Referat

 • 291. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Jan Jespersen (Ø) beder om, at sag 299 tages af dagsordenen, hvilket der er enighed om.

 • 292. Status i myndighed - temadrøftelse - Orientering

  application/pdf icon oplaeg_handleplan_for_udvikling_i_myndighed_0.pdf

  Resume

  Temadrøftelsen har til formål at give en SSU en orientering om, hvad status er i myndighedsafdelingen. Leder for myndighed Bettina Reinhold Larsen deltager i temadrøftelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Der har gennem flere år været en øget tilgang af opgaver i myndighed qua den kendte stigning i tilgang af ældre borgere i kommunen. Corona-situationen i 2020 har endvidere medvirket til, at der er sket en ophobning af opgaver, som skal løses. Kompleksiteten i opgaveløsningen og de lovgivningsmæssige krav er vokset i takt med dette, hvilket medfører et behov for kvalitetssikring af arbejdsgange og processer samt kompetenceudvikling af de sagsbehandlere, som skal løse opgaverne. Der er udarbejdet en handleplan for dette, som orienteringen vil tage udgangspunkt i.


  Herudover er der mulighed for dialog og spørgsmål.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 293. Udviklingstiltag for unge - Godkendelse

  Resume

  I budget 2021 er afsat 550.000 kr. til en ungeindsats. Stevns Kommune har en bred pallette af meningsfulde aktiviteter for unge. Dog opleves en udfordring med at inkludere de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, i aktiviteterne. Ligesom det opleves, at paletten bliver mindre, når de unge fylder 18 år. Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne ønsker derfor at anvende de afsatte midler til øgede personaleressourcer for at styrke den tværfaglige indsats omkring de unge i de konkrete tilbud.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til ØU, via direktionen, BUL, AET og SSU, at

  1. de afsatte midler til ungeindsatsen anvendes til øgede personaleressourcer.

  Beslutning fra Direktionen, 8. marts 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 16. marts 2021, pkt. 284:

  Det anbefales, at de afsatte midler anvendes til øgede personale ressourcer og aktivitetstilbud til de unge i målgruppen.

  Tilbuddene skal være uvisiterede.

  Der ønskes forelagt en tidsplan for udviklingstiltagets gennemførsel i nær fremtid og en beskrivelse af, hvordan man vil kommunikere eksistensen af disse tilbud ud til de unge og deres pårørende, samt øvrige interessenter på området.

  Som afslutning på udviklingstiltaget ønskes en skriftlig tilbagemelding på, hvilke tilbud der er skabt, hvor mange unge der har benyttet dem, hvad er de unges og deres pårørendes tilbagemelding på tilbuddenes eksistens, og hvad er de involverede medarbejderes vurdering af udviklingstiltaget.

  Derudover en eller flere beskrivelser af, hvordan udviklingstiltaget kan fastholdes fremover.


  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 17. marts 2021, pkt. 277:

  AET anbefaler BUL´s protokollering.

  Beslutning

  De afsatte midler anvendes til øgede personale ressourcer og aktivitetstilbud til de unge i målgruppen. Tilbuddene skal være uvisiterede.

  Der ønskes forelagt en tids- og kommunikationsplan på næste udvalgsmøde.

  Tiltaget evalueres med en skriftlig tilbagemelding ved årets udgang.

  Derudover ønskes en eller flere beskrivelser af, hvordan udviklingstiltaget kan fastholdes fremover.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrund
  I budget 2021 er der afsat 550.000 til en ungeindsats. De politiske fagudvalg vil på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Tværgående samarbejde
  Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns er på baggrund af ovenstående gået sammen om at undersøge, hvilke eksisterende tilbud kommunen har, og hvordan områderne sammen i højere grad kan understøtte aktiviteter til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Målgruppen for aktiviteterne er unge op til 25 år, der er i kontakt eller har været i kontakt med psykiatrien. Med særligt fokus på de unge, der har været indlagt i behandlingspsykiatrien og kommer tilbage til deres dagligdag i Stevns Kommune.


  Det overordnede formål med indsatsen er, at der sammensættes en række meningsfulde tilbud til målgruppen, som kan medvirke til at

  • øge den unges livskvalitet.
  • undgå, at den unge isolerer sig hjemme og mister sociale færdigheder og troen på gode relationer og et meningsfuldt liv.
  • give den unge struktur og indhold i hverdagen, så det handler om andet end sygdom.
  • modvirke ensomhed, ved at have daglige gøremål, forpligtelser eller på anden måde gøre nytte.
  • styrke de unges relationer og tilhørsforhold.


  Stevns Kommune har en veldrevet ungdomsskole med forskelligartede aktiviteter og stor tilslutning. Også kommunens bibliotek har aktiviteter målrettet unge. Desværre inkluderes de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, ikke i høj nok grad i de eksisterende tilbud. Samtidig kan det konstateres, at tilbudsviften bliver mindre, når de unge fylder 18 år.


  For at skabe bedre muligheder for hele målgruppen ser Stevns Ungdomsskole, bibliotekerne og socialpsykiatrien en stor styrke i at gå sammen om de enkelte aktiviteter, så de unge får de bedste muligheder for at udnytte deres fulde potentiale.


