Referat

 • 198. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 199. Den kommunale tandpleje - temadrøftelse

  application/pdf icon stevns_kommunale_tandpleje.pdf

  Resume

  Overtandlæge Kasper Østergreen, afsnitsleder for den kommunale tandpleje deltager i temadrøftelse. Kasper Østergreen vil orientere om den kommunale tandpleje i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  • orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for temamødet er at give SSU en orientering om, hvordan den kommunale tandpleje fungerer i Stevns Kommune.

   

  Overtandlæge Kasper Østergreen vil blandt andet orientere om nøgletal for fritvalgsordningen, tandregulering, omsorgstandplejen, specialtandplejen, tandlægekonsulent, udeblivelser, de nationale infektionshygiejniske retningslinjer og de nationale kliniske retningslinjer samt om priser pr. patient.

   

  Herudover har SSU rejst et par spørgsmål, disse vil blive besvaret og afslutningsvis vil der orienteres om ønsker til fremtiden.

   

  Powerpoint er vedlagt som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 200. Nyt Plejecenter - beslutning

  application/pdf icon stevns_kommune_sundhedsprofil_2017.pdfapplication/pdf icon notat_-_leje_eller_koeb_af_servicearealer_paa_nyt_plejecenter.pdfapplication/pdf icon tidsplan_for_byggeri_af_nyt_plejecenter_st._heddinge.pdfapplication/pdf icon notat_om_scenarier_for_plejeboligbehov_den_17.07.2020.pdfapplication/pdf icon notat_om_alternativ_model_for_etablering_af_plejeboliger.pdf

  Resume

  Forvaltningen har afholdt markedsdialogmøder med tre boligselskaber i maj måned.

   

  Markedsdialogerne har givet anledning til fornyet politisk stillingtagen indenfor to områder:

  1. Skal plejecentret bygges i en eller to etaper?

  2. Skal Stevns Kommune eje eller leje servicearealerne?

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. Der bygges i to etaper med 30 boliger i første etape og 25 boliger i anden etape.
  1. Stevns Kommune bliver bygherre for servicearealerne og dermed ejer af dem.

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Det anbefales, at der bygges 40 boliger i én etape (jf. model E i det vedlagte notat), og at der senere tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger.

  2. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterede den 13. maj 2020 SSU om, at forvaltningen ville afholde individuelle møder - såkaldte markedsdialoger - med tre udvalgte boligselskaber i slutningen af maj. Formålet med disse møder var at få boligselskabernes vurdering af det udarbejdede udkast til materiale til indgåelse af aftale om byggeri af nyt plejecenter.

   

  Markedsdialogerne har givet anledning til fornyet politisk stillingtagen indenfor to områder: Skal der bygges i én eller to etaper, og skal Stevns Kommune eje eller leje servicearealerne.

   

  1. Byggeri i én eller to etaper

  På møderne udtrykte alle tre boligselskaber bekymring om den foreslåede opdeling af byggeriet i to etaper, da det vil kræve, at der skal etableres byggeplads i to omgange, hvilket vil være med til at fordyre byggeriet. Selskaberne har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at sætte beløb på disse ekstraudgifter, da der er for mange usikkerheder. Selskaberne anslår dog, at merudgifterne spænder fra ”en ikke nævneværdig forskel” til op mod 2.000.000 kr.

  Alternativet til at bygge i to etaper er at bygge alle 55 plejeboliger på én gang. Derved opstår risikoen for en periode med overkapacitet af boliger og deraf følgende udgifter til tomgangsleje.

  I runde tal udgør tomgangslejen ca. 8.500 kr. pr. måned, svarende til en årlig udgift på ca. 100.000 kr. pr. ledig bolig.

   

  For at kvalificere beslutningen om, hvorvidt der skal bygges i én eller to etaper, har forvaltningen beregnet nye prognoser for plejeboligbehovet baseret på de tre scenarier i KL’s model til fremskrivning af plejeboligbehov.

   

  På baggrund af prognoserne sammenholdt med Stevns Kommunes sundhedsprofil og tendensen til, at borgerne i Stevns Kommune ønsker at bo i deres nærmiljø, samt de potentielle udgifter til byggeplads og tomgangsleje anbefaler forvaltningen, at der fortsat bygges i to etaper. De to etaper anbefales etableret med 30 plejeboliger i første etape og 25 i anden etape. De 30 boliger vil kunne stå klar i udgangen af 2022, mens de næste 25 vil kunne stå klar i 2025.

   

  Baggrunden for anbefalingen er nærmere beskrevet i ”Notat om scenarier for plejeboligbehov”, der er vedlagt som bilag.

