Referat

 • 77. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Dagsorden godkendt.

 • 78. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon moedekalender_2019_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, CG og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Chefgruppen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Direktionen, 13. august 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 135:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

   

   

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 231

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Mødeplanen godkendt.

  Udvalgene fastlægger selv sin mødetider på dagene.

   

  Tilladt at BUL og SSU kan rykke deres møder ind i uge 1 fra uge 2. Aftales nærmere mellem udvalgene via formændene.

   

  Beslutning

  SSU møder fastlægges til mandage kl. 9 - 12.

  Møde i januar fastlægges til torsdag den 3/1-2019 kl. 9 - 12. 

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møder i juni og december afholdes onsdage i stedet for torsdage.

   

  Ændringer i forhold til mødeplan for 2018.

   

  • at SSU afholdes torsdag den 13. juni 2019, da mandag den 10. juni 2019 er 2. pinsedag.

   

 • 79. Brohøj Botilbud og Psykiatricenter - Temadrøftelse og godkendelse

  application/pdf icon projektbeskrivelse_botilbud_for_voksne_handicappede_brohoej_udkast_version_20180913_0.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_psykiatri_raadgivningscenter_udkast_20180913_0.pdf

  Resume

  Politisk drøftelse af formål og indhold Brohøj Botilbud og Psykiatricenter, samt godkendelse af projektbeskrivelser for disse.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at drøfte formål og indhold af Brohøj Botilbud og Psykiatricenter

  2. at projektbeskrivelserne for Brohøj Botilbud og Psykiatricenter godkendes med eventuelle tilretninger og sendes i høring i Handicapråd

  Beslutning

  Tina Thaanum, psykiatrisygeplejerske deltog under dette punkt.

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Som et væsentligt element i den godkendte Plejecenterstruktur besluttedes at omdanne det tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge til et Botilbud og et psykiatricenter.

   

  Med baggrund i introduktionen i SSU om det specialiserede socialområde, Voksen Handicap og Brohøj specifikt den 11. juni i år, opfordres SSU til at drøfte formålet med og indhold af Brohøj Botilbud og Psykiatricenter med udgangspunkt i de foreliggende projektbeskrivelser.

   

  Godkendte Projektbeskrivelser med eventuelle tilretninger sendes efterfølgende i høring i Handicaprådet.

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 80. Det specialiserede social- og undervisningsområde - Rammeaftale 2019-2020

  application/pdf icon rammeaftale_2018-19_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdfapplication/pdf icon allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018_0.pdf

  Resume

  Kommunerne skal godkende forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 senest primo december.

   

  Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via BUL, SSU og ØU, at

   

  1.    godkende forlængelse af Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Proces

  Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes. Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

   

  KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

   

  Allonge 2019

  Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

   

  a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

  Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på at arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

  b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

  c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

  Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

  d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

  Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

   

  Anbefaling fra KKR Sjælland:

  På deres møde 22/6-2018 tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at KKR Sjælland godkender takstanbefalingen for 2019 og besluttede en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering:
  KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

 • 81. Det specialiserede socialområde - VIVE-analyser - orientering

  application/pdf icon 01_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_0.pdfapplication/pdf icon 02_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_boern_og_unge-omraade_0.pdfapplication/pdf icon 03_sociooekonomisk_indeks_i_2014-_2018_0.pdfapplication/pdf icon 04_sociooekonomisk_indeks_i_2018_-_grafisk_oversigt_0.pdfapplication/pdf icon 05_data_vedr._sociooekonomiske_udgiftsbehov_i_region_sjaelland_0.pdfapplication/pdf icon 06_notat_-_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_2017_0.pdfapplication/pdf icon ssu_24.9.18_-_vive-rapport_2014-2017_voksen-handicap.pdf

  Resume

  VIVE har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkinganalyserne på børne- og voksenområdet, som er sket på bestilling fra KKR Sjælland.

   

  Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland, der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

   

  De 2 VIVE-rapporter præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser og er vedlagt som bilag:

   

  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 17. september 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Taget til efteretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Opdateringen af benchmarkinganalyserne er sket på bestilling fra KKR Sjælland, der i oktober 2017 har tiltrådt at de styringsinformationer, der skal satses på, bl.a. er opdatering af benchmarkinganalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

   

  Analyseresultaterne og hovedkonklusionerne fremgår af rapporterne.

