.

    

  Høringssvar

  Det vurderes, at Stevns Kommune kan bakke om de tre overordnede målsætninger i Praksisplan for almen praksis. Men der er også en række bekymrings- og opmærksomhedspunkter. Disse omfatter i korte træk:

   

  • At samarbejdsrelationen mellem kommune og læge er afgørende for at opnå et kvalificeret borgerforløb. Særligt når det drejer sig om sårbare borgere.
  • At overvejelserne om at give borgere adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge giver anledning til opmærksomhed.
  • At der er en opgaveglidning i gang, som vil medføre flere kommunale opgaver, hvilket kræver fokus på, hvordan det sikres, at der er ressourcer og kompetencer til disse opgaver.
  • At der skal meget større fokus på, hvordan og hvad vi kommunikerer mellem sektorerne.
  • At det vil være en stor hjælp for sårbare borgere, at de ikke udskrives i weekenden.
  • At overvejelserne om at lade almen praksis henvise direkte til PPR er bekymrende.
  • At det ikke må underkendes at implementering af digitale løsninger kræver både tid og ressourcer.
  • At mange sårbare borgere ikke selv har udstyret til at kunne tilgå digitale løsninger.
  • Et ønske om at E-hospitalets ”call-center” kan bruges af den kommunale sygepleje i forhold til kronikere.
  • Et ønske om en IT-løsning for plejecentre, sådan at man har mulighed for at tilgå en beboers læge fra en plejecenteradgang.

   

  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 220. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 367:

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 223:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Sagen drøftet.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 218:

  1. Drøftet

   

  1. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

   

  Beslutning

  Anbefaling fra PMT anbefales.

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 221. Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

  application/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

   

  Det blev på møderne i SSU, BUL og AET i juni måned besluttet, at forvaltningen skal vurdere yderligere muligheder for en fremtidig organisering af borgerkonsulenterne i TVP. Udvalgene skal således drøfte principper for den fremtidige organisering og dermed retningsbestemme det videre administrative arbejde. Sagen genoptages på de førstkommende udvalgsmøder i november måned til endelig stillingtagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. de skitserede modeller for organisering af bogerkonsulenterne drøftes

  2. målgrupperne Unge og Familier fastholdes

  3. borgerkonsulenterne forankres fremadrettet i Center for arbejdsmarked og med én fælles leder

  4. forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 2:

  Se ovenfor.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 222:

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad 1 – Godkendes.

   

  Ad 2 – Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.

  Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 3 – Godkendes at borgerkonsulenterne forankres i ”Center for Arbejdsmarked”.

  Ledelsesdelen ønskes genoptaget på udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 4 – Godkendes at forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A med følgende ændring. Der tilføres 1 ekstra sagsbehandler til borgerkonsulentteamet i forhold til den nuværende ressourcetildeling, så teamet fremover kommer til at bestå af 6 fuldtidsstillinger, 5 medarbejdere og 1 leder.

  Det forventes, at det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 214:

  BULs indstilling anbefales. 

   

  Beslutning

  Anbefaling fra BUL anbefales.

  Sagsfremstilling

  I juni måned var Det Tværfaglige velfærdsprogram til politisk behandling. Forvaltningen anbefalede to mulige modeller for fremtidig reorganisering:

  1. borgerkonsulentmodellens familieteam udfases

  2. borgerkonsulentmodellens familieteam reorganiseres og tilføres personaleressourcer svarende til 2 årsværk

  I den forbindelse blev Familieteamet midlertidigt sat på pause med forventning om genoptagelse senest 1. januar 2021. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skal belyse sagen yderligere og vende tilbage til udvalgsbehandling i september 2020 med det mål at genopstarte borgerkonsulentmodellen i Familieteamet. Se eventuelt Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for en nærmere beskrivelse.  

  Denne sagsfremstilling er således næste skridt i processen for en fremtidig organisering af Borgerkonsulenterne, hvor udvalgenes medlemmer giver input til de beskrevne modeller for at retningsgive forvaltningens videre arbejde. Sagen genoptages på udvalgenes næste møde til endelig stillingtagen. På dette tidspunkt vil der også foreligge en implementeringsplan for den nye organisering.