  Ungdomsskolen
  Ungdomsskolen har mulighed for at tilbyde eksisterende aktiviteter i mindre hold. De har også mulighed for via prioriteringer og med godkendelse fra KB at tilbyde enkelte aktiviteter i små hold for unge op til 25 år. Disse aktiviteter kan eksempelvis være:

  • Vandremeditation
  • Cykelture på Stevns
  • Vandreture på Stevns
  • Sejlture
  • Kajak
  • Stand up


  Aktiviteterne styrker motorik, kropsopfattelse, evnen til at mærke sig selv og oplevelse af selvkontrol. Aktiviteterne understøtter ligeledes, at de unge oplever og får fornyet deres lokale identitet og oplever sig som en del af et større fællesskab. Hvilket er med til at styrke den mentale sundhed.


  Ungdomsskolen har stor erfaring i at drive disse aktiviteter, og har alt relevant udstyr og uddannede instruktører. For at kunne tilbyde aktiviteten til unge, der kæmper med deres mentale sundhed, har ungdomsskolen dog brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager i aktiviteten.


  Bibliotekerne
  Bibliotekerne vil ved tilførsel af midler have mulighed for at skabe mindre litterære værksteder for unge. Netop fællesskabet omkring litteraturen vil kunne medvirke til at styrke den mentale sundhed for flere unge i målgruppen.


  Bibliotekerne har stor erfaring i at drive disse skrive og læse værksteder, men har som ungdomsskolen brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager sammen med de unge.


  Socialpsykiatrien
  Socialpsykiatrien har et gruppetilbud for psykisk sårbare unge. Lige nu benyttes ungetilbuddet kun af unge med socialpædagogisk støtte. Socialpsykiatrien har et stort ønske om at udvide tilbuddet til også at have en åben værestedsfunktion. Og et ønske om mulighed for at en medarbejder fra ungdomsskolen deltager ved behov for på den måde at styrke sammenhængen mellem socialpsykiatrien og ungdomsskolen og derved skabe flere sunde fællesskaber.


  Sammenfatning
  Stevns Kommune råder over det udstyr, der er brug for, i forhold til at skabe meningsfyldte aktiviteter til de unge, der kæmper med deres mentale sundhed. Men der er en væsentlig barriere i forhold til at få aktiviteterne op at stå idet, der ikke er de fornødne personalemæssige ressourcer til at gå på tværs af tilbuddene og støtte op omkring hinandens aktiviteter.


  Forvaltningen foreslår derfor, at de 550.000 kr., der er afsat i 2021, anvendes til øgede personaleressourcer til følgende:

  • Socialpsykiatrien, så en medarbejder herfra kan deltage i aktiviteterne sammen med de unge.
  • Bibliotekerne, så der er mulighed for at oprette mindre litterære værksteder målrettet unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  • Ungdomsskolen, så en medarbejder derfra har mulighed for i højere grad at træde ind i ungetilbuddet i Socialpsykiatrien.


  Ved at anvende midlerne på denne måde er der mulighed for i hele 2021 at styrke det tværfaglige samarbejde og udvikle faglighederne på tværs af faggrænser og fagcentre. Dette vil være medvirkende til at styrke samarbejdet og via tværfagligheden at kompetenceudvikle de enkelte medarbejdere, hvilket må forventes at have en afsmittende effekt på indsatserne fremadrettet, og medvirke til at sikre fællesskaber til alle grupper af unge.


  Fremadrettet

  Midlerne er kun afsat i budget 2021 og fortsætter derfor ikke 2022 og frem. Det styrkede tværfaglige samarbejde gennem 2021, og den tværfaglige vidensudveksling det bringer med sig om bl.a. støtte af sårbare unge, kan måske gøre det muligt helt eller delvist at videreføre indsatserne udgiftsneutralt eller med en mindre ressourcetilførsel end i 2021. Det vil bero på de konkrete erfaringer med samarbejdet i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Da midlerne er afsat i budget 2021 på BUL's budget, er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser ved fremlagte forslag. Når det er afklaret, hvor mange timer der skal placeres i de enkelte centre, vil midlerne blive fordelt.

 • 294. Opfølgning på Budgetprognose 2021 - Beslutning

  application/pdf icon budgetprognose_2021_-_ssu_pr._26._februar_2021_0.pdf

  Resume

  SSU behandlede årets første budgetprognose den 6. januar 2021. Budgetprognosen blev fulgt op af en ekstra budgetopfølgning på botilbud til voksne handicappede pr. 22. januar 2021, som blev behandlet på SSU’s møde den 10. februar 2021.


  Det blev aftalt, at der foretages endnu en ekstraordinær opfølgning pr. 26. februar 2021. Denne opfølgning omfatter, foruden botilbud til voksne handicappede, også de tilhørende dagforanstaltninger samt mellemkommunal betaling for borgere i ældre- og plejeboliger.


  Budgetprognosen viste oprindeligt en forventet merudgift samlet set på 4,7 mio. kr.


  Budgetprognosen pr. 26. februar 2021 viser nu en forventet merudgift på 3,5 mio. kr.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1. ekstra opfølgning på budgetprognosen på udvalgte områder tages til efterretning
  2. beslutte, om der skal iværksættes modgående foranstaltninger

  Beslutning

  1. Budgetopfølgningen taget til efterretning,

  2. Der iværksættes ikke modgående foranstaltninger.

  Beskrivelse af sagen

  SSU behandlede årets første budgetprognose den 6. januar 2021. Budgetprognosen blev fulgt op af en ekstra budgetopfølgning på botilbud til voksne handicappede pr. 22. januar 2021, som blev behandlet på SSU’s møde den 10. februar 2021.


