Referat

 • 143. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 144. Psykiatricenter Brohøj udvikling og ledelsesstruktur - orientering

  application/pdf icon ssu_marts_2020.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilagtema_voksen_handicap_og_psykiatri.pptx.pdf

  Resume

  SSU orienteres om udvikling og ledelsesstruktur på Psykiatricenter Brohøj.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretningen.

  Sagsfremstilling

  Af SSU´s oversigt over temaer og fokusområder i 2020 fremgår det, at udvalget i marts måned skal have en temadrøftelse om Voksen Handicap og Psykiatri.

   

  Afsnitsleder Tinamaria Götz vil orientere SSU om udvikling og ledelsesstruktur på Psykiatricenter Brohøj ud fra vedhæftede præsentation.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 145. Regnskab 2019 - SSU

  application/pdf icon aarsberetning_2019_0.pdfapplication/pdf icon overfoersler_til_2020_-_rammeaftaler_loensum_og_oevrige_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_2019_0.pdfapplication/pdf icon oeu_25.02.2020_0.pdf

  Resume

  SSU skal behandle regnskab 2019, herunder tage stilling til overførsel af rullebeløb til 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.

   

  Driftsregnskabet viser et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 8,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. regnskab 2019 på udvalgets område anbefales
  2. der overføres et samlet overskud på 745.000 kr. til 2020 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. der overføres et overskud på 261.000 kr. til 2020 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. SSU's anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1. Anbefales

  2. Der anbefales overført 149.000 kr.

  3. Anbefales

  4. Godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på SSU's område. Regnskabet viser følgende:

   

  REGNSKAB 2019 DRIFT

  I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 8,2 mio. kr., som består af:

  • mindreudgift på 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter
  • merudgift på 12,2 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • mindreudgift på 4,0 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 8,8 mio. kr., som består af:

  • mindreudgift på 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter
  • merudgift på 12,8 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • mindreudgift på 4,0 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  Ovenstående afvigelser er inklusive over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

   

  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:  

  • Merudgift på Den integrerede døgnpleje
  • Mindreudgift på Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

   

  Overførsel til 2020 - drift

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et underskud på 13,3 mio. kr., fordelt med følgende områder (- = overskud / + = underskud):

  • Den kommunale genoptræning: -170.000 kr.
  • Den kommunale tandpleje: +839.000 kr.
  • Den integrerede døgnpleje: +13.470.000 kr.
  • Madservice: -271.000 kr.
  • Lønsumsstyring Sundhed og omsorg: -547.000 kr.

   

  Bemærkningerne til de enkelte enheders mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb. Jf. de økonomiske styringsprincipper er der overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

   

  Der indstilles overført et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder. Der er særlige forhold omkring kontrakten med tandplejens private leverandør af tandregulering. Desuden har ØU i møde den 25.02.2020 indstillet til KB, at underskuddet i den integrerede døgnpleje ikke overføres til 2020. ØU's beslutning vedlægges som bilag 4.

  Derudover indstilles overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

   

  REGNSKAB 2019 ANLÆG

  I 2019 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 1,0 mio. kr. og KB har godkendt overførsel af 2,3 mio. kr. til 2020. Der henvises til bilag vedrørende anlæg, hvor afvigelserne for de enkelte anlæg kan ses samt bemærkninger hertil.

   

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2019. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2019, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

   

  Overførsler fra 2019 til 2020 gives som tillægsbevillinger i 2020.

 • 146. Revidering af Frivillighedspolitik - drøftelse

  application/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2020_0.pdf

  Resume

  SSU skal drøfte Stevns Kommunes nuværende Frivillighedspolitik og kriterier for tilskud efter Servicelovens § 18 med henblik på eventuel revidering.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. drøfte Stevns Kommunes nuværende Frivillighedspolitik og kriterier for tilskud efter Servicelovens § 18 med henblik på eventuel revidering.

  Beslutning

  Den nuværende politik fastholdes.

  Sagsfremstilling

  Et af SSU´s fokusområder i 1. kvartal er en revidering af Stevns Kommunes Frivillighedspolitik. SSU skal derfor drøfte den nuværende Frivillighedspolitik og retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud.

   

  Stevns Kommunes nuværende Frivillighedspolitik har til formål at støtte op om den indsats, de frivillige yder i kommunen. Politikken, som også indeholder retningslinjerne for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18, blev godkendt i det daværende SSU den 20. september 2010. På baggrund af ønske fra foreningerne besluttede SSU i september 2015 at flytte ansøgningsprocessen fra forår til efterår. Begrundelsen for dette var, at foreningerne kunne få besked om eventuelle tilskud i begyndelsen af kalenderåret, hvilket gør det lettere for dem at planlægge aktiviteter og budgetter. Frivillighedspolitikken er vedhæftet som bilag.