   

   

  2. Eje eller leje af servicearealer

  På markedsdialogerne spurgte de tre boligselskaber nysgerrigt ind til kommunens ønske om at leje servicearealerne fremfor at eje dem, da ”eje” er den mest anvendte model. En model der ifølge boligselskaberne også vil være økonomisk mest fordelagtig for kommunen, idet vi som bygherre vil kunne afløfte moms, hvilket boligselskaberne ikke har mulighed for. Samt at prisen for lejen antages at blive dyrere over en 30 årig periode, end det vil være at købe servicearealerne. Hvis kommunen skal leje sig ind på servicearealerne, vil vi skulle indgå i en 30-årig uopsigelig lejeaftale (lånes løbetid).

   

  Forvaltningen har efterfølgende vurderet fordele og ulemper ved forskellen på at leje og eje og anbefaler at servicearealet opføres med kommunen som ejer.

   

  Baggrunden for anbefalingen er nærmere beskrevet i ”Notat om leje eller køb af servicearealer til nyt plejecenterbyggeri”, der er vedhæftet som bilag.

   

   

  3. Materiale til indgåelse af aftale om byggeri af nyt plejecenter
  Det endelige materiale i form af kravsspecifikation og konkurrenceparametre vil blive fremlagt til KB via DIR, SSU og ØU til oktober 2020.

   

   

  4. Tidsplan

  Tidsplan opdateret i marts 2020 forventes at holde. Det forventes derfor fortsat, at første spadestik kan tages i fjerde kvartal af 2021. Boligerne i første etape vil kunne stå klar til indflytning ved udgangen af 2022, mens anden etape vil kunne stå klar i 2025.

   

  Tidsplanen er drøftet med de tre boligselskaber ved markedsdialogerne, hvor de gav udtryk for, at den er stram men realistisk.

   

  Supplerende oplysninger efter direktionens behandling af sagen den 10. august 2020

  På opfordring fra udvalgsformand for SSU Henning Urban Dam Nielsen er der udarbejdet yderligere et scenarie vedrørende opførelsesetaper af byggeriet, hvor der opføres 40 plejeboliger i én etape. Modellen vil kunne kombineres med, at der i en senere fase opføres 10-15 boliger i tilknytning til et af kommunens øvrige plejecentre eller at eksisterende plejeboliger på Stevnshøj bevares, således at den hidtil planlagte kapacitet på i alt 55 nye boliger opnås. I givet fald kan endelig beslutning om opførelse af yderligere boliger med fordel træffes på et senere tidspunkt for at reducere usikkerheden forbundet med vurderingen af fremtidens behov for plejeboliger, herunder geografisk på Stevns. Der er vedlagt bilag med beregninger vedr. dette supplerende scenarie.

   

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Der er foreløbig afsat 3,195 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af byggeri af servicearealer til etape 1. Uforbrugte anlægsmidler overføres ifølge gældende regler til de efterfølgende budgetår. Resten af udgiften til byggeri af servicearealer til etape 1 skal efter den revurderede plejecenterplan optages i budget 2021. Dette beløb udgør yderligere 7,699 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at beregningen af udgifterne til byggeri af servicearealer bygger på indhentede skønsmæssige oplysninger fra april 2018. Der er ikke er taget konkret stilling til m2-behov for servicearealer, og den anslåede byggeomkostning pr. m2 er ikke revurderet efterfølgende.

  Økonomien afhænger således af de valg, der træffes. Afledte konsekvenser af beslutningerne indarbejdes i budgetforslag 2021 i det omfang, beslutningerne træffes inden budgetvedtagelsen.

 • 201. Ændring af Udsatterådet´s vedtægter - godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_nye_medlemmer_og_vedtaegtsaendring_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_19._maj_2020_kl._1015_afholdes_via_skype_i_stevns_udsatteraad_2020.docx.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad.pdfapplication/pdf icon nye_vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_udkast.pdf

  Resume

  Sundhed & Omsorg sender forslag til ændring af vedtægter for Stevns Udsatteråd til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via CG, DIR, SSU, AET og ØU, at

  1. godkende ændring af vedtægterne for Stevns Udsatteråd.

  Chefgruppen, 10. august 2020, pkt. 6:

  Godkendes - dog forslås at teksten ændres i forhold til udpegning af de 4 borgere.

  • 4 borgere med livserfaring indenfor området

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 1:

  CG´s indstilling anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 196:

  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning

  Direktionens indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  I april måned valgte to medlemmer at træde ud af Stevns Udsatteråd. I de nuværende vedtægter for Stevns Udsatteråd er tre foreninger nævnt ved navn under § 3 "Rådets sammensætning", hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Forvaltningen indstillede derfor til, at Udsatterådet skulle drøfte ønsker til rådets sammensætning og vedtægtsændring.

   

  Udsatterådet behandlede sagen den 19. maj, referat fra mødet og Udsatterådets nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

   

  Et ønske i Udsatterådet er, at målgruppen, beskrevet i § 2, bliver udvidet med "Tidligere indsatte i fængsler". Baggrunden for dette ønske er, at Udsatterådet har erfaret, at der ikke er fokus på eller tilbud til denne gruppe i Stevns Kommune, hvilket Udsatterådet ønsker at gøre noget ved.

