Referat

 • 306. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

 • 307. TUBA - Temadrøftelse

  application/pdf icon tuba_statusrapport_for_stevns_2020.pdfapplication/pdf icon regnskab_2020_tuba_stevns.pdfapplication/pdf icon partnerskabsaftale_-_tuba.pdf

  Resume

  TUBA tilbyder rådgivning og terapi for unge mellem 14-35 år, som er vokset op i familier med alkohol og/eller stofmisbrugsproblemer. Denne sag lægger op til SSU’s årlige temadrøftelse om TUBA.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen og dialogen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  TUBA tilbyder rådgivning og terapi for unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i familier med alkohol og/eller stofmisbrugs problemer. I februar 2017 indgik Stevns Kommune og TUBA en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftale, Status for TUBA Stevns og TUBA’s årsregnskab er vedhæftet som bilag.


  Regionsleder for TUBA Region Sjælland, Marc Krabbe-Sørensen deltager på mødet og vil orientere om TUBA’s indsats i Stevns Kommune gennem 2020.


  Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 308. Ældrerådsvalg 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_aeldreraadsvalg_2021_-_beslutning_behandlet_paa_moedet_15._marts_2021_kl._1015_skype-moede_-_deadline_d._23_kl._12.00_i_aeldreraad_2021.docx.pdfapplication/pdf icon tids-_og_handleplan_for_afvikling_af_aeldreraadsvalg_2021_-_udkast.pdfapplication/pdf icon oeus_beslutning_af_19._april_2018_punkt_76.pdfapplication/pdf icon retsgrundlag_vedr._aeldreraad_og_aeldreraadsvalg.pdf

  Resume

  Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2021. Derfor skal der afholdes ældrerådsvalg i indeværende år.


  Denne sag har til formål at fremlægge Ældrerådets og forvaltningens anbefalinger til KB vedrørende ældrerådsvalget den 16. november 2021 og det nye Ældreråd.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via chefgruppen, direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende tidsplan for Ældrerådsvalg 2021, som vil følge tids- og handleplan for kommunalvalget, og derfor løbende vil blive opdateret jf. denne
  2. godkende at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af 4 medlemmer fra Ældrerådet og en eller flere repræsentanter fra forvaltningen
  3. godkende at der ikke skal være KB-medlemmer i valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalg
  4. godkende at der vælges 9 medlemmer til det nye Ældreråd og så mange suppleanter som muligt
  5. godkende at valgkort til ældrerådsvalget bliver sendt ud sammen med valgkort til kommunalvalget.

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 2:

  Anbefales.


  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Ældrerådet har i første kvartal af 2021 arbejdet med deres anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget 2021 og det nye Ældreråd for 2022-2025. I den forbindelse har Ældrerådet nedsat et valgudvalg, hvor udvalget blandt andet har gennemgået evaluering af valget i 2017 og forelagt nogle anbefalinger for Ældrerådet.


  På den baggrund har Ældrerådet den 15. marts 2021 vedtaget en række anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget, og lagt en plan for, hvordan rådet vil sikre opmærksomhed omkring valget. Se bilag 1.


  Ældrerådets anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget, som sendes til godkendelse i KB, er:

  • at tidsplan for Ældrerådsvalg 2021 følger tids- og handleplanen for kommunalvalget, hvorfor der løbende kan komme enkelte ændringer, hvis tids- og handleplanen for kommunalvalget ændres. Tids- og handleplan er vedlagt som bilag 2.
  • at valgbestyrelsen kommer til at bestå af 4 medlemmer fra Ældrerådet samt en eller flere repræsentanter fra forvaltningen. Valgbestyrelsen skal jf. tidsplanen nedsættes senest den 17. august 2021.
  • at der ikke skal være KB-medlemmer i valgbestyrelsen for ældrerådsvalget, da disse ofte har travlt med kommunalvalget.
  • at Ældrerådet fortsat skal bestå af 9 medlemmer med så mange suppleanter som muligt.


  Forvaltningen kan tllslutte sig Ældrerådets anbefalinger.


