Referat

 • 90. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Sag nr. 99 udgår af dagsordenen.

   

  Dagsorden herefter godkendt.

 • 91. Stevns Frivillighedscenter - Årligt dialogmøde

  application/pdf icon nyhedsbrev_november_2018.pdfapplication/pdf icon dagsorden_bilag_ssu_dialogmoede_den_12._november_2018.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_frivillighedscenter_og_stevns_kommune_nov_2016_opdateret.pdf

  Resume

  Af samarbejdsaftalen med Stevns Frivillighedscenter fremgår det, at SSU én gang om året mødes i et dialogmøde med Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter. Formålet er, at Frivillighedscentret kan give et overblik over, hvad der er sket i løbet af året (årsredegørelse) samt præsentere og drøfte det kommende års fokuspunkter (strategiplan) for Frivillighedscentrets arbejde.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at drøfte de fremlagte forslag til fokusområder.

  Beslutning

  Repræsentanter for Stevns Frivillighedscenter gav en status på deres mange aktiviteter.

  Herefter dialog mellem de fremmødte og udvalget.

  Sagsfremstilling

  I november 2016 indgik SSU en samarbejdsaftale med det nystiftede Stevns Frivillighedscenter. Samarbejdsaftalen er vedlagt.

   

  Af samarbejdsaftalen fremgår det at:

  ”Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter deltager i et årligt dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget forud for Stevns Frivillighedscenters vedtagelse af fokusområder. På mødet tages en fælles drøftelse af, hvordan Stevns kommunes sociale indsatser kan understøtte hinanden og fremme samskabelsen af nye velfærdsløsninger. Efterfølgende sendes handleplanen til orientering til Stevns kommune.”

   

  I 2015 og 2016 havde Stevns Frivillighedscenter fokus på bla. flygtninge og indvandrer-indsatsen og samarbejde omkring Mandehoved. I 2017 var der særligt fokus på ensomme ældre og udsatte børn. Arbejdet med udsatte børn fortsatte i 2018.

   

  Stevns Frivillighedscenter har fremsendt en dagsorden og materiale til dialogen, som er sat til at vare 30 minutter.

  Økonomi

  Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

 • 92. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.2018_-_ssu.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_anlaeg_-_ssu.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU.

   

  Budgetopfølgning 3 viser en samlet forventet merudgift på 18,4 mio. kr., fordelt med 14,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen, 4,2 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen, og mindre end 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter.

   

  Ved budgetopfølgning 2 var der en samlet forventet merudgift på 13,2 mio. kr.

   

  Budgetopfølgning 3 viser et behov for tillægsbevillinger på 13,5 mio. kr. til driften. De øvrige merudgifter er omfattet af reglerne om rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang. Ved regnskabsaflæggelsen for 2018 skal der tages stilling til, om underskuddet på den integrerede døgnpleje skal overføres til 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

  Beslutning

  Budgetopfølgning gennemgået.

   

  Udvalget fremsender materialet til Økonomiudvalget uden anvisning af modgående besparelser.

   

  Mogens Haugaard (N) fandt det yderst alvorligt med den valgte økonomiske fremgangsmåde i udvalget.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 30. september 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Overførselsudgifter

  På overførselsudgifter er der en forventet merudgift på mindre end 0,1 mio. kr.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter inden for servicerammen er der en forventet merudgift på 14,1 mio. kr. som består af følgende:

  Et forventet underskud / merforbrug på 4,9 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring

  En forventet merudgift på 9,2 mio. kr. på øvrig drift

   

  På "øvrig drift" består de væsentligste afvigelser af merudgifter på tilbud til voksne handicappede, hjælpemidler og demografi.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  På serviceudgifter uden for servicerammen er der en forventet merudgift på 4,2 mio. kr. Merudgiften er en kombination af merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt merindtægter fra den centrale refusionsordning.

   

  Anlæg

  På anlæg forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2018 vedrørende udskiftning af omsorgssystem, samt en overførsel til 2019 på 0,5 mio. kr. vedrørende plejecenterplanen.

