Referat

 • 128. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Godkendt.

 • 129. Handleplankatalog vedr. udmøntning af Sundhedspolitik - status

  application/pdf icon bruttokatalog_til_handleplan_sundhedspolitik_2019-2022_-_220120.pdfapplication/pdf icon matrix_forslag_til_nye_indsatser.pdfapplication/pdf icon matrix_eksisterende_indsatser.pdf

  Resume

  Orientering om processen vedr. udarbejdelse af Handleplankatalog til udmøntning af Sundhedspolitik 2019-2022.

   

  En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet et bruttokatalog med 41 forslag til nye indsatser.

   

  Sundhedskonsulenterne Stine Rehn og Denni Pedersen deltager under punktet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via DIR, at

  1. orientering og status tages til efterretning.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 7:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 3:

  CG ønsker en tilbagemelding fra behandlingen i MED udvalgene forud for den poltiske behandling

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Sagen taget til efterretning med bemærkning om, at der i det videre arbejde skal være opmærksomhed på, at der ikke er afsat midler i budget 2020, samt at røgfri arbejdstid gerne ses implementeret pr. 1. januar 2021.

  Sagsfremstilling

  En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet et bruttokatalog med 41 forslag til nye indsatser.

   

  Det fremlagte bruttokatalog indeholder en oversigt med forslag til indsatser på hvert pejlemærke og en kort beskrivelse af hver indsats, hvor der er angivet formål, baggrund og aktiviteter. Der arbejdes pt. med beskrivelse af mål, indikatorer, monitorering og evaluering.

   

  Indsatserne er udvalgt ud fra nogle udvalgte principper:

  • At vi implementerer indsatserne tværgående og samarbejder på tværs
  • At vi arbejder med indsatser, hvor der er evidens for, eller som minimum "best practice"

  Dette betyder, at de foreslåede indsatser i bruttokataloget er afprøvet i en dansk kontekst og der er derfor en vis sikkerhed for, at indsatserne har effekt.

  • At indsatserne er valgt ud med et flerstrenget sigte

       Det vil sige, at vi arbejder med både rammer, det kulturelle niveau og på individuelt niveau.

  • At indsatserne underbygger FN's verdensmål.

   

  Herudover er det et princip, at vi inddrager borgerne i implementeringen af indsatserne. Dette princip tages i anvendelse efter, at de endelige indsatser i bruttokataloget er udvalgt.

   

  Det har vist sig svært at angive økonomi på hver indsats, da det vil kræve at indsatsen foldes mere ud og beskrives i detaljer, fx via en projektbeskrivelse. Der er i stedet givet et bud på arbejdsopgaver i forbindelse med implementeringen af indsatsen. Et estimeret økonomisk ressourceforbrug for hver indsats vil fremgå af sagen ved fremlæggelsen af 1. udkast til Handleplankatalog i april.

   

  I den videre proces bliver bruttokataloget sendt til udtalelse i MED udvalgene og på baggrund af udtalelserne vil Styregruppen udarbejde 1. udkast til Handleplankatalog, som lægges frem i fagudvalgene i april.

   

   

  Vedhæftet:

  1. Bruttokatalog med foreslåede nye indsatser
  2. Matrix over forslag til nye indsatser (Med angivelse af hvilke centre, der vil være involveret i implementeringen af indsatsen)
  3. Matrix over eksisterende indsatser.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven: § 119, stk. 2.

  Økonomi

  Indsatserne kan få økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget 2021.

 • 130. Budgetprognose 2020 - SSU

  application/pdf icon budgetprognose_2020_-_ssu.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetprognose 2020, som er første opfølgning på budgettet for 2020. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2020.

   

  Budgetprognosen på SSU's områder viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2020. 

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  1. Sagen behandlet.

  2. SSU's protokollering i sag 213 af 11. november 2019 vedr. budgetopfølgning 3 bringes i erindring.

   

  Sagsfremstilling

  Den 31. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2021 og budgetopfølgningerne i 2020. Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2020 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2021.

   

  Budgetprognosen fokuserer på de områder, hvor der på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, ny viden og ændret lovgivning forventes afvigelser af betydning for budget 2020. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2020.

   

  Budgetprognosen har primært fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. Dog er det afsatte anlægsbudget til byggeri af servicearealer på det nye plejecenter også kommenteret.

   

  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Behandling af misbrugere
  • Botilbud: Krisecentre og Herberg
  • Botilbud: Længerevarende ophold
  • Botilbud: Midlertidige ophold
  • Socialpædagogisk støtte
  • Takstfinansierede institutioner: Botilbud og Psykiatricenter Brohøj
  • Den integrerede døgnpleje - inden for rammeaftalen

   

  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2020, som primært skyldes følgende forhold:  

   

  • Merudgift på behandling af misbrugere på 0,7 mio. kr.
  • Mindreudgift på diverse botilbud og bostøtte på 2,9 mio. kr.
  • Merindtægt fra en vundet ankesag i voksen/handicap på 4,8 mio. kr.
  • Merudgift på den integrerede døgnpleje - inden for rammeaftalen - på 5,4 mio. kr.
  • Merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,5 mio. kr.

