Referat

 • 380. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Godkendt.

 • 381. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021 - SSU - Godkendelse

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8.21_-_drift_-_ssu_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


  Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 1,2 mio. kr., idet merforbruget vedrører områder med overførselsadgang. Der er ikke behov for tillægsbevillinger til anlægsudgifterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU
  3. årshjul for politiske budgetpunkter 2021 tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Ad 1-2.

  Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning og anbefaler de tilknyttede mer- og mindrebevillinger, samt indtægtsbevillinger, og sender sagen videre til økonomiudvalget.


  Ad 3.

  Taget til efterretning.  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 31. august 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2021.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet mer/mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt på følgende:


  • Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,8 mio. kr.
  • Mindreforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 0,2 mio. kr.


  Der forventes overført netto underskud på ca. 1,8 mio. kr. til 2022 vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring.


  De største afvigelser findes på Tilbud til voksne med særlige behov med en samlet forventet merudgift på 5,2 mio. kr., som dog bør ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 1,5 mio. kr. fra den centrale refusionsordning, samt i et vist omfang også mindreudgiften/merindtægten på Botilbud og psykiatricenter Brohøj på 3,5 mio. kr. Der forventes endvidere merudgifter til personlige hjælpere og Brugerstyret Personlig Assistance på ca. 1,7 mio. kr.

  Desuden forventes et underskud på Den integrerede døgnplejes rammeaftale på ca. 1,5 mio. kr.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært skyldes udskydelse af plejecenterbyggeriet.


  De 4,0 mio. kr. forventes overført til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”


  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.


  I 2021 er der dog fortsat en særlig situation på grund af corona-relaterede merudgifter, som ikke er varige merudgifter.


  Årshjul for politiske budgetpunkter i 2021

  En oversigt over politiske budgetpunkter i 2021 blev forelagt fagudvalgene i februar. Der er nu udarbejdet en opdateret status, som fremgår af bilag til sagen. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et merforbrug i 2021 på 0,6 mio. kr vedrørende drift og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2021:


  • -1,189 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
  • 0 mio. kr. vedrørende anlæg


  Der forventes overført et underskud på 1,8 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 4,0 mio. kr. vedrørende anlæg.

 • 382. Forlængelse af samarbejdsaftale med Café Stevnen - Godkendelse

  application/pdf icon samarbejdsaftale_-_underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_samarbejdsaftale_mellem_stevns_kommune_og_vaerestedet_cafe_stevnen_kfums_sociale_arbejde_0.pdf

  Resume

  Kommunens samarbejdsaftale med Café Stevnen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark udløber 1. april 2022. Med denne sag fremlægges oplæg til at samarbejdsaftalen forlænges til udgangen af 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. godkende forlængelse af samarbejdsaftalen på uændrede vilkår, så aftalen løber frem til udgangen af 2022.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune indgik i maj 2019 en samarbejdsaftale med Café Stevnen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Aftalen udløber 1. april 2022. Hvis Stevns Kommune og Café Stevnen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, ønsker at fortsætte samarbejdet herefter, vil der derfor skulle indgås en ny aftale.


  Den eksisterende aftale er indgået af det nuværende Social og Sundhedsudvalg, men som følge af det forestående kommunalvalg, vil det til næste år være et nyt udvalg, der skal indgå aftalen. For at give det nye udvalg mulighed for at lære Café Stevnen at kende, inden de skal beslutte, hvorvidt udvalget ønsker at indgå en ny samarbejdsaftale, foreslår forvaltningen, at samarbejdsaftalen forlænges på uændrede vilkår til udgangen af 2022.