  For en overordnet indflyvning til TVP og afsættet for valget af målgrupper se eventuelt Bilag 1. TVP-Indflyvning.

  Forvaltningen har arbejdet videre for yderligere belysning af modeller for en fremtidige organisering af bogerkonsulenterne i TVP. Nedenstående har styregruppen valgt at beskrive tre mulige modeller. Styregruppen har valgt at afgrænse antallet af modeller. Modeller med udgangspunkt i at familieteamet skal fastholdes samtidig med, at Borgerkonsulenterne ikke tilføres yderligere ressourcer, belyses ikke nærmere i sagsfremstillingen. Hovedproblemet ved dette udgangspunkt for en fremtidig model er, at der ikke vil kunne opnås en tilstrækkelig volumen i Borgerkonsulentteamet og at det derfor ikke reelt kan fungere tværfagligt.

  Der er heller ikke arbejdet med modeller, der flytter yderligere ressourcer fra centrene til borgerkonsulentteamet. Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage yderligere årsværk ud af det almindelige driftsmiljø.  Hvis ressourcerne tages ud af den almindelige drift, vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Se eventuelt Bilag 2. Afgrænsning af modeller for yderligere uddybning af baggrund for afgrænsning af modeller.

  Der er i dag allokeret 8 halvtidsstillinger samt 2 halvtidsledere til borgerkonsulentmodellen i de to team.

  Tre modeller:

  A.    Ét Borgerkonsulent-team med fuldtidsstillinger

  Teamet består i denne model af 7 fuldtidsstillinger - heraf 1 lederstilling og 6 medarbejdere, hvoraf den ene stilling udfases efter 2 år. Teamet placeres i Center for Arbejdsmarked.

  De nuværende borgerkonsulentressourcer fra de to eksisterende teams samles, men modellen kræver en tilførsel af yderligere ressourcer, der svarer til to årsværk, hvoraf det ene kun er for en periode på to år.

  Borgerkonsulentmodellens styrke er i dag netop den faglige bredde i teamet. Det vil ikke være muligt at skabe den samme faglige bredde på i alt fem fuldtidslederstilling, som der i dag eksisterer på i alt 10 halvtidsstillinger.

  Styregruppens vurdering er imidlertid, at gennem uddannelse og oparbejdet erfaring kan opgaven varetages af et fremtidigt team, der består af 6 fuldtids medarbejderstillinger og en fuldtids lederstilling – og efter to år reduceres temaet til 5 fuldtids medarbejdere og en fuldtids leder. Den ene stilling kan udfases efter 2 år, idet teamet på det tidspunkt er konsolideret og behovet for efteruddannelse ikke længere vil være lige så stort. Antallet vurderes imidlertid fortsat at være sårbart i forhold tab af viden ved nyansættelser.

  Af hensyn til at øge volumenen og den faglige bredde kan tovholderfunktionen (Samarbejdsmodellen) ligeledes placeres i dette team. Det vil blive undersøgt om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.

  Primære fordele:

  • Heltidsstillinger vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Større fleksibilitet i muligheden for at intensivere indsatsen omkring borgeren
  • Teamet vil have en volumen, der på sigt kan oparbejde de nødvendige kompetencer og faglige bredde

   

  Primære udfordring:

  • Ved at gå fra halvtidsstillinger til fuldtidsstillinger kan der ikke opnås den samme bredde i fagligheden
  • Teamets volumen er lille, hvorfor der forsat vil eksistere en sårbarhed i forhold til de faglige kompetencer, når der sker udskiftning i ansættelsen af borgerkonsulenter.
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring.
  • Der skal tilføres yderligere ressourcer

   

   B.    To teams (model fra junimøderne)

  Ungeteamet fortsætter i sin nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungetemaet høster.

  Indsatsen i Familieteamet genoptages og borgerkonsulenterne arbejder fuld tid i teamet. For at fastholde borgerkonsulentmodellens styrker med en bred faglighed i temaet, tilføres der yderligere ressourcer svarende til to årsværk.