  Økonomi

  På SSU's område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 131. Budget 2021 - fagudvalgenes møder med MED-udvalg

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024_-_endelig.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2021 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds mv.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. der tages stilling til, hvordan SSU's møde med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødedato, mødets form, indhold og deltagerkreds

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Mødet blev fastlagt til 14. april 13-15.30 og forslag til form, indhold og deltagerkreds blev godkendt.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 14. januar 2020 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2020-2024, herunder tidsplanen for budget 2021 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).

   

  Af tidsplanen for budget 2021 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds.

   

  SSU's område er meget bredt, og det foreslås derfor, at dialogen opdeles i fem emne-grupper:

   

  1. Sundhed og forebyggelse, Tandpleje og Madservice

  2. Myndighed / voksen-handicap og hjælpemidler

  3. Psykiatri

  4. Plejecentre og Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  5. Hjemmepleje og hjemmesygepleje

   

  Hver gruppe forbereder et kort oplæg om, hvad de ser som de vigtigste udfordringer i hverdagen, visioner, effektiviseringer m.v.

   

  Deltagerkredsen foreslås at være alle MED-medlemmer, Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter, samt ledelsesrepræsentanter. Desuden foreslås at invitere øvrige relevante medarbejderrepræsentanter, blandt andet fra de områder, som ikke har lokal-MED, men blot personalemøder med MED-status. Alle enheder bliver således repræsenteret ved både medarbejdere og ledere.

    

  Det foreslås, at dialogmødet afholdes 14. April 2020 kl. 13-15, forud for SSU's ordinære møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 132. Familieboliger - drøftelse

  application/pdf icon uddrag_af_tilsynshaandbogen_pr._16._januar_2020.pdfapplication/pdf icon regler_og_lovgivning_omkring_aeldre-_og_familieboliger.pdf

  Resume

  Siden opførelsen af 42 familieboliger, som er ældreegnede, har kommunen haft en aftale, som indebærer, at kommunen anviser 100 % til boligerne. SSU skal træffe beslutning om, hvor stor en andel af Stevns Kommunes familieboliger, de ønsker kommunen skal have anvisningsretten til.

   

  Sagen om behovet for ældre- og familieboliger er blevet behandlet løbende på hvert SSU møde gennem det sidste år. Bilag fra SSU møde den 23 september 2019 er vedhæftet sagen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. træffe beslutning om, hvor stor en andel af de 42 ældreegnede familieboliger kommunen skal have anvisningsretten til
  2. udpege hvilke boliger, der ønskes anvisningsret til, såfremt der fortsat ønskes anvisningsret til en andel af familieboligerne
  3. beslutte om boliger uden for anvisningsretten i givet fald skal udlejes efter boligorganisationens venteliste, men efter særlige kriterier
  4. beslutte hvilke særlige kriterier der i givet fald ønskes udlejet efter for de familieboliger, som boligselskabet har anvisningsretten til
  5. forvaltningen i givet fald indgår aftale med boligselskabet om ændring af anvisningsretten.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  1. 5 medlemmer (A+V+N) anbefaler en anvisningsret på nul procent.

   

  2. Ikke relevant, som følge af beslutning under ad. 1.

   

  3. 5 medlemmer (A+V+N) anbefaler kompetencen overladt til boligselskabet.

   

  4. Ikke relevant, som følge af beslutning under ad. 3.

   

  5. Anbefales.

   

  1 medlem (Ø) tager forbehold indtil behandling i kommunalbestyrelsen.

   

  Udvalget sender sagen videre til ØU og KB.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i dag 100 % anvisningsret til 42 familieboliger. Det medfører, at kommunen har forpligtigelsen i forhold til udlejning og dermed forpligtigelsen til at betale for tomgangsleje ved de boliger, som ikke bliver lejet ud og øvrige kontraktlige forhold, hvis borger af forskellige årsager ikke selv kan betale.

   

  SSU ønsker at drøfte, hvilke muligheder kommunen har for at minimere antallet af familieboliger, som kommunen har anvisningsforpligtigelsen over. Boliger mærket som familieboliger giver pr. automatik kommuner anvisningsret til 25 %, medmindre kommunen har besluttet andet. Anvisningen kan ved aftale med boligorganisationen ændres fra 0-100 %.  Da aftalen blev indgået var der ikke tale om en tidsbegrænsning, mens det i dag ville være sædvanligt at indgå en aftale fx for 4 år med mulighed for forlængelse. Antallet af boliger med kommunal anvisningsret aftales således mellem kommunen og boligorganisation og indarbejdes i en samarbejdsaftale.

