Referat

 • 36. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Dagsorden godkendt.

 • 37. Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018 - SSU

  application/pdf icon budgetopfoelgning_1_pr._28.2.2018_-_ssu.pdfapplication/pdf icon ssu_bop_1_anlaeg.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgning 1 viser et samlet forventet merforbrug på 1 mio. kr., fordelt med et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,9 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 0,1 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018
  2. udvalget indstiller at ØU vurderer om SSU skal igangsætte modgående foranstaltninger, når resultatet af den samlede budgetopfølgning kendes
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  SSU behandlede budgetopfølgningen og godkender indstillingen.

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU´s politikområder pr. 28. februar 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Overførselsudgifter

  Der forventes ingen afvigelser på overførselsudgifter.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter inden for servicerammen er der et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., som består af følgende:

   

  På rammeaftaler og lønsumsstyring er der et forventet underskud på 0,9 mio. kr., som stammer fra indeværende års drift på den integrerede døgnpleje, idet det forudsættes, at underskud fra 2017 '0-stilles', jfr. indstilling til ØU i forbindelse med Regnskab 2017.

   

  På øvrig drift er et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært er et nettoresultat af mindreforbrug på det individbaserede budget under Tilbud til voksne med særlige behov, og et merforbrug  som følge af den betydelige ændring i den demografiske udvikling i døgnplejen i 2017.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  På serviceudgifter uden for servicerammen forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr.

   

  Anlæg

  På anlæg forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende udskiftning af omsorgssystem i døgnplejen.

   

  Økonomisk politik

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder. I praksis sker en eventuel overførsel fra bufferpuljen ved budgetopfølgning 3.

   

  På anlægsområdet skal tillægsbevillinger ligeledes undgås, men de kan tiltrædes, hvis der er tale om fremrykninger af aktiviteter fra overslagsårene eller uafværgelige merudgifter. Der skal dog i forbindelse med budgetopfølgningerne søges fundet finansiering til de øgede udgifter ved at udskyde andre projekter til kommende år eller helt sløjfe hele eller dele af planlagte projekter.

   

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab. I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018.

 • 38. Plejecenterplanen - fremtidige scenarier

  application/pdf icon ny_organisering_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_endelig.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_udarbejdet_9_april_2018.pdf.pdf

  Resume

  I forbindelse med SSU’s introduktion og drøftelse af den eksisterende plejecenterplan, fremsatte Flertalsgruppen et ønske om at fastholde plejepladser i hver af de fire udviklingsbyer, Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig. Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til 5 mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. Til hvert scenarie afdækkes kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en vurdering af fordele og udfordringer ved det enkelte scenarie i relation til den faglige drift og service overfor borgere og pårørende. Som led i ændringen foreslås også en ændring af den interne projektorganisering i relation til plejecenterplanen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. De fem scenarier for en ændret plejecenterplan drøftes
  2. Udvalget beslutter hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med
  3. Udvalget godkender forslag til ændret projektorganisering for plejecenterplanen.

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Der er fremsendt et ændringsforslag.

   

  Ad 1: SSU behandlede scenarierne

  Ad 2: SSU besluttede at arbejde videre med ændringsforslaget og sende plejecenterplanen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Jan Jespersen (Ø) indstiller scenarie fem

  AD 3: Godkendt.

   

   

  Sagsfremstilling

  Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til fem mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. I det medfølgende bilag er scenarierne afdækket med kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en faglig vurdering af fordele og ulemper ved scenariet.

   

  Fælles for de fem scenarier er:

  • Plushøj opretholdes som somatisk plejecenter med et givent antal plejepladser.
  • Der oprettes 60 plejepladser i Store Heddinge i 2025

   

  Disse to forudsætninger skal indfries for, at der kan sikres et tilstrækkeligt antal plejepladser med den nødvendige geografiske spredning til imødekommelse af den demografiske udvikling i kommunen. I forbindelse med etableringen af nye plejepladser i Store Heddinge i 2025, undersøges det om der skal udvides i umiddelbar nærhed af Stevnshøj, eller om der skal findes en alternativ placering til opførelse af nyt plejecenter.