   

  Økonomisk politik

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis

  dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder.

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

  Det forventede resultat medfører et behov for tillægsbevillinger på 13.482.000 kr. fordelt med 33.000 kr. på overførselsudgifter, 9.218.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og 4.231.000 kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Herudover forventes overført et underskud på 4.925.000 kr. til 2019.

   

  På anlæg forventes en tillægsbevilling på 1.520.000 kr., samt en overførsel til 2019 på 470.000 kr.

 • 93. Pulje midler på Ældreområdet - Anvendelse

  Resume

  I finanslov 2018 blev der afsat ekstra midler til at øge tryghed og værdighed på Ældreområdet. Disse midler tildeles ligeledes for 2019 (2,4 mio. kr.) , hvorfor der skal træffes beslutning om anvendelse af disse midler i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at midlerne fra puljen "Bedre bemanding i Ældreplejen" anvendes til fortsat opnormering af hjemmeplejens aften- og nattevagt.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der blev i den vedtagne finanslov for 2018 afsat en pulje på 500 mio. kr. til brug for opnormering indenfor hjemmeplejen og/eller plejecentre. Puljemidlerne gives som et direkte tilskud til alle kommuner efter en nøgle i tilskuds- og udligningssystemet.

   

  I 2018 blev der tildelt 2,3 mio. kr. til Stevns kommune og for 2019 er beløbet 2,4 mio. kr.  

   

  Det er op til de enkelte kommuner, hvordan de konkret vil udmønte midlerne. Det er regeringen og Dansk Folkepartis ønske, at midlerne anvendes til generel opnormering gennem nyansættelser eller opjustering af arbejdstiden blandt nuværende medarbejdere.

   

  Udvalget besluttede for 2018 at anvende midlerne til opnormering af aften- og nattevagten i Hjemmeplejen (udekørende).

   

  Det er Sundhed og Omsorgs anbefaling at opnormeringen af aften- og nattevagten i hjemmeplejen fortsættes også for 2019.

   

  Både hjemmeplejen og sygeplejen har for 2017 og i 2018 oplevet stor aktivitetsstigning. Det er borgere, der udskrives efter endt akutbehandling fra sygehuset til fortsat behandling i eget hjem med hjælp fra kommunen. Borgerne har komplekse plejebehov, der kræver flere og mere koordinerede indsatser.

   

  For at imødekomme den nødvendige faglige og hurtige indsats til borgerne, er der et behov for tilførsel af flere timer til både aften- og nattevagten.

   

  Aften- og nattevagten er det tidsrum i døgnet med færrest medarbejdere på arbejde. I takt med, at borgerne nu har et tiltagende pleje- og behandlingsbehov, er der yderligere behov for hjælp hen over alle døgnets timer. Ved at øge normeringen aften og nat undgåes, at borgerne venter unødigt længe på hjælp, samt det kan sikres at opgaverne løses, når behovet opstår. Herved sikres en tryghed for borgeren i at være længst mulig i egen bolig, når dette er ønsket.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 94. Budget 19 SSU - Status udmøntning

  application/pdf icon b19_udmoentning_oversigt_dateret_6_nov_2018.pdf

  Resume

  Orientering om status vedrørende udmøntning af budget 2019.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Erfaringerne med ændringerne for aften- og weekendvagterne fremlægges på næste møde.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Budget 2019, blev der vedtaget en række besparelser samt tilførsel af midler.

   

  Tiltagene fremgår af bilag. På mødet vil der blive givet en status for de enkelte tiltag.