  KB har i 2013 besluttet, at Ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget, og på baggrund af en høring i Ældrerådet besluttede ØU den 19. april 2018, at ældrerådsvalget skal afholdes i samme hal som de øvrige kommunale og regionale valg. Ældrerådet bakker fortsat op om denne beslutning, og på baggrund af sagen i 2018 er der ikke behov for yderligere behandling af dette. Se bilag 3.


  Valgkort

  For at budgettet kan overholdes anbefaler forvaltningen, at valgkort til ældrerådsvalget sendes ud sammen med valgkort til kommunalvalget – ligesom i 2017. Ældrerådet opfordrer til, at dette bliver meldt ud via annoncer om ældrerådsvalget og i brevene med valgkortene, så borgerne ikke er i tvivl om, at valgkortene skal skilles fra hinanden, inden man går til valgbordet.


  Det nyt ældreråd

  Ældrerådet´s anbefalinger vedrørende det nye råd:

  • at der fortsat afholdes minimum 10 ordinære møder pr. år. Møderne skal følge den politiske mødekalender.
  • at det tætte samarbejde med centercheferne/forvaltningen skal fortsætte, så Ældrerådet får alle relevante orienteringer og størst mulig indflydelse. Forvaltningen bakker op om denne anbefaling og vil fortsat have fokus på denne prioritering.


  Begge anbefalinger vil blive taget op med det nye Ældreråd efter konstitueringen.

  Retsgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. lovbek. nr. 1555 af 2. november 2020 §§ 30-33. Vedlagt som bilag 4.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser, da udgifterne forventes at kunne holde sig indenfor de budgetterede 138.000 kr. til Ældrerådsvalg 2021.


  Til sammenligning var udgifterne ved valget i 2017 ca. 128.000 kr.

 • 309. Nye lokaliteter til to hjemmeplejegrupper - Beslutning

  application/pdf icon at-vejledning_-_arbejdsstedets_indretning_-_a.1.13.pdf

  Resume

  Der er behov for at finde en egnet lokalitet til hjemmeplejegruppen i den nordlige del af kommunen, så de arbejdsmiljø- og pladsmæssige forhold lever op til gældende lovkrav, og så køretiden effektiviseres mest muligt. Det er endvidere relevant at analysere nærmere, om en del af hjemmeplejegruppen, som har udgangspunkt fra St. Heddinge, med fordel kan flyttes til en ny lokalitet i eller nær Rødvig.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via direktionen, at

  1. det undersøges nærmere, om der kan findes en egnet grund at bygge på til den nordlige hjemmeplejegruppe og foretages en prisfastsættelse af det samlede projekt
  2. det analyseres nærmere, om noget af St. Heddingegruppen med fordel kan flyttes til en ny lokalitet i Rødvig med henblik på, at dette eventuelt indgår i budgetforslagene for 2022-2025.

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 4:

  1. Det skal ligeledes fortsat undersøges, om der er alternativer til at bygge nyt, jf. også sagsfremstillingen.

  2. Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Hjemmeplejen i Stevns Kommune er for nuværende organiseret i tre grupper. Grupperne dækker hver deres geografiske område og har hver deres leder.


  Grupperne har hver brug for et mødested med personalefaciliteter til grupperum, omklædning, bad, garderobe, toiletter, spiseplads med ”thekøkken”, kontorplads til leder og planlægger samt depotrum til værnemidler, kopimaskine og arbejdsbeklædning mv. Dertil kommer parkeringspladser til medarbejdernes biler og tjenestebiler.


  Grupperne er i dag fordelt således:

  1. Hårlev med mødested på Sundheds- og Frivilligcentret (ca. 33 medarbejdere)
  2. Strøby med mødested på Strøbyhjemmet (ca. 33 medarbejdere)
  3. St. Heddinge med mødested på Birkehøj (ca. 65 medarbejdere)


  Mødestedet i Hårlev opfylder både krav til arbejdsmiljø, personalefaciliteter og funktion i forhold til øvrige faciliter. Mødestedet i Hårlev er også geografisk godt placeret i forhold til borgerne, der skal services derfra, så køretiden er mest effektiv.