   

  Udover disse forudsætninger vedrørende plejecenterpladser, etableres der i hvert scenarie også et givent antal ekstra rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS). Dette har en signifikant indvirkning på den samlede økonomi for plejecenterplanen. Det vurderes til gengæld til at have en række positive økonomiske afledte effekter, som dog er for usikre til at regne med i den samlede økonomi.

   

  Scenarie 1

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides 10 pladser i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 2

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven og Hotherhaven udvides med 10 pladser hvert sted i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 3

  Plushøj reduceres med 13 pladser, hvorefter der resterer 12 pladser efter 2025.  De 13 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Hotherhaven udvides med 20 pladser i 2. halvår 2019. Egehaven udvides med 10 pladser i 2025. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 4

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

  Scenarie 5

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

   

  Scenarie 1, hvor Plushøj bevares uforandret, vil kapacitet være acceptabel (reduceres lidt i år 2023 og 2024) og økonomi vil stort set være den samme som i nuværende Plejecenterplan.

  Scenarie 2, hvor Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025), vil kapacitet forbedres lidt, mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (5,3 mio. kr dyrere).

  Scenarie 3, hvor Plushøj reduceres til 12 pladser (som bevares fra 2025), vil kapaciteten være kneben (-3 pladser) mens besparelsen vil være 1,1 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 4, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være kneben i årene frem til 2025 (-3 pladser), mens besparelsen vil være 3,2 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 5, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøjs 25 pladser bevares (også efter 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være god i årene frem til 2025 (+4 pladser), mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (6,8 mio. kr. dyrere).

   

  Som led i ændringen af plejecenterplanen, foreslås også en ændring af den interne projektorganisering, som implementerer beslutningerne. Plejecenterplanen er halvvejs gennemført, forstået på den måde, at der er etableret nyt Rehabiliteringscenter på Stevnshøj og Demensplejecenter på Hotherhaven og der foreligger udkast til ansøgning om at Brohøj omdannes til et specialiseret Voksen-Handicaptilbud. Der er dog fortsat brug for at udvikle på indholdet i de respektive tilbud, det vil sige i forhold til rehabilitering og demens, samt handicap. Dog er plejecenterplanen også forsinket i forhold til Plushøj, udvidelse af Hotherhaven samt udbygning af Egehaven. Det foreslås, at arbejdet med Plejecenterplanen organiseres langt smidigere, således at beslutningsproces fra arbejdsgruppe til SSU bliver direkte. Koordinering sikres gennem SSU formand, direktør og centerchef.

  I arbejdet med at definere indholdet i de nye tilbud, er der brug for at kunne inddrage personer, som kan bidrage med særlig viden og kompetencer, men som ikke nødvendigvis sidder i nogle af de formelle råd i relation til kommunen. Derfor åbnes der i forslaget op for, at relevante organisationer, civilsamfundet og privatpersoner kan bringes ind i grupperne på midlertidig og permanent basis.

  Den nye organisering vil bestå af følgende arbejdsgrupper:

  • Bygge- og anlægsgruppe
  • Brohøj - Voksen-handicaptilbud og psykiatricenter
  • Hotherhaven somatisk
  • Demensplejecenter Hotherhaven
  • Rehabiliteringscenter Stevnshøj - RCS
  • Plushøj - aktivitetscenter med tilknyttede ældreboliger og plejepladser

   

   

  SSU's beslutning sendes i høring i Ældrerådet, hvorefter den igen behandles i SSU inden viderebehandling i KB via ØU.

   

   

  Økonomi

  For scenarie 3 vil der ikke være en driftseffekt for 2018. Der vil være et merforbrug på 350 t.kr. for scenarie 1,2 og 5 og et merforbrug på 400 t.kr. for scenarie 4 i regnskab 2018 i forhold til den budgetterede driftseffekt.