   

  Udsatterådet fremsatte også et ønske om at udvide rådet fra 9 til 10 medlemmer, da de tre såkaldte "udsatte borgere" i rådet savner flere hænder til at løfte opgaverne. Ønsket er, at det 10. medlem bliver en person, som ikke er organiseret i en organisation/forening eller har en lederfunktion, og som dermed har travlt med andre opgaver, men en brugerrepræsentant med livserfaring indenfor målgruppen - en såkaldt "livsekspert". Udsatterådet ønsker derfor følgende sammensætning af medlemmer:

  • 4 livseksperter (tidligere benævnt som "udsatte borgere")
  • 1 KB-medlem fra SSU
  • 1 KB-medlem fra AET
  • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
  • leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune.

   

  Derudover ønsker Udsatterådet, at der under § 3 "Rådets sammensætning" tilføjes afsnit om:

  • medlemmernes bopæl/tilhørsforhold til Stevns Kommune og hvordan livseksperterne og repræsentanterne fra foreninger/organisationer findes
  • suppleanter
  • ny udpegning af medlemmer ved fravær uden afbud/begrundelse til 3 møder i træk.

   

  Ovennævnte 3 tilføjelser har ikke tidligere været beskrevet i vedtægterne for Stevns Udsatteråd, men er beskrevet i vedtægterne for udsatteråd i flere andre kommuner, blandt andet Køge, Faxe og Vordingborg.

   

  Forvaltningen bakker op om Udsatterådet´s ønsker til vedtægtsændringen. Vores vurdering er, at udvidelsen med et ekstra medlem vil styrke Udsatterådet, som dermed bedre kan løfte opgaven med at være talerør for borgere med særlige sociale problemstillinger i Stevns Kommune. Udvidelsen fra 9 til 10 medlemmer vil ikke belaste Stevns Kommunes budget, da Udsatterådet´s budgetramme vil kunne dække udgifterne til befordringsudgifterne til det 10. medlem, jf. § 6 i vedtægterne. Vedtægtsændringen vil også gøre en lignende proces med udtrædelse og efterfølgende indkaldelse af nye medlemmer, mere fleksibel fremover.

   

  Udsatterådet har godkendt forvaltningen´s udkast til vedtægter for Stevns Udsatteråd. Udkastet er vedhæftet denne sag som bilag, hvor alle ændringer er markeret med rødt. Forvaltningen forelægger hermed forslag til vedtægter for Stevns Udsatteråd til godkendelse.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 16:

  • Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da Udsatterådet vil kunne afholde udgifterne inden for den afsatte budgetramme.

 • 202. Dato for dialogmøde med Ældre-, Handicap-, Udsatte- og Bruger- og Pårørenderåd - godkendelse

  Resume

  Der skal fastlægges mødedato for dialogmøde med Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og Bruger- og Pårørenderåd i 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  • dialogmøde med Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og Bruger- og Pårørenderåd afholdes mandag den 14. september 2020 kl. 14.30-16.00

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der skal fastlægges en mødedato for SSU’s årlige dialogmøde med Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og Bruger- og Pårørenderåd i 2020.

   

  Mødet skal tilpasses den kommende budgetproces. Forvaltningen foreslår derfor, at mødet afholdes mandag den 14. september 2020 kl. 14.30-16.00.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 203. Demensområdet - orientering

  Resume

  Sundhed & Omsorg har hen over de seneste år oplevet en stigning i antallet af borgere, der har demens i en sådan grad, at de har behov for enten aflastning i dagtimerne eller en permanent bolig egnet til demente. Udviklingen forventes at fortsætte, og for at vi som kommune fortsat kan leve op til de forpligtelser, vi har overfor denne gruppe, kalder fremtiden på flere eller nye løsninger på dette område.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er pålagt særlige forpligtigelser i forhold til at tage hånd om demente borgere og deres pårørende.

   

  Stevns Kommune råder over 35 boliger til borgere med demens på demensplejecenter Hoterhaven. Desuden har vi 12 aflastningspladser på dagcentret Nichen i dagtimerne samt 10 pladser i tirsdagsklubben, som også er et aflastningstilbud i dagtimerne.

    

  Sundhed & Omsorg har hen over de seneste år oplevet en stigning i antallet af borgere, der har demens i en sådan grad, at de har behov for enten aflastning i dagtimerne eller en permanent bolig egnet til demente.

   

  Stigningen i antallet af demente borgere med behov for en plejebolig har betydet, at det i flere tilfælde har været nødvendigt at visitere demente borgere ind på somatiske plejecentre. Det selvom forholdene her ikke er helt optimale for de demente, da de oftest trives bedst i mere skærmede enheder, end de somatiske plejecentre typisk råder over.

   

  Stigningen i antallet af demente borgere med behov for aflastningsplads har tilsvarende været så stor, at det har været nødvendigt at bruge nogle af pladserne på kommunens rehabiliteringscenter til aflastning for demente. Igen er heller ikke denne løsning optimal, idet der hurtigt bliver for meget uro på rehabiliteringscentret målt ud fra de behov, de demente borgere har.