  En forlængelse af samarbejdsaftalen vil kræve godkendelse af både Café Stevnen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og Stevns Kommune. Carsten Brogaard Refshauge, Afdelingsleder, Frivilligområdet, KFUM’s Sociale Arbejde, har med mail af 8. oktober 2021 tilkendegivet, at KFUM er positivt stemt overfor en forlængelse af aftalen frem til udgangen af 2022. Den gældende samarbejdsaftale samt forslag til tillæg til aftalen er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Da tilskuddet allerede er optaget i budget 2022, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

 • 383. Takst madservice 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon takstblad_for_2022_hvor_madservice_er_fremhaevet_0.pdf

  Resume

  Med denne sag fremlægges takster for madservice 2022 til godkendelse i KB.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. godkende takster for madservice for 2022.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Med forvaltningens seneste beregning af priser på madservice vil taksterne fortsætte uændret fra 2021 til 2022. Når taksterne er uændrede, skyldes det, at ændringerne i de enkelte beløb, der medtages i beregningerne, er så små, at de ikke får indflydelse på de endelige takster. Taksterne består af driftsudgifterne til madproduktionen, herunder løn til personale, løn til leder, udgifter til biler, el, vand og varme mv.


  Takster

  2021

  2022

  Madservice, plejecentre pr. måned  Fuld kost på plejecentre

  3.782

  3.782
  Madservice, hjemmeboende pr. dag  Hovedret, udbragt

  46

  46

  Hovedret, udbragt, ægtefælle

  40

  40

  2 retter, udbragt

  57

  57

  2 retter, udbragt, ægtefælle

  51

  51

  2 retter i café på centrene

  57

  57
  Ophold korttidspladser  Madservice + øvrige udgifter pr. dg.

  159

  159

  Godkendelse af kommunale takster skal ske inden året udgang. Godkendelsen sker typisk i forbindelse med andenbehandling af budgettet. For budget 2022 har det ikke været muligt at beregne taksterne for madservice, så de kunne komme med til andenbehandlingen af budget 2022, derfor fremlægges de hermed særskilt.


  Det samlede takstblad for 2022 er vedlagt som bilag med fremhævning af taksterne for madservise.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen, da taksterne er indregnet i oplæg til budget 2022.

 • 384. Udsatterådet - evaluering og nyt medlem - Beslutning

  application/pdf icon chefgruppens_evaluering_af_udsatteraadet_-_notat_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_udsatteraadets_funktion_-_evaluering_behandlet_paa_moedet_30._august_2021_kl._1000_moedelokale_1_raadhuset_-_deadline_d._178_kl._12._0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Udsatterådets funktion er blevet evalueret i forvaltningen og i Udsatterådet, og sagen sendes hermed til orientering i KB.


  På baggrund af evalueringen og indstilling af medlem fra styregruppen for KFUM´s Sociale arbejde skal KB også beslutte, om styregruppemedlem Jette Balslev skal indtræde som Café Stevnens repræsentant i Stevns Udsatteråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via SSU, AET og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning
  2. beslutte om styregruppemedlem i KFUM’s Sociale Arbejde Jette Balslev skal repræsentere Café Stevnen i Stevns Udsatteråd.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Ad 1.

  Taget til efterretning.


  Ad 2.

  Anbefales med det ønske, at det i den næste valgperiode bør være lederen af Cafe Stevnen, som deltager i Udsatterådet, jf. også anbefaling fra Udsatterådet og chefgruppens evaluering.  Beskrivelse af sagen

  Efter ønske fra ØU besluttede KB den 27. maj, at Sundhed & Omsorg skulle iværksætte en evaluering af Udsatterådets funktion, som hermed sendes til orientering.


  Chefgruppen (CG) evaluerede Udsatterådet i starten af august og formulerede herefter vedhæftede notat, som blev godkendt af direktionen den 16. august. Den 30. august fik Udsatterådet mulighed for at kommentere på CG´s notat og evaluerede herefter deres egen rolle. Referat fra udsatterådsmødet er vedhæftet som bilag.