  Mødestedet på Strøbyhjemmet har indtil oktober 2020 været i en lille lejlighed i portnerboligen. Lejligheden indeholdt ikke bad og omklædningsfaciliteter og medarbejderne måtte klæde om hjemmefra, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende hygiejniske lovkrav.


  Efter en omorganisering i hjemmeplejen er der kommet yderligere 16 medarbejdere til gruppen på Strøbyhjemmet (4 dagvagter og 12 aftenvagter), hvilket har medført et endnu større behov for flere m2. Omorganiseringen skyldes et behov for at styrke ledelsen af aftenvagterne samt at fremme det tværgående samarbejde mellem dag- og aftenvagter. Dertil kommer, at en ændring af nogle køreruter fra Hårlev til Strøbygruppen har betydet kortere køretid på de ruter.
  Medarbejderne i Strøbygruppen har derfor siden oktober 2020 haft til huse på selve Strøbyhjemmet i de nedlagte ældreboliger. Placeringen her er ikke hensigtsmæssig. Lejlighederne er ikke indrettet til formålet og medarbejderne bruger unødig tid i elevatorer og på trapper op til lejlighederne. Strøbyhjemmet forventes desuden solgt, og det er derfor nødvendigt, at der findes en anden lokalitet i den nordlige del af kommunen.


  Ved en analyse af alle køreruter fra Strøbygruppen, så fremgår det, at den bedste placering af Strøbygruppen vil være et sted, der er beliggende i området omkring Strøbyskolen. En placering i dette område vil medføre en besparelse på køretid.


  Mødestedet i St. Heddinge opfylder heller ikke kravene til arbejdsmiljø og til funktioner, da der mangler omklædning og badefaciliteter. St. Heddinge gruppen er efterhånden også vokset til en meget stor gruppe med ca. 65 medarbejdere, så pladsen i grupperummene er trang, og det er ikke hensigtsmæssigt organiseret under kun én ledelse. Dertil kommer, at køretiden til borgere i den sydlige del af kommunen er meget lang. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt på sigt at opdele gruppen i to og flytte en del af gruppen til en lokalitet i Rødvigområdet, hvorfra borgerne kan betjenes med betydeligt kortere køretid, og nogle af bilruterne kan ændres til cykelruter.


  Den økonomiske besparelse ved reduceret køretid (og øvrig spildtid) er betydelige. Hvis for eksempel 70 medarbejdere bruger blot 10 minutter ekstra om dagen, svarer det til over 4.000 timer om året eller mere end 2,5 fuldtidsstilling. Alene kørsel tilbage fra ruten til mødestedet i forbindelse med spisepausen, medfører et betydeligt forbrug af tid. Derfor er det væsentligt, at mødestedet ligger køretidsmæssigt godt i forhold til borgerne.


  Det må forventes, at forbedrede arbejdsmiljø- og pladsmæssige forhold for den nordlige hjemmeplejegruppe og forbedrede pladsmæssige og organisatorisk forhold for gruppen i i St. Heddinge herudover - alt andet lige - vil have en positiv betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på et felt, hvor det i stigende grad er meget vanskeligt for os at rekruttere.


  Anbefalinger - fremtidige mødesteder

  På baggrund af først og fremmest de arbejdsmiljø- og pladsmæssige forhold samt det forventede salg af Strøbyhjemmet anbefales det at finde et nyt mødested til den nordlige gruppe snarest, herunder tilvejebringe de fornødne midler hertil.


  På baggrund af de driftsøkonomiske og organisatoriske forhold anbefales det også, at der i budget 2022-25 afsættes midler til etablering af et nyt mødested i eller ved Rødvig, således at en del at St. Heddingegruppen kan flyttes hertil.


  Mulighederne for at finde en ny passende lokalitet til den nordlige hjemmeplejegruppe skal afdækkes. Det kan undersøges, om Stevns Kommune har nogle grunde i området, som ville kunne anvendes til eventuelt at bygge på. Eller om der er allerede eksisterende bygninger, som kan anvendes til formålet.