  Det blev aftalt, at der foretages endnu en ekstraordinær opfølgning pr. 26. februar 2021. Denne opfølgning omfatter, foruden botilbud til voksne handicappede, også de tilhørende dagforanstaltninger samt mellemkommunal betaling for borgere i ældre- og plejeboliger.

  Budgetprognosen viste en forventet merudgift på 4,7 mio. kr.


  Følgende områder er gennemgået igen pr. 26. februar 2021:

  • Botilbud til voksne med særlige behov
  • Socialpædagogisk støtte - botilbudslignende foranstaltninger
  • Egne botilbud: Botilbud og psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset
  • Dagforanstaltninger: beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud
  • Mellemkommunale afregninger på døgnpleje i ældre- eller plejebolig
  • Den centrale refusionsordning for særlig dyre enkeltsager


  Den ekstra opfølgning viser nu en forventet merudgift på 3,5 mio. kr.


  Botilbud til voksne med særlige behov samt mellemkommunal afregning er kendetegnet ved, at stort set alle udgifter personbudgetteres.

  Det medfører, at en enkelt til- eller afgang kan have væsentlige økonomiske konsekvenser. Derfor er opfølgningerne også en pejling på, i hvilket omfang der kan blive behov for budgettilførsel fra den centrale pulje til vanskeligt styrbare områder.


  Næste ordinære budgetopfølgning sker derefter pr. 31. marts 2021 til forelæggelse for SSU i maj måned.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Opfølgningen på budgetprognosen viser en forventet merudgift på 3,5 mio. kr., på personbudgetterede områder.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås, og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 295. Regnskab 2020 - SSU - Godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2020_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon regnskab_2020_-_rammeaftaler_og_loensumsstyring_0.pdfapplication/pdf icon saerlige_retningslinjer_for_oekonomisk_styring_grundet_corona-virus_0.pdf

  Resume

  SSU skal behandle regnskab 2020, herunder tage stilling til overførsel driftsbudgetter til 2021. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.


  Driftsregnskabet viser et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1. regnskab 2020 på udvalgets område anbefales
  2. der overføres et overskud på 943.000 kr. på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. den integrerede døgnplejes underskud på 2.873.000 kr. ikke overføres til 2021, jfr. BOP3
  4. der overføres et overskud på 640.000 kr. på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  5. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU


  Beslutning

  1.-5. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 24,1 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,09 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Merforbrug på 25,5 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen


  I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Merforbrug på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen


  Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.


  Der er afvigelser på følgende områder:


  Sundhedsudgifter: mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

  Tilbud til voksne med særlige behov: mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

  Takstfinansierede institutioner: mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

  Ældre- og handicappede: merforbrug på 2,5 mio. kr.


  Overførselsadgang

  Der blev overført et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. fra 2019 til 2020.


  Overførsel til 2021 - drift

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et netto underskud på 2,4 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

  • Genoptræning: -0,029 mio. kr.
  • Tandpleje: 0,028 mio. kr.
  • Integreret døgnpleje: 2,873 mio. kr.
  • Madservice: -0,314 mio. kr.
  • Lønsumsstyring: -1,329 mio. kr.


  De enkelte institutioners mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb. Jf. de økonomiske styringsprincipper er der overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


  Der indstilles overført et mindreforbrug på 0,943 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder, idet det indstilles, at underskuddet i den integrerede døgnpleje ikke overføres til 2021, jf. budgetopfølgning 3. Desuden indstilles overført et mindreforbrug på 0,640 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


  Corona-udgifter i 2020 og afledte konsekvenser af corona

  Corona-virus har påvirket regnskab 2020 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2020 og overførslerne til 2021.


  Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2021 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug og at overførte beløb er begrundet i konkrete aktiviteter, som kan/skal afholdes i 2021. Der henvises til de særlige retningslinjer for den økonomiske styring, som er godkendt i direktionen den 1. februar 2021 (retningslinjerne er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  Regnskab 2020 anlæg

  I 2020 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 1,0 mio. kr. og KB har den 4. marts 2021 godkendt en overførsel af 4,6 mio. kr. til 2021 på SSU's område. Der henvises til bilag vedrørende anlæg, hvor afvigelserne for de enkelte anlæg kan ses samt bemærkninger hertil. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2020. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2020, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


  Overførsler fra 2020 til 2021 gives som tillægsbevillinger i 2021.

 • 296. Vurdering af anlægsoverførsler til 2021 - Beslutning

  Resume

  SSU skal foretage en vurdering af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021. Der skal laves en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i ØU og KB.


  På SSU's område er der overført 4,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til SSU, at

  1. de overførte anlægsprojekter til 2021 på udvalgets område vurderes igen og der tages stilling til, hvilke overførte anlægsbevillinger der kan prioriteres ud af anlægsbudgettet i 2021 eller reduceres
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU og KB


  Beslutning

  1. Der ønskes ikke anlægsbevillinger prioriteret ud.

  2. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  ØU behandlede den 16. februar 2021 sagen om anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. Det blev her besluttet, at de godkendte overførsler til 2021 skal forelægges fagudvalgene til en vurdering. Fagudvalgene skal foretage en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres.


  Administrationen har foretaget en gennemgang af de godkendte overførsler ud fra en vurdering af, om der er forhold, der skal være særlig opmærksomhed omkring, hvis der ændres i de givne bevillinger. En væsentlig del af de overførte anlægsbevillinger er enten allerede disponeret eller der er igangsat proces og aftaler i forhold til at udføre anlægget.


