Referat

 • 116. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 117. Intro til Kridthuset

  Resume

  Kommunikation kommer forbi ved starten af mødet og giver 15 min. intro til vores nye intranet Kridthuset.

  Indstilling

  Kommunikation indstiller til SSU, PMT, AET og BUL, at

  1. introduktionen tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Claus Brodersen, Politik & Borger, gennemgik de nye faciliteter.

 • 118. Fokusområder og temadrøftelser for 2019 - godkendelse

  Resume

  Social og Sundhedsudvalget vedtager hvilke fokusområder, samt tema-drøftelser, som udvalget ønsker på dagsordenen i 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. drøfte fokusområder og temaer

  2. beslutte temadrøftelser for 2019

  Beslutning

  Sagen drøftet, og de foreslåede temadrøftelser godkendt.

  Sagsfremstilling

  I lighed med foregående år, drøfter udvalget hvilke fokusområder, tema-drøftelser samt eventuelle arrangementer, udvalget ønsker at deltage i for 2019. Arbejdet er påbegyndt i 2018, ligesom en introduktion til Sundhed og Omsorg har været gennemført i 2018.

   

  Som specifikke udvalgs temadrøftelser (udover dem som vil blive sagsbehandlet, jævnfør nedenstående liste) foreslås at der peges på 4-5 temaer hvor af de 3 er:

   

  1. Sundhedsreformen (forår)

  2. Nyt plejecenter Store Heddinge (forår)

  3. Voksen Handicap og Psykiatri, samlet strategi og udvikling af Brohøj tilbud (efterår)

   

   

  Fokus-områder i 2019:

  Et overordnet tema i 2019 er økonomien på udvalgets område. Derfor foreslåes i tema-drøftelserne også tema omkring budget 19 og budget 20.

   

  Kvalitet i ældreplejen:

  -      Blomstringsmodellen, opfølgning via tilsynsrapporter

  -      Værdighedsmidler

  -      Aktivitetstilbud på plejecentre og for hjemmeboende

  -      Finanslov og puljemidler til særlige indsatser på ældreområdet

  -      Demensstrategi

  -      Madservice

  -      kvalitetsstandarder

   

  Den nære sundhed:

  -      Akutpladser og egenbetaling

  -      Ny sundhedsaftale

  -      Sundhedsreform

  -      Genoptræning og træning

  -      Akut-tilbud og hjemmesygepleje

   

  Den mentale sundhed:

  -      Psykiatricenter Brohøj

  -      Brohøj døgntilbud

  -      Strategi for voksen-handicaptilbud

  -      Sundhedsaftale – mental sundhed – ungetilbud i samarbejde med øvrige centre

   

  Rekruttering og fastholdelse:

  -      Samarbejde med Køge og Faxe om fælles elektronisk vikar-dækning

  -      Fra hver 2. til hver 3. weekendvagt

   

  I forhold til mødekalender foreslåes følgende for udvalgets møder i 2019:

   

  1.    kvartal:

  -      Ældreboligplan – forberedelse samt opfølgning på KB temamøde den 24. januar

  -      Forberedelse af budgetseminar 2020

  -      Drøfte økonomisk handleplan 2019

  -      Den nære sundhed – sundhedsaftale, akutpladser, sundhedsreform, sygeplejen

  -      Tilsyn – præsentation af de forskellige interne og eksterne tilsyn indenfor ældreplejen

  -      Dialogmøde med de frivillige

  -      Demens-strategi

  -      Sundhedspolitik – forberedelse og status i forhold til KB temamøde den 28. marts

  -      Nyt plejecenter St. Heddinge

   

  2.    kvartal:

  -      Sundhedspolitik fortsat – forberedelse og opfølgning på KB temamøde den 28. marts

  -      Budget 2020

  -      Økonomisk handleplan 2019

  -      Dialogmøde brugersporet, dvs. med Ældreråd, Handicapråd og Bruger/Pårørenderåd

  -      Velfærdsteknologi –erfaringer og påbegynde strategi-arbejde

  -      KL konference Social- og sundhedspolitisk forum 9. og 10. maj

  -      Frivillighedspolitik samt evaluering af tildelingsproces og kriterier vedr. udddeling af §§18 og 79 midler

   

  3.    kvartal:

  -      Budget 2020

  -      VoksenHandicap og psykiatri – samlet indsats og strategi

  -      Misbrugs-tema – Stevns kommunes tilbud indenfor misbrugsområdet

  -      Madservice

  -      Kvalitetsstandarder

  -      Rehabilitering – opfølgning på indsats

  -      Dialogmøde ledere og medarbejdere

  -      TPP projektet

   

  4.    kvartal:

  -      Samskabelse civilsamfund og frivillige – dialog med landsbyer

  -      Dialogmøde Frivillighedscenter bestyrelse

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 119. Budgetprognose 2019

  application/pdf icon budgetprognose_2019_-_ssu_0.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetprognose 2019, som er første opfølgning på budgettet for 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetprognosen er udarbejdet med udgangspunkt den netop gennemførte budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018, hvor forventningerne til regnskab 2018 er sammenholdt med budgettet for 2019.