  Alternativt kan gruppen forblive som lejer i Strøbyhjemmet hos fremtidig køber. Det vil kræve en række tilpasninger af lejlighederne, og det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt.


  Som nævnt ovenfor, så tilsiger såvel de pladsmæssige, organisatoriske som de økonomiske forhold, at hjemmeplejegruppen i St. Heddinge opdeles i to, og at en del af den flytter til nye lokaliteter i eller ved Rødvig. Desuden bør der ske en ombygning på Birkehøj, så lovkrav om omklædning- og badefaciliteter tilgodeses for St. Heddingegruppen.


  Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om der skal foretages en nærmere analyse af, hvor stor en del af St. Heddingegruppen, der hensigtsmæssigt vil kunne flyttes til Rødvig og hvilke fysiske rammer, det vil kræve. Derefter kan et budgetforslag for etableringen udarbejdes og indgå i budgetforslag 2022-25, som anlægsprojekt (deponering, hvis noget skal lejes). Sammen med forslag til anlægsbudgettet skal der påvises forventede driftsøkonomiske gevinster som følge af reduceret køretid.

  Retsgrundlag

  Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning. At-vejledning - arbejdsstedets indretning – a.1.13 er vedhæftet som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 310. Prioritering jf. aktivitets- og projektoversigt - Godkendelse

  application/pdf icon aktivitets-_og_projektoversigt_for_sundhed_og_omsorg.pdf

  Resume

  Med denne sag fremlægges aktivitets- og projektoversigt for Sundhed & Omsorg med henblik på politisk prioritering. Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i KB den 25. marts 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende prioteringerne i fremlagte aktivitets- og projektoversigt.  

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Prioriteringen godkendt, dog med den ændring at analysen vedrørende internt vikarkorps prioriteres højere (kategori 1), således at der forelægger materiale til udvalgets møde i august.

  Beskrivelse af sagen

  Det blev i sagen, som også var fremlagt KB, om forbedret styring af ældreområdet, besluttet, at den samlede projektportefølje i Sundhed & Omsorg fremlægges for SSU i april med henblik på eventuel prioritering i igangværende udviklingsaktiviteter. Aktivitets- og projektoversigten for Sundhed & Omsorg er vedlagt som bilag.


  Forvaltningen vurderer, at aktiviteter med prioritet 1 er nødt til at blive effektueret, aktiviteter med prioritet 2 kan drøftes, mens aktiviteter med prioritet 3 kan udskydes.


  Forvaltningen anbefaler, at aktiviteterne prioriteres jf. prioriteringerne 1, 2 og 3 med tilhørende tidspunkter for opstart og afslutning, som det fremgår af vedhæftede oversigt.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for selve den fremlagte oversigt.

 • 311. Opsamling på anbefalinger fra Stevns Verdensmål - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2._stevns_verdensmaal.pdfapplication/pdf icon bilag_1._opsamling_af_anbefalinger_fra_stevns_verdensmaal.pdf

  Resume

  Hvert fagudvalg skal med afsæt i forvaltningens skematiske oversigt i bilag 1 tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med de enkelte anbefalinger fra Stevns Verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via centerchefgruppen, direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at

  1. forvaltningens kategorisering af anbefalingerne fra Stevns Verdensmål tages til efterretning
  2. udvalget peger på de eventuelle anbefalinger, som skal undersøges nærmere og medtages til de kommende budgetforhandlinger

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Sendes videre til politisk behandling.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Sendes videre til politisk behandling.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 479:

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 297:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning.
  2. Udvalget har ikke særlige anbefalinger.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2021, pkt. 286:

  Ad 1: Taget til efterretning

  Ad 2: Udvalget ønsker at der arbejdes videre med verdensmål indenfor nuværende rammer, og at sagen genoptages på et senere tidspunkt i forhold til en strategisk drøftelse.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning

  2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar, at forvaltningen skal gennemgå rækken af anbefalinger fra Stevns Verdensmål og vurdere muligheden for implementering i det enkelte center. Herunder vurdere i forhold til tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og økonomi.