  Der tages forbehold for de anførte beløb til prioritering, da skønnene er lavet på et meget tidligt og foreløbigt grundlag. Eventuelle afvigelser vil blive medtaget i kommende budgetopfølgninger.


  Af bilaget til sagen kan ses, hvilke anlæg der er overført til 2021 og der er indsat bemærkninger fra administrationen til de enkelte anlæg. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Fagudvalgenes anbefalinger sammenfattes og behandles efterfølgende i ØU og KB.


  Der foretages en fornyet gennemgang af alle anlægsprojekter i 2021 i forbindelse den kommende budgetopfølgning pr. 31. marts.


  Overførslerne fra 2020 til 2021 er givet som tillægsbevillinger i 2021 på KB den 4. marts 2021.

  Fravalg af anlægsprojekter eller ændringer af anlægsbevillingerne vil reducere bevillingerne i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen kan medføre, at anlægsbevillingerne / rådighedbeløbene i 2021 bliver nedjusteret. Nedjusteringerne af anlægsbevillingerne vil forøge i kassebeholdningen i 2021.

 • 297. Forbedret styring af ældreområdet – Beslutning

  application/pdf icon rapport_-_styring_af_aeldreomraadet_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon aktivitets-_og_projektoversigt_-_stevns_kommune_ssu.pdf_0.pdf

  Resume

  I lyset af den betydelige budgetoverskridelse i 2020 på ældreområdet er KL’s konsulentenhed KLK blevet bedt om at analysere den samlede styringskæde på området med henblik på at udpege problemfelter, hvor der er behov for at sætte ind for at forbedre styringen. KLK’s rapport fremlægges, og der skal tages stilling til, hvordan der kan arbejdes videre med de udfordringer, som er afdækket.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. KLK’s rapport tages til efterretning
  2. de afsatte midler i budget 2021 til driftsoptimering på SSU’s område anvendes til konsulentbistand i forhold til indsatser, der følger op på anbefalingerne i rapporten, samt den allerede igangsatte måling af brugertidsprocenten
  3. der på SSU’s møde i april fremlægges en sag om den samlede projektportefølje i Sundhed & Omsorg med henblik på eventuel prioritering i igangværende udviklingsaktiviteter
  4. der på de politiske møder i maj måned fremlægges en samlet projektplan for opfølgning på anbefalingerne i KLK’s rapport
  5. der ansættes en stabschef i Center for Sundhed & Omsorg med henblik på at styrke ledelseskraften i centeret og fremdriften i indsatsen for at forbedre økonomistyringen
  6. der for en midlertidig periode på to år ansættes en udviklingskonsulent, som primært skal arbejde med at revitalisere brugen af CURA   
  7. pkt. 5 og 6. finansieres i 2021 ved overførsel af overskud på 750.000 kr. fra 2020 på lønsumsstyrede områder i Sundhed & Omsorg, og fra 2022 og frem ved prioriteringer inden for egen lønramme, herunder gevinster som følge af forbedret styring.

  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  1.-7. Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i budgetoverskridelsen inden for den integrerede døgnpleje i 2020 blev der medio 2020 igangsat en plan med en række initiativer til at forbedre budgetlægningen og den økonomiske styring på området. Et af initiativerne var, at der skulle iværksættes et gennemsyn af den samlede økonomiske styringskæde med bistand fra en ekstern konsulent. Forvaltningen bad derfor KLK om en vurdering af og anbefalinger til forbedring af styringsgrundlaget på ældreområdet. Undersøgelsen har fundet sted i perioden fra november 2020 til februar 2021, og har udover gennemgang af forskelligt skriftligt materiale omfattet interviews og workshops med deltagelse af i alt ca. 30 ledere og medarbejdere på området.


  I rapporten er identificeret fire udfordringstemaer, som er gengivet nedenfor (ordlyden er hentet fra rapporten):


  Tema 1: Styring og retning

  Organisationen arbejder i høj grad løsrevet og ad hoc i opgaveløsningen og uden en egentlig samlet fælles strategisk retning. Årsagen hertil skal ses i en kombination af ophobede styringsmæssige udfordringer over lang tid kulminerende med et markant ledelsesmæssigt vakuum i slutningen af 2018 og langt ind i 2019. Samlet har det betydet at området ikke umiddelbart haft mulighed for at fokusere og prioritere i tilstrækkelig grad på de grundlæggende styringsudfordringer i området. […..] Der skal derfor arbejdes med at styrke ledelseskraften, således, at der kan sættes en ny samlet retning og strategiske styringen af området, herunder databaseret ledelse.


  Tema 2: Serviceniveau

  Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem de politiske bestemte kvalitetsstandarder og de konkrete visitationspakker. Pakkestrukturen er desuden uklar og med en meget stor spændvidde timemæssig på tværs af de konkrete pakker. Der skal derfor arbejdes med at skabe en tættere kobling mellem serviceniveau, pakker og den leverede service.