  I notatet anbefaler Chefgruppen, at:

  • Udsatterådets indflydelse især går via dialog med politikkerne og forvaltningen, da vi ikke kan forvente, at rådets medlemmer altid kan levere skriftlige høringssvar. Ud over drøftelser på de ordinære møder, kan det også være via borgermøder eller andre dialog-/temamøder med de relevante politiske udvalg eller ansatte i forvaltningen
  • formanden fortsat bør være en af "livseksperterne". CG er opmærksomme på sårbarheden af dette valg og anbefaler derfor, at der laves faste regler for, hvem der tager over i formandens fravær
  • at den daglige leder på Café Stevnen sidder med i Udsatterådet som repræsentant for en af de foreninger, som skal have et medlem med, da lederen vil have et stort kendskab til målgruppen for Udsatterådet
  • de 4 ordinære møder hvert år fastholdes, for at bevare "føling", tillid og fortrolighed både mellem rådsmedlemmerne selv og mellem råd og forvaltning
  • der i den nye periode efter kommunalvalget laves nogle konkrete retningslinjer for:
   • hvilke opgaver Udsatterådet skal løse
   • hvordan forvaltning og de poliske udvalg bruger og involverer Udsatterådet fremover
  • der arrangeres en workshop for det nye Udsatteråd, hvor opgaverne præsenteres og forventninger bliver afstemt.


  Udsatterådet er enige i CG´s evaluering men påpeger, at retningslinjerne for hvilke opgaver rådet skal løse aftales via gensidig dialog, da rådet ikke vil miste selvbestemmelsen over egne fokusområder og arbejde.


  Nye medlemmer i Udsatterådet

  Jf. Udsatterådets vedtægter mangler Udsatterådet to repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.


  På udsatterådsmødet den 30. august var Udsatterådet enige i CG´s anbefaling om, at den daglige leder på Café Stevnen vil være et relevant medlem i Udsatterådet, da vedkommende vil være tætte på borgerne i Stevns Kommune og kende til problematikkerne på rådets områder.


  Styregruppen for KFUM’s Sociale Arbejde mener, at det bør være et styregruppemedlem for Café Stevnen, som skal sidde med i Udsatterådet og har valgt at indstille Jette Balslev som deres repræsentant i Udsatterådet. I begrundelsen skriver formanden for Styregruppen, at:

  • Jette Balslev er særlig kvalificeret til denne opgave, idet hun har været konstitueret daglig leder for Café Stevnen det seneste halve år og derfor har en særlig erfaring med udsatte i Stevns Kommune og de problematikker, som Udsatterådet kan være med til at løse. Derfor er det en enig styregruppe, som har udpeget Jette Balslev som repræsentant i Udsatterådet.
  • den nye daglige leder har meget store opgaver foran sig på det Café Stevnen, som styregruppen ønsker, at hun prioriterer.


  KB skal beslutte, om styregruppemedlem Jette Balslev skal indtræde som medlem i Udsatterådet.


  Retsgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende "brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.". I stk. 2 står der, at "kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver".

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 385. Antal bestyrelsesmedlemmer fra SSU i omsorgsbestyrelsen - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_omsorgsbestyrelsen_godkendt_5._maj_2014_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_revideret_styrelsesvedtaegt_for_omsorgsbestyrelsen_gaeldende_fra_1._jan._2022_0.pdfapplication/pdf icon henvendelse_til_omsorgsbestyrelsen_nov._2021_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har nedsat en Omsorgsbestyrelse. Bestyrelsens arbejde fremgår af styrelsesvedtægten for Omsorgsbestyrelsen. Det følger af styrelsesvedtægten, at SSU skal udpege to medlemmer til Omsorgsbestyrelsen. Med denne sag lægges op til en ændring af styrelsesvedtægten, så SSU kun skal udpege ét medlem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. godkende revideret styrelsesvedtægt for Omsorgsbestyrelsen
  2. godkende henvendelse til Omsorgsbestyrelsen med henblik på, at ændringerne i ny styrelsesvedtægt kan træde i kraft pr. 1. januar 2022.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune har nedsat en Omsorgsbestyrelse, som har til opgave at anvende tilskud til omsorgsarbejdet indenfor de mål og rammer, som Social- og Sundhedsudvalget har fastsat. Det fremgår af § 7 i styrelsesvedtægten for Omsorgsbestyrelsen i Stevns Kommune. Herunder arrangerer Omsorgsbestyrelsen mandagscafé med enten foredrag eller sang og musik. Arrangementerne tilrettelægges med et forårs- og et efterårsprogram bestående af hver 13 mandage. Arrangementerne finansieres delvis af kommunal støtte og delvist af Omsorgsbestyrelsen selv.