   

  Sundhed og Omsorg vil på december mødet fremlægge forslag til den konkrete udmøntning for følgende tiltag:

   

  1. Digirehab (fysisk træning hjemmeboende)

  2. Omlægning af dagcenter tilbud sammen med omlægning af forebyggende hjemmebesøg

  3. Ændring af weekendvagt samt opnormering aftenvagt plejecentre

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 95. Café Stevnen - orientering

  application/pdf icon cafe_stevnen_notat_september_2018.pdfapplication/pdf icon kfums_sociale_arbejdes_vaerdigrundlag_2017.pdfapplication/pdf icon kort_notat_vedr._organisering.pdfapplication/pdf icon til_socialudvalget_fra_formand_vedr._bygning_11.2018.pdfapplication/pdf icon husleje_cafe_stevnen_2012_til_2018.pdfapplication/pdf icon 160111_lejekontrakt_algade_33_underskreven.pdfapplication/pdf icon 160111_lejekontrakt_algade_33c_underskreven.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_2017_stevnen_-_underskrevet.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_2016_stevnen_-_underskrevet.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_2015_stevnen_-_underskrevet.pdfapplication/pdf icon aarsrapport_2016_cafe_stevnen.pdf

  Resume

  I forbindelse med budgetvedtagelse af fortsat tilskud til Café Stevnen på årligt 350 t.kr. mod hidtil 500 t.kr., orienteres om Café Stevnens økonomi og samarbejde med Stevns kommune for årene 2015 – 2018 som baggrund for en politisk drøftelse af indhold af samarbejdsaftale med Café Stevnen samt retningslinjer for opfølgning på samarbejdet.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1.    Orienteringen tages til efterretning

  2.    politisk drøfte indhold af samarbejdsaftale med Café Stevnen og retningslinjer for opfølgning på samarbejdet

  Beslutning

  Det er Social og Sundhedsudvalgets ønske, at det kommunale tilskud til Cafe Stevnen anvendes til at skabe et frivilligt socialt værested med gode muligheder for bl.a. socialt samvær, samtaler og fællesspisning.

  Dette ønske forudsætter et fysisk sted at være og en række frivillige, der ønsker at drive stedet.

  Det kan besluttes, at en del af det kommunale tilskud anvendes til at aflønne en eller flere medarbejdere.

  Endvidere ønskes et stærkt fokus på, hvordan Cafe Stevnen og Stevns Kommune udvikler deres samarbejde til vores sårbare og udsatte borgeres bedste.

  Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018 og i den forbindelse er forvaltningen i gang med at undersøge, hvordan tilskuddet er anvendt i perioden frem mod 2018, evt. med ekstern bistand.

  Når undersøgelsen er færdiggjort, vil udvalget have et godt grundlag for at genoptage sagen og arbejde videre med at udarbejde en ny samarbejdsaftale med fokus på ovennævnte områder.

  Mogens Haugaard (N) og Jan Jespersen (Ø) tager forbehold for protokolleringen, og afventer undersøgelsen. Fandt i øvrigt, at styregruppen skulle have deltaget i SSU's møde, og ønsker fortsat at der ydes kr. 500.000,-.

   

  Sagsfremstilling

  Eksisterende samarbejdsaftale med Værestedet Café Stevnen ("Café Stevnen") udløber med udgangen af 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 besluttedes at forny samarbejdsaftalen, dog med en reduktion i det årlige tilskud fra 500 t.kr. til 350 t.kr.

   

  Formålet med Café Stevnen er at være et Værested for socialt udsatte, der via trygge rammer og aktiviteter giver et grundlag for at bryde ensomhed og forbedre den enkeltes mulighed for at ændre/forbedre egne livsbetingelser. Se bilag for uddybning.

   

  I forbindelse med arbejdet med at forny samarbejdsaftalen og det reducerede tilskud, har forvaltningen modtaget en række spørgsmål, herunder anmodninger om fremskaffelse af diverse materiale.

   

  Den direkte besvarelse samt ønsket materiale er vedlagt som bilag.

   

  Anvendelsen af tilskuddet på 500 t.kr. har ikke været begrænset til drift/eksterne udgifter, men har også kunnet anvendes til løn. Løn til daglig leder afholdes af Café Stevnen, ikke af KFUM's Sociale Arbejde ("KFUM").

   

  I december 2016 købte KFUM den ejendom i St. Heddinge (Algade 33A til C) som Café Stevnen er lejer i, samt også den tilstødende ejendom. Specifikation af husleje fremgår af bilag.