   

  Kommunernes anvendelse af analyserne

  Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

   

  Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

   

  Analyserne giver mulighed for at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

   

  Styringsredskab

  VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen.

   

  Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel).

   

  Sammenhæng til udligningsproblematikken

  Af de to rapporter fremgår det blandt andet, at Stevns Kommune har: 

   

  • Udgifter til børn og unge, som ligger lidt over regionsgennemsnittet
  • Oplevet en stigning i antal foranstaltningsmodtagere vedrørende børn og unge på 54 pct., hvor regionsgennemsnittet er på 13 pct. fra 2014-2017
  • Oplevet en stigning i antal modtagere på voksenhandicapområdet på på 19 pct., hvor regionsgennemsnittet er et fald på 1 pct. fra 2014-2017
  • Antal personer i botilbud ligger i 2017 lidt over regionsgennemsnittet
  • Stevns Kommune har lave enhedsudgifter på voksenhandicapområdet, hvilket medfører, at de samlede udgifter på området ligger i den lave ende sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland

   

  Stevns Kommune oplever således stigende udfordringer på de specialiserede socialområder. Dette står i stor kontrast til udviklingen i kommunens indtægter fra tilskud og udligning, hvor der ikke er konstateret samme procentvise vækst.

   

  Det opleves ikke, at kriterierne i udligningsordningen i tilstrækkeligt omfang imødegår Stevns Kommunens udfordringer med stigende udgifter på en række sociale områder. Dette underbygges af, at der i Finansieringsudvalgets rapport om reform af udligningsordningen var beregnet 5 forskellige modeller, som alle ville tilføre Stevns Kommune et ekstra beløb i udligning på mellem 18 og 25 mio. kr.

   

  Ligeledes har 6 østjyske kommuner i samarbejdet ”Rimelig udligning” gjort opmærksom på flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende udligningsordning.  De påpeger en række fejl, som ifølge kommuner viser, at 6 mia. lander i de forkerte kommunekasser. Et fremtidigt system bør baseres på objektive kriterier og fejl vedrørende aldersfordeling, borgere med sociale problemer, de reelle udgiftsbehov og udgifterne til udlændinge skal korrigeres. Hvis de påpegede fejl rettes, stod Stevns Kommune til at modtage ca. 50 mio. kr. mere i landsudligning end i dag, svarende til 2.255 kr. pr. indbygger.

   

  Vedlagt er bilag som beskriver Stevns Kommunes udgifter på Voksen Handicap området, sammenlignet med regionsgennemsnit. Her af fremgår at omkostning pr. borger i aldersgruppen 18-64 år er 16% lavere end regionsgennemsnittet, omkostning pr. botilbud er ca. 7% lavere end regionsgennemsnit, mens antal brugere af botilbud pr. 10.000 indbygger er på niveau med regionsgennemsnit.

   

  Vedlagt er socioøkonomisk indeks i bilag med eksempler på udtræk. Oplysningerne er hentet fra noegletal.dk.  

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • 82. Værdighedsmidler 2019 - Godkendelse af anvendelse

  application/pdf icon vaerdighedsmidler_anvendelse_2019_-_forslag_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_vedr_anvendelse_af_vaerdighedsmidler_2019_.pdf.pdf

  Resume

  SSU skal godkende anvendelsen af tildelte midler fra ”Værdighedsmiliarden” for 2019, i alt ca. 4,9 mio. kr.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Godkende forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2019

  Beslutning

  Godkendt.

  Høringssvar fra Ældrerådet vedlagt.

  Sagsfremstilling

  Anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden for 2019 skal godkendes af SSU. Det tildelte beløb for 2019 er ikke meddelt fra Ministeriet, men forventes at være ca. 4,9 mio. kr.

  Værdighedsmidlerne kan anvendes til nye initiativer eller til udvidelse af eksisterende indsatser. Midlerne skal imidlertid ligge ud over kommunens vedtagne budgetter for 2019.

  Der har både i 2017 og 2018 været tildelt midler fra Værdighedsmiliarden.  

