Referat

 • 263. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.


  Beslutning

  Dagsorden godkendt.

 • 264. Temamøde om ernæringsprojekt

  application/pdf icon kosthaandbog_0.pdf

  Resume

  Temamøde om ernæringsprojekt. På mødet vil SSU blive præsenteret for ernæringsprojektet med dysfagikost og de igangsatte indsatser herunder den nye kosthåndbog. Dysfagikost, dvs. mad tilberedt, så det kan spises at personer, der har svært ved at tygge og/eller synke (personer med dysfagi).


  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning. Udvalget orienteres gerne årligt om status på ernæringsområdet.

  Sagsfremstilling

  SSU vil blive præsenteret for ernæringsprojektet og de igangsatte indsatser herunder den nye Kosthåndbog. Kosthåndbogen er et arbejdsredskab for alle medarbejdere i Sundhed & Omsorg. Den bygger på de nationale retningslinjer for ældre borgere (+65 år). Formålet med kosthåndbogen er at skabe fælles værdier og forståelse hos kommunens medarbejdere for, hvilken mad og måltider den enkelte borger bør tilbydes.


  Derudover er der mulighed for spørgsmål og dialog.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 265. Budgetprognose 2021 - SSU

  application/pdf icon budgetprognose_2021_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon ressourcetildeling_2021_-_den_integrerede_doegnpleje_0.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetprognose 2021, som er første opfølgning på budgettet for 2021. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2021.


  Budgetprognosen på SSU's områder viser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende driften i 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1. Budgetprognosen taget til efterretning.

  2. Budgetprognosen sendes videre til ØU uden bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Budgetprognosen er en tidlig opfølgning på budget 2021 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2021 tidligt på året. Den tidlige opfølgning skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligt på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2022.


  Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to efterfølgende budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have betydning for budget 2021.


  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


  Budgetprognosen er forbundet med stor usikkerhed på grund af corona-virus og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, både i forhold til udgifter og indtægter. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona.


  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Stofmisbrugsbehandling
  • Botilbud til voksne med særlige behov
  • Socialpædagogisk støtte
  • Egne botilbud: Botilbud og psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset
  • Integreret døgnpleje: Plejecentre, hjemmepleje og privat leverandør
  • Mellemkommunal betaling for pleje


  Områderne på "Tilbud til voksne med særlige behov" samt "mellemkommunal betaling for pleje" er udtaget til budgetprognose fordi den største del af budgettet er personbudgetteret. Det medfører, at en enkelt til- eller afgang kan have væsentlige økonomiske konsekvenser. Derfor er denne tidlige opfølgning også en pejling på, at der kan blive behov for budgettilførsel fra den centrale pulje til vanskeligt styrbare områder.


  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet merforbrug på 4,717 mio. kr. i forhold til Budget 2021, som primært skyldes følgende forhold:


  • Tilbud til voksne med særlige behov: merudgift på 2,582 mio. kr. (inkl. merindtægt på statsrefusion: 0,050 mio. kr.)
  • Takstfinansierede institutioner - Egne botilbud: mindreudgift på 0,957 mio. kr.
  • Integreret døgnpleje: ingen afvigelse
  • Mellemkommunal betaling for pleje: merudgift på 3,092 mio. kr.


  Budgetterne reguleres ikke i forbindelse med budgetprognosen. Eventuelle budgetreguleringer sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august.

  Økonomi

  På SSU's område forventes et merforbrug på 4,717 mio. kr.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås, og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.


 • 266. Samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter - godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_samarbejdsaftale_med_stevns_frivillighedscenter_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_soc_0.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_kommune_og_stevns_frivillighedscenter_2021-2022_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommunes samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter udløber med udgangen af året. Ny samarbejdsaftale er blevet drøftet på møderne den 11. november og 2. december 2020 senest i dialog med Stevns Frivillighedscenter.


  Forvaltningen har revideret aftalen på baggrund af møderne og samarbejdsaftalen fremlægges hermed til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter godkendes.


  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På møde den 11. november 2020 drøftede SSU oplæg til revideret samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter. Forvaltningen rettede herefter samarbejdsaftalen til. Den tilrettede aftale blev drøftet af SSU og Stevns Frivillighedscenter på det årlige dialogmøde den 2. december 2020. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  Med de justeringer, der blev ønsket på møde den 2. december, fremlægges hermed samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter til endelig godkendelse og underskrift.