   

  En kommune vil normalt have mulighed for at opsige indgåede aftale med et passende varsel fx ½ -1 år. Når der må være et passende varsel skyldes det, at den tomgangsudgift, som ellers påhviler kommunen overgår til den konkrete boligorganisation, og udgiften skal afholdes af dispositionsfonden.

   

  Uanset hvorledes aftalen måtte blive for fremtiden med den konkrete boligorganisation, vil kommunens betalingsforpligtelse ved ledige boliger blive opgjort efter de generelle regler.

   

  På baggrund af overvejelserne udarbejder forvaltningen oplæg til skriftlig samarbejdsaftale med boligorganisationen, hvor den ønskede ændring i anvisningsretten indarbejdes.

   

  Aftalens indhold skal godkendes politisk inden den underskrives endeligt af boligorganisationen.

   

  Boliger som kommunen ikke har anvisningsret til, kan efter aftale mellem kommunen og boligorganisationen mærkes til en særlig gruppe af borgere (fx ældre friske over 65 år.) Jf.§ 60.

   

  Uddrag af tilsynshåndbogens kap. 2, version 16, 2020, som handler om de generelle regler for udlejning af almene boliger, er vedhæftet sagen. Det vil især være afsnittet 2.5.2.1.2 om aftalt anvisning, 2.5.2.1.3 om aftalte udlejningskriterier samt 2.5.2.1.7 om opsigelse af aftale om anvisning, som relaterer sig til denne sag.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger m.v. § 59.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 133. Stevns Ejendomme - videre udvikling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 22. juni 2016 om etablering af et ejendomscenter skal KB tage stilling til, om teknisk servicepersonale og midler til indvendig og udvendig vedligehold af bygninger skal samles under Stevns Ejendomme. Med virkning fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via CG, DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 8:

  Anbefales. 

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Ejendomme blev efter ØU's beslutning etableret i 2016. ØU's beslutning indebar et ønske om, at der "efterfølgende vil ske en løbende tilpasning og udvikling af ejendomscentret hen imod en vis standardisering, samt tværorganisatorisk prioritering med udgangspunkt i et fokus på organisationen som helhed." Det første princip som bliver nævnt i beslutningen er, at Stevns Ejendomme skal optimere ejendomsdriften i Stevns Kommune. Derfor indstilles det nu, at der tages yderligere skridt mod fuld etablering af en samlet ejendomsdrift.

   

  Det foreslås, at det tekniske servicepersonale, der i dag hører under skolerne, bliver samlet med pedelkorpset i Stevns Ejendomme. Der flyttes dermed 7 årsværk fra skolerne, hvilket betyder, at der bliver 16 årsværk, som skal tage sig af bygningsdriften af kommunens ejendomme. En række kommunale bygninger, der rummer daginstitutioner, biblioteker og mødesteder vil således fremover også få tilbudt teknisk service fra Stevns Ejendomme, der også overtager ansvaret for deres bygningsdrift. Det tekniske servicepersonale skal fortsat bistå skolerne ved opgaver, der ikke vedrører bygningsdriften.

   

  Endvidere foreslås det, at de decentralt placerede midler til indvendigt og udvendigt vedligehold bliver overført til D&V-puljen under Stevns Ejendomme. Det vil dreje sig om omplacering af 2,8 mio. kr., hvorved der samlet bliver afsat 9,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Den samlede omkostning forbliver uændret, da der er tale om en omplacering af midler. Det vil betyde, at flere opgaver kan konkurrenceudsættes, at der kan prioriteres med udgangspunkt i fokus på kommunen som helhed og at der kommer en bygningsfaglig ledelse af bygningsdriften.

   

  Det foreslås at følgende bygninger ikke berøres af ændringerne, da personalemæssige og praktiske forhold for indeværende gør det uhensigtsmæssigt at omlægge bygningsdriften for dem. Det drejer sig om sportshallerne, naturcentret, ungdomsskolen og fyrcentret. Disse bygninger kan blive omfattet på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig.

   

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at en samling af teknisk service og samling af vedligeholdelsesmidlerne vil sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der vil medføre en højere vedligeholdelsesstandard på bygningerne og at bygningernes egnethed til deres anvendelsesformål vil blive forbedret.

   

  Den endelige organisering af arbejdet med teknisk service vil blive tilrettelagt i en proces med brugerinddragelse og medarbejderinddragelse og behandling i MED-systemet frem til oktober, hvor den fremlægges for KB.

   

  I bilag på sagen findes en mere uddybende gennemgang.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er tale om en omplacering af afsatte driftsmidler.