   

  Ansøgningsprocessen vedrørende tilskud kører én gang årligt, som regel med opstart primo september og ansøgningsfrist primo oktober året før det år, hvor midlerne udbetales. Efter ansøgningsfristen behandles ansøgningerne i indstillingsudvalget, som består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde. Indstillingsudvalget følger KB´s valgperiode. Medlemmet fra frivillighedsområdet bliver valgt af foreningerne selv på det første SSU-dialogmøde i valgperioden. Indstillingsudvalget sender deres indstilling til endelig godkendelse i SSU, hvorefter foreningerne bliver orienteret om tilskud eller afslag umiddelbart efter SSU´s behandling af sagen.

   

  I 1. kvartal afholder SSU et årligt dialogmøde med tilskudsmodtagerne vedrørende anvendelsen af den tildelte støtte fra året før, jf. den nuværende frivillighedspolitik.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 18, hvoraf det fremgår, at

  • Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger
  • Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde
  • Stk. 3 Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

   

  Kilde: danskelove.dk

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 147. Status hverdagsrehabilitering - orientering

  application/pdf icon rehab-effektmaaling_marts_til_december_2017_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om status på, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i Stevns Kommune samt hvordan effekten af indsatsen er.

   

  Stevns Kommunes hverdagsrehabiliterings indsats bliver belyst i forhold til Social- og Indenrigsministeriet Benchmarkingenheds analyse i 17 kommuner på området fra oktober 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 137:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Sagen udsat til næste udvalgsmøde.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU orienteres om status på, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i Stevns Kommune, samt hvordan effekten af indsatsen er.

   

  Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har gennemført en analyse, hvor de har undersøgt, hvordan kommunerne har valgt at løse rehabiliteringsopgaven efter § 83a i serviceloven. Analysen baserer sig på et nyt datagrundlag indsamlet i 17 kommuner. Analysen viser blandt andet, at der er forskel på, hvordan kommuner rent organisatorisk løser opgaven, hvor mange rehabiliteringsforløb den enkelte kommune gennemfører, og hvad forløbene består af.

   

  Den 1. januar 2015 blev lovgivningen om rehabilitering efter § 83a i serviceloven indført. Målet med rehabilitering er, at borgerne bedre skal kunne klare sig selv. På den måde kan borgerne først og fremmest få et mere selvstændigt og aktivt liv. Samtidig er rehabiliteringsindsatsen også vigtig i en tid, hvor et stigende antal ældre sætter den kommunale hjemmepleje under pres.

   

  Analysen bidrager med ny viden på et område, som fylder mere og mere.

   

  På baggrund af analysen er der udarbejdet et ledelsesresume. Forvaltningen har i nedenstående holdt Stevns Kommunes indsats på hverdagsrehabiliteringsområdet op imod resultaterne i analysen, for på den måde at give et billede af, hvordan Stevns ligger i forhold til øvrige kommuner. SSU vil blive orientereret om status på Digi-rehab på et kommende møde.

   

  Analysens resultater og Stevns Kommunes indsats:

  • De fleste kommuner har et særligt politisk fokus på rehabilitering efter § 83a, men har ikke opstillet specifikke mål for området. Det har vi heller ikke i Stevns Kommune.
  • Kommunerne peger på, at det kan være svært at følge op på indsatsen pga mangel på data. Det er også tilfældet i Stevns. CURA har indbygget et system (BI - Business intelligens), som gerne skulle kunne give os mulighed for, at kunne trække de ønskede data. Forvaltningen blev undervist i BI den 16. januar og er her blevet orienteret om, at Systematic endnu ikke har udviklet systemet, så vi kan trække disse data. Arbejdet er undervejs.
  • Kommunerne organiserer deres rehabiliteringsindsats forskelligt. I Stevns Kommune er indsatsen organisatorisk placeret i udførerdelen - hjemmeplejen, som en integreret del af de hjemmeplejegrupper, der også leverer almindelig hjemmepleje efter § 83 i serviceloven.
  • Det er primært SOSU personale, som står for udførelsen af hverdagsrehabilitering. Der er behov for, at vi her i Stevns får kigget på, om vi har den rigtige sammensætning af faglige kompetencer i forhold til, at udføre den rehabiliterende indsats. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på dette.
  • I Stevns Kommune visiteres til indsatsen efter vores kvalitetsstandarder. Det er individuelt vurderet, hvor meget tid den enkelte får tildelt og indsatsen gives i en periode, der typisk varierer mellem 8-12 uger. Analysen viser, at et gennemsnitligt rehabiliteringsforløb varer 58 dage med 3 timers rehabilitering om ugen.
  • Visitationen sætter de retningsgivende mål for borgeren, og så er det SOSU personalet som ud fra det udarbejder en handleplan sammen med borgeren i forhold til, hvordan de kan opnå disse mål.
  • Det er vigtigt at ledelsen sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer, når de skal udføre § 83a hos borgerne. I Stevns Kommune er det 2-3 år siden, at medarbejderne sidst er blevet undervist indenfor dette område, så der er behov for at få prioriteret dette i de kommende år.
  • Lidt over halvdelen af rehabiliteringsforløbene i analysen er med borgere, der ikke modtog hjemmepleje inden rehabiliteringsforløbet. Det er også nogenlunde det billede, vi har her i Stevns.
  • De borgere som modtog hjemmepleje inden deres rehabiliteringsforløb i analysen, får stort set alle også hjemmepleje under rehabiliteringsforløbet. Det gør de også i Stevns – den vanlige hjemmepleje er dog indeholdt i rehabiliteringspakken i den periode, den er visiteret. Andre pakker som borgeren eventuelt har visiteret, fortsætter som vanligt under rehabiliteringsforløbet.
  • Vi har ikke data her i Stevns, som kan påvise, om borgeren har et stigende antal kontakter til praksissektoren før et rehabiliteringsforløb.
  • Borgere der ikke modtog hjemmepleje før et rehabiliteringsforløb bliver oftere helt selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Det gælder også her i Stevns.
  • Det forventes at data om rehabilitering styrkes i takt med, at flere kommuner implementerer Fælles Sprog III/CURA fuldt ud. Det gør det også her i Stevns.

