Referat

 • 155. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 156. TUBA - temadrøftelse

  application/pdf icon partnerskabsaftale_-_tuba.pdfapplication/pdf icon statusrapport_fra_tuba.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_2019_tuba_stevns.pdf

  Resume

  Sagen er et oplæg til dialogmøde med regionsleder Marc Krabbe-Sørensen fra TUBA Region Sjælland.

   

  Marc Krabbe-Sørensen deltager på mødet under punktet på skype.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Tage orienteringen og dialogen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen og dialog blev taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I februar 2017 indgik Stevns Kommune og TUBA en partnerskabsaftale.

   

  TUBA tilbyder rådgivning og terapi for unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i familier med alkohol og/eller stofmisbrugs problemer.

   

  Regionsleder for TUBA Region Sjælland, Marc Krabbe-Sørensen, vil orientere om TUBAs indsats i Stevns Kommune med efterfølgende dialog med SSU udvalget.

   

  Kontrakten, Status TUBA Stevns og årsregnskab er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 157. Anlægsregnskab - CURA Omsorg - godkendelse

  application/pdf icon anlaegsregnskab_cura_marts_2020.pdf.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab ved anlæg med bruttoudgifter ekskl. moms på over 2 mio. kr. KB skal godkende anlægsregnskabet for Implementeringen af IT-systemet CURA Omsorgssystem.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg / Økonomi indstiller til KB via Direktion, SSU og ØU, at

  1. godkende anlægsregnskabet for Implementering af IT-systemet CURA Omsorgssystem

  Direktionen, 30. marts 2020, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for implementering af nyt IT-omsorgssystem i Sundhed og Omsorg i perioden 2017 – 2019 udviser et merforbrug på 363.000 kr. i forhold til det bevilgede beløb på 3.982.000 kr.

   

  Beslutningen om implementering af nyt IT-omsorgssystem i Den integrerede døgnpleje var foranlediget af, at leverandør i 2015 varslede aftaleophør vedrørende tidligere IT-omsorgssystem (KMD Care).

   

  Forudsætningen for det oprindelige anlægsbudget var at skifte til KMD’s nyeste omsorgssystem - KMD Nexus - på en SKI aftale, d.v.s. uden at gennemføre et udbud. Der var således ikke oprindeligt budgetteret med udgifter til udbud, ligesom implementering var forudsat gennemført med et veldokumenteret IT-system allerede i 2017.

   

  Som følge af utilfredshed særligt med KMD’s kundesupport og prissætning af KMD’s nye løsning KMD Nexus, besluttedes at indgå i et tværkommunalt udbuds- og implementerings-samarbejde med 12 andre kommuner (”DSD samarbejdet”).

   

  De væsentligste forklaringer på det høje omkostningsniveau til implementering og deraf følgende øget anlægsbevilling i 2018 er, at leverandøren af det nye IT omsorgssystem (Systematic) ikke har opfyldt kravene i forhold til:

   

  -      hvornår IT-systemet har kunnet tages i anvendelse

  -      omfanget af fejl og mangler i den leverede løsning

  -      utilstrækkelig implementeringssupport

   

  Dette har blandt andet medført, at basis/intro undervisning af 450 brugere delvist har skullet gennemføres 2 gange, da hoved-startdato blev flyttet fra maj 2018 til november 2018, hvilket har øget omkostningerne til ekstern vikardækning.

   

  Det har ligeledes medført en uforholdsmæssig høj kompleksitet og dermed ressourcetræk hos de centrale medarbejdere som har stået for implementeringen, herunder ledelsen i særligt Døgnplejen. Som konsekvens blev bl.a. projektleder kort efter teknisk implementering i november 2018 langtidssygemeldt med stress, hvorfor dette i sig selv har medført øgede omkostninger til både ekstern konsulent og inddragelse af flere interne projekt-ressourcer.

   

  Evalueringsrapport udarbejdet af ekstern konsulent i DSD samarbejdsregi indikerer, at de samlede gennemsnitlige omkostninger ved udbud og implementering har været 550 kr. pr indbygger, hvilket overført til Stevns ville være ca. 12,5 mio. kr. Dette indeholder også lønomkostninger, der i forvejen afholdes i driften til ledelse, faste IT og administrativt personale.