  Familieteamet organiseres med en fælles ledelse og forankres i Arbejdsmarkedet.

  Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage disse årsværk ud af det almindelige driftsmiljø, men at der skal ske en opnormering på 2 årsværk. Hvis ressourcerne tages ud at den almindelige drift vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3: Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Heltidsstillinger i familietemaet vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger i familieteamet sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Bredden i fagligheden fastholdes

  Primære udfordring:

  • Modellen kræver afsættelse af yderligere ressourcer
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring

   

  C.    Ressourceneutral model

  Ungeteamet fortsætter i den nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungeteamet høster.

  Indsatsen i familieteamet udfases og ressourcerne prioriteres fra Borgerkonsulentmodellen til styrkelse af indsatsen gennem Samarbejdsmodellen og den kan således hurtigere udvides til at dække flere målgrupper. Således bliver der ikke længere prioriteret den ekstra og intensive indsats til familierne, der ligger i borgerkonsulentmodellen. Derimod bliver der flere ressourcer til en større andel af familierne, og som kan modtage i en mere håndholdt og koordinerende indsats.

  De familier som er visiteret til familieteamet tilbydes at deltage i samarbejdsmodellen.

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Familieteamets ressourcer prioriteres til styrkelse af Samarbejdsmodellen, der giver flere familier en mere håndholdt og koordinerende indsats
  • Samarbejdsmodellen kan indfases hurtigere, end det er planlagt på nuværende tidspunkt.

  Primære udfordring:

  • Borgerkonsulentmodellen vil ikke blive tilbudt til familier i Stevns Kommune

   

  Ledelse

  I den nuværende matrixorganisation er medarbejderne både i TVP og i linjeorganisationen. Det giver udfordringer med delt ledelse. Det anbefales, at en fremtidig afdeling skal have et klart referenceforhold i et center. Ledelsesopgaven vil være krævende idet medarbejderne bliver udfordret af det tværgående arbejde indenfor områder, som de ikke nødvendigvis kender godt.

   

  Placering af den samlede TVP-afdeling

  Det foreslås at placere TVP-afdelingen i Arbejdsmarked. Det vil styrke fokus på beskæftigelsesindsatsen overfor familier og unge.

 • 222. Covid 19 - status indenfor fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på corona-krisen indenfor udvalgets område

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen og krisen har også fortsat stor indflydelse på løsningen af de kommunale opgaver.

   

  Efter forårets nedlukning har der henover sommeren været foretaget en gradvis genåbning af det danske samfund. Smittetallet er dog generelt stigende også i Stevns Kommune. Der har dog (i skrivende stund) heldigvis ikke været større smitteudbrud på Stevns. Men der er løbende rundt omkring i landet mindre og større smitteudbrud, som medfører at der lokalt indføres restriktioner. Nye generelle restriktioner er også kommet til i forhold til brug af mundbind i det offentlige rum. Vi skal i Stevns kommune være klar til at håndtere genindførelse af restriktioner - hvis det skulle blive nødvendigt.

   

  I Stevns Kommune er der efter sommerferien nedsat et corona-forum, som har næsten samme sammensætning som forårets krisestab. Der afholdes ugentlige møder i corona-forum.

   

  Derudover er der nedsat et hygiejneteam med en bred ekspertise indenfor hygiejne, bygninger og rengøring. Hygiejneteamet har bistået ved genåbningen af de kommunale institutioner og øvrige bygninger. Hygiejneteamet har ligeledes bistået, da der skulle ske selvisolering af beboerne på Mandehoved og teamet har også foretaget en fornyet gennemgang af skoler og daginstitutioner efter sommerferien. Der er fortsat opmærksomhed på kommunikation om hygiejneregler ud på de enkelte arbejdspladser og til alle medarbejdere. Der arbejdes pt. på et oplæg til en kommunal hygiejneorganisation og en hygiejnepolitik.

   

  Skoler og dagtilbud er nu åbne i fuldt omfang, dog med lidt reducerede åbningstider for dagplejen. Der er øget fravær af både børn og personale i forbindelse med testning og selvisolering, når der af forskellige årsager foretages test. Det vil formentlig fortsætte ind i efteråret og vinteren. Stevns ejendomme arbejder på installation af håndvaske på institutionerne, som også kan bruges i efterårs- og vintermånederne.