  Listen af anbefalinger er blevet gennemgået, og i vedlagte skema er de oplistet i korte overordnede formuleringer (bilag 1. Opsamling). For evt. at genlæse den fulde tekst af anbefalingerne se bilag 2: Stevns Verdensmål. Hvert center har forholdt sig til anbefalingerne og meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er anbefalingerne kategoriseret efter statusniveau ud fra nedenstående fire kategorier.

  Status

  Definition


  Pågår

  Anbefalingen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen.


  Forventes indeholdt

  Det forventes at anbefalingen kan indeholdes i den eksisterende drift på sigt. Arbejdet er imidlertid endnu ikke påbegyndt og vil først begynde, når ressourcerne kan prioriteres dertil.


  Yderligere ressourcer

  Det vurderes at anbefalingen med fordel kan indarbejdes i kommunens arbejde, men vil kræve yderligere ressourcer.


  Politisk stillingtagen

  Forvaltningen vurderer, at der bør være en eksplicit politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med anbefalingen.


  Flere af anbefalingerne er endnu ikke konkretiserede som egentlig projekter og vil derfor naturligt tage mere form i en evt. videre proces. De kan både eskaleres op eller ned samt inddrage få eller flere centre - alt efter politisk ambitionsniveau.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’pågår’ eller ’forventes indeholdt’ kan indeholdes i det eksisterende serviceniveau. Såfremt der er politisk ønske om et højere eller lavere ambitionsniveau end beskrevet i bilag 1, vil det kræve eksplicit stillingtagen.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ vil ikke indgå i det videre arbejde medmindre, der træffes politisk beslutning herom i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Ud for hovedparten af anbefalingerne er det ligeledes noteret, hvilket center der i givet fald anbefales at have det primære ansvar. Når anbefalingerne konkretiseres yderligere, vil det her være naturligt at se projektet i en større helhed og genbesøge, hvilke centre, der bør indgå.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Hvis der ønskes andet serviceniveau end det som pt. pågår eller hvis de anbefalinger, som er kategoriseret som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ ønskes iværksat, skal der til de kommende budgetforhandlinger sættes økonomiske midler af til det.

 • 312. Tidsplan over udviklingstiltag for unge - Orientering

  application/pdf icon tidsplan_og_beskrivelse_af_ungeindsats.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_udviklingstiltag_for_unge_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_23._marts_2021_kl._1500_teamsmoedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2021.docx.pdf

  Resume

  Med sagen fremlægges tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge i forlængelse af beslutning i ØU den 23. marts 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 298:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2021, pkt. 291:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  ØU vedtog på møde den 23. marts, at forvaltningen skal fremlægge en tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge. Tidsplanen er vedlagt som bilag til orientering. Ligeledes er ØU's beslutning af 23. marts 2021 vedlagt til orientering.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 313. Ledige ældre-/familie- og plejeboliger - Orientering

  application/pdf icon oversigt_over_ledige_boliger_pr._23._marts_2021_inkl._udviklingen_.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger pr. 23. marts 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  For at imødegå store udgifter til tomgangsleje besluttede SSU i maj 2019, at ledige ældreboliger i Strøby Egede, St. Heddinge, Rødvig og Hårlev kunne tilbydes borgere udenfor målgruppen.


  På udvalgsmødet i november 2019 blev Strøby føjet til listen over omfattede byer og ordningen blev udvidet til også at gælde i 2020. Samtidig tydeliggjorde udvalget, at borgere fra andre kommuner ikke er omfattet af ordningen.


  Den 11. november 2020 beslutter SSU at justere ordningen til alene at omfatte ledige ældreboliger i yderområderne gældende fra den 1. januar 2021.


  Tidligere har SSU drøftet kriterierne for ansøgning til ældre- og plejeboliger og har besluttet ikke at ændre i dem.