  Det er vurderingen, at omkostninger udover omkostninger konteret på anlægget er 3-4 mio. kr., det vil sige samlet i alt 7,3-8,3 mio. kr., eller mere end 30% lavere end den gennemsnitligt afholdte omkostning i de øvrige kommuner i DSD samarbejdet.

   

  Der er fortsat ekstraordinære omkostninger forbundet med implementeringen af det nye IT-omsorgssystem, som følge af fortsat efterleverancer planlagt leveret i løbet af 2020 samt efterslæb i forhold til den organisatoriske implementering. Disse udgifter forudsættes dækket af særskilt bevilling på 400.000 kr., som er bevilget i Budget 2020 netop til kompetenceudvikling, herunder CURA.

   

  Anlægsregnskab vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

  Merforbruget i forhold til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018 og 2019.

 • 158. Brug af konsulenter på det sociale område - høring

  application/pdf icon hoeringssvar.pdfapplication/pdf icon kontrakt_forhandlingsbistand_24.01.19_brorson.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_nr._220_2019.pdfapplication/pdf icon brev_fra_ankestyrelsen.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget i lighed med 25-30 andre kommuner modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori styrelsen beder om en udtalelse vedrørende anvendelse af konsulentbistand inden for det sociale område. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag. Kommunalbestyrelsen skal godkende høringssvar til Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at:

  1. godkende høringsvar til Ankestyrelsen.

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med omtale i medierne af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Stevns Kommune har anvendt en ekstern konsulent på socialområdet, har Ankestyrelsen den 10. januar 2020 bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse, der beskriver, hvordan Stevns Kommune har benyttet eksterne konsulenter. Ifølge oplysninger fra KL har omkring 25-30 kommuner modtaget henvendelsen.

   

  Brugen af konsulentbistand i komplicerede sager er ikke usædvanligt i den offentlige sektor, når myndigheden ikke selv råder over specialister inden for egen organisation. Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakt i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle gennemgå kommunes aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten aflønnes konsulenten med 10% af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør nedsættes.

   

  I det vedlagte forslag til høringssvar (m. bilag) er samarbejdet med den eksterne konsulent beskrevet og en række konkrete spørgsmål fra Ankestyrelsen er besvaret.

   

  Det kan ydermere oplyses, at samarbejdet med den eksterne konsulent blev sat på pause, da henvendelsen fra Ankestyrelsen blev modtaget. Kontrakten med den eksterne konsulent omfatter i alt 25 sager, hvoraf 22 sager på daværende tidspunkt var blevet behandlet. Hvorvidt kontrakten med konsulenten kan afsluttes som planlagt, må blandt andet afhænge af Ankestyrelsens vurdering. Direktionen har dog allerede besluttet, at hvis arbejdet skal afsluttes som aftalt, vil det ske på basis af afregning med konsulenten efter timeforbrug.

   

  Endelig kan det oplyses, at forvaltningen allerede har indsendt det vedlagte forslag til høringssvar til Ankestyrelsen ud fra den opfattelse, at den konkrete kontrakt var indgået af forvaltningen i overensstemmelse med delegationsplanen. Ankestyrelsen har imidlertid efterfølgende meddelt, at der ønskes en behandling i kommunalbestyrelsen af høringssvaret.

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 159. Organisationsstruktur og normering for Sundhed & Omsorg - orientering

  application/pdf icon normering_og_organisering_i_sundhed_og_omsorg_-_notat.pdfapplication/pdf icon organisationsstruktur_sundhed_og_omsorg_marts2020.pdf

  Resume

  SSU orienteres om organisationsstruktur, personaleantal og funktion pr. organisatoriske enhed i Sundhed & Omsorg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU har ønsket at blive præsenteret for en oversigt over organisering og fordeling af faggrupper i Sundhed & Omosrg.

   

  Sundhed & Omsorg er organiseret i 6 afsnit med hver en afsnitsleder, som refererer til centerchef, en stabsfunktion og sundhedskonsulenter som også refererer til centerchef.