  Historik

  Sagen har været behandlet på ØU 22. juni 2016

 • 134. Reviderede kvalitetsstandarder for Madservice - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._revideret_kvalitetsstandard_for_madservice.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringsvar_vedr._kvalitetsstandarder_for_madservice.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr_15_madservice_med_levering_til_hjemmeboende_borgere_oplaeg_2020.docx.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr_16_madservice_til_borgere_paa_plejecentre_oplaeg_2020.docx.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr_17_rehab_center_stevnshoej_oplaeg_2020.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revideret_kvalitetsstandard_for_madservice_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_6._januar_2020_kl._0900_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2020.doc.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU ´s møde den 6. januar 2020. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Reviderede kvalitetsstandarder for Madservice har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd og forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. godkende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice nr. 15, 16 og 17.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 6. januar behandlede SSU sagen om kvalitetsstandarder for Madservice, som sidst har været revideret i 2015.

   

  Kvalitetsstandarderne er vedhæftet som bilag, hvor de ændrede formuleringer er skrevet med rødt. Bemærkninger til rettelser fremgår af mødereferatet fra den 6. januar, som også er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Efter ovennævnte møde blev kvalitetstandarderne sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringsfristen var den 26. februar 2020. Høringssvarene forelægges til orientering og kvalitetsstandarderne til endelig godkendelse i SSU.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 83 stk. 1 og 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 135. Ny mødedag for SSU´s møder - godkendelse

  application/pdf icon endelig_politisk_moedeklaneder_for_2020.pdf

  Resume

  Formanden fremsætter forslag om, at møderne i SSU fra marts 2020 afholdes onsdage med mødetid kl. 15.

  Indstilling

  Formanden indstiller til SSU, at:

  1. onsdage kl. 15 godkendes som nyt mødetidspunkt for møder i SSU fra marts 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Forslag til ændrede mødetidspunkter godkendt med følgende korrektioner:

  • Møde 11. marts starter kl. 12
  • I april fastholdes den 14. som mødedag
  • Møde i maj starter kl. 13.00
  • I juni astholdes den 4. juni som mødedag, men mødestart ændres til kl. 15.

   

  Sagsfremstilling

  Formanden fremsætter forslag om, at møderne i SSU fra marts afholdes onsdage med mødetid kl. 15, således at møderne i resten af 2020 afholdes:

  • 11. marts
  • 15. april
  • 13. maj
  • 10. juni
  • 19. august
  • 30. september
  • 11. november
  • 2. december

   

  Den nuværende politiske mødekalender er vedhæftet sagen som bilag. Mødekalenderen vil blive opdateret efter dette møde jf. SSU´s beslutning. 

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 136. Fokusområder og temadrøftelser for 2020 - godkendelse

  application/pdf icon ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2020.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_fokusomraader_og_temadroeftelser_for_2020_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_6._januar_2020_kl._0900_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2020.docx.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU´s møde den 6. januar, hvor udvalget drøftede fokusområder og temadrøftelser for 2020. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Forvaltningen har opdateret bilag med fokusområder og temadrøftelser, som hermed forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. godkende fokusområder og temaer for 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 6. januar drøftede SSU hvilke fokusområder og temadrøftelser udvalget ønsker i 2020. SSU godkendte forvaltningens forslag og besluttede samtidig, at udvalget ønskede listen suppleret med følgende:

  • Tværfagligt Velfærds Program (TVP)
  • status på TUBA (aprilmøde)
  • organisering af døgnplejen, sygeplejen og plejecentrene
  • SSU ønsker kvartalsvis orientering om udviklingen i visiterede ydeler og SUL ydelser
  • Socialpsykiatrien - status.

   

  Forvaltningen har opdateret bilaget med fokusområder og temadrøftelser, som hermed sendes til endelig godkendelse i SSU.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 137. Status hverdagsrehabilitering - orientering

  application/pdf icon rehab-effektmaaling_marts_til_december_2017.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om status på, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i Stevns Kommune samt hvordan effekten af indsatsen er.

   

  Stevns Kommunes hverdagsrehabiliterings indsats bliver belyst i forhold til Social- og Indenrigsministeriet Benchmarkingenheds analyse i 17 kommuner på området fra oktober 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Sagen udsat til næste udvalgsmøde.

  Sagsfremstilling

  SSU orienteres om status på, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i Stevns Kommune, samt hvordan effekten af indsatsen er.

   

  Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har gennemført en analyse, hvor de har undersøgt, hvordan kommunerne har valgt at løse rehabiliteringsopgaven efter § 83a i serviceloven. Analysen baserer sig på et nyt datagrundlag indsamlet i 17 kommuner. Analysen viser blandt andet, at der er forskel på, hvordan kommuner rent organisatorisk løser opgaven, hvor mange rehabiliteringsforløb den enkelte kommune gennemfører, og hvad forløbene består af.