   

  Sundhed og Omsorg er igang med at opnå yderligere afklaring vedrørende KFUM hhv. Café Stevnens juridiske og økonomiske forpligtelser.

   

  I den forbindelse er modtaget materiale i form af lejekontrakter, notat fra formand Per Vibskov vedrørende husleje udviklingen i forbindelse med overtagelse af ejendomme, samt KFUM's notat vedrørende organisering og økonomisk bidrag til Café Stevnen. Forvaltningen er igang med at gennemgå materialet. Materialet er vedlagt sagen som bilag.

   

  I perioden 2015 til oktober 2018 har der været rapporteret en god udvikling i anvendelse af Café Stevnens aktivitetstilbud, som beskrevet i årsrapporterne.

   

  Det primære samarbejde med kommunen har i perioden været at anvende Café Stevnen som en trædesten for borgere uden for arbejdsmarkedet til at komme tættere på egentlig beskæftigelse ved at komme i praktik. Der har i perioden været 24 praktikforløb (heraf 3 på vej i 2018). I 1 af disse forløb (i år 2017) er der udbetalt mentorstøtte til Café Stevnen.

   

  Antal praktik forløb, Café Stevnen:

  2015:                3 forløb

  2016:                5 forløb

  2017:                6 forløb           

  2018:                7 forløb (3 på vej)

   

  Samlet set er konklusionen, at ingen af disse forløb har medført, at borgerne er kommet i selvforsørgelse. Dog har borgerne typisk opnået en højere livskvalitet.

   

  Der har været drøftet muligheden for at udvide målgruppen, eksempelvis til også at omfatte de borgere, som i dag deltager i aktiviteterne på kommunens dagtibud Værestedet/Krydset. Som følge af længere periode uden daglig ledelse, stoppede disse drøftelser.

   

  Herudover anvender kommunen Café Stevnens café lokale til afholdelse af tilbud for pårørende til demente, den såkaldte "fredagscafé", som kommunen betaler 500 kr. for pr gang.

   

  Opfølgning på den nuværende samarbejdsaftale med Café Stevnen er hidtil gennemført ved følgende 3 elementer:

   

  1. Politisk udpeget repræsentant i Café Stevnens styregruppe varetager kommunens interesser

  2. Forvaltningen afholder årligt 1 møde for drøftelse af mulige ønsker til indsatser overfor særlige målgrupper

  3. Forvaltning og styregruppemedlem modtager årsrapport vedr. aktiviteter og bruger statistik

   

  Der har ikke været opstillet retningslinjer for orientering af SSU eller en egentlig kontrol/opfølgning af Café Stevnens aktiviteter.

   

  Fremadrettet ser forvaltningen gerne, at der opnås en tydelig ansvarsfordeling mellem styregruppemedlems og forvaltningens rolle og forpligtelser.

   

 • 96. Voksen handicap - sagsbehandlingsressourcer

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune.pdf.pdf

  Resume

  På SSU´s møde i september forespurgtes til hvor mange sager, hver sagsbehandler har i sin sagsstamme på Voksen-handicap myndighedsområdet. Der er pt. 430 borgere med i alt 535 sager fordelt på 5 sagsbehandlere. Socialrådgiverforeningens anbefalinger til hvor mange sager, den enkelte sagsbehandler kan have, ligger noget under. Sundhed og omsorg arbejder på en strategi hvor flere borgere skal mødes med forebyggende og uvisiterede tilbud, før et egentligt visiteret tilbud tilvejebringes – en tilbudspyramide.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. SSU følger udviklingen på området

  2. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Bilag vedr. den modtagne ½ års statistik fra Ankestyrelsen vedlægges referatet.

  Sagsfremstilling

  På SSU´s møde i september forespurgtes til hvor mange sager, hver enkelt sagsbehandler har i sin sagsstamme på Voksen-handicap myndighedsområdet. Der er i alt pt. 430 borgere/cpr.nr., med tilsammen 535 sager (hver borger kan godt have flere ansøgninger/sager).