   

  Hjemmeplejen og plejecentrene fungerer normalt, dog begrænses brugen af plejehjemmenes lokaler i forhold til eksterne aktivteter. Håndteringen af værnemidler er sat i system, men kræver fortsat en betydelig indsats af personalet. Obligatorisk af test af alle ansatte indenfor ældreplejen er ligeledes en opgave som genererer et betydeligt tidsforbrug.

   

  Som følge af den begrænsede brug af plejehjemmene til eksterne aktiviteter er der et betydeligt pres fra foreningerne på de lokaler som fortsat er tilgængelige. På skolerne er der nu rengøring to gange dagligt (om morgenen og efter skoletid), hvilket muliggør at skolerne kan anvendes til fritidsaktiviteter efter skoletid.

   

  Antallet af ledige er steget som følge af corona-krisen. De fleste samtaler afvikles ved fysisk fremmøde mens en mindre andel afvikles digitalt. Muligheden for at afholde samtaler digitalt er dog forlænget til den 31. december.

   

  Direktionen har besluttet, at fastholde den delvise åbning af rådhusets og andres administrative arbejdspladser i hvert fald frem til den 30. september. Af hensyn til koordinering af opgaver mv møder de fleste medarbejdere op på arbejdspladsen 2-3 dage om ugen, men derudover arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra. Nogle funktioner indebærer dog mange møder med borgerne og det kræver fysisk tilstedeværelse.

   

  Flere af efterårets større arrangementer er blevet aflyst. Det gælder således sundhedsdagen, mens andre er blevet tilpasset, så de kan afvikles på forsvarlig vis. Det gælder fx erhvervstræffet den 22. september og verdensmålsdagen den 12. september.

   

  Udviklingen går fortsat hurtigt og der kommer flere gange ugentligt opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Direktionen udsender desuden informationsmails til KB ved behov.

   

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

  Økonomi

  Der henvises til sag behandlet af ØU den 1. september og KB den 10. september

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april samt ØU: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  ØU 21. april: Corona status april 2020

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

  SSU, PMT, AET og BUL 12-13 maj samt ØU 19. maj: Covid 19 - Tiltag inden for udvagets område - maj 2020

  ØU 1. september og KB 10. september: Coronaudgfiter i 2020

   

   

 • 223. Ekstra udgifter på baggrund af Corona indsatser - orientering

  Resume

  På baggrund af Corona-situationen er der opstået flere forskellige arbejdsopgaver, som ikke tidligere har været en del af Sundhed og Omsorgs opgaveportefølge. Det har på nogle område indvirkning på den øvrige drift. Desuden har nedlukningen i foråret betydet, at der på flere områder er opstået et efterslæb af opgaver. SSU orienteres om status på dette.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via Direktionen, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 3:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af nedlukningen på grund af Corona er der flere områder, som har fået oparbejdet pukler, og der er opstået nye Corona-relaterede arbejdsopgaver, som Sundhed og Omsorg ikke tidligere har løst. I øjeblikket bliver opgaverne løst af eksisterende personale, som derfor ikke kan løse de opgaver, som de normalt løser.

  1. I Myndighed er de bagud i visitationen og i hjælpemidler, fordi det ikke var muligt at tage på hjemmebesøg over nogle måneder i foråret. Hvis de skal have mulighed for at reducere sagspuklen og kunne overholde gældende lovgivning på området, vil der være behov for tilførsel af ekstra ressourcer. Den ressourcetilførelse, der er fremsendt forslag til i budget 2021, vil kunne bidrage til at løfte opgaven i 2021.