   

  Den 1. januar 2015 blev lovgivningen om rehabilitering efter § 83a i serviceloven indført. Målet med rehabilitering er, at borgerne bedre skal kunne klare sig selv. På den måde kan borgerne først og fremmest få et mere selvstændigt og aktivt liv. Samtidig er rehabiliteringsindsatsen også vigtig i en tid, hvor et stigende antal ældre sætter den kommunale hjemmepleje under pres.

   

  Analysen bidrager med ny viden på et område, som fylder mere og mere.

   

  På baggrund af analysen er der udarbejdet et ledelsesresume. Forvaltningen har i nedenstående holdt Stevns Kommunes indsats på hverdagsrehabiliteringsområdet op imod resultaterne i analysen, for på den måde at give et billede af, hvordan Stevns ligger i forhold til øvrige kommuner. SSU vil blive orientereret om status på Digi-rehab på et kommende møde.

   

  Analysens resultater og Stevns Kommunes indsats:

  • De fleste kommuner har et særligt politisk fokus på rehabilitering efter § 83a, men har ikke opstillet specifikke mål for området. Det har vi heller ikke i Stevns Kommune.
  • Kommunerne peger på, at det kan være svært at følge op på indsatsen pga mangel på data. Det er også tilfældet i Stevns. CURA har indbygget et system (BI - Business intelligens), som gerne skulle kunne give os mulighed for, at kunne trække de ønskede data. Forvaltningen blev undervist i BI den 16. januar og er her blevet orienteret om, at Systematic endnu ikke har udviklet systemet, så vi kan trække disse data. Arbejdet er undervejs.
  • Kommunerne organiserer deres rehabiliteringsindsats forskelligt. I Stevns Kommune er indsatsen organisatorisk placeret i udførerdelen - hjemmeplejen, som en integreret del af de hjemmeplejegrupper, der også leverer almindelig hjemmepleje efter § 83 i serviceloven.
  • Det er primært SOSU personale, som står for udførelsen af hverdagsrehabilitering. Der er behov for, at vi her i Stevns får kigget på, om vi har den rigtige sammensætning af faglige kompetencer i forhold til, at udføre den rehabiliterende indsats. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på dette.
  • I Stevns Kommune visiteres til indsatsen efter vores kvalitetsstandarder. Det er individuelt vurderet, hvor meget tid den enkelte får tildelt og indsatsen gives i en periode, der typisk varierer mellem 8-12 uger. Analysen viser, at et gennemsnitligt rehabiliteringsforløb varer 58 dage med 3 timers rehabilitering om ugen.
  • Visitationen sætter de retningsgivende mål for borgeren, og så er det SOSU personalet som ud fra det udarbejder en handleplan sammen med borgeren i forhold til, hvordan de kan opnå disse mål.
  • Det er vigtigt at ledelsen sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer, når de skal udføre § 83a hos borgerne. I Stevns Kommune er det 2-3 år siden, at medarbejderne sidst er blevet undervist indenfor dette område, så der er behov for at få prioriteret dette i de kommende år.
  • Lidt over halvdelen af rehabiliteringsforløbene i analysen er med borgere, der ikke modtog hjemmepleje inden rehabiliteringsforløbet. Det er også nogenlunde det billede, vi har her i Stevns.
  • De borgere som modtog hjemmepleje inden deres rehabiliteringsforløb i analysen, får stort set alle også hjemmepleje under rehabiliteringsforløbet. Det gør de også i Stevns – den vanlige hjemmepleje er dog indeholdt i rehabiliteringspakken i den periode, den er visiteret. Andre pakker som borgeren eventuelt har visiteret, fortsætter som vanligt under rehabiliteringsforløbet.
  • Vi har ikke data her i Stevns, som kan påvise, om borgeren har et stigende antal kontakter til praksissektoren før et rehabiliteringsforløb.
  • Borgere der ikke modtog hjemmepleje før et rehabiliteringsforløb bliver oftere helt selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Det gælder også her i Stevns.
  • Det forventes at data om rehabilitering styrkes i takt med, at flere kommuner implementerer Fælles Sprog III/CURA fuldt ud. Det gør det også her i Stevns.

   

  Jf. afsnittet om effekten af rehabiliteringsforløb, så viser analysen også, hvor mange der får rehabilitering ude i kommunerne, som et gennemsnit.

   

  Vi har ikke historik på aldersgruppering vedrørende hverdagsrehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen her i Stevns, så vi har ikke mulighed for at trække de data.

   

  Vi kan heller ikke trække data på, hvor mange her i Stevns, der har fået visiteret rehabilitering i 2018/2019, eller hvor mange timer de har fået visiteret om ugen samt i hvor mange dage, grundet overgang til nyt it-system CURA.

   

  I 2016 var der 178 rehabiliterings forløb, i 2017 var tallet 216 (167 rehabilitering personlig pleje og 49 rehabilitering praktisk hjælp).