  I den økonomiske driftseffekt er der ikke taget højde for meromkostningen ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser i årene 2020 - 2024 i scenarie 1, 2 og 3. Denne meromkostning vil være ca. 11,5 mio. kr. i alt for perioden 2020 – 2024 for scenarie 1 og 2, og 9,6 mio. kr. for scenarie 3.  I alle scenarier vil meromkostningen ved at udvide antal rehabiliteringspladser med 12 pladser fra år 2025 være ca. 5,7 mio. kr.

 • 39. Botilbud Brohøj - Godkendelse

  application/pdf icon oplaeg_til_ansoegning_om_godkendelse.pdf

  Resume

  I forbindelse med den ændrede plejecenterstruktur, er det besluttet at lukke plejecenteret Brohøj i Klippinge. I forbindelse med arbejdet med plejecenterplanen samt budget 2018 er det besluttet at anvende bygningerne til et nyoprettet botilbud og psykiatricenter til voksne med handicap/psykatri, for på denne måde at skabe tilbud i nærområdet til borgere og af hensyn til de pårørende. Botilbudsdelen skal godkendes af Socialtilsyn Øst. Udvalget skal tage stilling til ansøgningen til Socialtilsyn Øst om oprettelse af botilbud på Brohøj.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende ansøgningen til afsendelse til Socialtilsyn Øst.

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

   Godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Som en del af Plejecenterplanen er plejecenteret Brohøj i Klippinge ved at blive nedlagt, for at der i bygningerne kan etableres et tilbud til voksne med handicap/psykiatri samt et psykiatricenter. Formålet er at oprette et tilbud i egen kommune, således at der fremover vil kunne tilbydes botilbud til nedenstående målgrupper i nærmiljøet til gavn for borgere og pårørende.

   

  Tilbuddet henvender sig til fire forskellige målgrupper:

   

  • Målgruppe 1: Voksne og ældre udviklingshæmmede med behov for døgndækket tilbud, og hvor indsatsen er udviklende og bevarende/kompenserende.
  • Målgruppe 2: Voksne og ældre sindslidende med behov for døgndækket tilbud, og hvor indsatsen er udviklende og/eller bevarende/kompenserende.
  • Målgruppe 3: Voksne og ældre med alkoholrelateret demens med psykiatrisk overbygning med behov for døgndækket tilbud, og hvor indsatsen er kompenserende og med fokus på pleje og omsorg.
  • Målgruppe 4: Aflastningsboliger med mulighed for døgndækket tilbud ved udskrivning fra Psykiatrien/sygehus, eller ved midlertidigt behov for aflastning og tryghed eller ved akut opstået behov for socialpædagogisk støtte og pleje.

   

  Formålet med tilbuddet er, at forbedre beboernes livskvalitet gennem kontakt, socialpædagogisk støtte og udvikling, tilbud om samvær, omsorg og pleje. Medarbejdere og ledere på botilbudet sikrer, at der ydes en helhedsorienteret indsats som afpasses den enkeltes særlige behov, og at dennes sociale og personlige funktion vedligeholdes, og om muligt forbedres. Beboerne skal i en fysisk boligmæssig ramme have mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så beboerne bliver i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv som muligt.

   

  Arbejdet udføres af medarbejdere med en socialpædagogisk- eller sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderne vil have dokumenteret erfaring med at arbejde indenfor den beskrevne målgruppe, enten fra tilsvarende kommunal, regional eller private botilbud. Der er ansat en leder af tilbuddet i Brohøj med socialfaglig baggrund på specialiseret niveau.

   

  Der vil blive søgt etableret et frivilligt samarbejde, eventuelt sammen med pårørende eller frivillige organisationer, i stil med det samarbejde og de tilbud, som findes på demens-området.

   

  I forbindelse med plejecenterplanen er der nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at arbejde videre med indholdet i tilbuddet samt udvikling af psykiatri-center. Det er således muligt at tilpasse målgrupper og konkrete indhold af de enkelte tilbud efter ansøgning er fremsendt til Socialtilsynet. Det er ambitionen, at der vil kunne tilbydes rådgivning og vejledning ud over normal åbningstid, både til borgere og de pårørende, ligesom der arbejdes med aflastningstilbud, hvor man kan få tilbud som forebyggelse af indlæggelse, eller efter indlæggelse.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet skal drives efter § 105 i Lov om Almene Boliger:

   

  ”Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.”