  Socialrådgiverforeningen anbefaler følgende, når det gælder antal sager, én sagsbehandler kan/bør håndtere:

   

  Voksen-handicapområdet                   70 – 85 sager

  Voksen-psykiatriområdet                    55 - 70 sager

   

  Sagsbehandlerne i Voksen-handicap myndighedsområdet har begge typer af sager, så et gennemsnit vil falde på ca. 70 sager i anbefaling. I gennemsnit har en sagsbehandler imellem 90 – 120 sager af forskellig tyngde på årsbasis. Hvis Voksen-handicap myndighed skulle ned på et gennemsnit på 70 sager ville der skulle ansættes 2,5 medarbejder til en samlet udgift på 1.250.000 kr. årligt.

   

  Der er gjort flere tiltag for at sikre god og rettidig sagsbehandling, og også sikre at arbejdsmiljøet omkring sagsbehandlingen er i orden. Der har i forhold til arbejdet med sagsbehandlingen til midlertidige og varige botilbud været gennemført et LEAN-forløb med henblik på at sikre den mest optimale anvendelse af sagsbehandlertid, for at skabe ensartethed, ro og sikkerhed i sagsbehandlingen. Der er sjældent ventetid ud over den godkendte sagsbehandlingstid som er på 12 uger, incl dialog med borger. Stevns kommune er kendt for ikke at have lang tids sagsbehandlingstid ved sammenligning med andre borgere.

  Ny strategi på vej

  Voksen-handicap myndighed og udfører-bostøtte-teamet samarbejder i øjeblikket omkring en anderledes tilrettelæggelse af bostøtte-indsatsen efter §85, hvor det nye psykiatri-rådgivningscenter på Brohøj også indtænkes. Traditionelt har der været tænkt i LEON-princippet, forstået som en pyramide:

   

  I den nye strategi skal der være flere trin i pyramiden, således at det uvisiterede, rådgivende og vejledende fylder meget mere, dvs. at man med en forholdsvis beskeden indsats kan hjælpe borgeren på vej, eksempelvis i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet i TVP-projektet, eller ved rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til tilbud i psykiatrien mv. Der arbejdes endvidere på at få et trin i pyramiden, der i langt højere grad handler om rehabilitering og recovery, og endelig at vi i langt højere grad anvender gruppe-forløb og kursustilbud af kortere varighed, for på den måde at borgeren bevarer sin tilknytning til normaltilbud og til det civile samfund.

  Tanken er således, at der er flere trin i pyramiden, og at der opstår flere mulige ydelser i tilbudsviften, som er mindre indgribende og endelig at en lang større del er uvisiteret, hvor borgeren kan møde op, uden forudgående visitation. Denne sidste del vil aflaste sagsbehandlergruppen:

   

   

  Strategien er ikke færdigt-udviklet, ligesom de enkelte tilbud og ydelser, samt sagsgange skal beskrives. Arbejdet udføres i samarbejde mellem myndighed og udfører i en styregruppe/arbejdsgruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 97. Beskæftigelses- og aktivitetstilbud ” Over Stregen IVS” v/Horisonten - Godkendelse/eft.