   

  Jf. ledelsesinfo for august 2018 som er seneste tilgængelige vedr. rehabilitering, var der 48 rehabiliteringsforløb forløb i gang med ugentlig tid på 1,6 time. De timer inkluderer også almindelig visiteret plejetid, så det er vanskeligt at udlede, hvor meget tid der specifikt er anvendt på rehabiliteringsdelen.

   

  Ledelsesresumet er vedhæftet sagen som bilag.

  Skema med effektmåling fra marts til december 2017 er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83a.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 138. Status på udbud af plejecenter - orientering

  application/pdf icon stevns_kommune_plejecenter_-_rammeprocesplan.pdfapplication/pdf icon plejeboligmodel-2019_venteliste_tal.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_plejeboligbehov_januar_2020.pdf.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om status på nyt plejecenterbyggeri.

   

  Sagen har løbende været drøftet på SSU og KB. Sidst på SSU d. 11. november 2019 og på KB d. 10 oktober og 27. november 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Taget til efterretning med den tilføjelse, at den seneste prognose for behov for plejeboliger tyder på, at der er behov for yderligere pladser i etape 1. De økonomiske konsekvenser heraf ønskes belyst.  

   

  Sagsfremstilling

  SSU orienteres om status på proces omkring nyt plejecenterbyggeri.

   

  Der er indgået aftale med advokat Povl Nick Bronstein fra Publicure advokatfirma, som rådgiver på den kommende proces med at få solgt grunden til byggeriet og få udarbejdet de dokumenter og bilag, der skal til i forbindelse med at overdrage opgaven om byggeri af nyt plejecenter til et boligselskab.

   

  Advokaten har som det første udarbejdet en Rammeprocesplan. Stevns Kommunes primære involvering ligger under trin 1 i Rammeprocesplanen.

   

  Stevns Kommune skal som udgangspunkt ikke lægge salget af grund med byggeplan i udbud. Vi kan selv vælge hvilket boligselskab, vi ønsker, der skal købe grunden og bygge plejecentret.

   

  Procesplan for hvordan vi kommer videre herfra:

  1. Værdien for salg af grund til boligselskab, skal sættes under hensyntagen til det, som forventes køber skal anvende til rådgiver m.m.

  Forvaltningen skal allerede nu indhente valuar evalueringer (prissætning) af grunden, så det ligger klar i marts måned.

  1. Forvaltningen skal udvælge 3 boligselskaber, som vi gerne vil se tilbud fra på køb af grund og opførelse af plejecenter. Styregruppen peger på Lejerbo, Stevns Ældreboligselskab og DAB.   
  2. Forvaltningen indkalder de 3 boligselskaber til orienteringsmøde omkring plan, tanker og ideer for byggeriet og hører, om de kunne have interesse for at byde på opgaven. Forvaltningen planlægger og afholder disse møder med boligselskaberne primo marts 2020.
  3. Forvaltningen udarbejder en tidsplan, hvor de ovenfor beskrevne delelementer indgår, som vi kan præsentere for boligselskaberne. Oprindelig tidsplan med forventet indflytning på det nye plejecenter ultimo 2021 er stadig gældende.
  • Boligselskaberne skal præsenteres for plan for byggeriet med rammebeskrivelsen, vores byggeprogram, kommissoriet for styregruppen og tidsplan.
  1. Forvaltningen skal huske at orientere erhvervsrådet om byggeriet, så de lokale håndværkere kan byde på entrepriserne, når boligselskabet udbyder opgaven.
  2. Sideløbende med dette vil advokaten udarbejde en afdækning af alt det udbudsretlige og en hovedsamarbejdsaftale med relevante underliggende bilag. Første udkast til dette drøftes på møder primo/medio marts 2020.
  3. I tiden efter begynder arbejdet med at få defineret, hvor detaljeret rammebeskrivelsen skal være. Derudover vil vi gerne se boligselskabets ideer til, hvordan byggeriet kan formes.

   

  Rammeprocesplanen er vedhæftet sagen som bilag.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens bestemmelser.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 139. Uanmeldt tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen 2019 - orientering

  application/pdf icon plejecentre_aarsrapport_uanmeldte_tilsyn_2019.pdfapplication/pdf icon hjemmepleje_aarsrapport_uanmeldte_kommunale_tilsyn_2019.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen. Tilsynene blev gennemført i november 2019 af Nethe Britt Jorck, tilsynschef i Den mobile Kvalitetsafdeling - akkrediteringsrådgiverne.dk

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Årsrapport uanmeldte tilsyn på plejecentre

   

  Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsynsbesøg på kommunens plejecentre i 2019. Rapporten beskriver kort resultaterne fra tilsynsbesøgene. Mønstre og tendenser er samlet og beskrives på tværs af plejecentrene. Konklusionerne og anbefalinger fremlægges og fremgår af resuméet og særskilt afsnit.