  2. I henhold til de centrale retningslinjer skal vi i gang med at teste alle sundhedsfaglige medarbejdere minumum hver 6 uge. Er smittetallet i kommunen over 20 smittede pr. 100.000 indbyggere inden for syv dage, skal der testes hver anden uge. For at teste omkring 520 medarbejder fx hver 6 uge, over 4 dage (regionens krav er, at det skal foregå på 4 dage), så skal vi teste 130 medarbejdere om dagen 4 dage hver 6 uge. Når man ikke er så rutineret vurderes det - bl.a. ud fra dialog med andre kommuner - at man kan teste 12 medarbejdere i timen. Der skal være en medarbejder til at teste og en til at registrere. Og vi skal rundt på mange matrikler og møde både dag-, aften- og nattevagter. Så vi forventer at skulle anvende ca. 42 timer x 2 personer hver 6 uge; muligvis lidt mindre når der er opnået mere erfaring med opgaven. I øjeblikket løses denne opgave af en sundhedskonsulent, som derfor ikke får løst dele af planlagte forebyggende og sundhedsfremmende opgaver samt af sygeplejersker. Dette medfører et øget pres på sygeplejens vikarbudget i 2020. De ressourcer, der er fremsendt forslag på til budget 2021, vil kunne bidrage til at løfte opgaven i 2021.

  3. Håndtering af værnemidler kræver en person 4 dage om ugen. Opgaven omfatter bestilling, håndtering, optælling, registrering, pakke og udkørsel. Det svarer til en stilling på 32 timer. I øjeblikket løses denne opgave af en sundhedskonsulent og en teknisk servicemedarbejder, som derfor ikke får løst dele af deres planlagte forebyggende og sundhedsfremmende opgaver og tekniske serviceopgaver. Der ligger balanceforslag på reduktion af lønmidler til sundhedsfremme og forebyggelse i budget 2021. Hvis dette forslag vedtages, vil opgaven med varetagelse af værnemidler skulle løses med andre ressourcer  - enten gennem ekstrabevilling eller gennem nedprioritering af andre opgaver.

  4. Corona-rengøring på plejecentrene i weekenderne koster 40 timer ekstra om ugen (gøre badeværelser rene og tørre alle kontaktpunkter af). Det løses i øjeblikket af ekstraindkaldt personale hver weekend, da det er en nødvendig opgave for at sikre høj hygiejnestandard. Det er allerede en merudgift, som tilskrives særlige Coronaudgifter.

  5. I træningsenheden er de bagud med borgere med en kronisk sygdom, som er visiteret til et kommunalt rehabiliteringsforløb (Forløbsprogrammerne). Der er borgere, som står på venteliste tilbage fra marts måned, som ikke er kommet til endnu. Genoptræningsenheden har rammeaftale med overførselsadgang og vil forsøge at holde merudgiften indenfor eksisterende ramme. De ressourcer, der er fremsendt forslag på til budget 2021, vil kunne bidrage til at løfte opgaven i 2021.

  6. Der er en forventning fra Sundhedsstyrelse om, at kommunen opretter en hygiejneorganisation og stiller en hygiejneansvarlig til rådighed, som skal tage sig af alle de spørgsmål og opgaver, der er opstået/opstår ifm. håndtering af hele Corona situationen i hele kommunen. Rådgivning, vejledning til alle kommunens ansatte, udarbejdelse af politikker, procedurer, smitteopsporing, være opdateret på sidste nyt, undervisning, deltage i hygiejneteamet m.m. Opgaven svarer til en fuldtidsstilling. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en beskrivelse af en hygiejneorganisation i Stevns Kommune. Der er fremsendt budgetønske til 2021.

  7. I den kommunale børnetandpleje er der opstået et efterslæb med ikke-akutte opgaver så som almindelige tandeftersyn. De ressourcer, der er fremsendt forslag på til budget 2021, vil kunne være med til at løfte opgaven i 2021.

  I 2020 registrerer forvaltningen fortsat de ekstraudgifter, der kommer på baggrund af Corona-situationen, så vi er forberedt med en opgørelse, hvis der kommer yderligere kompensation fra staten, som det er omtalt, men ikke garanteret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det vides ikke, om de coronaudgifter, som i betydeligt omfang forventes at fortsætte ind i 2021, vil blive kompenseret særskilt af staten.

  Økonomi

  Sagen medfører et fortsat pres på udgifterne i 2020, som også vil fremgå af BOP3, som forelægges i november 2020.

