Referat

 • 6. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 7. Orientering om Sundhed og Omsorg - Godkendelse

  application/pdf icon orientering_til_social-_og_sundhedsudvalget_2022_om_sundhed_og_omsorg_5._jan._2022.pdfapplication/pdf icon praesentation_social-_og_sundhedsudvalget_5._januar_2022.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres under dette punkt om planerne for introduktion til udvalgets områder.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter yderligere ønsker og godkender planen for introduktion til udvalgets områder.  Beslutning

  Introduktionsplanen blev godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmøderne gennem de kommende 4 måneder vil udvalget løbende blive orienteret om de forskellige områder af Sundhed & Omsorg. Orienteringerne foreslås at følge denne plan:


  Januar

  Der orienteres om hjemmeplejen, sygeplejen, træning og plejecentrene

  Februar

  Der orienteres om sundhed, tandpleje, madservice og stab

  Marts

  Økonomi orienterer om økonomien for centret

  April

  Der orienteres om socialområdet/psykiatrien og myndighed


  Oversigten findes tillige i skema over ”Temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022”, som fremlægges med dagsordenspunkt af samme navn.


  På dagens møde vil et beskrivende notat for hele Sundhed & Omsorg blive uddelt til udvalgsmedlemmerne.


  Sagen skal også ses i sammenhæng med den næste sag på dagsordenen "Temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder", som ligger op til, at udvalget mere detaljeret planlægger udvalgets arbejde. I denne sag er der blandt andet forslag til, at nogle af udvalgets møder afholdes på nogle af institutionerne, fx plejecentre, under udvalget, således at udvalget får mulighed for at lære disse at kende. Desuden vil der kunne arrangeres særskilte besøg på institutionerne for udvalget - det kunne fx være i form af et halvdagsarrangement.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 8. Temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon ssu_temadroeftelser_dialogmoeder_og_fokusomraader_2022_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte og evt. med justeringer godkende oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2022.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. godkende oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2022 med eventuelle justeringer/tilføjelser.

  Beslutning

  Oplægget blev godkendt med en bemærkning om, at dialogmødet med Cafe Stevnen så vidt muligt holdes på Cafe Stevnen. Udvalget vil gerne følge forsøg om bruttonormering. Der ønskes envidere en temadrøftelse om styring og afbureaukratisering.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oplæg til hvilke temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder udvalget kan have på sine dagsordner i løbet af 2022.


  Oplægget fremlægges med henblik på, at udvalget drøfter og beslutter, hvilke af de nævnte temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2022 udvalget ønsker, herunder kan udvalget komme med forslag til emner, der skal tilføjes.


  Hvis udvalgets ønsker det, kan der planlægges en dag i løbet af foråret, hvor udvalget kan komme rundt og se de forskellige institutioner. Da det ikke er alle institutioner, som har plads til, at der kan afholdes møder der.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 9. Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper - Godkendelse

  application/pdf icon udkast_til_kvalitetsstandard_og_vejledning_om_selvudpeget_hjaelper_0.pdfapplication/pdf icon vejledning_til_borger_og_selvudpeget_hjaelper_0.pdf

  Resume

  Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, har med enkelte undtagelser mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre de bevilligede opgaver.


  Første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper fremlægges med denne sag for udvalget med henblik på, at udvalget sender den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring vil kvalitetsstandarden skulle vedtages i kommunalbestyrelsen.


  Kvalitetsstandarden udmønter lovgivningen på området og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed for borgerne.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service (herefter benævnt serviceloven), har jf. § 94 i samme lov mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.


  Personen, der er udpeget til hjælper, ansættes af Stevns Kommune, som udarbejder en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet.


  Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper har til formål at vejlede de borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper til at udføre ovennævnte opgaver.


  Kvalitetsstandarden sætter rammene for selvudpeget hjælper, så disse bliver tydelige og gennemsigtige for kommunens borgere. Med kvalitetsstandarden slås det fast, at udpegning af hjælper kræver kommunens godkendelse, ligesom kvalitetsstandarden beskriver krav til hjælperens kompetencer samt undtagelser for godkendelse. Herudover informerer kvalitetsstandarden bl.a. om ansættelse, aflønning og arbejdsgivervilkår samt arbejdsmiljø og krav til hjemmet.


  Der stilles følgende kompetencekrav til personer, der skal udpeges til hjælper:

  • Personen skal være over 18 år
  • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven
  • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
  • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
  • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
  • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
  • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed.


  Hvis de bevilligede ydelser vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger, eller hvis der forekommer komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver særlig viden om f.eks. forflytningsteknikker og lignende, er det ikke muligt at benytte en selvudpeget hjælper.


  Kvalitetsstandarden ændrer ikke på det serviceniveau, der leveres i dag, men den vil bidrage til tydelighed og gennemsigtighed for borgerne og dermed at forbedre forvaltningens kommunikation med borgerne.