  Ud fra denne opfølgning er der i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2019.

   

  Budgetprognosen på SSU's udvalgte områder viser et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. i 2019. 

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2019
  2. udvalget drøfter på hvilke af udvalgets områder, administrationen skal forelægge forslag til imødegående foranstaltninger på drift og anlæg til behandling på kommende udvalgsmøde
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Ad. 1 Drøftet

  Ad. 2 Drøftet. Enighed om at få undersøgt udgifterne indenfor den integrerede døgnpleje, herunder vikarforbruget. Forvaltningen arbejder videre med andre forslag til modgående foranstaltninger. Udvalget orienteres om arbejdet på kommende møde.

  Ad. 3 Fremsendes til ØU.

  Sagsfremstilling

  Den 20. november 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2020 og budgetopfølgningerne i 2019.

  Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2019 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt politisk ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2020, som også igangsættes tidligere.

   

  Budgetprognosen er udarbejdet med udgangspunkt den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 30. september 2018, hvor forventningerne til regnskab 2018 er sammenholdt med budgettet for 2019. Ud fra denne opfølgning er der i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2019. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2019. Det er som led heri forudsat, at de rammestyrede områder - herunder den integrerede døgnpleje - overholder deres budgetter.

   

  Budgetprognosen for alle udvalgte budgetområder viser et samlet forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 18,1 mio. kr. i forhold til Budget 2019, som primært skyldes følgende forhold:  

  • Et forventet merforbrug på driften på 7,8 mio. kr.
  • Ekstra indtægter fra tilskud og udligning på 5,4 mio. kr.
  • Forventet merforbrug på anlæg på 15,7 mio. kr. grundet overførte anlæg fra 2018

   

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 26,1 mio. kr. Overskuddet på den strukturelle balance skal på sigt finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre op mod ca. 67 mio. kr., medfører det, at det er nødvendigt med et kassetræk for at finansiere den fulde anlægsaktivitet.

  Der skønnes et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

   

   

  SSU's Budgetprognose indikerer en forventet merudgift på driftsudgifterne på 4,1 mio. kr., altså mere end halvdelen af det samlede forventede merforbrug på 7,8 mio. kr.

   

  Følgende del-politikområder er udtaget til opfølgning:

  • Plejetakst for færdigbehandlede patienter
  • Kvindekrisecentre, herberg og forsorgshjem
  • Behandling af stofmisbrugere
  • Længerevarende botilbud
  • Midlertidige botilbud
  • Socialpædagogisk bistand for voksne
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Psykiatricenter Brohøj
  • Birkehuset - botilbud
  • Mellemkommunal betaling i døgnplejen
  • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

   

   

  De fleste af de områder, der er udtaget til budgetprognosen, hører under kategorien "svært styrbare områder". Det gælder primært for politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov, som forventes at få en budgetoverskridelse på 1,6 mio. kr. Området individ-budgetteres, og opfølgningen er således et udtryk for den forventede udgift til konkrete borgere. Denne merudgift forudsættes dækket af ØU's bufferpulje.

  Et andet svært styrbart område er den mellemkommunale betaling i døgnplejen, som forventes at få en budgetoverskridelse på 1,5 mio. kr., vurderet ud fra kendte borgeres aktuelle plejebehov lige nu.

  Den sidste, større afvigelse ligger i opbygningen af botilbuddet på Psykiatricenter Brohøj, hvor der efter planen sker en løbende personaletilpasning efterhånden som borgere i de nye målgrupper flytter ind. Her forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. 

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering. På det kommende udvalgsmøde vil der derfor blive fremlagt forslag, som imødegår de prognosticerede udgiftsstigninger. Udvalget skal drøfte på hvilke områder forslagene primært skal søges fundet. Af hensyn til det samlede kassetræk kan der blive tale om at kompensere for øgede driftsudgifter ved at sænke anlægsudgifterne. Forslag til kompenserende forslag kan således også omfatte anlæg.

   

  Økonomi

  Den samlede opfølgning viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor driftsudgifterne stiger mere end finansieringen fra skatter og tilskud og dermed sættes økonomien under pres. Der forventes p.t. et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

   

  SSU's budgetoverskridelse på de udvalgte områder forventes at blive på ca. 4,1 mio. kr.