   

  Selvom der er fundet løsninger som nævnt ovenfor, så har Stevns Kommune pr. juni 2020 14 borgere på venteliste til en demensbolig. Heraf fem borgere fra andre kommuner. Tallet forventes at stige, da vi på nuværende tidspunkt har kendskab til flere borgere med demens, som indenfor en overskuelig fremtid også forventes at få behov for mere omfattende hjælp i form af en demensbolig.

   

  Det samme gælder for tilbud om aflastning, her har Stevns Kommune pr. juni 2020 20 borgere på venteliste.

   

  Dette har konsekvenser for de demente borgere, som må vente på at få det rette tilbud i forhold til deres demens, men nok så væsentligt er der også konsekvenserne for de pårørende, da det kan være både fysisk og psykisk opslidende at være nærtstående til en person med demens.

   

  For at vi som kommune fortsat kan leve op til de forpligtelser, vi har overfor borgere med demens og deres pårørende, kalder fremtiden derfor på flere eller nye løsninger på dette område.

  Lovgrundlag

  Servicelov.

  Sundhedslov.

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Denne orientering har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser, men den fremadrettede håndtering af behovet for pladser til demente forventes at få det. Dels da støttebehovet for demente typisk er større end støttebehovet for borgere på somatiske plejecentre og dels da der vil være udgifter forbundet med at ændre i eksisterende fysiske rammer.

 • 204. Patientsikkerhed årsrapport 2019 - orientering

  application/pdf icon aarsrapport_for_patientsikkerhed_2019.pdf

  Resume

  SSU orienteres om årsrapporten for patientsikkerhed og indberettede utilsigtede hændelser i Stevns Kommune i 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Alle kommuner skal modtage, registrere og analysere rapportering om utilsigtede hændelser (UTH) til brug for forbedring af patientsikkerheden og kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

   

  Ved UTH forstås en utilsigtet hændelse, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har haft til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

   

  Rapporteringspligten for ovenstående hændelser gælder udover alle alvorlige utilsigtede hændelser, som resulterer i indlæggelse, død, alvorlig skade mv., også hændelser, som ikke har haft konsekvenser for patienten.

   

  I 2019 blev der rapporterede 491 UTH’er i Stevns Kommune. Én hændelse er kategoriseret som ”dødelig”, fire kategoriseret som ”alvorlige”. De øvrige UHT’er fordeler sig på kategorierne ”moderat”, ”mild” og ”ingen skade”.

   

  1. Oftest rapporterede utilsigtede hændelser i 2019

   

  Medicin:

  298 af alle de rapporterede UTH’er i Stevns kommune vedrører medicin, heraf forekommer 246 i kategorien ”Administration (udlevering, indgift og indtagelse)”, hvilket bl.a. kan skyldes:

   

  • Udfordringer med vores omsorgssystemet CURA, hvor der forekommer fejl i synkronisering og opdatering af systemet.
  • Opdagelse af medicin, der enten ikke er givet til borgere eller er givet på forkert tidspunkt, fordi det er overset af medarbejderne pga. travlhed eller forstyrrelser.
  • Medicinproceduren, som foreskriver, at medarbejderne skal se at medicinen indtages, ikke er fulgt.

   

  Fald:

  38 af alle de rapporterede UTH’er i Stevns kommune vedrører kategorien ”Patientuheld, herunder fald og brandskader”, det kan bl.a. skyldes:

  • Borgerens egen vurdering af egen fysisk formåen.
  • Borger fejlvurderer eller glemmer deres gang-hjælpemiddel.
  • Borger er konfus og bliver svimmel.

   

   

  2. Organisering af patientsikkerhedsarbejdet i Stevns Kommune

   

  De UTH’er, der indberettes i Stevns Kommune, bliver administreret og videreformidlet af den kommunale Risikomanager.

   

  Fra årsskiftet 2020 har Risikomanageren løbende udsendt de rapporterede hændelser videre til de decentrale sagsbehandlere. I Stevns Kommune er det valgt, at det er lederne. Dvs. alle ledere er decentrale sagsbehandlere og laver selv hændelsesanalyserne for at skabe lokal læring for medarbejderne. Ydermere modtager lederne en gang om måneden en listerapport, der giver det samlede overblik over rapporterede hændelser, der er indberettet på deres område.

   

  Herudover vil der fortsat i 2020 være fokus på at få afhjulpet de udfordringer, der har været med omsorgssystemet CURA, og som det antages, har ligget til grund for nogle af UTH’erne vedr. medicin.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 205. § 18 ansøgningsproces 2021 - orientering

  application/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2021.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til Social- og Sundhedsudvalget om ansøgningsprocessen for § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen afsætter årligt et beløb til at støtte op om det frivillige sociale arbejde i Stevns Kommune, jf. Lov om Social Service § 18. Retningslinjer for, hvem der kan ansøge og modtage tilskud, fremgår af Stevns Kommunes Frivillighedspolitik, der er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  For at ansøgerne så tidligt som muligt kan blive orienteret om, hvorvidt de får afslag eller vil modtage et tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2021, sættes ansøgningsprocessen for § 18 tilskud 2021 i gang på Stevns Kommunes hjemmeside den 7. september 2020. Ansøgningsfristen bliver den 2. oktober 2020.