   

  Jf. afsnittet om effekten af rehabiliteringsforløb, så viser analysen også, hvor mange der får rehabilitering ude i kommunerne, som et gennemsnit.

   

  Vi har ikke historik på aldersgruppering vedrørende hverdagsrehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen her i Stevns, så vi har ikke mulighed for at trække de data.

   

  Vi kan heller ikke trække data på, hvor mange her i Stevns, der har fået visiteret rehabilitering i 2018/2019, eller hvor mange timer de har fået visiteret om ugen samt i hvor mange dage, grundet overgang til nyt it-system CURA.

   

  I 2016 var der 178 rehabiliterings forløb, i 2017 var tallet 216 (167 rehabilitering personlig pleje og 49 rehabilitering praktisk hjælp).

   

  Jf. ledelsesinfo for august 2018 som er seneste tilgængelige vedr. rehabilitering, var der 48 rehabiliteringsforløb forløb i gang med ugentlig tid på 1,6 time. De timer inkluderer også almindelig visiteret plejetid, så det er vanskeligt at udlede, hvor meget tid der specifikt er anvendt på rehabiliteringsdelen.

   

  Ledelsesresumet er vedhæftet sagen som bilag.

  Skema med effektmåling fra marts til december 2017 er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83a.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 148. Ældrerådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon aeldreraadets_aarsberetning_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2019, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed og sende til Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Ældrerådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 5:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Ældrerådets vedtægter § 3, stk. 8 udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

   

  Ældrerådet har i 2019 afholdt 9 ordinære møder, 1 ekstraordinært møde og 1 formøde. Derudover har rådet deltaget ved eller besøgt følgende:

  • Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference samt 2 temadage
  • borgermøde vedrørende sundheden på Stevns
  • Det danske Madhus
  • SSU-dialogmøde vedrørende budget 2020
  • Strøby Pensionistforening på Strøbyhjemmet
  • Acaciebo
  • indvielse af Psykiatricenter Brohøj.

   

  Ældrerådet er repræsenteret i:

  • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
  • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
  • indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - 1 repræsentant
  • indstillingsudvalg vedrørende aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til ældreforeninger (Servicelovens § 79) - 3 repræsentanter
  • arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter i Store Heddinge - 1 repræsentant.

   

  Rådet har udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder m.m. Desuden har der i 2019 været orientering om en række sager - blandt andet:

  • Omsorgstandplejen
  • ny affaldsordning
  • trafikplan
  • brandsikkerheden på plejecentrene
  • ny demenspolitik - proces
  • indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet.

   

  Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

  • udbud på henholdsvis genbrugshjælpemidler, parykker og brystproteser
  • sundhedsaftale 2019 - 2023
  • budget 2020
  • nyt aktivitetshus i Strøby Egede
  • revidering af værdighedspolitik
  • revideret kvalitetsstandard for henholdsvis Sundhed & Omsorg samt træningsområdet.

   

  Ældrerådet arbejder løbende på at udbrede kendskab til rådet og rådets arbejde. I den forbindelse markerede Ældrerådet udgivelsen af deres brochure ved en reception den 11. juni.