  Resume

  SSU godkendte den 11. juni 2018 beskæftigelses- og aktivitetstilbud efter §§103 og 104 i Serviceloven i regi af Horisonten. Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Socialtilsynet, at godkendelsen rettelig burde være stilet til ”Over Stregen IVS” ved Horisonten, idet Fonden Horisonten netop ikke kan drive den slags tilbud. Der er fra forvaltningens side rettet op på denne fejl, som fremgik af BDOs godkendelsesgrundlag.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage til efterretning at godkendelsen af 11. juni 2019 til Horisonten rettelig var til beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet ”Over Stregen IVS”, drevet af Horisonten og ikke Fonden Horisonten.
  2. godkende at Socialtilsyn Øst tilkøbes til at føre tilsyn med tilbuddet ”Over Stregen IVS” fra 2019.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  SSU godkendte den 11. juni 2018 beskæftigelses- og aktivitetstilbud efter §§103 og 104 i serviceloven i regi af Horisonten, efter modtagelse af godkendelsesgrundlag fra BDO. Der var imidlertid ikke tydeligt redegjort i materialet for, at det ikke er Fonden Horisonten, der står bag ansøgningen, men at Horisonten har etableret en ny juridisk enhed, kaldet ”Over Stregen IVS”. Socialtilsyn Øst har rettet henvendelse til Stevns kommune, for at gøre opmærksom på dette faktum. Forvaltning skrev tilbage til Socialtilsyn Øst med kopi til Horisonten, at dette var taget til efterretning, og at tilbuddet rettelig er drevet af ”Over Stregen IVS” ved Horisonten, og der er afsendt en godkendelse af tilbuddet til ”Over Stregen IVS” ved Horisonten.

   

  BDO har endvidere overfor Stevns kommune kort redegjort for, at BDO ikke var bekendt med, at ansøger var ”Over Stregen IVS” ved Horisonten. De har på baggrund af kontakt til Horisonten vurderet, at dette forhold ikke ændrer ved indholdet i deres godkendelsesgrundlag, som ligger til grund for godkendelsen, og kan fortsat anbefale dette.

   

  Socialtilsyn øst og forvaltningen har efterfølgende været i dialog med henblik på det hensigtsmæssige i, at Socialtilsyn Øst fra 2019 tilkøbes til at føre tilsyn med tilbuddet ”Over Stregen IVS”, idet Socialtilsyn Øst i forvejen fører tilsyn med Fonden Horisonten´s drift af botilbuds-pladser. Dette vil være hensigtsmæssigt, idet det skal sikres, at der ikke sker sammenblanding af de to juridiske enheders drift.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi, da udgiften forbundet med tilsyn indarbejdes i taksten for de pågældende tilbud.

 • 98. Mødestedet – samles under Stevns bibliotekerne

  Resume

  For i højere grad at kunne understøtte opbygningen af ældrefællesskaber, orienteres om, at aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet i Hårlev, fremover samlet hører under Stevns Bibliotekerne (Politik og Borger), i stedet for Sundhed og Omsorg. Aktiviteten vil fortsat høre under SSU.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Mødestedet er et aktivitets- og samværstilbud for efterlønsmodtagere og pensionister. Lokalerne ligger i forlængelse af biblioteket i Hårlev og rummer mange forskellige aktiviteter og foreninger, der anvender lokalerne til meget forskellige formål.

  Mandag, onsdag og torsdag har borgere mulighed for at lave forskelligt kreativt arbejde sammen med andre mennesker over en kop kaffe.

   

  På Mødestedet kan borgere udnytte forskellige aktivitetstilbud som sangkor, billard, boccia og kortspil.

  Hver tirsdag har Mødestedets brugergruppe planlagt diverse arrangementer, som kan være:
  Bankospil, tøjsalg, udflugter, foredrag og middage.

   

  Lokalerne kan bookes via Stevns Kommunes Fritidsportal.

  Brugere af Mødestedet er med til at planlægge og udføre de forskellige aktiviteter i samvær med andre.

   

  Brugergruppen, der mødes mandag, onsdag og torsdag, har til dato hørt under Sundhed og Omsorg, mens aktiviteterne i den øvrige del af huset hører under Kultur & Fritid.

   

  Der har været tradition for, at Mødestedets aktiviteter under Sundhed & Omsorg blev støttet af en medarbejder få timer om ugen.

   
  Udviklingen i tilbuddet har gjort, at vi fremover ser behov for, at disse medarbejdertimer varetages af en pedel, da det er praktiske opgaver, der er behov for hjælp til: at terrassen holdes, at vandhaner afkalkes, at musikanlæg og andet teknisk udstyr fungerer, at radiatorer udluftes ved behov m.m.

   

  Mødestedets brugere er aktive ældre uden behov for sundhedsfaglig hjælp.