   

  Til sagen er vedlagt et notat som beskriver antal personaler, herunder antal administrative pr. organisatoriske enhed for hvert afsnit, samt den overordnede organisationsstruktur.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 160. Ressorucetildeling - den integrerede døgnpleje

  application/pdf icon ressourcetildeling_-_den_integrerede_doegnpleje.pdf

  Resume

  SSU skal behandle ny ressourcetildelingsmodel til den integrerede døgnpleje. Modellen erstatter den hidtidige rammebudgettering. Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1.      ressourcetildelingsmodellen til den integrerede døgnpleje sendes til drøftelse i MED-organisationen.

  2.      SSU genoptager drøftelserne af modellen på mødet i maj måned med henblik på godkendelse af modellen, som derefter bruges i det videre arbejde med budgetforslag 2021.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der lægges op til, at den integrerede døgnplejes rammebudgetter afløses af en ressourcetildelingsmodel, som bygger på aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen.

   

  Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Modellen bygger på nogle grundlæggende principper, så tildelingen er genkendelig såvel i udegrupperne som på plejecentrene. Formålet er at opnå et ensartet serviceniveau for borgerne og dermed også ens rammer for medarbejderne.

   

  Overordnet princip for tildelingsmodellen er, at ledelsen inden for de samlede økonomiske rammer kan disponere uafhængigt af de forhold, der er beskrevet i tildelingsmodellen. Det vil for eksempel sige, at ledelsen i perioder kan vælge at veksle dagbemanding til aftenbemanding, SOSU-assistenter til SOSU-hjælpere osv. - alt sammen under iagttagelse af den overordnede målopfyldelse: bedst mulig pleje, omsorg og service til borgerne.

   

  En ressourcetildelingsmodel kan have flere indgangsvinkler:

   

  Aktivitetsniveau: Modellen kan tage udgangspunkt i det fastlagte serviceniveau, det vil i praksis sige de timer, som nuværende borgere modtager, altså en tilgang ud fra den nuværende aktivitet: ”Hvad koster det nuværende serviceniveau”.

   

  Økonomisk ramme: Modellen kan tage udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er til rådighed: ”Hvilket serviceniveau er muligt inden for den økonomiske ramme”.

   

  Da modellen i første omgang skal bruges til en efterprøvning af Budget 2020 og efterfølgende til fastlæggelse af Budget 2021, skal modellen kunne rumme begge tilgange.

   

  Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at den integrerede døgnpleje tildeles tilstrækkelige midler til de plejeopgaver, som kommunen er forpligtet til at løse. Den skal endvidere kunne danne grundlag for politiske prioriteringer. Det er vigtigt, at budgettildelingen sker, så det er overskueligt og forståeligt for alle, hvorfor tildelingen er, som den er.

   

  Den nye ressourcetildelingsmodel vil, såfremt den bliver vedtaget, blive implementeret i løbet af 2020, så de enkelte enheder får en indfasningstid for tilpasning til ressourcetildelingen. Der er blevet udviklet et styringsværktøj, som skal styrke økonomistyringen for de enkelte enheder, med henblik på overholdelse af Budget 2020.

  Ressourcetildelingen træder i givet fald endeligt i kraft ved Budget 2021.

   

  Økonomi

  Budget 2020: Tildelingsmodellen svarer til det vedtagne serviceniveau i Budget 2020, og medfører derfor ikke meromkostninger.

  Budget 2021: Budgetforslag 2021 tilpasses jfr. tildelingsmodellen for så vidt angår forventet stigning i aktivitetsniveauet for udegrupperne og privat leverandør som følge af den demografiske udvikling.

   

   

 • 161. Udlejning af ældreboliger efter ny model - beslutning

  application/pdf icon ledige_boliger_pr._25._marts_2020.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har flere ledige ældreboliger, der ikke er ansøgere til inden for målgruppen. SSU har derfor vedtaget en del tiltag for at imødegå kommunens udgifter til tomgangsleje. Et af tiltagene er, at borgere uden for målgruppen fra medio 2019 og i hele 2020 kan tilbydes at leje en ældrebolig eller en af de ældreegnede familieboliger. Ordningen omfatter i øjeblikket boliger i byerne Strøby Egede, Strøby, Store Heddinge, Rødvig og Hårlev.

   

  Forvaltningen lægger op til, at SSU træffer beslutnng om at udvide ordningen, til at gælde alle de almene ældreboliger og ældreegnede familieboliger kommunen råder over - også dem i de mindre landsbyer på Stevns.

