Referat

 • 116. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 117. Økonomi i døgnplejen - Temadrøftelse

  application/pdf icon temamoede_oekonomi_ssu_januar_2020.pdf

  Resume

  SSU får en bred gennemgang af økonomien i den integrerede døgnpleje, med udgangspunkt i Regnskab 2018 og forventet regnskab 2019, samt sammenhængen med det netop vedtagne Budget 2020.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg / Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Forvaltningens oplæg gennemgået og drøftet.

  De anvendte slides vedhæftes referatet.

  Sagsfremstilling

  SSU får en bred gennemgang af økonomien i den integrerede døgnpleje, med udgangspunkt i Regnskab 2018 og forventet regnskab 2019, samt sammenhængen med det netop vedtagne Budget 2020.

   

  Forvaltningen redegør for:

  • de økonomiske mekanismer i forhold til rammeaftaler med overførselsadgang, budgetlægning og balanceforslag.
  • den historiske aktivitetsudvikling (visiterede / leverede ydelser).
  • den historiske udvikling i vikarforbruget.

   

  • forventet budgetbehov i 2020 i hjemmeplejen i forhold til Budget 2020.
  • forventet budgetbehov i 2020 på plejecentrene i forhold til Budget 2020.

   

  • status på handleplan og årshjul.
  • udvalgte nøgletal.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for temadrøftelsen.

 • 118. § 18 2020 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - godkendelse

  application/pdf icon ss_18_indstillinger_2020_0.pdfapplication/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2020_0.pdf

  Resume

  Til SSU´s godkendelse foreligger oplæg fra Indstillingsudvalget om fordeling af § 18 tilskudspuljen 2020 til frivilligt socialt arbejde, i alt kr. 322.242.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Indstillingsudvalgets anbefalinger vedrørende fordeling af § 18 tilskud 2020 godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  SSU ønsker på et senere tidspunkt en generel drøftelse af frivillighedspolitikken, herunder de opstillede kriterier for modtagelse af tilskud.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om social service § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

   

  Der er på budgettet for 2020 afsat kr. 327.000 til fordeling, heraf er der brugt kr. 4.533 til annoncering, hvilket efterlader kr. 322.467 til uddeling blandt ansøgerne.

   

  Efter ansøgningsfristen den 3. oktober 2019 havde forvaltningen modtaget 43 ansøgninger om tilskud på i alt kr. 380.892.

   

  Den 13. november blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.

   

  Indstillingsudvalget´s anbefalinger med et samlet beløb på kr. 322.242 er vedlagt sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 18.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 18 tilskud i 2020.

 • 119. § 79 2020 Tilskud til aktiverende foranstaltninger - godkendelse

  application/pdf icon ss_79_indstillinger_2020_-_handicapforeninger_0.pdfapplication/pdf icon ss_79_indstillinger_2020_-_aeldreforeninger_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_tildeling_af_tilskud_efter_servicelovens_ss_79_-_2017_0.pdf

  Resume

  Til SSU´s godkendelse foreligger oplæg fra Handicaprådet og Ældrerådet om fordeling af § 79 tilskudspuljen til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Handicaprådets og Ældrerådets forslag til fordeling af § 79 tilskud 2020 godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  I budget 2020 er der afsat 176.000 kr. til fordeling efter § 79 i Lov om social service, heraf er der brugt kr. 4.890 til annoncering, hvilket efterlader 171.110 kr. til uddeling til foreningerne.

   

  Ved ansøgningsfristen den 3. oktober 2019 havde forvaltningen modtaget 5 ansøgninger til puljen i Handicaprådet´s regi og 19 ansøgninger til puljen i Ældrerådet´s regi.

   

  Den 12. november behandlede Handicaprådet administrationens forslag til fordeling af 2020 midlerne til handicapforeninger. Handicaprådet´s andel udgør 25 % af puljen, svarende til 42.777 kr.