  På baggrund af KB’s beslutning af 27. februar 2020 blev antallet af boliger til rådighed for visitationen reduceret fra 283 til 241 med virkning fra 1. januar 2021.


  SSU vedtog den 14. april 2020, at udvalget fremover skal modtage oversigt over udviklingen i ledige ældre/familie- og plejeboliger kvartalsvis.


  Som det fremgår af bilaget, er der i januar 2020 i alt 30 ledige ældreboliger. Det antal øges til 34 mod slutningen af maj. I efteråret 2020 falder antallet markant og ved udgangen af 2020 er antallet reduceret til 13.


  Samlet har 30 borgere i perioden 2019/2020 taget imod tilbud om alt leje en ældrebolig på almindelige vilkår. Der bor nu 60 borgere i en ældrebolig på almindelige lejevilkår i Stevns Kommune.


  SSU orienteres hermed om status ved afslutningen af 1. kvartal 2021. Oversigten pr. 23. marts 2021, som tillige indeholder oversigt over udviklingen i ledige boliger gennem 2020, er vedlagt som bilag.


  Status pr. 23. marts 2021 er, at der er 8 ledige ældreboliger. Heraf er 7 af boligerne beliggende på Strøbyhjemmet. Således er kun én bolig ledig udover de nævnte 7 boliger. Det lave antal ledige boliger tilkendegiver, at udlejningen til den bredere målgruppe og justeringen til alene at omfatte yderområderne, har nedbragt antallet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 314. Revideret tidsplan for sammenhængende børne- og ungepolitik - Godkendelse

  application/pdf icon indsatser_-_bruttoliste_fra_workshops.pdf

  Resume

  BUL, SSU og AET orienteres om status på sammenhængende børne- og ungepolitik og BUL forelægges tidsplan for den videre proces til beslutning

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via direktionen, SSU og AET, at

  1. BUL godkender tidsplan i sagsfremstilling
  2. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik diskuteres og tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 11:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 294:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2021, pkt. 290:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i første halvdel af februar gennemført otte workshops med en lang række interessenter på området for 0 – 29 årige. Behandlingen af input er igangværende med henblik på to konkrete produkter, der tilsammen skal udgøre den endeligt politisk vedtagne sammenhængende børne- og ungepolitik


  1) Udvidet overordnet politik, der efter input fra workshops udfolder visionen og de fem pejlemærker yderligere og bliver retningsgivende forkonkrete initiativer og handleplaner.


  2) Konkrete initiativer og handleplaner, som prioriteres og om nødvendigt anvises finansiering i kommende budgetprocesser. Bilag med foreløbig opsamling af mulige initiativer og handleplaner fra de afholdte workshops er vedhæftet som bilag  På baggrund af de afholdte workshops foreslås følgende tidsplan for den videre proces:


  • Maj: Politisk behandling af overordnet
   sammenhængende børne- og ungepolitik, revideret og uddybet efter workshops, der efterfølgende sendes i høring i samarbejdsstrukturen


  • April - Juni: Arbejde med at udforme og beskrive konkrete handlingplaner / initiativer, der er identificeret i workshop-rækken


  • Juni: stormøder om de konkrete handleplaner, fordelt på to møder (ca. 40 deltagere på hver). Samme deltagere som til workshops. Om muligt afholdes dette som fysiske møder.


  • August: BUL præsenteres det endelige udkast til konkrete forslag til handlinger / initiativer til brug for temamøde i kommunalbestyrelsen.


  • September: (2. september) Temamøde for kommunalbestyrelsen om den sammenhængende børne- og ungepolitik. Handleplanerne vil blive præsenteret med henblik på input ift. hvilke handlinger / initiativer der skal prioriteres de kommende tre år.


  • November: Endelig politik inklusiv konkrete handleplaner vedtages pba. af budget 2022.
 • 315. Plejecenterbyggeri økonomi og omfang af bolig- og servicearealer - Godkendelse (Lukket)

 • 316. Diverse orientering - SSU 14. aril 2021 (Lukket)

 • 317. Underskriftsark (Lukket)