    

  Status over ledige ældre/familie- og plejeboliger pr. 25. marts 2020 vedlægges som bilag

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at: 

  1. beslutte at alle almene ældreboliger og almene ældreegnede familieboliger kommunen råder over, kan tilbydes borgere udenfor målgruppen.
  2. tage bilag om udlejningsstatus for ledige ældre/familie- og plejeboliger til efterretning.

  Beslutning

  1. Godkendt med en bemærkning om, at når boligerne tilbydes til borgere uden for hovedmålgruppen, så prioriteres borgere, som passer ind med de øvrige beboere, jf. beslutning i udvalget den 6. maj 2019 i sag nr. 159. Desuden ønsker udvalget en oversigt over udviklingen kvartalsvist.

   

  1. Taget til efterretning

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har igennem en længere periode, haft vanskeligt ved at få lejet alle de ældreboliger ud, som kommunen råder over. Boligerne er som udgangspunkt øremærket til en bestemt målgruppe, beskrevet i kommunens visitationskrav til ældre- og plejeboliger. Når boligerne ikke kan lejes ud og står tomme, er kommunen forpligtet til at betale husleje til boligselskabet. Boliger der er svære at leje ud, kan i følge Lov om almene boliger, tilbydes borgere uden for målgruppen. Når en bolig efter udlejning til borger udenfor målgruppen bliver ledig, skal den igen tilbydes indenfor målgruppen.

  Der er generelt ikke efterspørgsel fra borgere indenfor målgruppen til boligerne beliggende udenfor de store byer. Når en lejer fraflytter en bolig beliggende i et yderområde, sker der i de fleste tilfælde ikke en genudlejning. Fortsætter udvikling, forudser forvaltningen, at ældreboligerne i de mindre landsbyer forbliver tomme og kommunens udgift til tomgangsleje, vil dermed øges.

  Antallet af ledige boliger der i august 2019 var på 23 er ved udgangen af marts 2020 på 33.

  Fra august 2019 til marts 2020 har 34 ansøgere fået tilbudt en bolig på almindelige vilkår, hvoraf 15 ansøgere har taget imod tilbud om bolig. Der er i øjeblikket 46 boliger udlejet til borgere uden for målgruppen ud af de 283 boliger kommunen idag har råderet over.

  I byerne Strøby Egede, Strøby, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig er der naturlig udskiftning og varierende efterspørgsel til boligerne fra målgruppen. Huslejen for hele boligmassen varierer fra den billigste på ca. 5.400 kr. til de store 3-rumsboliger på ca. 7.700 kr. 

  En konsekvens ved at leje ud til andre end målgruppen kan være, at der bliver mindre udskiftning i boligerne og færre boliger at tilbyde de ældre borgere.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  Økonomi

  Ved at nedbringe antallet af ledige boliger, vil udgiften til lejetab reduceres.

  Historik

  For at imødegå store udgifter til tomgangsleje har SSU på udvalgsmødet i maj 2019 besluttet, at ledige ældreboliger og ældreegnede familieboliger i Strøby Egede, Store Heddinge, Rødvig og Hårlev kan tilbydes ansøgere, som ikke opfylder kommunens kriterierne for visitation. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til målgruppen. På udvalgsmødet i november 2019 føjes Strøby til listen over byer, der er omfattet, og ordningen udvides til også at gælde i 2020. På samme møde tydeliggør udvalget, at borgere fra anden kommune ikke er omfattet af ordningen. Siden august 2019 har SSU modtaget orientering fra forvaltningen om status for ledige ældre- og ældreegnede boliger.

   

  Tidligere har SSU drøftet kriterierne for ansøgning til ældre- og plejeboliger og har besluttet ikke at ændre i dem.  

    

  KB beslutter den 27. februar 2020, at forvaltningen skal indgå aftale med Boligselskabet Stevns om at ændre anvisningsretten for 42 ældreegnede familieboliger fra 100% til 0%.

   

  Forvaltningen har endnu ikke haft mulighed for at mødes med boligselskabet og drøfte, hvornår en ændring kan træde i kraft. Når aftalen træder i kraft, vil Stevns Kommune råde over 233 ældreboliger. Boligerne på det gamle Strøbyhjem er ikke medregnet.