  Forvaltningen baserer forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne for 2019 på den netop godkendte Værdighedspolitik på ældreområdet, evaluering af anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2017 og 2018 samt tidligere drøftelser i SSU.

  I forhold til 2018 foreslås justering af anvendelsen af midlerne således:

  - Implementering af Blomstringsmodellen på plejecentrene, i stedet for generel opnormering på plejecentrene

  - Ophør med fortsat implementering af Livshistorie aktivitet

  - Aflastning af pårørende (ny)

   

  Blomstringsmodellen, som udvalget blev orienteret om på udvalgsmødet i januar 2018, er et centralt begreb i Døgnplejens målsætning om at øge kvaliteten på ældreområdet og indgår derfor også i den netop vedtagne Værdighedspolitik. Blomstringsmodellen er skabt til at understøtte aktører indenfor omsorgsarbejde i at skabe kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Blomstringsmodellen øger den sociale kapital og bidrager til at nedsætte sygefravær, anvendelse af magt, klager og medicinforbrug samt stimulerer i høj grad til trivsel og tilfredshed med kvaliteten i omsorgsarbejdet hos borgere, demente og pårørende. Mennesker med demens vil særligt profitere af blomstringsmodellen. Der vil fortsat arbejdes med borgernes livshistorie, som er et naturligt element i Blomstringsmodellen.

   

   

  Ældrerådets høringssvar rundsendes inden udvalgsmødet.

  Økonomi

  Tildeling af ca. 4,9 mio. kr. af Værdighedspuljen til Stevns Kommune kan anvendes til nye initiativer eller til udvidelse af eksisterende indsatser, men skal ligge ud over kommunens vedtagne budgetter for 2019.

 • 83. Træning 2018 - Godkendelse kvalitetsstandard

  application/pdf icon revideret_kvalitetstandard_2018_genoptraening_og_vedligeholdelsestraening_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af kvalitetsstandard på træningsområdet.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at godkende kvalitetstandarden for træning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandard for almen genoptræning og vedligeholdende træning skal godkendes årligt.

   

  I forhold til nuværende kvalitetsstandard præciseres som følge af ny lovgivning på området, at Stevns kommune kontakter borger senest 4 hverdage efter modtagelse af almen genoptræningsplan.

   

  Herudover er foretaget primært forståelsesmæssige ændringer.

   

  Vedlagt som bilag er nye kvalitetsstandard med markering af ønskede justeringer (tilføjelser med rødt, sletning med kursiv).

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 84. Træningsaktivitet 2014 - 2017 - Orientering

  application/pdf icon traeningsrapport_2014_-_2017_0.pdf

  Resume

  Orientering om udviklingen i aktiviteten på Træningsområdet i perioden 2014 - 2017 (både almen, specialiseret genoptræning og vedligeholdende træning).

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Træningsforløb udført af Stevns kommunale træningsenhed er samlet set steget med 31% (antal forløb) fra 2014 til 2017.

   

  Stigningen fra 2016 til 2017 var ca. 5%, men dækker over, at det nyere tilbud GLAiD (træningstilbud til borgere med symptomer på artrose/slidgigt) først er fuldt medtaget fra 2017. Der ses en stigning i antallet af GLAiD træningsforløb på 19 % i 2018 i forhold til samme tidspunkt i 2017, og det tegner derfor til, at der vil ske en yderligere stigning i den samlede træningsmængde leveret af Stevns Kommune i de kommende år.  

   

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  SuL § 140

  776

  896

  944

  921

  SeL § 86

  115

  125

  132

  140

  SuL § 119 (GLA:D)

   

   

  29

  102*

  I alt

  891

  1021

  1105

  1163

  Total procentvis udvikling fra 2014

  + 15 %

  + 24 %

  + 31 %

   

  De almene genoptræningsforløb efter behandling på sygehus (henvisning fra sygehus, Sul § 140 i ovenstående tabel), som leveres og betales af Stevns Kommune er steget med 19% fra 2014 til 2017, men er faldet med 2% fra 2016 til 2017.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 (bevilges af Stevns Kommne, SeL § 86 i ovenstående tabel), som leveres og betales af Stevns komune er steget med 22% fra 2014 til 2017, men kun steget med 1% fra 2016 til 2017.