  Økonomi

  Der er afsat 445.000 kr. til Frivillighedscentret på budget 2021.

 • 267. Samarbejde med Boblberg - godkendelse

  application/pdf icon boblberg_forvaltninger_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_boblberg_-_temadroeftelse_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1teams_i_social_og_sundhed_2020.docx_0.pdf

  Resume

  SSU har afholdt temadrøftelse firmaet Boblberg på SSU møde i september 2020.


  Boblberg er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde.


  Med denne sag lægges der op til, at samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Beslutning

  Indstillingen ikke godkendt. Der ønkes en sag forelagt for alle udvalg inklusiv ØU, hvor hver udvalg tager stilling til, om de ønsker at medvirke til hver at finansiere en femtedel af det samlede beløb på 72.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund har SSU bedt forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kan ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomi

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2020 priser.


  Det vil ikke være muligt at finde varig finansiering i indeværende budget. Forvaltningen henviser derfor til, at samarbejde med Boblberg kommer til at indgå i budget 2022 som et plusforslag.

 • 268. SSU temamøder og fokusområder 2021 - godkendelse

  application/pdf icon ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2021_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2021_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_social_og_sundhe_0.pdf

  Resume

  Sagen er en fortsættelse fra SSU´s møde den 2. december 2020, hvor udvalget vedtog temamøder og fokusområder for 2021 med et par tilføjelser til første kvartal 2021.


  Forvaltningen har opdateret bilag med temamøder og fokusområder, som hermed forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende temaer og fokusområder for 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På møde den 2. december 2020 godkendte SSU forvaltningens opdaterede forslag til temamøder og fokusområder for 2021 med følgende tilføjelser til fokusområder i første kvartal af 2021:


  • Orientering om valg af boligselskab
  • Budgetprognose


  Opdateret bilag med temamøder og fokusområder forelægges hermed til endelig godkendelse i SSU.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 269. Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi - godkendelse

  application/pdf icon brev_fra_dr_og_kl_til_sundhedsministeren_om_iv-behandling_i_borgerens_hjem.pdf_0.pdfapplication/pdf icon brev_fra_direktoer_i_region_sjaelland_til_kommunerne_ang_afproevning_af_iv_behandling_i_eget_hjem.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_notat_-_regional_harmonisering_baseret_paa_samarbejdsaftaler_med_kommunerne.pdf_0.pdfapplication/pdf icon brev_til_kl_og_danske_regioner_vedr._vaeskebehandling.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_reg_nord_samarbejdsaftale-om-iv-behandling-i-kommunalt-regi.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kl_notat_forslag_til_sagsfremstilling_til_kommunalbestyrelserne_om_afproevning_af_vaeskebehandling_i_kommunalt_regi_0.pdf

  Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.


  Region Sjælland, Det nære sundhedsvæsen, har inviteret alle 17 kommuner til at deltage i afprøvningen, som vil vare ½ år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale.


  Denne sagsfremstilling lægger op til, at KB godkender, at Stevns Kommune indgår i afprøvningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende at Stevns Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem.

  Beslutning fra Direktionen, 21. december 2020, pkt. 2:

  Anbefaler en tidsbegrænset prøveperiode før der tages endelig stilling til sagen.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Gennem de senere år har der været en tendens til, at opgaver er flyttet fra regionalt regi til den kommunale sundheds- og omsorgsindsats. Ofte er det sket, uden at der er klarhed over eller aftaler for ansvar og finansiering i opgaveløsningen. Det betyder, at kommunerne ofte løser opgaver for sygehus/region uden sikkerhed for finansiering m.v., hvilket presser kommunernes planlægning og økonomi. Intravenøs væskebehandling (IV behandling) er et eksempel på en sådan opgave, der i udgangspunktet er et regionalt ansvar, men som i Stevns og flere andre kommuner i et vist omfang løses kommunalt.


  Herudover har Sundheds- og Ældreministeren henvendt sig til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og appelleret til at tage et fælles ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 spredes i samfundet, herunder ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 kan sprede sig via sygehusene.