  Styrelsesvedtægten, som er fra 2014, er vedlagt som bilag. De følgende nævnte paragrafhenvisninger referer hertil.


  Social- og Sundhedsudvalget skal ifølge styrelsesvedtægten udpege to medlemmer til Omsorgsbestyrelsen for en 4-årig periode sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens og Ældrerådets valgperiode (jf. §§ 2 og 3).


  Styrelsesvedtægten kan ændres af Social- og Sundhedsudvalget med tre måneders varsel, hvis udvalget forinden har indhentet udtalelse fra Omsorgsbestyrelsen. Ændringer kan dog finde sted med kortere varsel, hvis Omsorgsbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget er enige herom (jf. § 11).


  Forvaltningen lægger op til følgende ændringer af styrelsesvedtægten for Omsorgsbestyrelsen i Stevns Kommune:

  • § 2 – Bestyrelsen, ændres så bestyrelsen fremadrettet består af 6 medlemmer
  • § 2 – Bestyrelsen, ændres så 1 medlem udpeges af Social- og Sundhedsudvalget


  Forvaltningen lægger op til, at SSU indhenter udtalelse fra Omsorgsbestyrelsen i forhold til at få deres accept af, at ændringerne kan finde sted pr. 1. januar 2022, sådan at udpegning i ny valgperiode sker efter den reviderede styrelsesvedtægt for Omsorgsbestyrelsen. Udkast til henvendelse til Omsorgsbestyrelsen er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 386. Leasing af pakkemaskine til madservice - Godkendelse

  Resume

  For fremadrettet at kunne opretholde en økonomisk forsvarlig køkkendrift er der behov for at udskifte en nedslidt pakkemaskine i kommunens madservice. Ny pakkemaskine erhverves gennem Kommuneleasing og leases af Stevns Kommune. Sagen forelægges fordi anskaffelsesprisen på det leasede overstiger 0,5 mio. kr. og derfor skal godkendes af Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via SSU, at

  1. godkende leasing af pakkemaskine.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales.


  Beskrivelse af sagen

  Madservice råder i dag over en ældre pakkemaskine, som er nedslidt. Pakkemaskinen er derfor ikke længere driftssikker, hvilket påvirker mulighederne for at kunne opretholde en økonomisk forsvarlig køkkendrift. Forvaltningen ønsker derfor at udskifte pakkemaskinen med en ny gennem en leasingaftale.


  Madservice har undersøgt markedet og fundet frem til, at en ny Ulma TSB 300 Trayseale pakkemaskine fra PM Pack til en samlet pris på 624.000 kr. er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Pakkemaskinen kan leases gennem Kommuneleasing til en årlig leasingydelse på 60.000 kr. i 10 år med en restgæld til indfrielse i år 11 på ca. 30.000 kr. Renten er fast i hele leasingperioden.


  Det er forudsat, at den gamle maskine sælges til PM Pack for ca. 25.000 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Leasing af ny pakkemaskine har ingen økonomiske konsekvenser i forhold til den indgåede leasingkontrakt i 2022, da den årlige leasingydelse på 60.000 kr. finansieres indenfor det afsatte budget. I forbindelse med budget 2023 og frem tilpasses bevillingerne.

 • 387. Temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 1. kvartal 2022 - Godkendelse

  Resume

  Oplæg til SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for første kvartal af 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. godkende oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for første kvartal af 2022 som en anbefaling til et kommende udvalg.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I lighed med foregående år skal SSU drøfte, hvilke temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder samt eventuelle arrangementer udvalget ønsker i det kommende år - 2022. Da 2021 er valgår og der derfor kan ske udskiftning i udvalgsmedlemmerne, fremlægger forvaltningen kun oplæg for første kvartal 2022 til drøftelse og godkendelse i udvalget som en anbefaling til det kommende udvalg.