 • 224. Sagspukkel i myndighed - orientering

  Resume

  Corona-krisen samt øget sagsmængde og udfordringer med fagsystemet har påvirket de fastsatte sagsbehandlingstider i hele myndighedsafsnittet. Forvaltningen har udarbejdet et plusforslag til ØU med henblik på en opnormering i visitationen, som skal sikre, at sagspukler og stort arbejdspres nedbringes.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via Direktionen og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Myndighedsafsnittet i Sundhed & Omsorg består af afdelingerne voksen/handicap, hjælpemidler og visitation. Denne sagsfremstilling følger op på sagsfremstillingen fra 4. juni i år vedrørende sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen og giver en status på sagsbehandlingen i henholdsvis hjælpemiddelafdelingen og visitationen ultimo august 2020.

   

  Corona-krisen har udfordret sagsbehandlingen i hele myndighedsafsnittet, da det i en længere periode ikke var muligt at foretage de nødvendige hjemmebesøg. Det har givet en ophobning af sager både i hjælpemiddelafdelingen og i visitationen. Mængden af sager, der ikke har fået tildelt en sagsbehandler, er derfor støt voksende i begge afdelinger, hvilket har den konsekvens, at der er et stigende antal sager, hvor sagsbehandlingstiden er overskredet. Det selvom myndighed som helhed både gennem 2019 og frem til corona-krisen i 2020 har arbejdet målrettet for at overholde de vedtagne sagsbehandlingstider.

   

  Med baggrund i nuværende situation vurderes alle ansøgninger fortsat efter, om de er akutte. Hvis en ansøgning vurderes at være akut, går sagsbehandlingen i gang med det samme.

   

  Som det fremgår af SSU’s orientering af 4. juni 2020, havde hjælpemiddelafdelingen planlagt at sagsbehandle en ophobet mængde af sager vedrørende støtte til køb af bil inden sommerferien 2020. Denne prioritering har betydet en øget venteliste for sagsbehandling af øvrige hjælpemidler, da medarbejderressourcen er den samme.

   

  Særlige forhold har skubbet yderligere til situationen. Herunder sager som kræver ekstra vurdering og belysningsarbejde/dokumentation. Prioriteringen i forbindelse med genåbningen er fortsat gældende, og teamet gør en stor indsats med at få sagerne behandlet.

   

  Visitationen var allerede før corona-krisen presset på ressourcer. Konsekvenserne af nedlukningen har derfor påvirket dette team endnu mere end den øvrige del af myndighed, hvilket har medført ventelister på sagsbehandlingen.

   

  Det skaber desuden et ekstra pres på visitationen, at alle ældre nu kan søge en ældrebolig. Til boligvisitationsmøderne indstilles for nuværende 60 % flere sager end fx i januar måned, og antallet af ubehandlede boligansøgninger er vokset til 55 sager i uge 34. Det betyder, at der er risiko for, at målgruppen til en ældrebolig kan opleve en forlænget sagsbehandlingstid, da tiden nu også bliver brugt til at vurdere ansøgninger fra borgere, der ikke er inden for målgruppen.

   

  Enkelte sager kan være meget tidskrævende og komplekse og desuden opleves det, at udskrivninger fra sygehuse er mangelfulde og derfor kræver ekstra opfølgning.

   

  Fagsystemet Cura er endnu ikke fuldt implementeret, hvilket også kræver medarbejder ressourcer til udvikling af systemet.

   

  Forvaltningen vurderer, at visitationen ikke er bemandet svarende til mængden af arbejdsopgaver, hvorfor forvaltningen har udarbejdet et plusforslag med oplæg til en opnormering i 2021.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Der er fremsat budgetønske til 2021 på en permanent visitatorstilling samt en faglig koordinator tidsbegrænset i 1 år.

  Budgetønsket er beregnet til 1.040.000 kr. i 2021 og 520.000 kr. i overslagsårene.

 • 225. Driftsoptimering i ældrepelejen - orientering

  Resume

  SSU orienteres om status på den driftsoptimering af ældreområdet, som i samarbejde med konsulentfirmaet Essens har været i gang med siden starten af 2020.