  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har på baggrund af dette godkendt, at der arbejdes videre med samarbejdet om IV-behandling. Det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt.


  Stevns Kommune

  Den kommunale sygepleje i Stevns Kommune løser allerede på nuværende tidspunkt i betydeligt omfang IV-behandlinger for kommunens borgere. Dette selvom opgaven ifølge Kvalitetsstandarder for Kommunale Akutfunktioner er en kan-opgave og ikke en skal-opgave for kommunerne.


  Forvaltningen anbefaler, at Stevns Kommune indgår i en formaliseret afprøvningsperiode som den tilbudte.


  Forvaltningen har noteret sig, at regionen forventeligt tilbyder den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, og forvaltningen antager, at denne undervisning vil være gratis for kommunen. Herudover tolker forvaltningen det fremlagte materiale derhen, at det vil være muligt for kommunen at sige nej til at varetage IV behandlingerne, såfremt ekstraordinære forhold gør, at den fornødne kapacitet ikke er til stede i kommunen.


  Forvaltningen har ligeledes noteret sig, at opgaven forventes finansieret med afsæt i den eksisterende samarbejdsaftale i Region Nordjylland, hvor fordeling af finansieringen er på 70/30 mellem region og kommuner. Materiale om denne aftale er vedlagt som bilag.


  Når prøveperioden sættes i gang, vil forvaltningen have en særlig opmærksomhed på, om det er muligt at trække relevante data, eller om disse skal registreres manuelt.


  Forvaltningen forventer, at resultaterne fra afprøvningsperioden kan være med til at give at godt grundlag for en fremtidig fælles aftale og enighed om rammerne ved opgaveoverdragelsen i forhold til IV behandling. Hvilket vil være til gavn for både kommunerne og Regionen.


  Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

  IV-behandling varetages efter ordination fra læge og på lægelig delegation og er en regional opgave. Opgaven kan i flere tilfælde også løses i det kommunale sundhedsvæsen, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Ved nogle typer IV-behandling kan det være hensigtsmæssigt at modtage behandling i eget hjem. Nogle patienter og deres pårørende kan oplæres til selv at varetage behandlingsopgaverne i hjemmet, men nogle grupper af ældre og svagelige borgere vil have brug for, at behandlingsopgaverne i hjemmet udføres af sundhedsfagligt personale.


  Sygehuslægen tilknyttet IV-behandlingen har det samlede behandlingsansvar for alle lægelige indsatser i relation til det aktuelle IV-behandlingsforløb. Ansvaret gælder alene den ordinerede IV-behandling, indtil denne er afsluttet.


  Resultater og videre proces

  Afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi i Region Sjælland skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale om intravenøs væskebehandling for Region Sjælland. Sundhedskoordinationsudvalget godkender afprøvning af det beskrevne samarbejde.


  Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.


  Uddybning

  For en uddybning af baggrunden for, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland sætter gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om Intravenøs væskebehandling henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling...” samt ”Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne…”


  For en uddybning af afprøvningen i kommunalt regi, herunder ansvarsfordeling samt uddybning af hvilke opgaver, der ikke er omfattet henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”


  For en status på IV-behandling i Region Sjælland henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”

  Økonomi

  Afprøvningen forventes finansieret med en fordeling på 70/30 mellem region og kommuner.


  Vi har på det foreliggende grundlag ikke noget estimat for, hvad udgifter og indtægter ved afprøvningen vil være. Men da kommunen stort set løser opgaven i forvejen, kan der forventes en nettoindtægt.

 • 270. Udmøntning af kvalitetsstandard for akutfunktion - orientering

  application/pdf icon kvalitetsstandarder_for_kommunale_akutfunktioner_i_hjemmesygeplejen_version_2_0.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_sygeplejerskerne_i_stevns_kommunes_akutfunktion_og_praktiserende_laeger_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon samarbejde_om_varetagelse_af_delegeret_virksomhed_rammedelegation_0.pdf

  Resume

  Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan Stevns Kommune lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Sagen udsættes til det kommende møde.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har i sin nationale handlingsplan 2016 for den ældre medicinske patient udarbejdet 8 konkrete initiativer for at løfte den samlede indsats for den ældre medicinske patient. Styrkelsen af den kommunale akutfunktion indgår som et af disse initiativer. Fra år 2018 skal kommunerne leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.