   

  efter § 85 i Lov om Social Service:

   

  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

   

  Samt efter § 84, stk. 2 i Lov om Social Service:

   

  ”Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg og pleje”

  Økonomi

  I forbindelse med ansøgningen til Socialtilsyn Øst skal der i maj 2018 fremsendes budget for 2019 indeholdende budget og takst for den enkelte plads.

 • 40. Værdighedspolitik - revidering

  application/pdf icon godkendt_vaerdighedspolitik_juni_2016.pdfapplication/pdf icon vaerdighedspolitik_rettelser_ny_version_marts_2018.pdfapplication/pdf icon bilag_1a._elementer_i_en_vaerdighedspolitik.pdfapplication/pdf icon brev_om_2018-udmoentningen_kommunerne_vaerdighedsmilliarden.pdfapplication/pdf icon endeligt_tilsagnsbrev_stevns_kommune_en_vaerdig_aeldrepleje_2017.pdfapplication/pdf icon foreloebigt_tilsagnsbrev_stevns_kommune_en_vaerdig_aeldrepleje_2016.pdf

  Resume

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB og skal i denne forbindelse drøfte nuværende værdighedspolitik, herunder ønsker til eventuelle ændringer samt godkende tids - og handlingsplan for udarbejdelse af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1.    Godkende forslag til tids- og handlingsplan for udarbejdelse af Værdighedspolitik

  2.    Drøfte nuværende Værdighedspolitik, herunder ønsker til ændringer af denne

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.  

  Sagsfremstilling

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode, det vil sige i dette tilfælde inden udgangen af 2018, vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB og skal i denne forbindelse drøfte nuværende værdighedspolitik, herunder ønsker til eventuelle ændringer samt godkende tids - og handlingsplan for udarbejdelse af værdighedspolitikken for perioden 2019 - 2022.

   

  Den nuværende værdighedspolitik har fokus på at understøtte den størst mulige uafhængighed og selvbestemmelse for den enkelte ældre medborger. Særligt fokusområde er demens-området, og hvor meget det gode måltid kan gøre i mange sammenhænge. Værdigheds-politikken indeholder beskrivelse af indsatser relateret til temaerne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet-, tværfaglighed- og sammenhæng i hjemmeplejen, en værdig død samt indsatser med måltidet i centrum.

   

  Hvert år skal Stevns kommune herudover indsende en redegørelse for den konkrete anvendelse af midlerne for næste budgetår. Dette er gjort for 2018. Redegørelsen vedrørende anvendelse af midlerne for 2019 skal godkendes senest 15. november 2018.

   

  Værdighedsmidlerne kan anvendes til nye initiativer eller til udvidelse af eksisterende indsatser, men midlerne skal ligge ud over kommunens vedtagne budgetter.

  Der har både i 2016 og 2017 været tildelt midler fra værdighedspuljen. Det tildelte beløb for 2018 er 4,896 mio. kr.

   

  De igangsatte indsatser fra 2016 er i alt væsentlighed implementeret og videreført i 2017 og 2018. Skærmbaseret hjemmepleje er først igangsat i 2018, ligesom en særlig indsats i 2017 vedrørende den fysiske træning på plejecentre hvor træningsterapeuterne har givet inspiration og øget kvaliteten, nu igen er overgået til aktivitetsmedarbejderen på det enkelte plejecenter.

