Referat

 • 103. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 104. § 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 - godkendelse

  application/pdf icon ss_18_2019_-_forslag_fra_indstillingsudvalget_0.pdfapplication/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2019_0.pdf

  Resume

  Til SSU´s godkendelse foreligger oplæg fra Indstillingsudvalget om fordeling af § 18 tilskudspuljen 2019 til frivilligt socialt arbejde, i alt kr. 314.300.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Indstillingsudvalgets anbefalinger vedrørende fordeling af § 18 tilskud 2019 godkendes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om social service § 18 skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde.

   

  Der er på budgettet for 2019 afsat kr. 314.300 til fordeling blandt ansøgerne.

   

  Efter ansøgningsfristen den 4. oktober havde forvaltningen modtaget 44 ansøgninger om tilskud på i alt kr. 340.313. På grund af en fejl i det elektroniske ansøgningssystem på Stevns Kommunes hjemmeside, kontaktede forvaltningen den 11. oktober alle kendte tidligere ansøgere via mail, for at sikre at alle ansøgninger kom med i ansøgningspuljen.

   

  Den 7. november blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.

   

  Indstillingsudvalget´s anbefalinger med et samlet beløb på kr. 314.300 er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne forventes at kunne holdes indenfor det afsatte beløb på kr. 314.300 i 2019.

 • 105. § 79 2019 Tilskud til aktiverende foranstaltninger - godkendelse

  application/pdf icon ss79_2019_-_aeldreomraadet_0.pdfapplication/pdf icon ss_79_2019_-_handicapomraadet_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_tildeling_af_tilskud_efter_servicelovens_ss_79_-_2017_0.pdf

  Resume

  Til godkendelse i SSU, efter indstilling fra Ældrerådet og Handicaprådet, foreligger oplæg til bevilling af tilskud til aktiverende foranstaltninger i 2019, i henhold til Servicelovens § 79.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at 

  1. Godkende forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 2019.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der afsat kr. 172.000 til fordeling efter Servicelovens § 79, heraf er der brugt kr. 5.550 til annoncering, hvilket efterlader 166.450 kr. til uddeling til foreningerne.

   

  Ved ansøgningsfristen den 4. oktober 2018 havde forvaltningen modtaget 22 ansøgninger til puljen i Ældrerådet´s regi og 5 ansøgninger til puljen i Handicaprådet´s regi.

   

  På grund af en fejl i det elektroniske ansøgningssystem blev vedhæftede annonce indrykket i Stevnsbladet i uge 39. Problematikken blev også beskrevet på kommunens hjemmeside, og Ældrerådet blev opfordret til at videreformidle informationen. Efter ansøgningsfristen den 4. oktober kontaktede forvaltningen alle tidligere kendte ansøgere, for at sikre at at alle ansøgninger kom med i ansøgningspuljen.

   

  Ældrerådet behandlede sagen om fordeling af § 79 tilskud den 8. november. Ældrerådets andel udgør 75 % af af den samlede pulje, svarende til 124.800 kr.

   

  Den 15. november godkendte Handicaprådet administrationens forslag til fordeling af 2019 midlerne til handicapforeninger. Handicaprådet´s andel udgør 25 % af puljen, svarende til 41.600 kr.

   

  Rådenes indstillinger til fordeling af § 79 tilskud 2019 foreligges SSU til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne forventes at kunne holdes indenfor 166.450 kr., som er afsat til § 79 tilskud i 2019.

 • 106. Implementering af Digirehab - godkendelse

  application/pdf icon b19_udmoentning_oversigt_dateret_6_nov_2018_1.pdfapplication/pdf icon effektanalyse_stevns_sept_2018_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_-_digirehab_business_case_-_2019_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_-_digirehab_samarbejdsoplaeg_20181113_vu_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev det vedtaget at gennemføre en fuld implementering af nyt trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen (Digirehab), såfremt afprøvningsprojekt bekræftede forventet effekt. Resultat af afprøvningsprojekt foreligger.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1.     Godkende implementering af Digirehab i 2019

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

  Jan Jespersen (Ø) stemmer imod ordningen.

   

  Udvalget forelægges en uddybende evaluering i 2019.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev det vedtaget at gennemføre en fuld implementering af nyt trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen (”Digirehab”), såfremt afprøvningsprojekt bekræftede forventet effekt i form af øget funktionsevne og reduktion i behov for hjemmepleje.

  DigiRehab løsningen understøtter og hænger sammen med implementering af den rehabiliterende indsats. DigiRehab understøtter den fysiske træning på en ressourceoptimerende måde gennem 3 funktioner:

   

  1.     Screening: Identifikation af de borgere som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb                 

  2.     Træning: Sammensætter individuelt video træningsprogram som giver borger mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu medarbejder

  3.     Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analyse system følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram

   

  Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu medarbejder. Herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag hvor der samtidigt analyseres effekt.