   

 • 120. Café Stevnen - genoptagelse af sag

  application/pdf icon notat_om_stevnen_bdo_december_2018_0.pdf

  Resume

  Genoptagelse af sag 94 fra social- og sundhedsudvalgets møde den 12. november 2018 om tilskud til og samarbejdsaftale med KFUM's Sociale Arbejde vedrørende Værestedet Café Stevnen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Godkende Stevns kommunes revisor BDO's anbefaling vedrørende model for fremadrettet økonomisk tilsyn med tilskud til Café Stevnen

  2. Drøfte indhold af samt igangsætte udarbejdelse af ny samarbejdsaftale om Cafe Stevnen mellem Stevns kommune og KFUM's Sociale Arbejde

  3. Godkende månedlig forudbetaling af allerede godkendt driftstilskud til Café Stevnen, ialt 29.167 kr. pr. måned indtil der foreligger ny samarbejdsaftale

  Beslutning

  Ad. 1 Indstillingen godkendt.

  Ad. 2 Udvalget ønsker at tilskuddet primært bør ydes til en lederløn. Øvrige input til aftalen blev drøftet. Udvalget bemyndiger formanden til sammen med forvaltningen at udarbejde et forslag til en aftale, der forelægges SSU til godkendelse.

  Ad. 3 Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af sag nr 94 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. november 2018 blev det besluttet, at afvente færdiggørelsen af forvaltningens undersøgelse af anvendelsen af tilskuddet frem mod 2018.

   

  Denne undersøgelse foreligger nu, idet forvaltningen har bedt Stevns kommunes revisor BDO om, at foretage denne undersøgelse samt anbefale en model for fremadrettet økonomisk tilsyn med anvendelse af tilskuddet.

   

  BDO konkluderer, at:

   

  - Selve formålet med bevillingen ligger indenfor kommunalfuldmagtens område

  - Samarbejdsaftalen ikke i tilstrækkelig grad giver Stevns Kommune mulighed for at følge anvendelsen af de bevilgede midler

  - Det aflagte regnskab, med notespecifikationer, ikke giver Stevns Kommune mulighed for at se hvilke udgifter og aktiviteter der konkret er udført for tilskuddet

  - Det aflagte regnskab lever op til kravene om god regnskabsskik som KFUM's revisor også angiver i sin erklæring

   

  BDO anbefaler på denne baggrund, at:

   

  - Tilskuddet fremadrettet bevilges ved at Stevns kommune angiver hvilke kriterier/krav der lægges til grund for tilskuddet

  - Café Stevnen årligt indsender et budgetskema som angiver hvorledes det kommende års tilskud forventes anvendt

  - Ved årsafslutningen indsender Café Stevnen et regnskabsskema, hvor KFUM’s revisor erklærer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Stevns Kommunes retningslinjer

  - Uforbrugte midler skal indgå i næste års budgetskema og regnskabsaflæggelse

   

   

  Den nuværende samarbejdsaftale vedørende Café Stevnen er udløbet med udgangen af 2018. En ny samarbejdsaftale forventes at kunne indstilles til politisk godkendelse senest på marts udvalgsmødet.

   

  Forvaltningen ønsker en politisk drøftelse af indhold af en ny samarbejdsaftale, herunder hvilke krav der skal angives til tilskuddets anvendelse.

   

  Det blev besluttet på udvalgets møde den 12. november 2018 at udvalget ønsker, at det kommunale tilskud til Cafe Stevnen anvendes til at skabe et frivilligt socialt værested med gode muligheder for bl.a. socialt samvær, samtaler og fællesspisning.

  Dette ønske forudsætter et fysisk sted at være og en række frivillige, der ønsker at drive stedet. Endvidere ønskes et stærkt fokus på, hvordan Cafe Stevnen og Stevns Kommune udvikler deres samarbejde til vores sårbare og udsatte borgeres bedste.

   

  Krav til tilskuddets anvendelse kan eksempelvis være i forhold til omkostningsart, såsom løn til daglig leder, husleje eller inventar.

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

 • 121. Akutpladser, aflastningspladser og egenbetaling - godkendelse

  application/pdf icon til_sundhedsdirektoeren_0.pdfapplication/pdf icon kammeradvokatennotatomegenbetalingvedopholdpdekommunaleakutpladserkopitilsuupdf_0.pdfapplication/pdf icon indsatskatalog_sul_0.pdf