 • 162. Ny samarbejdsaftale med Vordingborg Boligselskab - godkendelse

  application/pdf icon samarbejdsaftale_med_bilag_-_vordingborg_boligselskab.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_snitflader_paa_stevnshoej.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_saerlige_forhold_for_psykiatricenter_brohoej.pdf

  Resume

  Forvaltningen har et ønske om, at daglige opgaver omkring udlejning af pleje- og ældreboliger i kommunen fungerer smidigt over for borgerne og med så få arbejdsgange så muligt. Samtidig er det et ønske, at medarbejdere med berøring inden for området, hurtigt kan få et overblik over, hvilke aftaler, arbejdsgange og snitflader i øvrigt, der er indgået mellem boligselskabet og Stevns Kommune.

   

  På sigt er det et ønske fra Sundhed og Omsorg, at samarbejdsaftalerne med de forskellige boligselskaber, så vidt muligt ligner hinanden, kun tilført de særlige forhold, der kan være omkring de enkelte boligafdelinger. Den første samarbejdsaftale er nu klar til at blive godkendt politisk.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU, at:

  1. godkende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommunen og Vordingborg Boligselskab, administrator for Stevns Ældreboligselskab.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg samarbejder i dag med fire administrationsselskaber, der administrerer udlejningen af de almene ældre- og plejeboliger samt almene ældreegnede familieboliger Stevns Kommune har råderet over. DAB, DOMEA, Vordingborg Boligselskab og Lejerbo. De fire selskaber er ikke ejere af boligerne, men varetager administrationen for de boligselskaber, som ejer dem. Sundhed & Omsorg er blevet opmærksom på, at selvom der findes lovgivningen for området, forvaltes lovgivningen forskelligt hos administrationsselskaberne. Nogle af forskellighederne har økonomisk betydning for Stevns Kommune.

   

  For at ensarte arbejdsgange, procedurer og retningslinjerne i Sundhed & Omsorg for alle boligerne mest muligt, er udgangspunktet at få udarbejdet en form for skabelon til en samarbejdsaftale, der i store træk kan anvendes i samarbejdet med alle de boligselskabrt Sundhed & Omsorg samarbejder med. Efter behov kan der indarbejdes små justeringer for de enkelte boligselskaber eller vedhæftes særaftaler som bilag.

   

  Boligselskaberne har for eksempel forskellige vedligeholdelsesregler, som gør forhold omkring ind- og udflytning uens. Nogle boliger er istandsat ved indflytning, hvor andre først kan vedligeholdes indvendigt, når lejer har overtaget boligen. Nogle boligselskaber har et råderetskatelog og andre har ikke, og der er uklarhed over, hvor snitflader er på Stevnshøj. Samtidig er der brug for særaftale for psykiatricentret Brohøj, når det gælder ind- og udflytninger, idet Brohøj blandt andet kun har få dage til at få en bolig klar til en ny lejer.

   

  Nedenfor er beskrevet forhold, som Sundhed & Omsorg oplever kan forbedres ved at indgå en samarbejdsaftale.

   

  Ind- og udflytning:

  • Inden for det sidste år har forvaltningen oplevet, borgere stå med en lejekontrakt på en bolig, men dagen før indflytning oplyser administrator, at boligen alligevel ikke er klar til indflytning, idet den trænger til istandsættelse efter mislighold. En uheldig situation for den nye lejer. Da administrator allerede har klarmeldt boligen og overgivet den til Stevns Kommune, hæfter kommune for tomgangslejen, imens den istandsættes.
  • Når kommunen modtager besked fra administrator, at en bolig kan genudlejes, er fristen så kort, at Sundhed & Omsorg ikke kan nå at tilbyde bolig til en borger på venteliste, uden at skulle betale tomgangsleje. Også selv om lejerens opsigelsesperiode ikke er udløbet. Da ikke alle administratorer benytter samme fremgangsmåde, har Sundhed & Omsorg forsøgt at ensarte denne procedure således, at tomgangsleje kan begrænses.