   

  I perioden april - august 2018 gennemførtes et afprøvningsforløb med 28 borgere i et 12 ugers træningsforløb, hvorefter effekt på borgernes funktionsevne og den økonomiske effekt er evalueret.  

  Resultaterne af evalueringen (samlet evalueringsrapport vedlagt sagen) er at:

  - 11 borgere gennemførte ikke træningsforløbet på grund af sygdom eller manglende motivation

  - 15 borgere (88 %) har tilsammen en akkumuleret reduktion i leveret hjemmeplejetid på 255,7 timer

  - 1 borger (6 %) har bevaret status quo

  - 1 borger (6 %) har haft en akkumleret stigning i leveret hjemmeplejetid på 15 min (et nødkald)

   

  Træningsforløbet har altså som effekt medført en gennemsnitlig akkumuleret reduktion i de 12 uger på 15 timer pr. borger som gennemførte forløbet.

   

  Til sammenligning har de borgere, der ikke kunne gennemføre træningen, haft en gennemsnitlig akumuleret stigning på 29 timer pr. borger i løbet af de 12 uger.

   

  Der er en række årsager til, at det endog meget fine resultat af afprøvningsforløbet ikke kan anvendes til ukritisk fremskrivning af effekten ved en bred implementering af DigiRehab i hjemmeplejen:

   

  • Der har været en overvægt af tungere hjemmeplejemodtagere i prøvehandlingen. Det influerer på deltagelsesgraden, og det influerer på at de, der lykkes med træningen, vil have et uforholdsmæssigt stort udbytte af træningen (målt i tid)

   

  • Der har ikke været trænet konsekvent i afprøvningen, der har været en større spredning i træningsindsatsen, end det ses i andre prøvehandlinger. Dette kan skyldes den meget varme periode under afprøvningen

   

  • Antallet af deltagere i prøvehandlingen (28 inkluderede og 17 gennemførende) er for lille et udvalg til at kunne fremskrives generelt

   

  I vurderingen af effekten af en bred implementering af DigiRehab i 2019 er derfor anvendt leverandørens erfaringstal fra en række prøvehandlinger i andre kommuner. Disse erfaringstal er mere konservative end resultaterne fra afprøvningen i Stevns.

   

  Den økonomiske effekt i 2019 ved en bred implementering af Digirehab estimeres til at svare til den budgetterede besparelse. Der er dog en række forudsætninger knyttet til estimatet, som ved afvigelse både kan have en væsentlig positiv eller negativ effekt. Den estimerede økonomiske effekt er nettoeffekten efter implementeringsomkostninger og løbende træningsomkostninger. Den akkummulerede netto besparelse forventes først at kunne realiseres i løbet af 4. kvartal 2019. Detaljeret business case beregning fremgår af bilag.

   

  I 2019 implementeres Digirehab i følgende faser:

   

  -        Fra januar: Team nr 1 i Syd (tidligere Midt), som medvirkede i afprøvningsforløbet

  -        Fra medio februar: nr 2 team i Syd

  -        Fra maj: Begge teams i Nord

  Inkluderede borgere bliver nuværende og nye visiterede borgere til personlig pleje pakke, som vurderes at kunne gennemføre træningsforløb med positiv effekt. Den enkelte borgers forløb bliver løbende evalueret i forhold til om træningsindsatsen bidrager til forbedring af funktionsevne og selvhjulpenhed.

  Øvrige målgrupper planlægges inkluderet fra år 2020, såsom eksempelvis vedligeholdelsestræning til borgere som har gennemført et § 140 genoptræningsforløb eller borgere som er visiteret til hjælpemidler.

   

   

  Økonomi

  Der er knyttet en række forudsætninger til implementeringsplanen. Hvis disse afviges/ikke holdes, kan det væsentligt påvirke den budgetterede besparelse i både positiv og negativ retning, men på det foreliggende afprøvningsgrundlag vurderes budgetbesparelsen at kunne nås.

 • 107. Udmøntning B19 - Dagcentertilbud m.fl.

  application/pdf icon b19_udmoentning_oversigt_dateret_6_nov_2018_2.pdf

  Resume

  Godkendelse af udmøntning af budget 2019 vedrørende omlægning af henholdsvis kommunalt styret dagcenter tilbud, forebyggende hjemmebesøg og fysisk træning demente på plejecenter.