  Primo 2022 vil forvaltningen fremlægge oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for den resterende del af 2022 til drøftelse og godkendelse i det nye udvalg.

  KVARTAL

  MÅNED

  TEMADRØFTELSER og DIALOGMØDER

  1. kvartal

  Januar

  Nyt udvalg præsentation af medlemmer og introduktion til forvaltningen


  Februar  Marts


  KVARTAL

  MÅNED

  FOKUSOMRÅDER

  1. kvartal


  Løbende hele året: Nyt plejecenter St. Heddinge  Løbende hele året: økonomi  Div. udpegninger i forbindelse med nyt udvalg  Budgetprognose  Oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2022  Status på ledige ældreboliger  Præsentation af tilsynsrapporter  Årsberetninger fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet  Dialogmøde med de frivillige  Pakkestruktur på hjemmeplejeområdet  Plejecenterplan  KL’s konference Social- og sundhedspolitisk forum. Tilmelding.  Godkende at der indgås aftale med ekstern leverandør af hjemmepleje


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 388. Ledige ældre- og plejeboliger - Orientering

  application/pdf icon oversigt_over_ledige_boliger_pr._11_oktoberr_2021_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status over ledige ældre- og plejeboliger pr. 11. oktober 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.


  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  SSU orienteres løbende om status over ledige ældre- og plejeboliger.


  Hermed orienteres om status ved afslutningen af 3. kvartal 2021, dvs. pr. 11. oktober 2021. Oversigten er vedlagt som bilag.


  Oversigten viser, at der er 2 ledige ældreboliger og 0 ledig plejeboliger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 389. Opfølgning på handleplaner efter uanmeldte tilsyn 2020 - Orientering

  application/pdf icon handleplan_for_egehaven_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_plushoej_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_stevnshoej_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_hotherhaven_demens_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_hotherhaven_somatisk_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplaner_udekoerende_hjemmepleje_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplaner_udekoerende_hjemmepleje_uanmeldt_tilsyn_2020_-_ernaering_0.pdf

  Resume

  Med denne sag orienteres om opfølgning på plejecentrenes og den udekørende hjemmeplejes handleplaner i forlængelse af de uanmeldte tilsyn 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Årsrapporterne for de uanmeldte tilsyn 2020 på plejecentrene og i hjemmeplejen blev fremlagt for SSU den 6. januar 2021. Den 12. maj 2021 fik udvalget fremlagt både plejecentrenes og hjemmeplejens handleplaner for deres arbejde med de opmærksomhedspunkter, som tilsynet havde påpeget. Forvaltningen fremlægger med denne sag status for dette arbejde.


  Fælles for alle områder er, at arbejdet med at følge op på de uanmeldte tilsyn er foregået mere struktureret end tidligere. Arbejdet er dokumenteret i de handleplaner, der er vedlagt som bilag.


  For plejecentrene fremlægges én handleplan pr. center. Da den udekørende hjemmepleje arbejder med et særligt fokus på ernæringsindsatsen, er handleplanerne for deres område inddelt i to: Én specifikt for ernæringsindsatsen gældende for både område nord og område syd og én for de øvrige indsatser ligeledes gældende begge områder.


  Nedenfor er hovedelementerne gengivet i korte træk, for en uddybning af indsatserne henvises til de syv vedlagte handleplaner.


  Fælles

  Alle områder både i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene har gennem året haft fokus på borgernes ernæring og arbejdet målrettet med at få implementeret ”Instruks til regelmæssig vejning i Stevns Kommune”. Dvs. der er arbejdet med vejning og registrering samt med at følge på udsving i borgernes vægt.