  Tema 3: Systemunderstøttelse

  Systemunderstøttelsen er delvis til stede i den enkelte enhed (udegruppe, sygepleje, plejecenter), men understøtter ikke den tværgående opgaveløsning for ældreområdet som helhed, hverken styrings-eller opgavemæssigt. Dette udfordrer dokumentationskravet ift. til den enkelte indsats, men betyder også, at de løbende registreringer i CURA ikke i tilstrækkeliggrad kan bruges, som et værktøj til at understøtte styringen og dermed løbende status og udvikling i området. Dette gælder både fagligt og økonomisk. Der skal derfor arbejdes med at revitalisere brugen af CURA med henblik på at skabe en mere ensartet og målrettet brug, der giver et solidt fagligt og styringsmæssigt grundlag.


  Tema 4: Visitation og udfører

  En uklar rolle-, opgave-og ansvarsfordelingen mellem visitation og udfører udfordrer samspillet på tværs. Derfor skal der arbejdes med rammebeskrivelser for visitationens arbejde. Dette kan ske ved at implementere en systematisk, struktureret og gennemsigtig BUM-model, hvor roller og ansvar er defineret i praksis.


  Forvaltningens vurdering og overvejelser

  Forvaltningen er enig i de identificerede udfordringer og i al væsentlighed også enig i de anbefalinger, som rapporten rummer. Overordnet set tegner rapporten et billede af en styringskæde med væsentlige behov for forbedringer, og for så vidt angår den utilstrækkelige systemimplementering af CURA også fundamentale mangler, som det er af afgørende betydning at få udbedret. Samlet set vurderes der også at være tale om et komplekst genopretningsprojekt, som vil kræve en betydelig og fokuseret indsats gennem de kommende 12-18 måneder for at komme helt i mål – og for CURA’s vedkommende muligvis længere.


  Det har i det korte tidsrum, der har været til rådighed efter rapportens aflevering, og i henseende til de store veksler, som coronakrisen aktuelt trækker på forvaltningens ressourcer, ikke været muligt at udarbejde en egentlig projektplan for de initiativer, som bør igangsættes. En sådan plan forventes færdiggjort til maj-møderne. Men der kan allerede nu udpeges en række forhold, som efter forvaltningens vurdering bør adresseres for, at en genopretningsplan for den økonomiske styring realistisk set kan realiseres:


  Som det fremgår af udfordringstema 1, er der brug for at styrke den samlede ledelseskraft i centeret. Som en ressourcemæssig forudsætning for at kunne gennemføre et kommende genopretningsprojekt og efterfølgende fastholde en forbedret styring anbefaler forvaltningen, at ledelsen af Center for Sundhed og Omsorg styrkes ved, at der ansættes en stabschef, som dels kan frigøre tid hos centerchefen ved at varetage den umiddelbare ledelse medarbejderne i centerets stabsfunktioner (9 ansatte) og dels spille en væsentlig rolle i relation til at drive en eller flere af de indsatser, som igangsættes som led i projektet med at forbedre styringskæden.


  For yderligere at styrke fokusering og bane vej for, at der om nødvendigt kan foretages en prioritering i allerede igangsatte projekter for at frigive ressourcer og ledelseskraft til fordel for styringsprojektet, har forvaltningen udarbejdet et første bud på et porteføljeoverblik (vedlagt som bilag). Oversigten vil – når den er endeligt færdiggjort – blive fremlagt som en sag på SSU’s møde i april.


  Anbefalingerne i KLK’s rapport peger i særlig grad på, at der er presserende behov for at revitalisere it-systemunderstøttelsen gennem brugen af CURA. Det skyldes, at CURA udgør rygraden i dels delingen af den nødvendige dokumentation om borgernes behov og ydelser på tværs af medarbejderne og dels i frembringelsen af de styringsmæssige data, som er en helt afgørende forudsætning for en sikker økonomisk styring. Det eksisterende team-CURA er bemandet efter at skulle varetage drift og løbende udvikling af CURA, og vurderes således ikke ressourcemæssigt at kunne løfte en opgave, som i omfang mere har lighed med en re-implementering af CURA. Det anbefales derfor, at teamet i en toårig periode opnomeres med en ekstra medarbejder.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne til stabschef og projektmedarbejder til CURA-teamet kan i 2021 finansieres ved overførsel af overskud på lønsumsstyrede områder i Sundhed & Omsorg, svarende til 0,750 mio. kr., idet der vil være hålvårseffekt i 2021. Der er tale om overførsel af overskud, som er genereret på SSU's budgetområder, men som skal overføres til ØU's budgetområde for så vidt angår den andel, som vedrører stabschefen.


  Fra 2022 og frem finansieres den varige udgift til stabschefen og resten af den 2-årige projektperiode for så vidt angår den midlertidige CURA-opnormering, dels inden for Sundhed & Omsorgs samlede lønsum, og dels af forventet nedbragt udgiftspres som følge af forbedrede styringsmuligheder.

 • 298. Samarbejde med Boblberg - Beslutning

  application/pdf icon boblbergs_praesentation_af_30_september_2020_0.pdfapplication/pdf icon boblbergs_generelle_informationsmateriale_til_forvaltninger_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_samarbejde_med_boblberg_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.doc_0.pdfapplication/pdf icon boblbergs_informationsmateriale_til_stevns_kommune_2021_0.pdf

  Resume

  Boblberg er en landsdækkende digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere.


  I september 2020 afholdt SSU en temadrøftelse med firmaet Boblberg. Da Boblbergs relevans rækker ud over SSU’s ressortområde, besluttede SSU den 6. jan. 2021 at indstille til ØU, at hvert fagudvalg skal tage stilling til, om de ønsker at medfinansiere det samlede beløb på 72.000 kr. med hver en femtedel. Sagen blev i ØU løftet til behandling i KB.