   

  I 2018 besluttedes en justering af anvendelsen af midlerne således, at demenskoordinator funktionen udvidedes mod en mindre reduktion af demensteamet samt, at der blev igangsat en ny aktivitet ”social rehabiliterende indsats”:

  "På Rehabiliteringscentret Stevnshøj vil vi, udover den fysiske og psykiske rehabilitering, også sætte fokus på den sociale rehabilitering. Vi møder borgere, der skal støttes i at skabe netværk og relationer under opholdet, således at de står stærkere efter endt ophold. Personalet har en god relation til borgeren efter opholdet, og kan derfor støtte efter en skilsmisse eller tab af ægtefælle, eller understøtte fortsat afholdenhed efter et misbrug"

  Sundhed og Omsorg foreslår, at der ved udarbejdelse af ny Værdighedspolitik justeres i beskrivelsen i forhold til ovenstående ændringer. Ligeledes foreslås, at der tilføjes beskrivelse af indsatsen overfor pårørende samt arbejdet med Blomstringsmodellen, som udvalget er blevet orienteret om på SSU møde i januar 2018. Blomstringsmodellen er skabt til at understøtte aktører indenfor omsorgsarbejde i at skabe kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Blomstringsmodellen øger den sociale kapital og bidrager til at nedsætte sygefravær, anvendelse af magt, klager, medicinforbrug og stimulerer i høj grad til trivsel og tilfredshed med kvaliteten i omsorgsarbejdet hos borgere, demente og pårørende.

  Vedlagt bilag med forslag til ændringer.

  Tids – og handlingsplan:

  9. april – SSU drøfter værdighedspolitikken 2019 - 2022 (dette dagsordenspunkt)

  Juni – Fælles temadrøftelse med SSU, Ældreråd, Handicapråd og bruger- pårørenderåd om værdighedspolitikken

  20. august – Udkast til ny værdighedspolitik behandles i SSU

  22. august - Høringsforslag til værdighedspolitik sendes til Ældreråd og Handicapråd

  10. september – Ældrerådets og Handicaprådets tidsfrist for skriftlig afgivelse af høringssvar til SSU

  24. september – SSU behandler endeligt forslag til værdighedspolitik, samt indstiller til endelig godkendelse i KB

  24. september – SSU behandler forslag til anvendelse af Værdighedsmidler for budget 2019

  11. oktober – Vedtagelse af Værdighedspolitik 2019 – 2022 i KB og offentliggørelse

  12. november – SSU beslutter anvendelse af Værdighedsmidler for budget 2019

 • 41. Nyt omsorgs og socialsystem - orientering

  application/pdf icon revideret_tidsplan_for_hver_kommune_columna_cura.pdfapplication/pdf icon columna_cura_onepager.pdfapplication/pdf icon introduktion_nyt_omsorgssystem.pdf

  Resume

  SSU er løbende fra 2016 orienteret om, at Sundhed og Omsorg skal implementere nyt IT system til henholdsvis at understøtte arbejdet på Ældreområdet og det specialiserede voksen handicap område.

   

  En væsentlig ændring i forhold til tidligere oplyst er, at IT systemet – Elektronisk Omsorgssystem (EOJ) og Elektronisk Socialsystem (ESJ) er forsinket. Således forventes nu, at Omsorgssystemet først kan tages i brug i november 2018, mens Socialsystemet først kan tages i brug i foråret 2019.

   

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU er løbende fra 2016 orienteret om, at Sundhed og Omsorg skal implementere nyt IT system til henholdsvis at understøtte arbejdet på Ældreområdet og det specialiserede voksen handicap område.

   

  En væsentlig ændring i forhold til tidligere oplyst er, at IT systemet – Elektronisk Omsorgssystem (EOJ) og Elektronisk Socialsystem (ESJ) er forsinket. Således forventes nu, at Omsorgssystemet først kan tages i brug i november 2018, mens Socialsystemet først kan tages i brug i foråret 2019.

   

  Implementeringen vil omfatte mere end 400 medarbejderes aktive involvering og ændring af arbejdsgange. Det må forventes, at indførelsen af de nye IT systemer (Columna Cura fra leverandøren Systematic) vil medføre nogle udfordringer for borgere og medarbejdere i en kortere periode inden alle er fortrolige med arbejdsgange m.v.

  Som følge af fælles implementeringsmodel sammen med de øvrige 12 kommuner som deltog i fællesudbuddet af de to systemer, forventes dog en stor grad af sikkerhed i implementeringen, da Stevns Kommune ligger sidst i implementeringsrækkefølgen.