  På alle områder både i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene arbejdes der med skriftlige dokumentation. En del af det arbejde går ud på at aftale, hvem der skal registrere hvad, hvordan og hvor i systemet. Sideløbende med det decentrale arbejde med skriftlig dokumentation er der et stort centralt arbejde i gang i forhold til at udarbejde retningslinjer for arbejdet med dokumentationspraksis, samt den tilhørende opsætning i kommunens elektroniske dokumentationssystem.


  Plejecentrene

  Udover de indsatser, der har været fælles på alle områder, har fire af de fem plejecentre arbejdet med vedligeholdende træning i hverdagen. Generelt har der været arbejdet på, at besøgsplaner og helbredstilstande hele tiden opdateres også i forhold til instrukser givet fra eksterne fagpersoner som f.eks. ergoterapeuter. Dette arbejde har dog været udfordret af problemer med fagsystemet Cura. Derudover er der fortsat fokus på at fastholde beboernes funktioner ved ADL-træning (ADL betyder Almindelig Daglig Levevis).


  Fire af de fem plejecentre har haft fokus på tøjvask i fælles maskiner, herunder på at sikre dokumentation for at de fastlagte procedurer for fx vask på tom maskine følges.


  Udekørende hjemmepleje

  I den udekørende hjemmepleje har det største fokusområde udover ernæringsindsatsen og dokumentationspraksis været at få sammenhæng mellem den visiterede ydelse, den disponerede hjælp, den leverede hjælp og borgers aktuelle behov. Hvilket kræver en tværgående indsats i hele Center for Sundhed og Omsorg. Centret har bl.a. arbejdet med en ny pakkestruktur og ensretning af dokumentationspraksis med inddragelse af ledere og relevante medarbejdere. Der arbejdes fortsat på at ensrette planlæggernes arbejde og skabe sammen mellem visitation, disponering og levering.


  Særligt det ene af de to områder i den udekørende hjemmepleje er udfordret i forhold til at sikre, at alle besøgsplaner er tydeligt handleanvisende. Det har der været arbejdet på at rette op på. Næste skridt er at gennemføre audit sammen med nogle medarbejdere for at sikre læring og kvalitetstjek af besøgsplanerne.


  Fremadrettet

  Der vil også i 2021 blive gennemført uanmeldte tilsyn på både plejecentrene og den udekørende hjemmepleje. Så snart tilsynsrapporterne foreligger vil SSU blive præsenteret for disse.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 390. Status på indsatser i forlængelse af KLK's anbefalinger - Orientering

  application/pdf icon statusbeskrivelse_for_indsatserne_som_foelge_af_klk-rapporten_0.pdf

  Resume

  KLK fremlagde i sin rapport fra starten af 2021 fire temaer samt en række anbefalinger til forbedret styring af ældreområdet i Stevns Kommune. Med denne sag orienteres om status for de ti indsatser, der er sat i gang i forlængelse af KLK's anbefalinger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  KLK fremlagde i sin rapport fra starten af 2021 følgende fire temaer til forbedret styring af ældreområdet i Stevns Kommune:

  • Tema 1: Styring og retning
  • Tema 2: Serviceniveau
  • Tema 3: Systemunderstøttelse
  • Tema 4: Visitation og udfører


  Hvert tema blev fulgt af en eller flere anbefalinger. På den baggrund har forvaltningen sat ti indsatser i gang i hjemmeplejen, på plejecentrene, på socialområdet, i myndighed og i sygeplejen. Med denne sag orienteres om status for de ti indsatser. Indsatserne er nummereret fortløbende og præsenteres nedenfor under hvert tema.  Tema 1: Styring og retning

  Under tema 1 er iværksat to indsatser.

  1. Ansættelse af leder af staben samt ansættelse af konsulent til Team Cura

  Status: Formål og effektmål er nået, begge medarbejdere er startet pr. 1. juli 2021.


  2. Ledelsesinformation, udvikling af valide data og nøgletal

  Status: Targit arbejdsgruppen afslutter test af data ultimo november 2021. Testen udgør en validering af kommende datatræk.