  KB besluttede på møde den 4. marts 2021 at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive fagudvalg, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via BUL, PMT, AET og SSU, at beslutte én af følgende modeller

  1. Stevns Kommune indgår samarbejde med Boblberg finansieret med 1/5 af udgiften til hver af de respektive fagområder
  2. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 16. marts 2021, pkt. 452:

  PMT anbefaler punkt 2.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 16. marts 2021, pkt. 286:

  Pkt. 2 anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 17. marts 2021, pkt. 278:

  AET anbefaler punkt 2.

  Beslutning

  Det anbefales, at der indgås aftale med Boblberg fra 1/8-2021.

  Finansieringen på 5/12 (august til december) af 72000 kr., svarende til 30000 kr., findes i SSU`s budgetpost “Sundhedsfremme og forebyggelse”.

  Varig finansiering indgår som en del af budgetforhandlingerne for 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund bad SSU forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kunne ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2021 priser. • 299. Jan Jespersen (Ø) – Tilskud til Cafe Stevnen – Beslutning

  Resume

  Udvalgsmedlem Jan Jespersen (Ø) har ønsket sagen på udvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Jan Jespersen (Ø) indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. der ydes et yderligere tilskud til Cafe Stevnen på 150.000 kr. i 2021.
  2. tilskuddet finansieres af hovedkonto 6.

  Beslutning

  Udgår.

  Beskrivelse af sagen

  Se vedlagte henvendelse fra Per Vibskov Nielsen, formand for styregruppen for Café Stevnen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Politisk forslag. Der foreligger ikke en forvaltningsmæssig vurdering af finansieringen af forslaget.

 • 300. Afsluttende evaluering af driftsoptimering af ældreområdet - Orientering

  application/pdf icon projektrapport_for_optimering_og_kulturforandring_i_aeldreomraadet_essens005.docx_0.pdf

  Resume

  Driftsoptimering af ældreområdet i samarbejde med konsulentfirmaet Essens har været i gang siden starten af 2020. SSU er løbende blevet orienteret om status for driftsoptimeringen. Med denne sagsfremstilling får SSU den afsluttende evaluering.


  Kort fortalt viser evalueringen, at der er arbejdet med revidering af grundplaner, vagtplaner og køreruter og hermed skabt mere kontinuitet i ældreplejen til gavn for vores borgere. Både i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene er der opnået mere indflydelse, ansvar og fælles forståelse blandt medarbejderne for hhv. ruter og besøgslister og for den fælles morgen- og aftenstart. Hvilket alt sammen bidrager til kontinuiteten.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  I starten af 2020 blev processen med driftsoptimering af ældreområdet i Stevns Kommune startet op i samarbejde med konsulentfirmaet Essens. SSU er henholdsvis den 30. september og 2. december 2020 orienteret om status for indsatsen. Med denne sagsfremstilling får SSU den afsluttende evaluering af driftsoptimering af ældreplejen.


  Som det meste andet i 2020 har også denne indsats været påvirket af Corona-krisen. Bl.a. betød det, at indsatsen kort efter sin opstart blev sat på pause i 3-4 måneder. Samtidig har Corona-krisen vist, hvor vigtig driftsoptimering af ældreplejen er, herunder hvor vigtigt det er for vores borgeres trivsel, at ressourcerne bruges fornuftigt, samt at samarbejdet på tværs af organisationen er velfungerende.


  Essens har i samarbejde med lederne af den udekørende hjemmepleje, sygeplejen samt plejecentrene udarbejdet handleplaner for hvert af de tre områder med fokuspunkter og redskaber til at gennemføre indsatserne ud fra.


  De centrale fokusområder for den udekørende hjemmepleje og plejecentrene har været optimering af den daglige drift for at sikre bedre styring af medarbejderressourcer samt øget trivsel og kontinuitet for både medarbejdere og borgere. Dette er sket gennem tilpasning af grundplaner, vagtplaner og køreruter samt ved en mere struktureret planlægning af hverdagens opgaver. Desuden er der arbejdet med optimering af det tværfaglige samarbejde med sygeplejen.


  Resultater
  Indsatsen har bidraget til, at der i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i henholdsvis den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene er dannet grundlag for nye løsninger og måder at arbejde med kontinuitet på.


  Indsatsen har bidraget til, at ledere og medarbejdere i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene arbejder bevidst med at holde fast i kontinuiteten på ruterne og i dagligdagen til glæde og gavn for borgerne. Man er dog ikke nået helt i mål med denne del af indsatsen, da det kræver, at alle vacante stillinger er besat med faste medarbejdere og det kræver, at der bruges ressourcer på fortsat at udvikle og fastholde det nye.


  Resultaterne underbygges af de to årsrapporter for uanmeldte kommunale tilsyn 2020 i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecentrene. I rapport for plejecentre står (s. 8): ”Borgerne udviser tillid og tryghed ved de faste medarbejdere. De fortæller generelt, at medarbejderne er utroligt søde og dygtige, imødekommende, omsorgsfulde og omhyggelige. Ligeledes oplever borgerne en god omgangstone, og at medarbejdernes adfærd er respektfuld og giver selvbestemmelse.”