   

  Den specialiserede genoptræning efter sygehusophold udføres af sygehus og er derfor ikke medtaget i ovenstående aktivitetsudvikling. Denne betales af kommunen og har i perioden 2014 - 2017 været konstant (2% stigning fra 86 til 88 træningsforløb).

   

  De typiske genoptræningsdiagnoser i den almene genoptræning vedrører i 2017 knæ (19%), skulder (12%), hofte (11%), underben/ankel/fod (8%) og neurologisk (7%).

   

  Vedlagt som bilag uddybende rapport.

 • 85. Projekt styrket ernæringsindsats ældre - Puljemidler

  application/pdf icon ansoegning_pulje_maalrettet_tvaerfaglige_ernaeringsindsatser_for_underernaerede_aeldre_eller_aeldre_med_uplanlgat_vaegttab_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om, at Sundhedsstyrelsen har bevilget 2,677 mio. kr. over en 3 årig periode til en styrket ernæringsindsats for borgere i eget hjem.

   

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at tage orienteringen til efterretning

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker orientering undervejs i projektet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er af Sundhedsstyrelsen bevilget 2,677 mio. kr. over en 3 årig periode til en styrket ernæringsindsats for borgere i eget hjem.

   

  Det er projektets formål at etablere en tværfaglig ernæringsindsats, som forbedrer ernæringstilstanden hos ældre borgere (65+).

   

  Ældre borgere, der vurderes i risiko for underernæring/uplanlagt vægttab, henvises til et tværfagligt team, bestående af: klinisk diætist, ergoterapeut, sygeplejerske og fysioterapeut. Dette team udarbejder en helhedsorienteret handleplan med indsatser, der har til formål at forbedre borgerens ernæringstilstand.

   

  Borgerens handleplan følges løbende i de eksisterende tværfaglige rehabiliteringsteam, så arbejdsgangene integreres i den daglige drift.

  Efter endt forløb, monitoreres og evalueres ernæringsindsatsen af det tværfaglige team, og teamet vurderer om der er behov for yderligere opfølgning.

   

  Der ansættes en klinisk diætist som projektleder.

   

  Vedlagt som bilag er ansøgningen til Sundhedsstyrelsen. 

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 86. Status på nyt omsorgssystem - Orientering

  application/pdf icon nyhedsbrev_a5_september_2018_2_0.pdf

  Resume

  Orientering om status på implementering af nyt omsorgsystem Cura Care.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU

  1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  SSU er løbende blevet orienteret om, at Sundhed og Omsorg står overfor implementering af nyt digitalt omsorgssystem Columna Cura. Det nye omsorgssystem tages i brug i november 2018, mens Socialsystemet først forventes taget i brug i 2019.

   

  Implementeringen vil omfatte knapt 500 medarbejdere. Det må derfor forventes, at indførelsen af Columna Cura vil medføre udfordringer for både borgere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

   

  Sundhed og Omsorg har siden efteråret 2017 arbejdet med at skabe de bedste forudsætninger for en vellykket og hensigtsmæssig implementering. Interne arbejdsgrupper, hvor relevante faggruppers deltagelse har været prioriteret, har fokuseret på forskellige aspekter af implementeringen, for eksempel:

  Undervisning

  Undervisning af alle medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg er i gang. Undervisningen er opdelt i læringspakker, som hver indeholder et tematiseret materiale. Dette materiale tager udgangspunkt i og veksler mellem teori, fremvisning og praktiske øvelser i systemet. Dermed får medarbejderne både et indblik i Columna Curas funktioner, men også egen erfaring med systemet ’i hænderne’.

  Arbejdsgange

  Sundhed og Omsorg har planlagt, at man på forhånd udarbejder arbejdsgange, således at medarbejderne allerede fra første dag har noget at støtte sig til ved spørgsmål til det nye system.

  Endvidere har Sundhed og Omsorg planlagt ekstra tid til hver medarbejder i opstartsperioden, fordi erfaringer fra andre kommuner viser, at denne ekstra tid er givet godt ud. Denne ekstra tid sikrer en tryg opstart for medarbejderne, og på længere sigt, sikrer det et solidt udgangspunkt for en ensartet dokumentationspraksis og drift fra første dag.