   

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Godkende udmøntning af budget 19 tiltag vedrørende omlægning af henholdsvis dagcenter tilbud, forebyggende hjemmebesøg og fysisk træning demente

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

   

  Mogens Haugaard (N) henviser til Liste N's budgetforslag.

  Jan Jespersen (Ø) kan ikke godkende udmøntningen.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttedes at omlægge henholdsvis kommunalt styret dagcenter tilbud, forebyggende hjemmebesøg og fysisk træning demente på plejecenter.

   

  Sundhed og Omsorg ønsker overordnet, at udmønte de 3 omlægninger ved at samtænke aktiviteterne på plejecentret Hotherhaven:

   

  • Hotherhaven har aktivitetsmedarbejdere ansat i både den almene plejebolig afdeling og i demensbolig afdelingen. Desuden rummer Hotherhavens plejecenter, dagcentret for almene somatiske borgere og dagtilbuddet Nichen til borgere med demens. Sundhed og Omsorg arbejder på en proces hvor beboerne fra disse afdelinger kan deltage i aktiviteter i de to dagtilbud

   

  • Ved stillingsledighed ansættes andre faglige kompetencer som f.eks. pædagoger, der vil medvirke til at tænke nye tanker omkring aktiviteter

   

  • De klippekort aktiviteter der var mest efterspurgte i den ordning som ophører med udgangen af 2018, vil blive en del af de ugentlige aktiviteter

   

  • Gruppebaserede forebyggende hjemmebesøg vil blive integreret i de eksisterende tilbud på Hotherhaven således, at der i fremtiden kan samles flere grupper og herved øge netværksskabelsen

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi

 • 108. Budgetproces 2019-2022 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2019_-_spoergsmaal_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_for_stevns_kommune_2018-2022_0.pdfapplication/pdf icon oeu_20.11.18_-_budgetproces_2020_-_tidsplan_0.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_2019_-_ssu_3.12.18_0.pdf

  Resume

  SSU skal evaluere budgetproces 2019-2022. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2019-2022 og evalueringen videresendes til ØU.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Udvalgets tilbagemeldinger fremgår af særskilt notat fra Økonomi.

  Notatet vedhæftes referatet, og vil indgår i sagen til Økonomiudvalget.

   

  Sagsfremstilling

  At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger, og budgettet er omfangsrigt.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling / -prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigterne til budgettet er tydelige

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2020-2023 skal udvikles.

   

  Budgetprocessen for 2019-2022 lagde igen op til stor inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført. Der var indlagt en fast høringsfrist før sommerferien, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen.

  Samtidig lagde proceduren op til høj grad af politisk styring af budgetprocessen. Det var hensigten, at der skulle være mulighed for at indgå politiske, indholdsmæssige aftaler om budgettet før sommerferien.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 27. februar 2018, lagde op til, at den økonomiske politik skal overholdes, således, at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder inden for servicerammen søges finansieret af fagudvalget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

   

  Den økonomiske politik for 2018-2022 havde desuden følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal sikres varigt overskud på strukturel balance
  • Tillægsbevillinger skal undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag 2.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2019 blev godkendt af ØU den 20. november 2018. Sagsfremstillingen med ØU's beslutning vedlægges som bilag 3.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 109. Brohøj Botilbud og Psykiatricenter - projektbeskrivelser

  application/pdf icon dagsordenspunkt_brohoej_botilbud_og_psykiatricenter_-_temadroeftelse_og_godkendelse_behandlet_paa_moedet_24._september_2018_kl._0900_moedelokale_1_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_angaaende_projektbeskrivelser_for_brohoej_0.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_botilbud_for_voksne_handicappede_brohoej_udkast_version_20180913_0.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_psykiatri_raadgivningscenter_udkast_20180913_0.pdf

  Resume

  Politisk behandling af formål og indhold vedrørende Brohøj Botilbud og Psykiatricenter. Projektbeskrivelserne for Brohøj Botilbud og Psykiatricenter har været til behandling i Handicaprådet den 15. november, og Handicaprådet´s høringssvar foreligger til SSU´s viderebehandling af sagen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU,

  1. at godkende projektbeskrivelserne for Brohøj Botilbud og Psykiatricenter.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 24. september godkendte SSU projektbeskrivelserne for Brohøj Botilbud og Psykiatricenter, som efterfølgende blev sendt til høring i Handicaprådet.

   

  Sagen blev behandlet i Handicaprådet den 15. november, hvor rådet fik en orientering om processen og projektbeskrivelserne vedrørende Brohøj. Høringsfristen blev fastsat til den 26. november.