   

  I løbet af ansøgningsperioden vil der blive annonceret i Stevnsbladet i uge 37 og 39, og i Dagbladet i uge 38. I annoncerne og på kommunens hjemmeside vil der blive taget forbehold for den endelige vedtagelse af budget 2021.

   

  Alle ansøgninger vil i oktober/november blive behandlet i Indstillingsudvalget, som består af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget (SSU), 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde. Indstillingsudvalget vil udarbejde et forslag til fordeling af § 18 midlerne, som bliver sendt til endelig godkendelse i SSU den 2. december 2020. Herefter vil forvaltningen orientere ansøgerne.

   

  § 18 tilskuddene for 2021 bliver udbetalt, når Stevns Kommune har modtaget ansøgers regnskab for 2020.

  Lovgrundlag

  § 18 i Lov om Social Service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 18 tilskud i 2021.

 • 206. § 79 ansøgningsproces 2021 - orientering

  application/pdf icon retningslinjer_for_tildeling_af_tilskud_efter_servicelovens_ss_79_-_2017.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til Social- og Sundhedsudvalget om ansøgningsprocessen for § 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. Lov om Social Service § 79. I Stevns Kommune bliver der hvert år afsat en økonomisk ramme for § 79 tilskud. Retningslinjer for tildeling af tilskud er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  For at ansøgerne så tidligt som muligt kan blive orienteret om, hvorvidt de får afslag eller vil modtage et tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2021, sættes ansøgningsprocessen for § 79 tilskud 2021 i gang på Stevns Kommunes hjemmeside den 7. september 2020. Ansøgningsfristen bliver den 2. oktober 2020.

   

  I løbet af ansøgningsperioden vil der blive annonceret i Stevnsbladet i uge 37 og 39. I annoncerne og på kommunens hjemmeside vil der blive taget forbehold for den endelige vedtagelse af budget 2021.

   

  I Stevns Kommune er det Ældrerådet og Handicaprådet der er tildelt kompetencen til at fordele midlerne. Begge råd vil i november udarbejde udkast til fordeling af § 79 midlerne, som bliver sendt til endelig godkendelse i SSU den 2. december. Herefter vil forvaltningen orientere ansøgerne.

   

  § 79 tilskuddene for 2021 bliver udbetalt, når Stevns Kommune har modtaget ansøgers regnskab for 2020.

  Lovgrundlag

  § 79 i Lov om Social Service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 79 tilskud i 2021.

 • 207. Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019 - orientering

  application/pdf icon laesevejledning_til_danmarkskortene_2020.pdf.pdf

  Resume

  Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. bestemte paragraffer indenfor serviceloven. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retsikkehedsloven behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Med denne sagsfremstilling præsenteres disse opgørelser for 2019 for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 2:

  Til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 206:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven for det forgangne år. Dvs. med denne sagsfremstilling fremlægges tal for 2019. Kortene findes på ministeriets hjemmeside: https://sim.dk/danmarkskort/2020/ og viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap (for at få danmarkskortene frem på hjemmesiden kræver det, at man accepterer cookies, først når det er gjort, er de tre kort tilgængelige).  

   

  Begrebsdefinitioner 

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).

   

  Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i den læsevejledning, der er vedhæftet som bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b. I Stevns Kommune har vi derudover valgt at fremlægge årsopgørelse over ankestatistikken for fagområderne ”Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme”, ”Børn, Unge og Læring” samt ”Social og Sundhed”. Disse blev således fremlagt for ØU via DIR og fagudvalgene den 19. maj 2020. Bemærk at det samlede antal klager behandlet i Ankestyrelsen i årsopgørelse for ankestatistik 2019 og de antal klager, der fremgår af de her fremlagte danmarkskort, ikke er sammenfaldende idet, de på nogle områder vedrører forskellige paragraffer.

   

   

  1. Omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i 2019

  På kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

   

  På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 48 afgørelser indenfor den samlekategori, der her er benævnt socialområdet generelt. I 20 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 %, hvilket ligger meget tæt på omgørelsesprocenten på landsplan, som ligger på 41 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 9 ændrede/ophævede sager (19 %) og 11 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (23 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 991 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  2. Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 8 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 4 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 50 %, hvilket ligger lidt over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 46 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 1 ændret/ophævet sag (13 %) og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (38 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 37 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  3. Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 13 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 8 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 62 %, hvilket ligger over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 51 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 2 ændrede/ophævede sager (15 %) og 6 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (46 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 149 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 79 b.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 208. Praksisplan for fodterapi - høring

  application/pdf icon praksisplan_fodterapi_hoeringsversion_juli_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_til_praksisplan_fodterapi_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringsliste_til_praksis_plan_for_fodterapi_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_fodterapi.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for Fodterapi 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for Fodterapi 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Samarbejdsudvalget for Fodterapi sendt udkast til ”Praksisplan for Fodterapi 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Dansk Ældreråd og Danske Handicaporganisationer. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet og den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 18. september 2020.