   

  Det er hensigten af synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale. Læsningen af årsrapporten kan suppleres med de individuelle rapporter for hver plejeenhed. Målgruppen for rapporteringen er myndighedsfunktionen, som er opdragsgiver. Rapporten er udarbejdet med sigte på at kunne formidles til relevante fora og kunne indgå i det videre arbejde lokalt og tværgående.

   

  Tilsyn er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.

   

  Resumé plejecentrene

   

  Årsrapporten præsenterer en gennemgang af resultater fra de uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på de kommunale plejecentre i Stevns Kommune. Konklusionen er helt overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med livet på plejecentrene og med medarbejdernes indsats.

   

  De identificerede styrker er et godt grundlag til det videre arbejde. Der er meget, der lykkes helt i tråd med det, der er besluttet.

   

  Mønstre og tendenser på tværs af plejecentrene:

  • Plejecentrene har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er et godt grundlag for videndeling på tværs af kommunen. De enkelte plejecentre fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet.

   

  Nogle centrale konklusioner er:

  • Borgernes tilfredshed med at bo på plejecentrene er generelt høj
  • Borgerne udviser tillid og tryghed ved de faste medarbejdere, som de fortæller er meget imødekommende, omsorgsfulde og omhyggelige. Omgangstonen fremstår respektfuld
  • Plejecentrene lever alle i vid udstrækning op til, at borgerne modtager praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til lovgivningen, kommunens kvalitetskrav og alment anerkendt praksis
  • De fysiske rammer imødekommer i vid udstrækning borgernes behov.

   

  Der er konstateret tværgående udviklingspotentialer af betydning for:

  • Borgernes selvhjulpenhed, herunder dels den fysiske aktivitet på plejecentrene og dels ernæringsindsatsen (Tema 4 og 6 - se bilag)
  • Det skriftlige arbejdsgrundlag (Tema 7 - se bilag).

   

  Tilsynsbesøgenes belysning af selvhjulpenhed giver en forsigtig pejling af, at en justeret indsats kan medvirke til øget selvhjulpenhed. Tilsynets anbefalinger (side 13) retter sig mod de arbejdsgange, som understøtter medarbejdernes opgaveløsning, den tværfaglige koordinering samt det skriftlige arbejdsgrundlag.

   

  Resumé hjemmeplejen

   

  Årsrapporten præsenterer en gennemgang af resultater fra de uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn i hjemmeplejen i Stevns Kommune. Konklusionen er helt overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med indsatsen fra hjemmeplejen.

   

  De identificerede styrker er et godt grundlag til det videre arbejde. Der er meget, der er lykkes helt i tråd med det, der er besluttet.

   

  Mønstre og tendenser på tværs af hjemmeplejeområderne:

  • Leverandørerne har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er et godt grundlag for videndeling på tværs. De enkelte områder fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet.

                         

  Nogle centrale konklusioner er:

  • Den personlige pleje og praktiske hjælp ydes i vid udstrækning efter kommunens kvalitetsstandarder
  • Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. Borgerne udviser tillid og tryghed.
  • Omgangstonen er respektfuld og plejen ydes i vid udstrækning i samarbejde med borger
  • Hjælpen ydes med sigte på at være individuel og fleksibel.
  • Den rehabiliterende indsats er velorganiseret i den kommunale hjemmepleje
  • Triage-møder styrker den faglige dialog og den løbende kompetenceudvikling.

   

  Udviklingspotentialerne og udfordringerne er lidt forskellige i områderne. Derfor er uddrag af de individuelle rapporter om enhedernes styrker og udfordringer/anbefalinger indsat bagest i rapporten.

   

  Forvaltningen afholder i nærmeste fremtid et møde med De glade Vikarer, hvor der følges op på rapporten.

   

  Samlet årsrapport for plejecentrene og for hjemmeplejen er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 151.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 140. Opfølgende tilsyn i sygeplejen - orientering

  application/pdf icon sygeplejen_-_endelig_tilsynsrapport_fra_den_26._november_2019.pdfapplication/pdf icon brev_fra_styrelsen_for_patientsikkerhed_-_ophaevelse_af_paabud_i_sygeplejen.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_tilsynsrapport_vedr._sygeplejen_-_orientering_behandlet_paa_moedet_19._august_2019_kl._0900_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2019.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_hoering_af_tilsynsrapporter_-_orientering_behandlet_paa_moedet_20._august_2018_kl._1430_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2018.docx.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om opfølgende (reaktivt) tilsyn i døgnplejen - sygeplejen Stevns den 26. november 2019, efter reaktivt tilsyn den 9. maj 2019 og tilsyn den 8. august 2018.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet den 26. november 2019 vurderet, at behandlingsstedet falder i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Begrundelse for tilsyn

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 9. maj 2019 et opfølgende reaktivt tilsyn med henblik på at undersøge, om påbud af 8. august 2018 var efterlevet. Styrelsen kunne konstatere, at påbuddet ikke var efterlevet, og styrelsen havde derfor ikke grundlag for at ophæve påbuddet af 8. august 2018. Der var dog under tilsynet den 9. maj 2019 flere målepunkter og krav som var opfyldt, blandt andet målepunkter inden for medicinhåndtering.