   

  Handicaprådet´s høringssvar foreligger til SSU´s viderebehandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for Stevns kommunes økonomi

 • 110. Brugertilfredshed Madservice - orientering

  application/pdf icon brugertilfredshedsundersoegelse_2018_stevns_kommunes_madservice_0.pdf

  Resume

  Orientering om resultat af brugertilfredshedsundersøgelse omfattende Stevns Kommunes Madservice til hjemmeboende og beboere i plejebolig. Resultatet er en generel høj tilfredshed med enkelte forbedringspunkter.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1.     Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Taget til efterretning med ros til kommunens madservice.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommunes Madservice har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i sommeren 2018. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og via to fokusgruppeinterviews blandt de visiterede brugere, som indtager deres mad i kantinerne på Stevnshøj og Hotherhaven.

  I alt er der cirka 350 brugere af Stevns Kommunes Madservice. Brugerne er fordelt på cirka 180 hjemmeboende brugere fordelt på fire ruter. På kommunens plejecentre og rehabiliteringscenter er der cirka 170 beboere på fuld forplejning, disse er ikke omfattet af frit valg.

  Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen var derfor, at undersøge tilfredsheden blandt alle 350 brugerne af Stevns Kommunes Madservice med henblik på at udvikle og fremtidssikre denne. Dette gælder maden herunder råvarer, kulinarisk kvalitet og variation, samt den generelle service i forbindelse med levering af maden.

  Nogle spørgsmål fra den forudgående undersøgelse fra 2014 er udgået, da de ikke længere var relevant for Madservice. Der er tilføjet spørgsmål vedrørende duften af maden, da det er en vigtig del af madoplevelsen, at sanserne bliver stimuleret. Fokus har dermed været på hele måltidsoplevelsen og ikke kun smag, konsistens og ingredienser. Disse spørgsmål vil dermed også vedrøre hjemmeplejen og pleje- og rehabiliteringscentrenes medarbejdere og ikke kun Stevns Kommunes Madservice.

  Endvidere er der på baggrund af besvarelserne udpeget fokusområder, som Stevns Kommunes Madservice vil arbejde videre med i forhold til hvilke produkter og service som enten kan tilpasses, forbedres eller optimeres.

   

  Resultater

  Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt brugerne af Stevns Kommunes Madservice, viser en generel høj tilfredshed. Dette gælder for både hjemmeboende og beboere i plejebolig. Den overordnede høje tilfredshed ses også i en del af kommentarerne fra besvarelserne.

  For brugere i eget hjem er det 96,6 %, der svarer, at de er ’altid’ (54,7 %) eller ’for det meste’ (41,9 %) tilfreds med hovedretterne. For brugerne i plejebolig svarer 93,3 %, at de ’altid’ (56,8 %) eller ’for det meste’ (36,5 %) er tilfredse med den varme mad. Og for den kolde mad svarer 93,2 %, at de ’altid’ (43,2 %) eller ’for det meste’ (50 %) er tilfredse.

  Der er dog plads til forbedringer, fx i forhold til at borgerne oplever kød, grøntsager og kartofler som enten hårde eller tørre. Dette vil Madservice afhjælpe ved at opdatere vejledninger til opvarmning af maden, da opvarmning har stor indflydelse på madens kvalitet ved servering. Endvidere er der kommentarer, der vedrører selve indpakningen. Her er der potentiale for afprøvning og udvikling af emballage, således at alle borgere får nemmere ved at åbne denne.

   

  Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen

  Sundhed og Omsorg har udpeget følgende fokusområder for henholdsvis hjemmeboende brugere og beboere i plejebolig:

   

  Hjemmeboende brugere

   - Tilberedning, herunder kvalitet, skal fastholdes med henblik på udvikling og afprøvning af forskellige menuer

   - Fokus på udvikling og afprøvning af indpakning og emballage, som er nemmere at åbne

   - Bedre vejledninger i forbindelse med opvarmning af maden for både bruger og for medarbejderne i hjemmeplejen, som kan afhjælpe oplevelser med fx tørt kød

   

  Beboere i plejebolig

   - Større fokus på måltidssituationen, herunder stemning og præsentation af menu i samarbejde med medarbejderne på plejecentrene

   - Bedre kommunikation og samarbejde mellem medarbejderne på plejecentrene og Madservice, således at tilbud om mellemmåltider er kendt af alle beboere

   - Større fokus på sæsonbaseret mad, herunder ønsker til mad, som mere systematisk vil blive indsamlet, så der kan afprøves nye/andre retter, ingredienser, m.m.

   

  Disse vil Sundhed og Omsorg arbejde videre med og løbende indhente tilbagemeldinger fra brugerne.

   

  Brugertilfredshedsundersøgelses rapport vedlagt.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 111. Diverse orientering - SSU 3. december 2018 (Lukket)

 • 112. Underskriftsark (Lukket)