   

  Ældrerådet behandlede sagen om fordeling af § 79 tilskud den 28. november. Ældrerådets andel udgør 75 % af den samlede pulje, svarende til 128.332 kr.

   

  Rådenes indstillinger til fordeling af § 79 tilskud 2020 er vedhæftet som bilag, og foreligges til endelig godkendelse i SSU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 79 tilskud i 2020.

 • 120. Fokusområder og temadrøftelser for 2020 - godkendelse

  application/pdf icon ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2020_0.pdf

  Resume

  SSU skal drøfte og fastlægge fokusområder og temaer/temadrøftelser for 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at: 

  1. drøfte og beslutte fokusområder og temaer for 2020. 

  Beslutning

  De fremlagte forslag godkendt, og ønskes suppleret med følgende:

  • Tværfagligt Velfærds Program (TVP)
  • Status på TUBA (aprilmøde)
  • Organisering af døgnplejen, sygeplejen og plejecentrene
  • Kan SSU inddrages/orienteres tidligere, hvis der kommer uforudsete udgifter?
  • Socialpsykiatrien - status

   

  Sagsfremstilling

  I lighed med foregående år skal SSU drøfte, hvilke fokusområder, temadrøftelser samt eventuelle arrangementer udvalget ønsker i 2020.

   

  Som specifikke udvalgs temadrøftelser foreslås følgende fem: 

  1. Økonomi for Sundhed og Omsorg 2020 og årene frem
  2. Nyt plejecenter Store Heddinge - herunder
  • hvad de 12 pladser skal anvendes til på Stevnshøj
  1. Voksen Handicap og Psykiatri, udvikling af psykiatricenter og udvikling af Brohøj som botilbud - herunder
  • mulighederne for fremskudt sagsbehandling/møde borgeren der hvor vedkommende er
  1. Samskabelse med civilsamfundet - herunder
  • f.eks. Paraløbet i St. Heddinge og samskabelse med foreninger og pårørende på psykiatriområdet
  1. Tandplejen

   

  Bilag med temadrøftelser, fokusområder og faste punkter fordelt kvartalsvis over året, er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 121. Ældreboliger - opfølgning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_ledige_aeldrefamilie-_og_plejeboliger_-_status_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_0.pdfapplication/pdf icon tilstandsrapport_2021_-_udkast_0.pdfapplication/pdf icon vedligeholdelsesplan_2021_-_udkast_0.pdfapplication/pdf icon afdelingsregnskab_2018_-_stevns_aeldreboliger_i_adm._0.pdfapplication/pdf icon alle_regnskaber_2017-2018_0.pdfapplication/pdf icon ledige_plejeboliger_pr._19.12.19.pdf_0.pdfapplication/pdf icon ledige_aeldreboliger_pr._19.12.19.pdf_0.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse af punktet fra SSU den 11. november 2019. Dagsordenspunkt fra mødet er vedhæftet denne sag som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Emnet familieboliger drøftes på februar mødet.

  Sagsfremstilling

  SSU ønskede på mødet 11. november 2019, at genoptage sagen vedr. ældreboliger på dette møde med drøftelse af følgende spørgsmål:

   

  1. Hvordan er mulighederne for at samle administrationen af ældreboligerne på færre selskaber? 

   

  Svar:

  • De boliger som Stevns Kommune ejer, administreres alle af Lejerbo. Stevns Kommune kan selv vælge, hvilken administration der ønskes.
  • De boliger som ejes af et boligselskab, er det bestyrelserne for boligselskabet, som vælger, hvem de ønsker, der skal administrere boligerne. Stevns Kommune har ingen beslutningsret i den forbindelse.

   

  2. Stevns Kommune bedes gå i dialog med ejere/bestyrelser om, hvordan de ser fremtiden for de enkelte boliger med fokus på vedligeholdelsesstand og planer om et eventuelt salg.