   

  Inden det reaktive tilsyn den 26. november 2019 afholdt Styrelsen den 18. september 2019 et møde med ledelsen for Døgnplejen – Sygeplejen Stevns omhandlende plan samt instrukser for sundhedsfaglig dokumentation og kompetence, ansvars- og opgavefordeling. Ledelsen havde forinden mødet indsendt instrukser samt en plan for, hvordan behandlingsstedet ville imødekomme styrelsens krav. Ledelsen fremlagde til mødet, hvordan der blev arbejdet med dokumentation efter sidste tilsynsbesøg, og der blev tillige fremvist en journal med henblik på at sikre og understøtte den fremtidige udvikling af kommunens dokumentationspraksis.

   

  Samlet vurdering efter tilsyn

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet den 26. november 2019 vurderet, at behandlingsstedet falder i kategorien:

   

  Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

   

  Vurdering af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på følgende:

  • Interview med ledelse og medarbejdere
  • Journalgennemgang for fem patienter
  • Gennemgang af tre medicinlister
  • Gennemgang af instrukser.

   

  På baggrund af dette fremstod Døgnplejen- Sygeplejen Stevns nu som velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var arbejdet konstruktivt med at udarbejde og implementere instruks for sundhedsfaglig dokumentation samt instruks for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling. Der var ligeledes fortsat arbejdet konstruktivt med at sikre en systematisk og forsvarlig medicinhåndtering samt en opdatering af journalerne. Endvidere var der gjort en stor indsats for, at der også fremadrettet bliver opretholdt en god praksis for journalføring og medicinhåndtering.

   

  Der sås således ingen uopfyldte målepunkter vedrørende medicinhåndtering, journalføring, patienternes retsstilling og instrukser. Det var tydeligt, at der i forhold til det reaktive tilsyn foretaget den 9. maj 2019 var sket markante ændringer og foretaget tiltag, der skulle sikre opfyldelsen af gældende regelsæt. Den indsats, som Døgnplejen - sygeplejen Stevns ledelse og medarbejdere havde iværksat, bekræftede implementering af en række forbedringer, der alle afspejlede den handleplan, som Døgnplejen - Sygeplejen Stevns havde fremsendt i forbindelse med høringen over påbuddet samt perioden op til det reaktive tilsyn.

   

  Ved interview fremlagde ledelsen og medarbejdere hvorledes der blev arbejdet med journalføring og medicinhåndtering efter tilsynet den 9. maj 2019.

   

  Efter tilsynet den 9. maj 2019 blev der afholdt undervisning i journalføring for alle medarbejdere og der blev udarbejdet en instruks til journalføring, som alle medarbejdere var præsenteret for og havde fået udleveret. Denne instruks benyttede medarbejderne, når de dokumenterede. Leder, afsnitsleder samt systemadministrator havde inddraget medarbejderne i processen med at skabe den røde tråd i dokumentationen. Alle medarbejdere var blevet undervist og oplært i korrekt dokumentation, og der var udarbejdet oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser samt hvilke aftaler der var med behandlingsansvarlig læge. Ligeledes var der på alle patienter en beskrivelse af aktuelle og potentielle problemer, iværksat pleje og behandling samt opfølgning herpå.

   

  Døgnplejen - Sygeplejen Stevns varetog sundhedslovsopgaver hos 686 patienter, fordelt i hjemmeplejen og på klinikkerne i Døgnplejen. Journalføringen hos alle patienter var blevet ajourført. Tillige var instruks for sundhedsfaglig dokumentation revideret, og alle medarbejdere var blevet undervist i og arbejdede ud fra denne, når de journalførte.

   

  Alle medarbejdere havde IPads, så de nu kunne tilgå journalen ude ved patienterne. Derved dokumenterede medarbejderne, når de var ude hos patienterne.

   

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at der er sket en tydelig forbedring af patientsikkerheden. De store mangler, der udløste påbuddet, er udbedret og styrelsen har på den baggrund ophævet påbuddet af 8. august 2018.

   

  Tilsynsrapport er vedlagt sagen som bilag.

  Lovgrundlag

  • Sundhedsloven § 213b, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 976 af 26. juni 2018 § 24 stk. 2.
  • Sundhedslovens § 215 b, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016.
  • Sundhedsloven § 215 b
  • Sundhedsloven § 213, stk. 1

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 141. Diverse orientering - SSU 3. februar 2020 (Lukket)

 • 142. Underskriftsark (Lukket)