  Arbejdsgruppen har udarbejdet skitser for de centrale rapporter på inde og udeområdet. Rapporterne forventes udarbejdet ved årets udgang. Der er igangsat et arbejde med at afdække, hvorledes rapporterne kan blive tilgængelige for den enkelte leder. Rapporter på myndighedsområdet og udviklingsområder følger herefter.  Tema 2: Serviceniveau

  Under tema 2 er iværksat én indsats.


  3. Pakker/ydelser – 2021 (udarbejdelse af plejepakker, kvalitetsstandarter og arbejdsgange)

  Status: Der er til dato afholdt to workshops og det forventes, at der skal afholdes yderligere minimum én workshop før pakkerne er på plads. Hvilket er flere end planlagt, da processen har vist sig mere tidskrævende end ventet. Tidsplanen ændres derfor fra, at plejepakkerne skulle være klar i indeværende år til, at de bliver klar i første kvartal af 2022.


  Det vurderes i øjeblikket, i hvilken form evt. nye kvalitetsstandarder skal udarbejdes som følge af behovet for standardisering af arbejdsgange på ældreområdet. Det forventes, at arbejdet med dette er færdigt ultimo første kvartal 2022.  Tema 3: Systemunderstøttelse

  Under tema 3 er iværksat fire indsatser.


  4. Cura Socialområdet (sidste finpudsning af anvendelse af Cura)

  Status: Første fokus i indsatsen har været at sikre, at datatræk til Danmarks Statistik er korrekte, samt behovet for manuelle registreringer undgås.


  Der har tidligere været ydelser på botilbuddene, som har figureret i data for hjemmeplejen. For at undgå dette er der oprettet specifikke botilbudsydelser, og der benyttes ikke længere samme ydelser.


  For at kunne trække data på myndighedsområdet skal ydelserne kunne bestilles. Dette kræver en integration til Tilbudsportalen, som endnu ikke er i drift. I den mellemliggende periode oprettes de konkrete eksterne tilbud i Cura, så bestillinger kan gennemføres uden integrationen. Dette arbejde er i gang.


  Alle funktioner i Cura Social er ved at blive fuldt taget i brug, arbejdet omkring dette understøttes af månedlige møder mellem team Cura og relevante personer på socialområdet.


  5. Cura plejecentre – 2021 (udarbejdelse af dokumentationsprocedure og implementeringsplan)

  Status: Grundmodellen til dokumentations standarden er ved at blive renskrevet, og sendes til godkendelse i projektgruppen d. 12/10.21. De efterfølgende arbejdsgrupper, der skal videreudvikle modellen på henholdsvis inde- og udeområdet, er indkaldt til arbejdsgruppemøder i november og december.


  Der bliver set på, hvordan Træningsområdet skal inkluderes i dokumentationsmodellen, så de bliver en del af den sammenhængende dokumentation om den enkelte borger. Der er indledt en undervisningsrunde på udeområdet, hvor medarbejderne får genopfrisket deres viden om FSIII. På indeområdet overvejer afsnitslederen at iværksætte en grundlæggende FSIII undervisning. Inden udgangen af 2021 udarbejdes en plan for implementering af den nye dokumnetationsmodel, indeholdende skriftligt materiale, videoer, undervisning og sidemandsoplæring.


  6. Cura hjemmeplejen og sygeplejen (udarbejdelse af dokumentationsprocedure og implementeringsplan)

  Status: Samme status som under indsats nr. 5.


  7. Cura Træningsområdet (udarbejdelse af dokumentationsprocedure og implementeringsplan)

  Status: Samme status som under indsats nr. 5.  Tema 4: Visitation og udfører

  Under tema 4 er iværksat tre indsatser.