   

  Svar:

  • Planlægning af dialog omkring dette kan tidligst finde sted i første kvartal 2020 grundet ressourceforbrug til dette.
  • Stevns Kommune kan kun sælge de boliger, som kommunen selv ejer. Men vil gå i dialog med boligselskaberne/bestyrelserne om dette i starten af 2020.
  • Før et eventuelt salg vil det være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en boligpolitik først, hvor behov m.m. for ældreboliger i de kommende år bliver afdækket, så vi har et klar strategi for, hvor vi vil hen.
  • De 42 familieboliger kan Stevns Kommune opsige anvisningsretten til, så vi derved ikke længere vil hæfte for tomgangslejen. Stevns Kommune kan vælge at graduere procentsatsen helt ned til nul efter ønske. P.t. har vi 100 % anvisningsret.
  • Stevns Kommune har mulighed for, at indgå en aftale med boligselskabet om en målgruppe, hvis boligselskabet indvilliger i det.

   

  3. SSU opfordrer PMT til at få et overblik over standen af de boliger, som Stevns Kommune ejer.

   

  Svar:

  • Stevns Kommune ejer 76 boliger. Der har netop været en gennemgang af Stevns Kommunes ældreboliger. Tilstandsrapporten og vedligeholdeslesplan er vedlagt sagen som bilag.

   

  4. SSU ønsker, at regnskaberne for de enkelte afdelinger vedlægges sagen ved dette møde.

   

      Svar:

  • Regnskaberne for Stevns Kommunes ældreboliger er vedhæftet som bilag. Indhentning af regnskaberne fra de ældreboliger, som ikke ejes af Stevns Kommune, er under proces.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 122. Revideret kvalitetsstandard for Madservice - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsstandard_nr_15_madservice_med_levering_til_hjemmeboende_borgere_oplaeg_2020.docx_0.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr_16_madservice_til_borgere_paa_plejecentre_oplaeg_2020.docx_0.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr_17_rehab_center_stevnshoej_oplaeg_2020.docx_0.pdf

  Resume

  Kvalitetsstandarder for Madservice nr. 15 Madservice til hjemmeboende borgere, nr. 16 Madservice til borgere på plejecentre og nr.17 Madservice for borgere på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, skal godkendes med henblik på at sende kvalitetstandarderne i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

   Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. godkende reviderede kvalitetsstandarder nr. 15, 16 og 17 for Madservice, med henblik på at sende kvalitetsstandarderne i høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne for Madservice nr. 15, 16 og 17 er sidst revideret i 2015. Reviderede kvalitetsstandarder 2020 skal godkendes med henblik på at sende kvalitetstandarderne i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Rettelser/tilføjelser er skrevet ind med rødt.

   

  Kvalitetsstandard nr. 15 Madservice til hjemmeboende borgere:

   

  I denne kvalitetsstandard er følgende tilrettet:

  • madservice skal fremskaffe samtykke erklæringer til, at de må låse ind i borgerens bolig og sætte maden.
  • køkkenet er forpligtet til at ombytte defekte microovne ved førstkommende levering, efter at reklamation er modtaget.
  • borgeren har nu mulighed for, at vælge vegetarkost.
  • sondeernæring og intravenøse væsker kan ikke leveres af køkkenet. Har altid været sådan, men det har ikke tidligere været beskrevet.
  • skema med protionsstørrelser er indsat i kvalitetsstandarden. Portionsstørrelserne er tilpasset Den Nationale Kosthåndbogs anbefalinger. Der har tidligere været for store kødportioner.
  • øvrige rettelser er primært en omformulering af teksten for at gøre den mere skarp.

   

  Kvalitetsstandard nr. 16 Madservice til borgere på plejecentre:

   

  I denne kvalitetsstandard er følgende tilrettet:

  • borgeren har nu mulighed for at vælge vegetarkost.
  • ved indlæggelse på sygehus, afmeldes døgnforplejningen fra og med første hele døgns fravær, og tilmeldes igen fra og med første hele døgn.
  • øvrige rettelser er primært en omformulering af teksten for at gøre den mere skarp.