  I rapport for udekørende hjemmepleje står om hjemmepleje nord (s. 13): ”Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. De oplever at have en af de faste medarbejdere som særlig tilknyttet og oplever en god dialog.” og om hjemmepleje syd står (s. 15): ”Borgernes tilfredshed er høj. Alle interviewede borgere udtalte sig meget positivt om medarbejderne, som opleves som både søde, rare og meget imødekommende.”


  Mere konkret har indsatsen resulteret i, at alle enheder i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene har gennemarbejdet deres grundplaner, vagtplaner og køreruter, så det daglige fremmøde er tilpasset de ydelser, der skal leveres til borgerne gennem hele døgnet. De nye køreruter er planlagt med mindst mulig køretid.

  Af hensyn til den fortsatte kontinuitet og ressourceforbrug skal der kontinuerligt arbejdes med dette.


  Holdmøder samt fælles morgen- og aftenstart i hjemmeplejen er andre konkrete tiltag, som der er arbejdet med at få sat i værk. Det er fortsat i proces og mangler fuld implementering. Holdmøder og fælles morgen- og aftenstart vil bidrage til kontinuiteten i arbejdet i ældreplejen i form af en ledelsespraksis, der understøtter fælles ansvar for planlægning, kontinuitet, arbejdsglæde, indflydelse på eget arbejde og tid sparet på dobbelt planlægningsarbejde. Den øgede struktur i den daglige planlægning vil bidrage til ro og overblik for medarbejdere og ledere i hverdagen samt til større kontinuitet på køreruterne til glæde og gavn for borgerne.


  Driftoptimering ved Essens i 2020 blev besluttet tilbage i 2019 bl.a med baggrund i det høje vikarforbrug på ældreområdet. Udgiften til eksterne vikarer er i perioden fra 2018, faldet fra kr. 23.055.550,32, til kr. 20.313.458,58 i 2019 og til kr. 19.041.058 i 2020. Heraf er kr. 938.498,37 i 2020 brugt til corona relaterede vikarer. Faldet i udgiften til eksterne vikarer over de sidste 3 år, kan ikke alene tilskrives indsatsen med Essens, men som en medvirkende årsag.


  Fremadrettet
  Indsatsen og samarbejdet med Essens om driftsoptimering af ældreområdet ophører nu, og de nye procedurer og arbejdsgange overgår til at være en del af driften i ældreplejen. Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen fortsat skal understøttes for at fastholde de iværksatte tiltag og for at videre udvikle på de elementer, som stadig ikke er igangsat og implementeret.


  Ud over at der fortsat vil være et behov for at understøtte den fortsatte implementering af Essens-modellen, så har Essens peget på, at der med fordel bør arbejdes videre med at styrke:

  • det tværfaglige samarbejde,
  • roller og opgaver mellem sygeplejen, assistenter og hjælpere skal præciseres
  • fagligheden
  • samarbejdet omkring delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen
  • helhedsplejen
  • det sammenhængende borgerforløb særligt ved udskrivelser


  Denne vurdering bliver på flere punkter understøttet af den konsulentanalyse, som KLK netop har afsluttet.


  Forvaltningen arbejder videre med indsatserne indenfor de rammer, der er til rådighed.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 301. Status på projekter vedr. demens - Orientering

  Resume

  Den 11. nov. 2020 blev SSU orienteret om, at der er søgt puljemidler til to projekter vedrørende borgere med demens. Denne sagsfremstilling giver et kort overblik over status for de to projekter: Projekt for Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter (ØDA) og projekt for aflastning/aktiviteter.


  Status er kort fortalt, at arbejdsgruppen for ØDA er i gang med at planlægge aktiviteter for 2021, herunder aktiviteter i demensugen i uge 19. Projektet for aflastning/aktiviteter har fået ansat en projektleder, som bl.a. er i gang med at starte den første støttegruppe for borgere med en demensdiagnose op.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Som SSU blev orienteret om på møde den 11. nov. 2020, er der søgt puljemidler til to projekter vedrørende borgere med demens. Denne sagsfremstilling giver et kort overblik over status for de to projekter.


  ØDA (Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter)
  Stevns Kommune har i samarbejde med Faxe og Køge kommuner fået bevilliget puljemidler til øget og fortsat indsats i ØDA. Midlerne skal bruges til at styrke aktivitetstilbuddene til mennesker med demens og deres pårørende og involverer et tæt samarbejde med Alzheimersforeningen. Midlerne er søgt til perioden 2019-2023. Puljen er søgt af to omgange. Første del er givet fra 2019-2022 (8 timer pr. uge). Anden del er søgt fra 2020-2023 (15 timer pr. uge). Vi afventer fortsat endeligt skriftligt tilsagn på den anden del.


  ØDA samarbejder med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FDD) om indsatser og synliggørelse m.v.


  ØDA’s arbejdsgruppe er i gang med at planlægge aktiviteter for 2021. Det er endnu ikke besluttet, hvilke konkrete aktiviteter, der skal sættes i værk eller hvornår, men følgende er på tale:

  • Mindfulness forløb til pårørende
  • Juridisk rådgivning
  • Kognitiv stimulationsterapi forløb (CST forløb)
  • Naturterapi
  • Højskoleophold (hvis corona-situationen muliggør det)


  Herudover er ØDA i gang med at planlægge aktiviteter i forbindelse med demensugen 2021 den 10. – 14. maj.  Aflastningsprojektet 2020-2023

  I oktober 2020 fik Stevns Kommune tilsagn om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen”. Tilskuddet er på 5,7 millioner kr. og er primært budgetteret til personale-ressourcer og til kørsel af borgerne til de nye tilbud. Med tilskuddet skal forvaltningen etablere:

  • ”Støttegrupper” som er ugentlige møder for borgere med en demensdiagnose
  • Aften- og weekendåbent i Nichen samt fleksible pladser i Nichen.
  • Nye informationsaktiviteter til pårørende til borgere med en demensdiagnose.