  8. Cura - Planlæggerne udeområdet – 2021 (udvikling af arbejdsgange omkring udmøntning af visiterede ydelser)

  Status: Planlæggerne har mødtes en gang om måneden hvor arbejdsgange afstemmes og snitfladen til myndighed afklares. Planlæggere og leder har deltaget på de 2 afholdte workshops faciliteret af Marselisborg. Det er udmeldt at der skal afholdes en tredje workshop. Dato afventer. Yderligere beskrivelse af planlæggernes arbejdsgange af workshops og læringsmøder afventer. Da processen har vist sig mere tidskrævende end ventet, ændres tidsplanen så indsatsen går fra at skulle være gennemført ultimo marts 2022 til medio 2022.


  9. Visitationspraksis – klare roller, opgaver og ansvar (udvikling af arbejdsgange omkring visitation mm.)

  Status: Arbejdet under denne indsats er meget omfattende og hænger på flere områder sammen med en eller flere af de øvrige indsatser, hvorfor tidsplanen for delelementer forsinkes nogle måneder.


  Myndighed er færdige med at udarbejde generel arbejdsgang for brugen af Cura for sagsbehandlingen i myndighed og den er implementeret. Det vil løbende blive tilrettet svarende til udviklingen i udfører.

  Der er undervist i FSIII og implementeringen er i gang i hjælpemidler og visitationen arbejder med metoden, men er fortsat i en læringsfase.


  Der er udarbejdet en arbejdsgang for udskrivelse i visitationen. Næste skridt er, at få snitfladen til hjælpemiddelteamet skal styrkes og klarlægges. Snitfladen til sygeplejen i forbindelse med udskrivelse er ved at blive fastlagt og afventer sygeplejens tilbagemelding. Snitfladen til sygeplejen generelt opdateres herefter.


  Opkvalificeringen er i gang og vil fortsætte resten af året i forhold til udvalget paragraffer og forvaltningsretten. Der er udarbejdet metode til ledelsestilsyn, som nu skal sendes til revisionen til godkendes og som vil blive brugt i 2022.


  Arbejdsgang på to enkelte paragraffer i hjælpemidler er udarbejdet og mangler at blive overført til Cura. Punktet arbejdes der fortsat med over de næste år. Arbejdsgang, udkast til kvalitetsstandard for § 94 er udarbejdet og skal sendes til godkendelse først i ledelse og derefter politisk. Der er igangsat udarbejdelse og revidering af kvalitetsstandard for aflastning/afløsning samt BPA/kontanttilskud. Generelle arbejdsgange for aktindsigt og klagesagsbehandling er udarbejdet og implementeret, samtykke og partshøring er under revision.


  Ny visitering efter ny standard og nye pakker er forsinket, da de skal udarbejdes først.


  10. Budgettildelingsmodel (sikre tilpasning til ovenstående indsatser)

  Status: Arbejdet under denne indsats hænger sammen med en eller flere af de øvrige indsatser, hvorfor dele af tidsplanen for denne indsats også forsinkes. Det forventes dog som oprindeligt, at BOP 2 kan reguleres til de nye pakker marts måned 2022.  Den samlede oversigt over statusbeskrivelserne for hvert af de ti indsatser er vedlagt som bilag.


  Fremadrettet

  Forvaltningen fortsætter med at arbejde målrettet med alle ti indsatser. Hvoraf flere delelementer som tidligere oplyst kræver en betydelig indsats, som rækker et godt stykke ind i år 2022.


  Efter den nuværende plan skulle oplæg til ny plejepakkestruktur være fremlagt til politisk vedtagelse i SSU og KB til november 2021. Da arbejdet og den involverende proces er mere tidskrævende end ventet, har dette mål ikke været muligt at nå. Det er forvaltningens forventning, at oplæg til ny plejepakkestruktur og kvalitetsstandard kan blive fremlagt til politisk vedtagelse i SSU og KB ultimo første kvartal 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen da indsatserne afholdes indenfor eget budget.

 • 391. Udbudsmateriale frit leverandørvalg af hjemmepleje - Godkendelse (Lukket)

 • 392. Diverse orientering - SSU 3. november 2021 (Lukket)

 • 393. Underskriftsark (Lukket)