   

  Processen med Essens har vist flere muligheder for driftsoptimering samt interesse for øget samarbejde mellem de forskellige faggrupper rundt om borgerne. Samtidig har processen også vist, at arbejdet med driftsoptimeringen lader til at være mere tidskrævende end først antaget.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  I starten af 2020 blev proces om driftsoptimering af ældreområdet i Stevns Kommune startet op i samarbejde med konsulentfirmaet Essens.

   

  Efter en pause i marts og april måned på grund af Corona-krisen startede forløbet med Essens så småt op igen i maj måned og hen over sommerferien, og forløbet er kommet godt i gang igen medio august.

   

  Essens har i samarbejde med lederne af udekørende hjemmepleje, sygepleje samt plejecentre udarbejdet en handleplan for hver af de tre områder med fokuspunkter og redskaber til at gennemføre indsatserne ud fra. Indsatserne bliver udført i samarbejde og dialog med medarbejderne.

   

  Der er iværksat tiltag i alle enheder, hvor Essens har bidraget med deres ekspertise i forhold til at få skabt de nødvendige forandringer. Et af de primære fokusområder for den udekørende hjemmepleje har været kontinuitet for borgerne via faste ruter og besøgslister samt ny planlægningspraksis, der skaber større ejerskab til bl.a. kørelister og vagtplaner blandt medarbejderne. Herudover skal samarbejdet om fælles borgere styrkes mellem sygeplejen og hjemmeplejen, bl.a. ved at tilknytte faste sygeplejersker til hjemmeplejegrupperne. Et af de primære fokusområder på plejecentrene har været kontinuitet for borgerne via forskellige modeller tilpasset det enkelte center. Herudover er der fokus på at strukturere aktiviteter for borgere og medarbejdere. Næste skridt er at undersøge, om de eksisterende ressourcer kan optimeres yderligere ved at sikre optimale grundplaner. Dette kommer til at ske i samarbejde mellem leder og medarbejdere.

   

  Det er besluttet at ændre organiseringen i hjemmeplejen ved at gå fra to hjemmeplejegrupper for dag og én hjemmeplejegruppe for aften til tre hjemmeplejegrupper, som omfatter både dag og aften. Rekruttering af ny leder af den tredje gruppe er i gang. Der er ikke tale om en opnormering, men om besættelse af den ledige lederstilling af hjemmepleje aften.

   

  Processen med Essens har vist flere muligheder for driftsoptimering, der samtidig sikrer borgerne endnu mere værdighed og kontinuitet i plejen. Processen har også vist et stort engagement hos medarbejderne og lederne. Dels for at skabe et endnu bedre samarbejde mellem faggrupperne omkring borgerne og dermed løfte den fælles faglighed, videndeling og rette dokumentation, uden at bruge unødig meget tid herpå. Dels til at tage et større ansvar for helhedsplejen og dermed en optimering og koordinering af indsatser på tværs af faggrupperne. Arbejdet med implementering af driftsoptimeringen og den kulturforandring, der underbygger denne nye adfærd, lader dog til at være mere tidskrævende end først antaget. Aftalen med Essens løber til starten af 2021, men det kan allerede nu ses, at der også i perioden derefter vil være behov for at understøtte og fastholde processen for at opnå og fastholde de mulige og ønskede resultater.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 226. VIVE rapport - orientering

  application/pdf icon vive_rapport_normeringer_paa_danske_plejecentre_feb._2020_0.pdf

  Resume

  VIVE har i starten af 2020 udgivet rapporten "Normeringer på danske plejecentre - Et overblik baseret på en survey blandt plejecentre – 2019". Af rapporten fremgår det, at Stevns Kommune skulle have nogle af landets bedste normeringer, når det gælder dagvagt på hverdage. Egne data viser et andet billede, hvilket der orienteres om med denne sag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  VIVE har i starten af 2020 udgivet rapporten "Normeringer på danske plejecentre - Et overblik baseret på en survey blandt plejecentre – 2019". Rapporten er vedlagt som bilag.