   

  Implementeringen af nyt Omsorgssystem vil betyde, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre, træning og i myndighed at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger.  Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares via mobile enheder og ved afkrydsning af felter, og det vil være langt hurtigere for medarbejderne, der hidtil har været vant til at skulle dokumentere vha. prosatekst.

  Samtidig sikrer brugen af Fælles Sprog III i systemet, at der bliver skabt sammenhæng og bedre mulighed for samarbejde på tværs af de specialiserede fagpersoner, faggrupper og funktioner i kommunen. Det nye omsorgssystem understøtter dermed hensigten bag indførelsen af Fælles Sprog III, nemlig at øge sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats til fordel for borgeren. 

   

  Det nye Socialsystem fra Systematic fungerer på tilsvarende måde, og er tilpasset til socialområdet.

   

  Stevns Kommune valgte i forbindelse med at det nuværende Omsorgssystem KMD Care alligevel skulle udskiftes, at indgå i et fællesudbud i 2017 sammen med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings 9 medlemskommuner - Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre, Solrød, og Vallensbæk, samt yderligere 3 kommuner - Allerød, Frederikssund og Tårnby Kommuner.  

   

  De 13 kommuner har aftalt en fælles implementeringsmodel, som skal prøves af i praksis for første gang i kommunerne. Modellen skal give kommunerne mulighed for at lære af hinanden, og der er lagt op til et kontinuerligt samarbejde omkring uddannelse, organisering og gevinstrealisering på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen betydning for Stevns kommunes økonomi

 • 42. Privat leverandør Madservice - orientering

  application/pdf icon visitationsfolder_sept_17_elektronisk.pdfapplication/pdf icon det_danske_madhuhus_-_kvalitetsbeskrivelse_-_juli_2016.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandarder_2015_madservice.pdfapplication/pdf icon kontrakt_private_leverandoerer_godkendt_i_kb_den_9_oktober_2014.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_privat_leverandoer_madservice_behandlet_paa_moedet_9._november_2016_kl._1500_deadline_02._november_2016_kl._12.00_i_social-_og_sundhedsudvalget_.pdf

  Resume

  Orientering om status på levering af madservice til hjemmeboende fra Det danske Madhus. SSU godkendte i november 2016 virksomheden Det Danske Madhus som privat leverandør af madservice til hjemmeboende visiterede borgere. Det Danske Madhus påbegyndte først annoncering og levering til visiterede borgere i Stevns kommune fra 1. april 2018. Årsagen til forsinkelsen skyldes interne forhold hos virksomheden.

  Indstilling

  Sundhed og omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU godkendte i november 2016 virksomheden Det Danske Madhus som privat leverandør af madservice til hjemmeboende visiterede borgere. Stevns Kommune lever op til lovreglerne om borgernes frie valg gennem Godkendelsesmodellen. Det vil sige, at kommunen har godkendt og offentliggjort kvalitetskrav og priser, hvorefter private leverandører, der ønsker at blive godkendt i kommunen, skal godkendes, såfremt de kan leve op til disse betingelser/krav. De politisk godkendte kontraktvilkår fremgår af bilag og omfatter udover at kvalitetsstandarden for madservice overholdes, blandt andet sikring af økonomisk formåen, garantistillelse og at virksomheden ikke har offentlig gæld.

  Det Danske Madhus påbegyndte først annoncering og levering til visiterede borgere i Stevns kommune fra 1. april 2018. Årsagen til forsinkelsen skyldes interne forhold hos virksomheden.

  Madservice omfatter produktion og udbringning af mad til hjemmeboende borgere, der som følge af funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at tilberede mad og derfor er visiteret til denne ydelse.

  Madservice til visiterede hjemmeboende er omkostningsneutralt på nuværende tidspunkt, da den visiterede borger opkræves en pris svarende til de faktiske forbundne omkostninger hos den kommunale leverandør ved at levere ydelsen. Ved godkendelse af privat leverandør samtidigt med fortsættelse af kommunal leverandør, vil den private leverandør afregnes med samme takst som den kommunale leverandør.