  Borgere med behov for sidstnævnte visiteres til dagcentret i Hotherhaven, hvor der er personale til stede i hele åbningstiden.

   

  For i højere grad at kunne understøtte opbygningen af ældrefællesskab, samles Mødestedet under Stevns Bibliotekerne, Politik og Borger.

   

  Mødestedet vil fortsat høre under SSU.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 99. Sundheds- og frivillighedscentret - Opsigelse af lejemål

  Resume

  De tre private aktørers lejemål i Sundheds- og Frivillighedscentret opsiges med virkning fra 1. juni 2019.

   

  Det vedrører henholdsvis Laserklinik, fodterapeut og forhandler af audiologiske produkter.

   

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Sagen er udgået af dagsordenen.

  Sagsfremstilling

  De tre private aktørers lejemål i Sundheds- og Frivillighedscentret opsiges med virkning fra 1. juni 2019.

   

  Det vedrører henholdsvis Laserklinik, fodterapeut og forhandler af audiologiske produkter.

   

  Da indhold og formål med Sundheds- og Frivillighedscentret blev planlagt og senere vedtaget i SSU for 4 år siden, var formålet med at invitere private aktører ind i huset, at det skulle give en bedre service for borgerne.

  Her var tanken, at borgerne skulle opleve, at deres behov for behandling blev løst under samme tag og at aktørerne samarbejdede omkring dette.

   

  Vi kan nu efter 3 år konkludere, at det er meget få borgere, som vi samarbejder omkring. Det er kun i enkelte tilfælde borgere, der modtager genoptræning, der også privat går til laserbehandling.

   

  Vi oplever ikke, at der er borgere, der ellers profiterer af at have flere behandlere i samme hus. Ligesom vi heller ikke oplever et fagligt fællesskab i øvrigt med de 3 private aktører.

   

  Sygeplejen, træning, visitation, hjælpemidler og hjemmeplejen har stigende aktiviteter, da borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene end for 3 år siden.
  På denne baggrund er der et markant behov for flere arbejdspladser for at imødekomme et godt arbejdsmiljø – jævnfør APV, der alle kommenterer på det fysiske arbejdsmiljø  - herunder pladsmangel.

   

  Økonomi

  Egen anvendelse af lokalerne istedet for udlejning, vil medføre et årligt tab fra 2020 på 63.000 kr., mens det for 2019 vil være 26.000 kr.

   

  Den mindre indtægt kan findes indenfor det eksisterende bygningsdriftsbudget for Sundheds- og Frivillighedscentret.

 • 100. Demens – tema-møde

  application/pdf icon demensvenlig_aktionsplan_-_endelig_udgave.pdf

  Resume

  I forbindelse med SSU´s årsplan er der planlagt en introduktion til demens-området, både hvad angår demens-strategi og demens-tilbud i Stevns kommune. I den forbindelse er der besøg fra Nis Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, for at skabe mulighed for en fælles drøftelse af udvikling på området.  Desuden deltager repræsentanter for Ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere indenfor demens, ligesom at KB er inviteret.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. drøfte udvikling og indsats på demens-området i Stevns kommune, med ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Der kommer på et senere tidspunkt en sag op til udvalget om demensindsatsen.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med tilrettelæggelse af tema-møde om demens i Stevns kommune er der planlagt følgende program:

  • Velkomst ved udvalgsformand Henning Urban Nielsen.
  • Oplæg ved Direktør Nis Nissen, Alzheimerforeningen, om demensbehandling og pleje – perspektiver for fremtiden.
  • Status på Østsjællands Demensrådgivnings- og aktivitetscenter ved Sandra Mundus.
  • Hvordan hjælper vi borgere med demens – ved demenskoordinatorer Line Henriksen og Malene Simonsen.
  • Status på Demensplejecenter Hotherhaven ved Birgitte Schmidt.
  • Drøftelse og opsamling ved Udvalgsformanden.

  Økonomi

  Dagsordenspunktet har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 101. Diverse orientering - SSU 12. november 2018 (Lukket)

 • 102. Underskriftsark (Lukket)