   

  Rapporten viser, at Stevns Kommune angiverligt skulle have nogle af landets bedste normeringer, når det gælder dagvagt på hverdage. Det fremgår således af rapporten, at hver medarbejder på plejecentrene i Stevns kommune i gennemsnit har 1,9 borgere på en dagvagt i hverdagene. Egne data viser jf. nedenstående viser, at medarbejderne i Stevns Kommune på en dagvagt i hverdagene i gennemsnit har 4 borgere hver. Ifølge rapporten er landsgennemsnittet for personalenormering på hverdage 2,6.

   

  Om egne data:

  Antal medarbejdere baserer sig på det aktuelle antal medarbejdere, dvs. ud fra budget for 2020.

   

  Da VIVE rapporten vedrører almindelige plejecentre, er beregningen foretaget på baggrund af de fire almindelige plejecentre med i alt 109 boliger:

  • Egehaven 40 boliger
  • Stevnshøj 12 boliger
  • Plushøj 25 boliger
  • Hoterhaven Somatisk 32 boliger

  Dvs. Rehabiliterings Center Stevnshøj (RCS) og Hoterhaven Demens indgår ikke.

   

   

  Det fremgår flere steder i VIVE rapporten, at tallene deri er behæftet med usikkerhed. Særligt af de to danmarkskort fremgår det om data fra Stevns Kommune at ”Tallene er behæftet med større usikkerhed”. Rapportens resultater har ikke været fremsendt til validering i Stevns Kommune forud for offentliggørelse, som andre rapporter bliver det. Forvaltningen har derfor kontaktet VIVE for at få klarhed over, hvorfor de har gengivet tal, der umiddelbart synes at være så forkerte.

   

  Tilbagemelding fra VIVE

  VIVE har efterfølgende svaret som følger: "Tak for jeres mail. Som I også skriver, så gør vi i rapporten opmærksom på, at normeringstal på kommuneniveau er forbundet med en forøget usikkerhed. Derudover har vi ud for hver enkelt kommune markeret, hvor stor usikkerheden er for den pågældende kommune. Stevns Kommune er markeret med orange, hvilket markerer, at der er en forholdsvis stor usikkerhed forbundet med opgørelsen for Stevns Kommune. Alle plejecentre er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, og tallene er baseret på de faktiske besvarelser.

   

  Vi har ikke i denne omgang haft mulighed for at gå i dialog med alle kommuner omkring de enkelte kommuneopgørelser. I forhold til den næste opgørelse af normeringer på plejecentre er det dog relevant at se på, hvordan vi får en større sikkerhed i tallene på kommuneniveau."

   

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 227. Ledige ældre-/familie- og plejeboliger - orientering

  application/pdf icon oversigt_over_ledige_aeldre-familie-_og_plejeboliger_pr._17.09.20_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger pr. 17. september 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU blev løbende gennem det meste af 2019 orienteret om status for ledige ældre/familie- og plejeboliger. Den 14. april 2020 vedtog SSU, at udvalget fremover skal modtage oversigt over udviklingen i ledige ældre/familie- og plejeboliger kvartalsvis.

   

  SSU orienteres hermed for status i 3. kvartal. Oversigten er vedlagt som bilag.

   

  Der er p.t. 20 ledige ældreboliger og 0 ledige familieboliger.

   

  Nedlukningen af Danmark som følge af Corona-krisen i foråret 2020 betød, at det i en periode ikke var muligt at foretage de nødvendige hjemmebesøg i forbindelse med vurdering til en ældre-, familie og plejebolig. Samtidig har beslutningen om, at alle ældre kan søge en ældrebolig resulteret i en stor stigning i antallet af ansøgninger til en ældrebolig. Det har medført at der i øjeblikket er 55 ubehandlede ansøgninger. Der arbejdes struktureret på hurtigst muligt at gennemgå ansøgningerne, så de borgere, der i første omgang lever op til kriterierne for en ældrebolig, bliver behandlet først.

   

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 228. Placering af Solstrålen, skoletilbud for autister (Lukket)

 • 229. Diverse orientering - SSU 30. september 2020 (Lukket)

 • 230. Underskriftsark (Lukket)