   

  Råderet:

  • I almene boliger har borgerne ret til at forandre i lejemålet i bo-perioden. Det hedder råderet. Boligselskaber kan have et råderetskatalog, som beskriver, hvad der kan søges om ændring til, andre boligselskaber har ikke et råderetskatelog. Nogle ændringer i boligen kaldes forandring og andre forbedring. Det er boligselskabet, der bestemmer, hvad der kan forandres eller forbedres. Forandres der i boligen, kan boligselskabet kræve, at forandringen bringes tilbage til oprindelige forhold ved fraflytning. Det betyder, at kommunen komme til at hæfte for udgifter til reetablering efter en fraflytter, hvis denne for eksempel dør og boet er udlagt. I samarbejdsaftalen vil Sundhed & Omsorg forsøge at sikre sig, at boligselskaberne sørger for, at lejer betaler et rimeligt depositum, hvis der opføres forandringer, som kan få økonomisk betydning for Stevns Kommune. Samtidig forventer kommunen, at boligselskabet sikrer sig, at der hensættes til vedligehold, så der ikke sker mislighold i bo-perioden. Sundhed & Omsorg ønsker med andre ord at få kendskab til, men også begrænse, uforudsete udgifter i forbindelse med fraflytning i almene ældre- og plejeboliger samt almene ældreegnede familieboliger.

   

  Den første samarbejdsaftale ligger nu klar til godkendelse og er udarbejdet sammen med Vordingborg Boligselskab, der administrerer boliger for Stevns Ældreboligselskab. Stevns Ældreboligselskab ejer plejecentrene Plushøj, Stevnshøj og Brohøj - og alle ældreboliger i det vi kalder Gl. Stevns. I alt 37 plejeboliger, 28 psykiatriboliger og 129 ældreboliger.

   

  Der er udarbejdet 2 tillæg til samarbejdsaften. Bilag 1 er en oversigt over de fysiske snitflader mellem Stevns Kommunes serviceaftaler og boligselskabets arealer på Stevnshøj. Oversigten er et godt redskab i planlægning af bygningsdrift og vedligehold. Bilag 2 en særaftale for Brohøj, hvis forhold ved ind- og udflytning ofte foregår anderledes end på de øvrige plejecentre.

   

  Før samarbejdsaftalen kan tages i brug, skal den godkendes af begge parter. Vordingborg Boligselskab vil præsentere samarbejdsaftalen for boligselskabets organisationsbestyrelse og Sundhed & Omsorg vil indstille til politisk godkendelse.

   

  Godkendes samarbejdsaftalen for Vordingborg Boligselskab, vil aftalen benyttes som skabelon for de øvrige boligselskaber.

  Økonomi

  Forvaltningen forventer færre udgifter til lejetab og udgifter ved fraflytning, dog uden at have beregninger og analyse af omfanget

 • 163. Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde - drøftelse

  application/pdf icon bilag_1_overordnet_proces_for_formulering_af_rammeaftale_2021-2022_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_rammeaftale_2018-2020.pdfapplication/pdf icon bilag_3_oplaeg_om_indhold_og_retning_for_den_kommende_rammeaftale_2021-2022.pdfapplication/pdf icon bilag_4_notat_om_forpligtende_samarbejde.pdf

  Resume

  Fagudvalg (for det specialiserede social- og undervisningsområde) anmodes om at komme med forslag og input til Rammeaftale 2021-2022.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, DIR og BUL, at

  1. drøfte og komme med supplerende forslag til videreførelse af fokusområder i den nuværende Rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
  2. drøfte og komme med supplerende forslag til videreførelse af oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022 jf. ovenfor

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 1:

  Sagen udsættes til udvalgsmøderne i april.

  Beslutning

  Sagen drøftet og sendt videre til høring i handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne. 

   

  Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

   

  Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

   

  I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

   

  Implement har jfr. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

   

  I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

   

  Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgår i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

   

  KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 164. Driftsorienteret tilsyn på Brohøj og Birkehuset - orientering

  application/pdf icon tilsynsrapport_2019_-_birkehuset.pdfapplication/pdf icon tilsynsrapport_2020_-_brohoej.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering om tilsyn fra Socialtilsynet på botilbuddene Brohøj og Birkehuset. Tilsynene blev gennemført i november 2019 og januar 2020 af to tilsynskonsulenter fra Socialtilsyn Øst.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Rapporterne er udarbejdet på baggrund af de to seneste lovpligtige tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Øst på Stevns Kommunes to botilbud, Brohøj og Birkehuset. Rapporterne beskriver resultaterne fra tilsynsbesøgene.