  I løbet af 2021 har 11 borgere benyttet sig af en selvudpeget hjælper, men pga. fraflytning og dødsfald er antallet ved udgangen af 2021 faldet til 7 borgere. I 2020 benyttede 3 borgere sig af muligheden for en selvudpeget hjælper. Udgifterne var i 2020 på lige under en million kroner, mens de i 2021 forventes at komme op på ca. to millioner kroner.


  Vedtagelse af kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper kræver ikke tilførsel af ressourcer.


  Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper samt specifik vejledning til borger og selvudpeget hjælper er vedlagt som bilag til sagen.


  Retsgrundlag

  Lov om social service § 94.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarden er en tydeliggørelse af det eksisterende serviceniveau.

 • 10. Udpegning til Stevns Udsatteråd 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_godkendt_den_10._september_2020_0.pdf

  Resume

  Stevns Udsatteråd blev oprettet i 2019 og har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. SSU samt AET har hver én plads i Udsatterådet. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og denne sag har til formål, at udvalget udpeger sin repræsentant til Stevns Udsatteråd.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udpege ét af udvalgets medlemmer til Stevns Udsatteråd.

  Beslutning

  Udvalget udpeger Steen S. Hansen (A).

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Udsatteråd blev oprettet i 2019 med lovhjemmel i servicelovens § 16, stk. 1 og 2. Rådets vedtægter er vedlagt som bilag.


  Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen.


  Udsatterådets indgang til kommunalbestyrelsen er SSU generelt og AET i spørgsmål vedrørende akutboliger, enkeltydelser og forsørgelse. Udsatterådet kan på eget initiativ forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for forvaltning og politisk udvalg (jf. vedtægternes § 1).


  Stevns Udsatteråd har følgende sammensætning (jf. vedtægternes § 3):

  • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
  • 1 kommunalpolitikker udpeget af SSU
  • 1 kommunalpolitikker udpeget af AET
  • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
  • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.


  Medlemmerne skal bo i eller være lokalt forankrede i og omkring Stevns Kommune. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, dog således at rådets medlemmer fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer ved nyvalg og ved udskiftning.


  Der udpeges ikke faste suppleanter, men ved afbud fra et medlem eller forening/organisation kan det enkelte medlem finde en suppleant, i det omfang det er muligt.


  Formand for Udsatterådet vælges blandt de 4 borgere med livserfaring indenfor området, og næstformand vælges blandt rådets politiske medlemmer. Disse udgør formandskabet. Formandskabet planlægger Udsatterådets møder og dagsorden. Stevns Kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udsatterådet.


  Udsatterådet mødes som udgangspunkt 4 gange om året, men kan indkaldes af formandskabet ved behov. Møderne er ikke offentlige.


  På den baggrund skal såvel SSU som AET udpege sin egen repræsentant til Stevns Udsatteråd.


  Sagen om godkendelse af Udsatterådets medlemmer behandles i kommunalbestyrelsen den 17. februar, hvorefter forvaltningen indkalder til konstituerende møde i Udsatterådet.


  I løbet af 2021 er Udsatterådets funktion blevet evalueret, og der vil blive lagt op til en revidering af vedtægterne på rådets førstkommende møde i 2022.


  Retsgrundlag

  Udsatterådet er etableret efter servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udpegning af medlemmer til Stevns Udsatteråd har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 11. Udpegning til Omsorgsbestyrelsen 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_for_omsorgsbestyrelsen_gaeldende_fra_1._jan._2022_0.pdf

  Resume

  I Stevns Kommune er der nedsat en Omsorgsbestyrelse, der forestår en del af omsorgsarbejdet i Stevns Kommune. Udvalget skal udpege et medlem samt eventuelt en suppleant til at indgå i Omsorgsbestyrelsen for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget udpeger et medlem samt eventuelt suppleant til at indtræde i Omsorgsbestyrelsen.

  Beslutning

  Udvalget udpeger Sejer Folke (Ø) med Karsten Skov som suppleant.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune har nedsat en Omsorgsbestyrelse, som har til opgave at anvende tilskud til omsorgsarbejdet indenfor de mål og rammer, som udvalget har fastsat. Herunder arrangerer Omsorgsbestyrelsen mandagscafé i kantinen på Stevnshøj med enten foredrag eller sang og musik. Arrangementerne tilrettelægges med et forårs- og et efterårsprogram bestående af hver 13 mandage. Arrangementerne finansieres delvis af kommunal støtte og delvist af Omsorgsbestyrelsen selv ved brugerbetaling. Det kommunale tilskud for 2022 er budgetteret til 131.000 kr.


  Omsorgsbestyrelsens styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag til sagen. Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Omsorgsbestyrelsen består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:


  • 5 medlemmer udpeges af Ældrerådet efter indstilling fra den siddende Omsorgsbestyrelse.
  • 1 medlem udpeges af Social og Sundhedsudvalget.  Alle bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i Stevns Kommune.


  Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald udpeges suppleant, som indtræder i bestyrelsen.


  Udpegning til bestyrelsen sker for en 4-årig periode, som er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens og Ældrerådets valgperiode.


  Den siddende Omsorgsbestyrelse har i december 2021 fremsendt indstilling af 5 bestyrelsesmedlemmer til Ældrerådets godkendelse primo 2022.


  Forvaltningen indstiller med denne sag til, at udvalget udpeger et medlem samt eventuelt suppleant til at indtræde i Omsorgsbestyrelsen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udpegning af et medlem til Omsorgsbestyrelsen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.


 • 12. Udpegning til Indstillingsudvalg 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2022_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg til fordeling af tilskudsmidlerne til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Udvalget skal udpege 2 medlemmer til Indstillingsudvalget.

  Sagens gang

  Social og Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udpege 2 af udvalgets medlemmer til Indstillingsudvalget vedrørende tilskud til frivilligt socialt arbejde.

  Beslutning

  Udvalget udpeger Karsten Skov (V) og Martin Henriksen (O).

  Beskrivelse af sagen

  Efter servicelovens § 18 har kommunerne pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Ligesom kommunerne årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde de såkaldte § 18-midler. § 18-midlerne vedtages i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget.


  Kommunerne fastlægger selv rammerne for samarbejdet med de frivillige organisationer og foreninger. Som en del af det har Stevns Kommune vedtaget en Frivillighedspolitisk.


  I henhold til Stevns Kommunes Frivillighedspolitik skal udvalget vælge 2 af udvalgets medlemmer til at indtræde i Indstillingsudvalget. Indstillingsudvalget skal fremkomme med indstilling til udvalget om fordeling af tilskudsmidlerne til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der afholdes 1 årligt møde af ca. 3 timers varighed som regel ultimo oktober/primo november. Alle indkomne ansøgninger bliver fremsendt til Indstillingsudvalget forud for mødet, så det er muligt at forberede forslag til indstilling.


  Ud over 2 medlemmer fra udvalget, skal Indstillingsudvalget bestå af:

  • 1 medlem fra Ældrerådet.
  • 1 medlem fra Handicaprådet.
  • 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde.


  I henhold til Frivillighedspolitikken kan frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner ansøge om tilskud én gang årligt (september-oktober) med udbetaling det efterfølgende år.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udpegning af medlemmer til Indstillingsudvalget har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 13. Udpegning til Stevns Ældreboligselskab 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon vedtaegter_-_stevns_aeldrebolig_selskab_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal udpege 3 medlemmer samt 3 suppleanter til bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab.

  Sagens gang

  Social & Sundhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udpege 3 medlemmer samt 3 suppleanter til at indtræde i bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab.

  Beslutning

  Udvalget udpeger:


  Tim Christensen (A) med Steen S. Hansen (A) som suppleant


  Sejer Folke (Ø) med Martin Henriksen (O)


  Formanden for udvalget blev bemyndiget til at udpege det tredie medlem samt suppleant.  Beskrivelse af sagen

  Stevns Ældreboligselskab har hjemsted i Stevns Kommune og har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Vedtægter for Stevns Ældreboligselskab er vedlagt som bilag.


  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler (jf. vedtægternes § 10).


  Bestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden (jf. vedtægternes § 10):

  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
  • 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.
  • 3 medlemmer udpeges af Socialudvalget i Stevns Kommune til at varetage beboernes interesser.
  • Formanden for Ældrerådet i Stevns Kommune er født medlem af bestyrelsen.


  Som det fremgår, har medlemmer udpeget af udvalget til opgave at varetage beboernes interesser. Vedtægterne fastlægger ikke samme krav til medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen.


  Hvert af medlemmerne skal have en suppleant.


  Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

  1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
  2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
  3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.


  Udvalget skal udpege 3 medlemmer til at indtræde i bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab samt en suppleant for hvert medlem.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 14. Diverse orientering - SSU 5. januar 2022

  application/pdf icon referat_fra_aeldreraadsmoede_den_29._november_2021.pdf

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.

  Indstilling

  Emner til drøftelse/efterretning.

  Beslutning

  1. Intet at bemærke.
  2. Taget til efterretning.
  3. Orientering givet om status på Solhaven, hvor licitationsresultatet overgår det maksimumsbeløb, som der kan bygges for. Forvaltningen er i dialog med DAB om, hvad handlemulighederne er.
  4. Taget til efterretning.
  5. Taget til efterretning.
  6. Taget til efterretning.
  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:

  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
  2. Referat fra ældrerådsmødet den 29. november 2021
  3. Orientering vedr. nyt plejecenter Solhaven
  4. Orientering vedr. ny lokation for hjemmeplejen i Rødvig
  5. Tilskud fra pulje
  6. Orientering vedr. corona
 • 15. Underskriftsark (Lukket)