  Det er således et kardinalpunkt i planlægningen, at alle medarbejdere føler sig klædt på og har tid til at sætte sig ind i det nye system, således at borgerne ikke oplever en forringet service grundet nyt omsorgssystem.

  HyperCare

  Der er planlagt en såkaldt ’HyperCare’ periode, som starter på første dag med Columna Cura og syv dage frem. Formålet med HyperCare er, at sikre en god opstart og håndtere medarbejdernes udfordringer med det nye system. Samtidig kan relevante parter agere hurtigt på input fra driften, systemfejl og evt. nedbrud. Leverandøren af Columna Cura, Systematic, vil løbende være til stede, men der oprettes også et internt ’hotspot’ som skal sikre hurtig opfølgning og support til alle medarbejdere.

  Overgang fra KMD Care til Columna Cura

  HyperCare forudsætter en hensigtsmæssig nedlukning og overgang fra Care til Columna Cura, således at medarbejderne allerede fra første dag kan tilgå mest mulig opdateret information og dokumentation. Overgangsperioden vil vare cirka én uge forud for HyperCare. I denne tid må det forventes, at der er ekstra pres på driften, da man ikke har mulighed for at tilgå nuværende omsorgssystem. Det vil i praksis betyde, at bl.a. hjemmeplejen skal have manuelle kørelister, oprettelse af nye borgere skal foregå manuelt, medicinlister skal printes ud, o.l.

   

  Sundhed og Omsorg har planlagt håndtering af denne overgangsperiode, med udgangspunkt i eksisterende nød-procedurer.

   

  Vedlagt som bilag er seneste nyhedsbrev til medarbejderne.

 • 87. Projekt om mental sundhed - Orientering om deltagelse

  application/pdf icon notat_abc_for_mental_sundhed_sept_2018_0.pdf

  Resume

  Orientering om Stevns Kommunes deltagelse i projekt for mental sundhed.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker orientering undervejs i projektet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune, Center for Sundheds og Omsorg ønsker at indgå i Partnerskabet ABC for mental sundhed.

  I forsommeren 2018 har Stevns Kommune, Center for Sundhed og Omsorg, indsendt en interessetilkendegivelse til at indgå i Partnerskabet ABC for mental sundhed.

   

  ABC for mental sundhed gennemføres af en partnerskabskreds bestående af Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Sund By Netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, Dansk Oplysnings Forbund og en række kommuner.

   

  Partnerskabet har med midler fra Nordea fonden afprøvet metoden i 2016-2018. Fonden har givet midler så projektet kan fortsætte i endnu en tre årig periode.

  Partnerne betaler ikke for at deltage i partnerskabet, men som partner skal der afsættes ressourcer til koordinering, samarbejde og udbredelse af ABC for mental sundhed i egen organisation samt deltagelse i netværksmøder.  Stevns kommune tilføres således ikke økonomiske midler, men får en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme.

   

  Hvad er ABC for mental sundhed?
  ABC for mental sundhed er baseret på Act-Belong-Commit, en evidensbaseret mental sundhedsfremmende indsats, der er udviklet ved Curtin Universitetet i Perth, Vestaustralien.

  ABC for mental sundhed kan opsummeres i 3 budskaber:
  A. Gør noget aktivt – Hold dig aktiv på så mange måder, som du kan – fysisk, socialt, mentalt og spirituelt.
  B. Gør noget sammen med andre – Plej relationerne til venner og familie, involver dig i grupper, som du allerede er medlem af, eller meld dig ind i en ny klub, deltag i lokale arrangementer.
  C. Gør noget, der giver mening for dig – Engager dig i en hobby eller en god sag, sæt dig selv et mål, bliv frivillig, lær noget nyt.

   

  Mulighederne for initiativer er mange, og da medarbejdere i Stevns Kommune møder borgerne i fx dagtilbud, skoler, jobcentre og på social og ældreområdet, er det oplagt at tænke arbejdet med mental sundhed på tværs af både centre, men også i initiativer der inddrager frivillighed og foreningslivet på Stevns.  

   

  I vedlagte bilag beskrives projektet i større detalje.

   

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 88. Diverse orientering - SSU 24. september 2018 (Lukket)

 • 89. Underskriftsark (Lukket)