   

  Udkastet er Region Sjællands plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen skal understøtte en hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, samarbejdet mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen samt kvalitetsudvikling i fodterapipraksis.

   

  Praksisplanen afløser den første plan på fodterapiområdet, som er fra 2013.

   

  Som en del af planen beskrives den nuværende kapacitet. Af beskrivelsen fremgår det bl.a., at Stevns Kommune er blandt de tre kommuner i regionen, der har den bedste dækning, hvad angår antal indbyggere pr. kapacitet, samt at der i Stevns Kommune gennemsnitligt er kort ventetid til fodterapeuter.

   

  På baggrund af beskrivelsen af den nuværende kapacitet fremlægger planen en række prioriterede og anbefalede temaer, der skal arbejdes videre med i implementeringen af praksisplanen. Det drejer sig overordnet om følgende:

   

  • Regionen afprøver et forsøgsprojekt med en ny kapacitetsmodel, hvor rekruttering til erhvervet og fastholdelse af de nuværende fodterapeuter forventes at blive løftet.
  • Kvalitetsarbejde i form af blandt andet en akkreditering, bredes ud til også at have fokus på initiativer såsom efteruddannelse, workshops og faglige møder fx om kontrolstatstik og afregning samt om behandlingen af diabetespatienter i et samarbejde med Steno Diabetescenter.
  • I praksisplanens periode vil det kontinuerligt blive vurderet, om der er behov for særlige udviklingstiltag på området.
  • I denne planperiode indgås der en ny overenskomst for fodterapi mellem parterne. Indsatserne i denne overenskomst anbefales at blive indeholdt i implementeringen af praksisplanen.

   

  Som det fremgår indledningsvis, er praksisplanen for Fodterapi Region Sjællands plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Administrationen ser ingen udfordringer i planen. Administrationen har noteret sig, at rekruttering til erhvervet og fastholdelse af de nuværende fodterapeuter forventes at blive løftet, hvilket administrationen finder væsentligt, selvom borgere i Stevns Kommune på nuværende tidspunkt har god adgang til fodterapi. På den baggrund har administrationen udarbejdet vedhæftede høringssvar, hvoraf det fremgår, at Stevns Kommune ikke har bemærkninger til udkast til ”Praksisplan for Fodterapi 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 209. Praksisplan for kiropraktik - høring

  application/pdf icon praksisplan_kiropraktik_hoeringsversion_juli_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_til_praksisplan_kiropraktik_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringsliste_for_praksisplan_for_kiropraktik_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_kiropraktik.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for kiropraktik 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for kiropraktik 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Samarbejdsudvalget for Kiropraktik sendt udkast til ”Praksisplan for kiropraktik 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Dansk Ældreråd og Danske Handicaporganisationer. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet og den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 25. september 2020.

   

  Planen beskriver borgernes muligheder for at blive behandlet hos praktiserende kiropraktorer i regionen. Planen er et redskab til analyse og udvikling af kiropraktorområdet og sætter fokus på, at borgere i alle områder af regionen har lige adgang til behandling hos kiropraktor. Planen afløser praksisplan fra 2015.

   

  Som en del af planen beskrives den nuværende kapacitet. Af beskrivelsen fremgår det bl.a., at Stevns Kommune er én af de to kommuner i regionen, der er uden kiropraktorpraksis. Ligesom det fremgår, at andelen af borgere i Stevns Kommune, som har være hos kiropraktor i 2019, ligger i den lave ende sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. De nærmeste kiropraktorer findes i nabokommunerne med én kiropraktorpraksis i Faxe Kommune og to i Køge Kommune.

   

  Det er praksisplanens mål:

  • At sikre den nødvendige kapacitet af kiropraktorer i regionen i forhold til borgernes behov for kiropraktisk behandling.
  • At de praktiserende kiropraktorer er hensigtsmæssigt geografisk fordelt – idet der skal tages hensyn til målet om at understøtte lighed i sundhed.
  • At kiropraktorklinikkerne er tilgængelige for borgerne, herunder for borgere med funktionsnedsættelse.
  • At praksisstrukturen i kiropraktorpraksis understøtter faglig udvikling og tværfagligt samarbejde.

   

  For at nå disse mål oplister Samarbejdsudvalget for Kiropraktik seks udviklingsspor, det anbefales at arbejde med.

   

  Som det fremgår indledningsvis, beskriver praksisplanen for kiropraktik borgernes muligheder for at blive behandlet hos praktiserende kiropraktorer i regionen. Herudover sætter planen fokus på, at borgere i alle områder af regionen har lige adgang til behandling hos kiropraktor.