  Målgruppe
  Akutfunktionens målgruppe er borgere over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje. Funktionen har særligt fokus på borgere over 65 år, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse og/eller genindlæggelse.


  Tilrettelæggelse
  Nogle kommuner har valgt at nedsætte et akutteam som udelukkende varetager opgaver indenfor dette område. Ofte er det kommuner med et stort befolkningsgrundlag og/eller lille geografi. Andre kommuner kombinerer akutopgaven med øvrige sygeplejeopgaver såsom sundhedsfremmende, opsøgende og forebyggende indsatser i forhold til tidlig opsporing. Desuden er der kommuner, der forventer, at akutfunktionen skal kunne varetages af alle sygeplejersker hos de borgere, de i forvejen kender, og hvor de sammen med borgerens praktiserende læge har et samarbejde i forvejen.


  I Stevns kommune varetages akutfunktionen af udvalgte sygeplejersker, som har de rette kompetencer til opgaven. Ansvaret for akutfunktionen ligger hos leder af sygeplejen. Akutfunktionen er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage. Akutfunktionen varetages af tre sygeplejersker. Ved deres fravær grundet ferie, sygdom eller andet, varetages funktionen af en sygeplejerske fra den udekørende funktion. Akutfunktionen varetages i dagtimerne af én sygeplejerske, der har mødetid fra kl. 8.00 til kl. 18.00. Efter dette tidsrum varetages opgaverne i akutfunktionen af de udekørende aften- og natsygeplejersker. Denne model med 10-timers dagvagt er valgt for at sikre en forsvarlig overlevering af opgaverne til aftenvagten.


  Indsats
  Sygeplejerskerne i akutfunktionen modtager borgere fra almen praksis, vagtlæger og sygehus samt fra interne henvendelser.
  Når der delegeres en opgave til akutfunktionen, sikres det, at der er tydelig kommunikation om, hvem der har behandlingsansvaret for den konkrete borger. Sådan at der aldrig er tvivl om, hvilken læge der har behandlingsansvaret for den konkrete borger/patient i den konkrete situation.


  Der er udarbejdet en ”Samarbejdsaftale mellem sygeplejerskerne i Stevns Kommunes akutfunktion og de praktiserende læger i Stevns Kommune”. Desuden er der udarbejdet ”Samarbejde om varetagelsen af delegeret virksomhed (Rammedelegation)”. Begge er vedlagt som bilag.


  Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en samarbejdsaftale mellem Regionen og Stevns Kommune, men der er igangsat en indsats på dette område.


  Sygeplejerskerne i akutfunktionen varetager følgende funktioner:

  ·

  Anlæggelse af kateter

  ·

  Pasning af dræn

  ·

  Varetagelsen af parenteral ernæring

  ·

  Håndtering af IV medicin

  ·

  Sondeernæring

  ·

  Kapillær blodprøver – måling af infektionstal, blodprocent og blodsukker


  Kompetencer
  I sygeplejegruppen er der udelukkende ansat sygeplejersker med mellemlang videregående uddannelse. Sygeplejerskerne, der varetager akutfunktionen, har 3–5 års erfaring fra ansættelse i enheder med patienter i akutte forløb, suppleret med erfaring fra ansættelse på andre kliniske afdelinger. Sygeplejerskerne har opnået erfaringer og færdigheder indenfor følgende:

  • Smertebehandling
  • Perception
  • Ernæring og væskeproblemer
  • Demente
  • Deliriøse
  • Infektion
  • Akut modtagelsen
  • Kardiologi


  Opmærksomhedspunkter

  Med den kompleksitet og de udviklingstiltag der igangsættes i kommunerne, er der behov for at have et øget fokus på, om vi som kommune har de rette kompetencer til opgaverne ikke mindst i forhold til sygeplejerskerne i akutfunktionen. Særligt når der fra sygehusene delegeres en opgave til sygeplejen, hvor der er behov for oplæring, supervision og/eller vejledning relateret til opgaven. I dag er det sygeplejerskerne i akutfunktionen der bidrager med denne funktion.


  Desuden kan sygeplejerskerne i akutfunktionen varetage rollen som mentor for nyansatte sygeplejersker.