   

  Tilsynsrapporterne indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

   

  Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

   

  Tilsynene kommer omkring følgende syv temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Sundhed og Trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer.

   

  Alle temaer scores og udløser en samlet score, der fordeler sig mellem 0 og 5.

   

  Resume af rapport på Birkehuset:

   

  Socialtilsyn Øst vurderer at:

  • Tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 1218 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet på, at implementerer fælles pædagogiske tilgange, metoder og redskaber for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Birkehuset. Metodiske tilgange ud fra de neuropædagogiske principper er på vej til at blive godt implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.

   

  Godkendelse:

  • Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om ABL §105 stk. 2. med i alt 5 pladser i Bofællesskabet.

   

  Birkehuset har fået følgende score:

   

   

   

  Resume at rapport Brohøj:

   

  Socialtilsyn Øst vurderer at:

  • Tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 1218 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til, for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med metodeudvikling og kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en bred målgruppebeskrivelse, men med faglige tilgange og metoder i forhold til den enkeltes særlige behov. Relevante metodiske tilgange er ved at blive implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.

   

  Godkendelse:

  • Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service ABL § 105 stk. 2 med i alt 26 pladser, fordelt på tre afdelinger.

   

  Brohøj har fået følgende score:

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 165. Analyse vedr. almen genoptræning - orientering

  application/pdf icon hovedrapport_-_fastholdelse_eller_tilbagevenden_til_arbejde_i_forbindelse_med_almen_genoptraeening.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_saadan_placerer_din_kommune_sig.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_kommunespecifikke_tabeller.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_metodebilag.pdfapplication/pdf icon inspirationskatalog.pdf

  Resume

  SSU orienteres om Social– og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds seneste analyse vedrørende fastholdelse i eller tilbagevendenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Social– og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i januar måned offentliggjort en ny analyse om almen genoptræning. I analysen ses der på, hvor mange af dem, der var beskæftiget forud for et gentræningsforløb, der fastholdes eller vender tilbage til arbejde efter genoptræningsforløbets start. Analysen viser, at der på tværs af kommuner er store forskelle på andelen af erhvervsaktive borgere, der er fastholdt eller tilbage i arbejde 3 måneder efter starten på deres genoptræningsforløb.

   

  Derudover indeholder analysen et inspirationskatalog med konkrete tiltag, som kommunerne kan anvende i deres arbejde med at sikre, at flere erhvervsaktive borgere bliver fastholdt eller vender hurtigere tilbage i arbejde i forbindelse med genoptræning.

   

  Hovedresultater af analysen viser:

  • På landsplan modtager 22 procent af de erhvervsaktive med en muskel-skeletlidelse offentlige ydelser 3 måneder efter starten på deres genoptræningsforløb. På kommunalt plan varierer andelen, der modtager offentlige ydelser, fra 9,6 procent til 36,1 procent. Hovedparten, der modtager offentlige ydelser i denne analyse, modtager sygedagpenge
   • Stevns Kommune ligger over landsgennemsnittet, når der ses på andel af erhvervsaktive, der modtager offentlige ydelser 3 måneder efter starten på deres genoptræningsforløb. I Stevns Kommune er det 23,8 procent af de erhvervsaktive, mens det på landsplan er 22 procent.
   • Til gengæld ligger Stevns Kommune under gennemsnittet for Region Sjælland. Gennemsnittet for regionen er 25 procent, hvor det er 23,8 procent i Stevns Kommune.
  • Selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår er der stadig betydelige forskelle mellem kommunerne. De 10 kommuner, der klarer sig bedst, har i gennemsnit 4,6 procentpoint færre, der modtager offentlige ydelser, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. Mens de 10 kommuner, der har klaret sig dårligst, i gennemsnit har 4,4 procentpoint flere, der modtager offentlige ydelser, i forhold til hvad med kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.
   • Stevns Kommune klarer sig bedre end det kunne forventes. På baggrund af rammevilkårene for Stevns Kommune, burde andelen, der modtager offentlige ydelser efter 3 måneder, ligge på 24,8. Stevns Kommune ligger altså 1 procentpoint under, hvad der kunne forventes.
  • At der er en række faktorer, som påvirker risikoen for at være på offentlige ydelser. Blandt andet ses det, at ansatte i fysisk-krævende brancher, især bygge- og anlægsbranchen, har større risiko for at modtage offentlige ydelser 3 måneder efter genoptræningens start. På samme måde er der større risiko for at modtage offentlige ydelser, hvis man i tiden lige op til genoptræningens start har modtaget offentlige ydelser.
   • Stevns Kommune ligger under landsgennemsnittet, når der ses på andel af erhvervsaktive, der modtager offentlige ydelser 3 måneder efter starten på deres genoptræningsforløb. I Stevns Kommune er det 5,9 procent, mens det på landsplan er 12,7 procent.