   

  Administrationen ser ingen udfordringer i planen, idet administrationen har noteret sig, at planen har et udtrykt fokus på løbende at sikre, at de praktiserende kiropraktorer er hensigtsmæssigt geografisk fordelt. På den baggrund har administrationen udarbejdet vedhæftede høringssvar, hvoraf det fremgår, at Stevns Kommune ikke har bemærkninger til udkast til ”Praksisplan for kiropraktik 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 210. Budgetforslag 2021 - SSU

  application/pdf icon forudsaetninger_budget_2021_version_2.pdfapplication/pdf icon ssu_-_bf2021_-_indarbejdede_aendringer_v2.pdfapplication/pdf icon ssu_-_bf2021_-_lov-_og_cirkulaereaendringer_v2.pdfapplication/pdf icon ssu_-_bf2021_-_ud_over_vedtaget_service_v2.pdf

  Resume

  SSU behandler budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2021, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag 2021
  2. udvalget kan komme med input til balanceforslag
  3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

   

  Budgettet drøftet, og der henvises til beslutninger i bilaget.

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 på egne politikområder.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2021, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Budgetmaterialet indeholder endnu ikke balanceforslag, da det på Økonomiudvalgets møde den 21. april blev besluttet at udskyde udarbejdelsen af balanceforslag til august. Balanceforslagene vil derfor ikke kunne nå at blive behandlet i fagudvalgene, inden de indgår i den videre budgetproces.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2021 på SSU's område

  På SSU's områder er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  • Overførselsudgifter: 0 mio. kr. (uændret i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 15,3 mio. kr. (6,1 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 6,0 mio. kr. (Indgår ikke i version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  • Lov- og cirkulære ændringer: -1,2 mio. kr.(2,3 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
  • Udover vedtaget service: 6,4 mio. kr. (4,3 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Anlæg: 8,4 mio. kr. (0,1 mio. kr. mere i forhold til version 1)

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen "Diverse orienteringer".

   

  Den videre budgetproces

  Budget 2021 1. behandles i ØU den 1. september og i KB den 10. september.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 211. AP.Møller støtter IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) - orientering

  application/pdf icon ips_sjaelland_projektbeskrivelse_version_2.0.pdf

  Resume

  13 kommuner - heriblandt Stevns Kommune - og Psykiatrien i Region Sjælland har indgået en aftale om et samarbejde, der skal bringe personer med psykiske lidelser i job eller uddannelse. Samarbejdet har fået navnet: "Projekt IPS Sjælland", hvor IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. Projektet er både tværfagligt og tværsektorielt, da det omfatter Psykiatrien i Region Sjælland, Arbejdsmarked samt Sundhed & Omsorg. Projektet er 4 årigt og støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET og SSU via DIR, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 4:

  Til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 194:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I maj 2017 startede Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner og Psykiatrien i Region Sjælland IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte). Projektet blev evalueret i januar 2020 og har vist gode resultater. Derfor udbredes projektet til yderligere 10 kommuner heriblandt Stevns Kommune.

   

  Formålet med projektet er, at få borgere med behandlingskrævende psykiske problemer i arbejde eller uddannelse, gennem en koordineret indsats.

   

  Den koordinerede indsats består blandt andet i, at borger, psykiatrisk behandler fra Sundhed og Omsorg, samt en kommunal jobkonsulent mødes ugentligt. Jobkonsulentens rolle er at støtte borgers jobsøgning, der altid tager udgangspunkt i borgerens egne jobønsker. Indsatsen skal munde ud i at borger får tilknytning til en arbejdsplads og derigennem kommer i ordinært arbejde, eller at borger kommer ind på en uddannelse. Netop det at jobsøgningen tager udgangspunkt i borgers ønsker - og ikke nødvendigvis, hvor der er arbejdskraft behov- skal sikre at borger bevarer den motivation der er helt afgørende for et succesfuldt forløb.

   

  Idéen med denne mødeform er både at sikre behandlernes støtte og opbakning til deltagernes jobforløb og at jobkonsulenten får kendskab til de kliniske faktorer, der er relevante i forhold til job og arbejdstid mm. Dette element adskiller sig fra normalindsatsen og sikrer, at borger oplever en fælles opbakning og et fælles fokus i bestræbelsen på at komme ud på arbejdsmarkedet.

   

  Særligt for projektet er også, at borger ikke rissikerer at blive "smidt ud" af projektet, på grund af eventuelle symptomer, tilbagefald, indlæggelser eller ved misbrug.

  Stevns Kommune deltager i projektet fordi både danske og internationale undersøgelser har vist, at IPS-metoden øger jobsandsynligheden betydeligt mere end andre indsatser, uden at indsatsen fører til øget stress, opblussen af symptomer eller andre negative følger. Desuden falder projektet godt i tråd med den tværfaglige dagsorden der allerede eksisterer  - blandt andet TVP-projektet.