   

  Kvalitetsstandard nr. 17 Madservice for borgere på Rehabiliteringscenter Stevnshøj:

   

  I denne kvalitetsstandard er følgende tilrettet:

  • at yde en særlig indsats til borgere der ordineres speciel kost ift. ernæringsoptimering.
  • borgeren har nu mulighed for, at vælge vegetarkost.
  • ved indlæggelse på sygehus, afmeldes døgnforplejningen fra og med første hele døgns fravær, og tilmeldes igen fra og med første hele døgn.
  • øvrige rettelser er primært en omformulering af teksten for at gøre den mere skarp.

   

  Udkast til reviderede kvalitetsstandarder er vedhæftet som bilag.

   

  Efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet genbehandles sagen i SSU den 3. februar 2020.

  Lovgrundlag

  Serviceloven §83 stk. 1 og 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 123. Planstrategi 2020

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019_0.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen skal politisk behandles med henblik på, at strategien skal sendes i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Planstrategi 2020 & redegørelse for Lokal Agenda 21 godkendes.

  2. herunder at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 3. februar 2020.

  Beslutning

  Ad. 1

  5 medlemmer (A+V+C) anbefaler forslaget.

  2 medlemmer (N+Ø) tager forbehold frem til behandlingen i KB.

   

  Ad. 2

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunens planstrategi er toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.  I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod.

   

  Planstrategiens formål er således at styrke politikernes muligheder for at: 

  1) tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

  2) vise retningen for kommuneplanlægningen

   

  Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.  

   

  Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen og indeholder den lokale Agenda 21-redegørelse for bæredygtig udvikling. Planstrategien gør det ikke alene, men den sætter retninger for vores videre arbejde – ikke kun i kommuneplanlægningen, men i lige så høj grad i øvrige initiativer og handlinger bredt i organisationen. Planstrategien udgør således grundlaget for kommuneplanrevisionen, men kan i lige så høj grad udgøre grundlaget for udarbejdelse af målsætninger og igangsættelse af konkrete initiativer på andre kommunale opgaveområder.

   

  Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-redegørelse været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men af hensyn til at sikre helheden har dokumenterne siden Planstrategi 15 været samlet i en strategi.

   

  Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.

   

  Fuld revision

  I sidste valgperiode gennemgik kommuneplanen en fuld revision. Der ligger dermed allerede et godt og gennemarbejdet grundlag for selve planlægningen i kommunen. Derfor var der som udgangspunkt lagt op til, at kommuneplanen i denne omgang skulle gennem en delvis revision. Set i lyset af, at visions- og Planstrategiprocessen har været kørt i ét og samme spor, som medførte mange input, er det resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig alligevel at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

   

  Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke betyder, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret på ændringer inden for de emner, der er benævnt i Planstrategiens revisionsbeslutning samt Planstrategiens 5 hovedtemaer og vision. Det betyder, at udover emnerne i revisionsbeslutningen, så vil der alene blive foretaget en række sproglige tilretninger og opdateringer i kommuneplanen, for at sikre en forankring af såvel Stevns Kommunes nye vision samt planstrategiens øvrige ambitioner.

   

  Af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2020 indgår en nærmere gennemgang af emner i revisionen, hvoraf nogle er afledt af ændrede lovkrav.

   

  Proces

  Der har i de forløbne halvandet år været gennemført en integreret proces, som har haft til formål at etablere grundlag for både Stevns Kommunes nye vision og fokus for Planstrategi 2020. Det har været et bevidst sigte med processen, som har kørt i en række etaper, at tydeliggøre sammenhængen mellem vision og planstrategi.

   

  I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

   

  Fællesskab og deltagelse

  Et godt sted og bo

  Natur- og kulturlandskaber

  Udsyn og innovation

   

  Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra kommunens borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-redegørelse.

   

  Stevns Kommunes nye vision blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 og er således allerede vedtaget, men indgår som en integreret del af planstrategien.