  For 2018 er prisen 42 kr. for en hovedret udbragt til enlig hjemmeboende og 37 kr. yderligere for hovedret til hjemmeboende ægtefælle. For udbragt hovedret og en biret er priserne henholdsvis 53 kr. og 48 kr.

  Pr 31. januar 2018, leveres madservice til gennemsnitligt 150 hjemmeboende visiterede borgere til madservice, hvor af ca. 50% kun får leveret hovedret.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

   

 • 43. Ny sundhedsaftale, høring af bekendtgørelse og vejledning - orientering

  application/pdf icon vejledning_om_sundhedskoordinationsudvalg_og_sundhedsaftaler_.pdfapplication/pdf icon udkast_til_bekendtgoerelse_om_sundhedskoordinationsudvalg_og_sundhedsaftaler.pdfapplication/pdf icon hoering_om_bekendtgoerelse_og_vejledning_om_sundhedskoordinationsudvalg_og_sundhedsaftaler.pdf

  Resume

  I forbindelse med at der skal laves ny sundhedsaftale fra 2019 er der udsendt høringsmateriale omkring ny bekendtgørelse og vejledning på området. Materiale har været til høring i alle 5 KKR og KL har nu afgivet høringssvar. Der er fortsat et stort fokus på, at der skal indgås formelle aftaler om opgave-overdragelse mellem region og kommune, ikke mindst i sammenhæng reformen Den Nære Sundhed, hvor især der også skal indgås aftaler om økonomi, før kommunerne kan overtage opgaverne.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Tage orientering om høring af bekendtgørelse og vejledning omkring ny sundhedsaftale til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Til orientering.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at der skal indgås ny Sundhedsaftale juli 2019 er en lang række af initiativer undervejs, bla. jo tema-arrangement om Sundhedsaftaler den 20. marts, som udvalget havde mulighed for at deltage i.

   

  Fra Sundheds- og Ældreministeriet tages der også initiativ til, at der udarbejdes ny lovgivning på området. Således ligger der høringsforslag på ny bekendtgørelse og vejledning omkring en ny sundhedsaftale og omkring Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Ændringerne i bekendtgørelsen lægger op til at:

   

  • Gøre plads til lokal fastlæggelse af forpligtende, politiske prioriteringer.
  • Skabe mindre bureaukratisk tunge sundhedsaftaler
  • Styrke en national opfølgning på sundhedsaftalerne
  • Skabe en ny forpligtende ramme for samarbejdsaftaler under sundhedsaftalen, der skal sikre klare aftaler om opgavedeling og opgaveoverdragelse

   

  Vejledningen har fokus på:

   

  • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
  • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
  • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
  • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
  • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab og at Sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
  • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, f.eks. fælles ledelse og fælles finansiering.

   

  Alt i alt er der meget positive toner i høringsudkastet til ny bekendtgørelse og vejledning, som KL også skriver i deres høringssvar. Det er positivt hvis der gives de lokale muligheder for selv at fastlægge fokusområder og målgrupper i hvert af de fem Sundhedskoordinationsudvalg. Det afgørende er, at der kommer et aftalegrundlag op at stå, som honorerer kravene til reelle indgåelse af opgave-aftaler jf. ”Den Nære Sundhed”, hvor kommunerne overtager opgaver, men hvor både indhold og økonomi er på plads før opgaven overtages. På den netop overståede temadag i region Sjælland blev der påpeget at det er væsentligt at få psykiatrien synliggjort i sundhedsaftale-regi igen, hvilket kunne være et fokuspunkt.

   

  I forhold til ulighed i sundhed foreslår vejledningen at der udarbejdes fælles differentierede indsatser for at sikre overgange og rette indsats for disse borgere og med udgangspunkt i fælles datadreven viden. Stevns kommune har indledt samarbejde med Region Sjælland omkring fælles data om borgerne, således at der kan udpeges segmenter med særlig risiko indenfor eks. kronikere mv.

  Økonomi

  Der er ingen udgifter forbundet for Stevns kommune med dette dagsordenspunkt.

 • 44. Diverse orientering - SSU 9. april 2018 (Lukket)