  Baggrund
  Sandsynligheden for at finde arbejde er ringere, hvis man har en psykisk lidelse. Således er 57 pct. af borgere med en psykisk lidelse i aldersgruppen 16-66 år på en offentlig forsørgelsesydelse. Den psykiske lidelse bliver ydermere ofte sværere, som følge af ledighed.

   

  Målgruppe

  Ledige borgere mellem 18 og ca. 60 år, der har et behandlingsforløb i Psykiatrien og som har et udtalt ønske om at komme i job eller uddannelse. Stevns Kommune regner med, at 12 borgere kommer til at deltage i projektet.

   

  Ressourcer og forankring
  Arbejdsmarked tilknytter 3 personer til projektet (svarende til 1 årsværk) mens Sundhed & Omsorg tilknytter 1 person til projektet (svarende til 1 årsværk). Medarbejderne fra Arbejdsmarked vil udover deres rolle i projektet have andre opgaver.

   

  Projektet har en central projektleder, som fungerer som bindeled mellem aktørerne i de 13 kommuner og Psykiatrien i Regionen. Derudover er der tilknyttet en referencegruppe bestående af arbejdsmarkedscheferne fra de 13 deltagende kommuner. Referencegruppen mødes en gang årligt.

   

  Supplerende blev det oplyst under AET-mødet:

  I opgørelsen af årsværk indgår den tid der allerede anvendes på borgerne samt den ekstra tid der skal afsættes til uddannelse i forbindelse med projektet. Den ekstra tid udgør for de deltagende medarbejdere:2 dage ifm opstart samt 11 dages supervision/uddannelse fordelt på 3 år

    

  Forventede effekter

  Et nyere dansk forskningsprojekt om IPS fra 2012-2017 viser højere effekt af IPS indsatsen i Danmark sammenlignet med standardindsatsen:

  •      Der er i Danmark signifikante effekter ved IPS indsatsen i form af, at flere kommer i ordinært arbejde eller uddannelse med en IPS indsats.

  •      Der er markant flere som er tilfredse med deres forløb med en IPS indsats.

  •      Og der er tale om en billigere indsats end de øvrige indsatser – og det til trods for at sagsantallet pr. IPS-konsulent er væsentlig mindre.

   

  Evaluering

  Der vil blive foretaget statusrapportering for fremdrift i evalueringsprojektet hvert halve år i hele projektperioden.
   

   

 • 212. Samarbejdet i de politiske udvalg

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 et kodeks for arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Der har i 2020 flere gange været fremført et politisk ønske om at få drøftet hvordan udvalgsarbejdet rent faktisk gennemføres i forhold til det gældende kodeks og lovgivningens rammer for udvalgsarbejdet, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for det enkelte medlem. Der er udsendt en enslydende sagsfremstilling til alle udvalg, som hver især skal tage en drøftelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. drøfte arbejdsformen og forholdet til kodeks og de gældende regler i Styrelsesloven m.v.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 336:

  Drøftet.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 208:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et kommende møde. 

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 198:

  Drøftet.

  Samarbejdet i kommunalbestyrelsen ønskes drøftet under et lukket punkt på et kommunalbestyrelsesmøde.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Sagsfremstilling

  Denne sag fremlægges så det enkelte udvalg får mulighed for at tage en internt lukket drøftelse for at fremme et godt og konstruktivt politisk samarbejde om udvalgets sager.

  I forhold til udvalgsarbejdet har enkelte politiske udvalg allerede uformelt drøftet dele af den interne samarbejdsform, herunder om alle medlemmer opfatter de aftalte principper og gældende lovgivning på samme måde, herunder de rettigheder og pligter der lovmæssigt gælder for det enkelte medlem. Det findes nu hensigtsmæssigt at foretage en mere formel drøftelse i alle udvalg.

   

  Som baggrund for drøftelsen henvises til Stevns Kommunes eget kodeks samt KL's vejledning. Se uddybende bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i september måned 2018 et kodeks for Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde. Det fremgår bl.a. som et grundlæggende vilkår, at man som politiker skal være ærlig og troværdig i samarbejdet, og at man samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, men respekt for både flertallets og mindretallets rettigheder.

  Det godkendte kodeks forholder sig til det interne samarbejde i Kommunalbestyrelsen, samarbejdet med forvaltningen og kommunens borgere.

   

  Denne sag drejer sig primært om det interne samarbejde, hvor det i kodekset ønskes, at man prioriterer at få skabt rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.

  Citat fra kodeks i forhold til det interne samarbejde:

  · Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag, hvor udgangspunktet er debatterne i de politiske udvalg, og således ikke i Kommunalbestyrelsen.

  · Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.

  · Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødeforberedelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.

  · Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.

   

  KL har i samarbejde med Indenrigsministeriet udsendt en vejledning til det lokalpolitiske arbejde. Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden. Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden.

   

   

 • 213. Diverse orientering - SSU 19. august 2020 (Lukket)

 • 214. Underskriftsark (Lukket)