   

  FN´s Verdensmål

  I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

   

  Høringssvar

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den vedtagne Planstrategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

  Det indstilles, at planstrategien sendes i høring fra mandag den 3. februar til mandag den 30. marts 2020.

  Lovgrundlag

  Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.  

  Økonomi

  Strategien kræver ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der bliver truffet understøtter den overordnede ambition for Stevns Kommunes udvikling.

 • 124. Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Temaer og ambition

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_struktur_i_boerne-_og_ungepolitikken_2020_-_2024_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._opsamling_af_workshop_den_22._oktober_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._opsamling_fra_fagudvalg_og_kommunebesoeg_i_soroe_og_ballerup_kommuner_0.pdf

  Resume

  Ifølge den vedtagne Tids- og procesplan for Børne- og Ungepolitikken skal udvalget behandle politikkens overordnede ambition samt politikkens temaer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via SSU, AET, BUL og ØU, at

  1. Børne- og Ungepolitikkens overordnede ambition er 'I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet'
  2. Børne- og Ungepolitikkens temaer er: 'Tidlig indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne' samt 'Et liv i fællesskab'

  Beslutning

  Kan anbefale indstillingen, men opfordrer til, at ordene trivsel og sundhed tekstmæssigt nævnes/indarbejdes i den overordnede ambition for politikken.

   

  Sagsfremstilling

  Ifølge den vedtagne Tids- og Procesplanplan for udarbejdelse af en samlet Børne- og Ungepolitik er vi nået dertil, hvor vi skal konkretisere den helt overordnede og politiske ramme for politikken. Når denne ramme er fastlagt, kan vi igangsætte den del af den vedtagne proces, hvor vi blandt andet skal inddrage medarbejdere og bestyrelser. Her skal vi sammen udfolde de temaer, der politisk bliver besluttet, skal være de dominerende i politikperioden 2020 - 2024.

   

  Børne- og Ungepolitikken omfatter tre fagudvalg - SSU, AET og BUL. Siden starten af efteråret 2019 er de tre udvalg kommet med input, og der har været arrangeret besøg til Ballerup og Sorø kommuner for at få inspiration og høre deres erfaringer med en samlet Børne- og Ungepolitik. Input fra Stevns Kommunes fagudvalg og kommunebesøgene er opsummeret i Bilag 3: Opsamling fra fagudvalg og kommunebesøg i Sorø og Ballerup kommuner.

   

  Senest har der været afholdt en workshop på Tinghuset for de tre fagudvalg. Til workshoppen blev deltagerne indledningsvist præsenteret for en opsamling af de input, som er opsummeret i bilag 3. Herefter var deltagerne inddelt i tre grupper, som var blandet på tværs af udvalg og partier. På baggrund af gruppedrøftelser kom hver gruppe med sine input. Samtlige input skal efterfølgende bearbejdes og danne den overordnede ramme for den kommende Børne- og Ungepolitik.

   

  Til workshoppen kom grupperne med input til følgende tre punkter:

  • Vores ambition – hvad er den?
  • Temaer – hvilke skal dominere politikken?
  • Politikken som produkt – hvordan skal den være?

  Opsummering af drøftelserne til workshoppen fremgår af Bilag 2: Opsamling af workshop den 22. oktober 2019

   

  På baggrund af samtlige input i processen frem til nu, er der blevet udarbejdet et udkast til struktur for Børne- og Ungepolitikken og er vedlagt som Bilag 1: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken 2020 - 2024.

   

  Overordnet ambition

  I processen har der været en lang række drøftelser, men særligt har andelen af unge, som gennemfører en uddannelse samt andelen af unge, som kommer i arbejde, været italesat mange gange. Tilsvarende var det et omdrejningspunkt til workshoppen. Derfor kan et bud på den overordnede vision være følgende: I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet.