  Med den nationale handlingsplan blev der afsat 445 millioner kroner i perioden 2016 – 2019 og herefter årlig 170 mio. kr. til at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner.
  Midlerne udmøntes via en objektiv fordelingsnøgle og fra 2019 og frem udmøntes midlerne via bloktilskud.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 271. Høring over Region Sjællands ny Frivilligpolitik 2021 - godkendelse

  application/pdf icon frivilligpolitik_2020_version_hoering_17-11-20.pdf_0.pdfapplication/pdf icon hoering_om_ny_frivilligpolitik_2021_i_region_sjaelland_002.pdf_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_paa_region_sjaellands_frivilligpolitik_2021_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt udkast til Frivilligpolitik 2021 i høring i bl.a. kommunerne. Forvaltningen har sendt udkastet i intern høring og fremlægger med sagsfremstillingen udkast til Stevns Kommunes høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende udkast til høringssvar.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt udkast til ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland” i høring i bl.a. kommunerne med att. til Sundhedsområdet. Høringsfristen er den 10. januar 2021. Regionernes Frivillighedscentre er selvstændige høringsparter. Både høringsbrevet og udkast til Frivilligpolitik er vedlagt som bilag.


  Forvaltningen har sendt politikken i høring internt hos følgende:


  • Sundhed & Omsorg herunder:


   • Psykiatrien
   • Tandplejen
   • Sygeplejen
   • Træningsenheden
   • Sundhedskonsulenterne


  • Sundhedsplejen
  • Beskæftigelsesområdet


  Høringen gav ikke anledning til høringssvar. Forvaltningen forslår på den baggrund, at Stevns Kommune afgiver følgende høringssvar:


  ”Stevns Kommune takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland”. Kommunen bakker op om initiativerne i politikken og bidrager gerne til at udbrede viden om den. Kommunen har ikke fundet anledning til at afgive bemærkninger, som kan kvalificere oplægget.”


  Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 272. Uanmeldt tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen 2020 - orientering

  application/pdf icon aarsrapport_plejecentre_uanmeldte_kommunale_tilsyn_2020.pdf_0.pdfapplication/pdf icon aarsrapport_hjemmepleje_uanmeldte_kommunale_tilsyn_2020.pdf_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen. Tilsynene blev gennemført i november og december 2020 af Nethe Britt Jorck, tilsynschef i Den mobile Kvalitetsafdeling - akkrediteringsrådgiverne.dk

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning. Udvalget modtager senere på året en status på opfølgende aktiviteter i forhold til tilsynet.

  Sagsfremstilling

  Årsrapporterne for uanmeldte tilsyn på plejecentrene og for uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejen er udarbejdet på baggrund af de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsynsbesøg på kommunens plejecentre (plejeboliger) og hos hjemmeplejen i 2020. Årsrapporterne er vedlagt som bilag.


  Rapporterne beskriver kort resultaterne fra tilsynsbesøgene. Mønstre og tendenser er samlet og beskrives på tværs af plejeenhederne og områderne. Konklusionerne og anbefalinger fremlægges og fremgår af resuméet og særskilt afsnit.


  Det er hensigten at synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale. Læsningen af årsrapporterne kan suppleres med de individuelle rapporter for hver enhed. Målgruppen for rapporteringen er myndighedsfunktionen, som er opdragsgiver. Rapporterne er udarbejdet med sigte på at kunne formidles til relevante fora og kunne indgå i det videre arbejde lokalt og tværgående.


  Tilsyn er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.


  Resumé fra årsrapport uanmeldte tilsyn på plejecentre (plejeboliger)

  Årsrapporten præsenterer en gennemgang af resultater fra de uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på de kommunale plejecentre i Stevns Kommune. Konklusionen er helt overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med livet på plejecentrene og med medarbejdernes indsats.


  De identificerede styrker er et godt grundlag for det videre arbejde. Der er meget, der er lykkes helt i tråd med det, der er besluttet.


  Mønstre og tendenser på tværs af plejecentrene:

  De enkelte plejecentre fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet. Plejecentrene har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er et godt grundlag for videndeling på tværs af kommunens plejecentre.