    

  Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 30. januar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 149. Handicaprådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Handicaprådets arbejde i 2019, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Handicaprådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 3:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4; afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde; eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

   

  Handicaprådet har i 2019 afholdt 4 møder.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2019 kan nævnes:

  • Handicappris 2019 - tildelt Hanne Østerlund
  • tildeling af midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
  • midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - Handicaprådet deltager med én repræsentant i Indstillingsudvalget
  • Trafiksikkerhedsråd - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter i Store Heddinge - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • Handicaprådet har afgivet høringssvar vedrørende:
   • udkast til ny sundhedspolitik
   • nyt aktivitetshus i Strøby Egede
   • udbud af henholdsvis genbrugshjælpemidler og brystproteser.

   

  Årsberetningen blev godkendt på handicaprådsmødet den 13. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 150. Udsatterådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon aarsberetning_for_stevns_udsatteraad_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Udsatterådets arbejde i 2019, da Udsatterådet jf. deres vedtægt årligt skal afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Udsatterådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 4:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Udsatterådets vedtægter § 5 afgiver Udsatterådet årligt en beretning til Kommunalbestyrelsen.

   

  Udsatterådet har ud over det konstituerende møde den 20. juni afholdt 2 møder i 2019.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2019 kan nævnes:

  • nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med hjemløshed
  • etablering af samarbejde med centerchefer og udvalg fra henholdsvis Sundhed & Omsorg og SSU samt Arbejdsmarked og AET
  • udarbejdelse af høringssvar vedrørende budget 2020
  • igangsat samarbejde mellem Café Stevnen og Arbejdsmarked.

   

  Årsberetningen blev godkendt på Udsatterådsmødet den 3. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 151. Omkostningsestimat weekendvagt Døgnplejen - orientering

  application/pdf icon bilag_weekendvagt_aendring_orientering_marts_2020_0.pdf

  Resume

  Der gives en orientering om, at omkostning ved personalets mulighed for weekendvagt hver 3. weekend i Døgnplejen fra budget 2019 vurderes at være 1,3 mio. kr. i 2020 ved nuværende ordning. Der er dog knyttet en række forudsætninger til vurderingen, som muligvis kan ændres og medføre anden omkostningsvurdering efter projekt med ekstern konsulent samt ny lokal arbejdsaftale er indgået.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra budget 2019 indeholder Døgnplejens rammebudget 1 mio. kr. til omlægning af weekendvagt fra hver 2. til hver 3. uge i både hjemmeplejen og på plejecentrene.

   

  Omkostningen skyldes, at det vil være nødvendigt at anvende dyrere vikarer i weekendvagter. Dette er særligt en udfordring på de plejecentre og hjemmepleje enheder, hvor der er en stor andel, der ønsker at omlægge weekendvagten.

   

  Ønsket om omlægning af weekendvagten var båret frem dels som et ønske om at forbedre arbejdsmiljø og dermed borgertilfredshed, dels for at forbedre rekrutteringssituationen for Sundhed & Omsorg, på grund af, at det har været vanskeligt at rekruttere social- og sundhedsassistenter, idet omkringliggende kommuner har indført hver 3. weekend som standard for denne faggruppe.

   

  Den budgetterede omkostning på 1 mio. kr. var baseret på en række forudsætninger, som ikke er konstante, herunder hvor mange medarbejdere, som ønsker weekendvagt hver 3. uge, og hvor mange timelønnede (interne vikarer), som kan dække weekendvagter. Ikke mindst ændringer i den lokale arbejdsaftale og fordeling af antal medarbejdere på hvert arbejdssted, som ønsker ændret weekendvagt, har betydning for, i hvilket omfang ændringen medfører behov for øget ekstern vikardækning i weekender samt øget normering på hverdage og dermed øgede omkostninger.

   

  Ved den nuværende andel af medarbejdere, som har valgt weekendvagt hver 3. weekend og fordeling af disse på de enkelte arbejdssteder, samt den nuværende lokalaftale og uforandrede retningslinjer for valg af weekendvagtordning, er det vurderingen, at den årlige nettoomkostning er 1,3 mio. kr. Denne beregning kan sammenlignes med beregning som ligger til grund for budget på 1 mio. kr., idet den primære årsag til højere omkostning er, at flere har tilvalgt ordningen.

   

  Såfremt det er muligt at tilpasse ordningen således, at normering ikke øges på hverdage, er det vurderingen, at den årlige netto omkostning er 0,8 mio. kr., hvor den eksterne vikarudgift øges med 2,3 mio. kr. mens personaleløn reduceres med 1,5 mio. kr.

   

  Projekt som netop er igangsat med ekstern konsulentbistand, skal blandt andet medvirke til at afklare ovenstående.

   

  Oversigt over omkostningseffekt i alt og pr. arbejdssted ved de 2 ovenstående beregninger fremgår af bilag.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 152. Drift af de kommunale udearealer - harmonisering

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales.

   

 • 153. Diverse orientering - SSU 9. marts 2020 (Lukket)

 • 154. Underskriftsark (Lukket)