   

  Temaer

  Der er kommet mange input til politikken. Nogle input hænger tydeligt sammen under et fælles tema, andre input vil indgå senere i processen, når de valgte temaer skal udfoldes yderligere. Af processen er der især fire temaer, som har fået særlig stor opmærksomhed og blevet fremhævet af flere omgange. På den baggrund kan følgende fire temaer være et bud på den overordnede struktur i Børne- og Ungepolitikken: 'Tidlig indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne' samt 'Et liv i fællesskab'

   

  For yderligere udfoldelse af de fire temaer se bilag 1: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken 2020 - 2024.

 • 125. Handleplanskatalog vedr. sundhedspolitikken - orientering

  application/pdf icon bilag_1_arbejdsgruppens_forslag_til_indsatser_pejlemaerke_3_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_roegfri_arbejdstid_p3_0.pdf

  Resume

  Orientering og status for udarbejdelsen af Handleplankatalog til udmøntning af Sundhedspolitik 2019-2022

   

   

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via CG og DIR, at

  1. status tages til efterretning

  Chefgruppen, 16. december 2019, pkt. 2:

  Tidsplan for Pejlemærke 3 "Røgfri arbejdstid" skal tilpasses således at alle MED udvalg høres efter behandlingen i DIR/CG og inden den politisk behandling i fagudvalgene.

  Direktionen, 16. december 2019, pkt. 1:

  DIR henviser til CG´s beslutning den 16. december 2019.

   

  Supplerende bemærkning fra SSU formøde den 19. december 2019:

  Revideret tidsplan uddeles til SSU den 6. januar.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen har i september nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Center Børn og Læring, Center Arbejdsmarked og Center Sundhed og Omsorg.

  På Styregruppens foranledning er der udpeget medarbejdere fra alle centre til den tværfaglige arbejdsgruppe, i alt 12 personer. Forslag til Handleplankatalogets indsatser udvælges af den tværfaglige arbejdsgruppe. Styregruppen har til opgave at prioriere forslag til indsatser.

   

  Den tværfaglige arbejdsgruppe har mødtes tre gange og har kortlagt eksisterende indsatser, der arbejder ind i pejlemærkernes målsætninger, og forslag til nye indsatser e identificeret og prioriteret på alle 6 pejlemærker.

  Et væsentligt kriterium for udvælgelse af indsatser har været, at der er dokumentation for effekt. Arbejdsgruppen har anvendt Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker til at kvalificere prioriteringen af indsatser.

  Det har ligeledes været et kriterium at der arbejdes med en flerstrenget strategi. Dvs. at der ikke kun gives tilbud til enkelte brogere eller udvalgte grupper, men at Stevns Kommune også arbeder med borgernes sundhed ved at styrke rammer og gøre 'det sunde valg til det nemme valg'.

   

  Der er planlagt yderligere et møde i arbejdsgruppen i januar, hvor der skal arbejdes med mål og indikatorer, monitoreringsmetoder og evaluering for hver prioriteret indsats. Dette for at kunne følge implementering af sundhedspolitikken frem til 2022.

   

  Sundhedskonsulenterne bearbejder og kvalificeret gruppens input mellem hvert arbejdsgruppemøde. Forud for det sidste møde vil sundhedskonsulenterne udarbejde forslag til mål og indikatorer for hver indsats, som Arbejdsgruppen efterfølgende kvalificerer ud fra egen faglighed og eget centers perspektiv. Herefter udarbejder sundhedskonsulenterne første udkast til Handleplankatalog.

   

  Styregruppen har mødtes to gange. Der er planlagt yderligere to møder i januar. Her fremlægges første udkast til Handleplanskatalog og en endelig prioritering af forslag til indsatser indenfor hvert pejlemærke drøftes. Herefter tilpasses Handleplankataloget og fremlægges i februar i CG, DIR og i alle fagudvalg.

   

  Vedhæftet:

  Bilag 1: Eksempel på Arbejdsgruppens forslag til indsatser - Pejlemærke 3

  Bilag 2: Eksempel på indsatsbeskrivelse: Røgfri fremtid

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget

 • 126. Diverse orientering - SSU 6. januar 2020 (Lukket)

 • 127. Underskriftsark (Lukket)