  Nogle centrale konklusioner er:

  • Praktisk hjælp og personlig pleje ydes i vid udstrækning i henhold til lovgivningen, kommunens kvalitetskrav og alment anerkendt praksis
  • Hjælpen ydes på en omsorgsfuld og imødekommende måde
  • Borgernes tilfredshed med omgangstonen og stemning er høj
  • Borgernes tilfredshed med at bo på plejecentrene er generelt høj
  • Ernæringsområdet bliver støttet af kommunale indsatser.


  De tværgående udfordringer ligger primært indenfor tre områder:

  • Den tidlige opsporing af ernæringstruede borgere
  • Det skriftlige arbejdsgrundlag
  • Kvalitetsarbejdet: Opfølgning fra seneste tilsyn


  Tilsynets samlede anbefalinger (side 14) retter sig primært til disse områder. Derudover henvises til de individuelle tilsynsrapporter, hvor de enkelte områders styrker, udfordringer og tilsynets anbefalinger fremgår. Uddrag fra rapporterne er indsat som bilag.  Resumé fra årsrapport uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejen

  Årsrapporten præsenterer en gennemgang af resultater fra de uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn i hjemmeplejen i Stevns Kommune.
  Konklusionen er helt overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med indsatsen.


  De identificerede styrker er et godt grundlag til det videre arbejde. Der er meget, der er lykkes helt i tråd med det, der er besluttet.


  Mønstre og tendenser på tværs af hjemmeplejeområderne:

  De enkelte områder fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet. Leverandørerne har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er et godt grundlag for videndeling på tværs af hjemmeplejeleverandørerne.


  Nogle centrale konklusioner er:

  • Den personlige pleje og praktiske hjælp ydes i vid udstrækning efter kommunens kvalitetsstandarder
  • Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. Borgerne udviser tillid og tryghed.
  • Omgangstonen er respektfuld og plejen ydes i vid udstrækning i samarbejde med borger
  • Hjælpen ydes i vid udstrækning individuelt og fleksibelt.
  • Triagemøder styrker den faglige dialog og den løbende kompetenceudvikling.


  Siden tilsynsbesøgene i 2019 er ernæringsindsatsen styrket med et fælles fagligt team. Indsatserne er i gang med at blive implementeret, men allerede på tilsynstidspunktet ses resultater. Indsatsen forudsætter en samlet indsats blandt andet fra hjemmeplejen, som kan opspore de ernæringstruede borgere, kan veje borgerne og finder vægttab, som kan meldes videre til ernæringsteamet. Disse arbejdsgange er ved at blive afdækket og justeret.


  De tværgående udfordringer ligger primært indenfor tre temaer:

  • Den tidlige opsporing af ernæringstruede borgere
  • Plejeenhedernes dokumentationspraksis
  • Kvalitetsudvikling: Opfølgning fra seneste tilsyn.


  Tilsynets samlede anbefalinger (side 11) retter sig primært til disse områder. Derudover henvises til de individuelle tilsynsrapporter, hvor de enkelte områders styrker, udfordringer og tilsynets anbefalinger fremgår. Uddrag fra rapporterne er indsat som bilag.


  Forvaltningen afholder i nærmeste fremtid et møde med De glade Vikarer, hvor der følges op på rapporten.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 151.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 273. Ledige ældre-/familie- og plejebolige - orientering

  application/pdf icon oversigt_over_ledige_aeldre-_familie-_og_plejeboliger_pr._15._dec._2020_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger pr. 15. december 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU blev løbende gennem det meste af 2019 orienteret om status for ledige ældre/familie- og plejeboliger. Den 14. april 2020 vedtog SSU, at udvalget fremover skal modtage oversigt over udviklingen i ledige ældre/familie- og plejeboliger kvartalsvis.


  SSU orienteres hermed for status i 4. kvartal. Oversigten med status pr. 15. december 2020 er vedlagt som bilag.


  Der er p.t. 13 ledige ældreboliger og 0 ledige familieboliger. Af de 13 ledige ældreboliger er de 7 beliggende på selve Strøbyhjemmet.


  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 274. Revideret tidsplan for plejecenterbyggeri - godkendelse (Lukket)

 • 275. Diverse orienteringer - SSU den 6. januar 2021 (Lukket)

 • 276. Underskriftsark (Lukket)