  Til alle de nye aktiviteter vil projektet, så vidt det er muligt, involvere frivillige kræfter.


  Per 1. januar 2021 er der ansat en projektleder på 20 timer om ugen. Projektlederen referer pt. til myndighedslederen, der også sammen med lederen af plejecentrene er projektejer.


  I samarbejde med demenskoordinatoren på udeområdet er den første gruppe borgere i målgruppen for den første støttegruppe fundet. Der er fundet personale til at facilitere den første støttegruppe, og gruppens ugentlige base bliver Mødestedet v. Hårlev Bibliotek. Det første møde bliver medio marts.


  Arbejdet med at udvide åbningstiderne i Nichen er startet med et budget- og ressourceoverblik. Efterhånden som tilbuddene er klart definerede, vil der løbende blive rekrutteret personale, som skal arbejde i det nye aflastningstilbud aften og weekend.


  Administrativt er projektet indledt med blandt andet at udarbejde kommissorium for styregruppen, fintune og udspecificere budgettet, afstemme med Sundhedsstyrelsens pulje-medarbejdere, udarbejde nye samtykkeerklæringer til borgerne, interviewe Stevns-borgere der pt. er i lignende tilbud samt etablere samarbejdet om de nye aktiviteter med Hotherhaven og Nichen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifter forbundet med de nye tilbud finansieres af projektmidlerne.

 • 302. Ældrerådets årsberetning 2020 - Orientering

  application/pdf icon aeldreraadets_aarsberetning_2020_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2020, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed og sende til Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. Ældrerådets årsberetning 2020 tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Årsberetningen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Ældrerådets vedtægter § 3, stk. 8 udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.


  Ældrerådet har i 2020 afholdt 8 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Herudover har Ældrerådet deltaget i SSU’s budgetmøde samt i workshop vedrørende demens. Derudover har rådet deltaget ved eller besøgt følgende:

  • To af Danske Ældreråds temamøder
  • Regionsældreråd Sjællands ordinære-/temamøde
  • kursus om det kommende ældrerådsvalg i 2021


  Ældrerådet er repræsenteret i:

  • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
  • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
  • Indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - 1 repræsentant
  • Indstillingsudvalg vedrørende aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til ældreforeninger (Servicelovens § 79) - 3 repræsentanter
  • Styregruppe vedr. nyt plejecenterbyggeri i St. Heddinge - 1 repræsentant.


  Rådet har udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder m.m.


  Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager herunder:

  • Madservice
  • Dagcenter
  • Evaluering af Ældrerådets arbejde
  • Corona-situationens betydning for Stevns Kommune
  • Renovering af Rådhuspladsen
  • Renovering af genbrugspladsen i Hårlev
  • Ny demenspolitik
  • Ny affaldsordning
  • Kommune- og lokalplaner for Boesdal-centeret
  • Budget
  • Ny boligpolitik
  • Salg af Strøbyhjemmet


  Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

  • Revideret kvalitetsstandard for Madservice
  • Udbud af kompressionsstrømper


  Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 8. februar 2021.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 303. Handicaprådets årsberetning 2020 - Orientering

  application/pdf icon aarsberetning_2020_for_handicapraadet_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Handicaprådets arbejde i 2020, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. Handicaprådets årsberetning 2020 tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 5:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Årsberetningen taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.


  Handicaprådet har i 2020 afholdt 4 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Handicaprådet har deltaget i Handicaprådenes dag og SSU’s dialogmøde vedrørende budget 2021.


  Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager:

  • Tilgængelighed i Nicolinelund – borgerhenvendelse.
  • Henvendelse fra Foreningen Danske Døvblinde vedrørende opsætning af lydfyr (bokse med lydsignaler og vibrationer til opsætning ved bl.a. lyskryds).
  • Ankestatistikker.
  • Sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen.
  • WEB-tilgængelighed.


  Handicaprådet har haft temadrøftelser vedrørende:

  • Tilgængelighed
  • Unge og handicap
  • Handicappede og aktiviteter


  Af væsentlige aktiviteter i 2020 kan nævnes:

  • Handicappris 2020 - tildelt Arne Nilsson den 3. december 2020.
  • Indstillinger til SSU vedrørende tilskud til aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til handicapforeninger (Servicelovens § 79) – Handicaprådet har indstillet tre foreninger.
  • Indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - Handicaprådet deltager med én repræsentant.
  • Trafiksikkerhedsråd - Handicaprådet deltager med én repræsentant.
  • Arbejdsgruppe vedrørende nyt plejecenter i St. Heddinge - Handicaprådet deltager med én repræsentant.


  Handicaprådet har afgivet høringssvar til:

  • Revideret kvalitetsstandard for Madservice.
  • Rammeaftale for 2020 – 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  • Udbud af kompressionsstrømper.
  • Lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende det nye plejecenter i Store Heddinge.
  • Budget 2021.


  Årsberetningen blev godkendt på handicaprådsmødet den 11. februar 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 304. Diverse orientering - SSU 17. marts 2021 (Lukket)

 • 305. Underskriftsark (Lukket)