   

  Det er undersøgt, hvordan nogle af de kommuner, som klarer sig bedst i benchmarkinganalysen, arbejder med området. På den baggrund præsenteres et katalog med 16 konkrete tiltag, som den enkelte kommune kan lade sig inspirere af i det videre arbejde med at sikre, at flere bliver fastholdt eller vender hurtigere tilbage i arbejde i forbindelse med et alment genoptræningsforløb. Der er blandt andet fokus på samarbejdet mellem genoptræningsenheden og beskæftigelsesområdet i kommunen.

   

  I Stevns Kommune er der et tæt samarbejde mellem genoptræning og arbejdsmarked. Indtil start 2020 har vi haft et godt uformelt samarbejde områderne i mellem i forhold til de enkelte borgersager – og der arbejdes kontinuerligt med at styrke dette samarbejde. Vi har netop her i februar måned (jf. inspirationskataloget – et organisatorisk og styringsmæssigt tiltag) aftalt, at der skal udarbejdes en formel og effektiv arbejdsgang for samarbejdet for vores fælles borgere – særligt udsprunget af en lille stigning i henvendelser fra arbejdsmarkedet.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 140.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 166. Covid19 Tiltag inden for fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen inden for udvalgets område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til AET, BUL, PMT og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Coronavirus blev konstateret i Danmark i slutningen af februar og siden har situationen udviklet sig med stor hastighed.

   

  Der er på nationalt niveau besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned i en periode for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte. En del virksomheder er også lukket ned og der er der omfattende begrænsninger i forhold til færdsel og ophold i det offentlige rum. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet hvor længe nedlukningen skal vare. Dog er det muligt at nogle restriktioner vil blive lempet efter påsken. Stevns Kommune har implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

    

  En del opgaver løses af kommunens medarbejdere hjemmefra, fx varetager lærerne hjemmeundervisning af eleverne i folkeskolen og sagsbehandlingen af fx byggesager i teknik og miljø fortsætter. Andre dele af den kommunale organisation har ekstraordinært mange opgaver det gælder således hele plejesektoren, som er hårdt belastet. Den ekstraordinære situation har også betydet at der er indgået aftale om at medarbejderne kan omplaceres til opgaver uden for overenskomstområdet.

   

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), beredskabschefen, direktionen, centerchefen for sundhed og teamlederen for kommunikation mødes to gange om ugen. Centercheferne deltager også i en del af mødet. På krisestabens møder drøftes den aktuelle situation og der tages stilling til de tiltag som iværksættes.

   

  På mødet vil forvaltningen give en mundtlig orientering om hvilke tiltag, der er iværksat inden for udvalgets område samt give en orientering om de kendte konsekvenser af coronakrisen.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet "Diverse orienteringer".

  Hvis der kommer væsentlige bilag efter publicering af dagsorden vil de blive eftersendt på mail.

   

   

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser for kommunen er uafklarede. Der vil være både merudgifter og mindreudgifter på de forskellige områder. Der er allerede taget initiativer fra statsligt hold som skal søge at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.

  Historik

  På KB mødet den 26. marts blev der givet en skriftlig orientering om tiltagene på området - der henvises til denne sag

 • 167. Diverse orientering - SSU 14. april 2020 (Lukket)

 • 168. Underskriftsark (Lukket)