  Resume

  Efter en del presseomtale omkring egenbetaling for akutpladser, har Sundhedsministeriet bedt Kammeradvokaten foretage en udredning med udgangspunkt i sundhedsloven. KL er ikke enige i Kammeradvokatens udlægning af henholdsvis sundhedslov og servicelov med hensyn til akut-pladser. I Stevns er der 18 aflastningspladser efter Serviceloven §84 og netop åbnet 1 akutplads, hvor de praktiserende læger kan indlægge direkte. Det anbefales, at så længe sagen ikke er endelig afklaret nationalt, at fastholde egenbetalingen på de 18 aflastningspladser.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. egenbetaling til rehabiliteringspladser fastholdes indtil videre

  2. egenbetaling til akutplads ophører

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at Den Nære Sundhed indebærer, at væsentligt flere borgere udskrives straks efter operation/behandling mv. er der på nationalt plan opstået en debat omkring, hvorvidt borger skal betale for ophold på akut-pladser. Akutpladser er tilrettelagt forskelligt i de enkelte kommuner, men som oftest vil der være tale om de eksisterende tilbud efter serviceloven §84 midlertidige pladser/aflastningspladser, hvorefter der altid er opkrævet egenbetaling. Egenbetalingen opkræves fordi man jo i princippet ikke har udgifter til mad, tøjvask mv. i eget hjem i den periode man har ophold på en aflastningsplads. §84 er i øvrigt en kan-paragraf for kommunerne.

  Debatten er opstået fordi man ikke betaler for tilsvarende på sygehuset. Kammeradvokaten anfører i sin argumentation, at der udføres §138 sygepleje på en akutplads, og at sundhedsloven står over serviceloven, samt at mad og linned fortsat må antages at indgå i opgaverne for en hjemmesygeplejerske. Denne argumentation er problematisk fordi:

   

  • hjemmesygepleje efter §138 udføres i princippet hvor borgeren er, dvs. i eget hjem, i egen bolig på et plejehjem eller i et botilbud, eller i midlertidige ophold af forskellig karakter. Som konsekvens af Kammeradvokaten kunne man stille spørgsmålstegn ved om borgere i det hele taget skal betale for mad og tøjvask hvis de er i et kommunalt tilbud.

   

  • Sundhedslovens §138 eller øvrige paragraffer omtaler ikke akut-pladser. Spørgsmålet er hvilken hjemmel, der i det hele taget er for kommunerne til at drive akut-pladser.

   

   

  • I mange kommuner, herunder også Stevns, er de såkaldte midlertidige aflastningtilbud beliggende i boliger opført efter almenboligloven, hvor der er hjemmel til efter §56 for kommunen at anvende boligerne til midlertidige aflastningsboliger efter §84 i serviceloven.

   

  • Argumentationen fra Kammeradvokaten om at mad og tøjvask indgår i hjemmesygeplejens opgaver er en anakronisme. Af vedlagte kvalitetsstandard fremgår hvad sygeplejens opgaver er i en kommune anno 2018

   

   

  Økonomi

  Såfremt det besluttes, at borgere ikke længere skal betale for mad og tøjvask i de 18 aflastningsboliger på Rehabiliteringscenter Stevnshøj vil det påføre Sundhed og Omsorg en manglende indtægt på 985.500 kr. i 2019.

 • 122. Udmøntning af budget 19 vedr. ændring af weekendvagt samt opnormering aftenvagt plejecentre - orientering

  Resume

  Ved budgetprocessen for 2019, ved de afholdte cafe-møder, fremkom ønske om weekendvagt hver 3. uge samt ønsker til mere normering til aftenvagten på plejecentrene. Dette havde betydning for rekrutteringssituationen for Sundhed og Omsorg. I budgettet for 2019 er der afsat 2,5 mio.kr. til at imødekomme dette ønske. Forslaget har været behandlet i LokalMed og er nu klar til implementering i foråret 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Det indgik i cafemøderne i foråret 2018, som var tilrettelagt som en del af budgetprocessen, at medarbejdersiden pegede på ønsket om weekendvagt hver 3. weekend, fremfor hver 2. weekend, ligesom der af arbejdsmiljømæssige hensyn efterlystes mere normering i aftenvagten. Ønsket var også båret frem, som en del af rekrutteringssituationen for sundhed og omsorg, idet det har været meget vanskeligt at rekruttere social- og sundhedsassistenter, idet omkringliggende kommuner har valgt hver 3. weekend.

   

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 har der efterfølgende været tilrettelagt en proces i samarbejdsorganet LokalMed, med henblik på at finde en fælles løsning på, hvordan det kunne tilrettelægges i praksis indenfor den ramme på de 2,5 mio.kr., som er afsat til formålet.

   

  For at kunne virkeliggøres, måtte medarbejderen i stedet tage op til 10 aftenvagter på årsbasis, idet der ellers ville være for meget fremmødetid, såfremt man skulle overholde sin ansættelseskvote. Det skulle også undersøges, hvor mange medarbejdere, som reelt ville ønske sig hver 3. weekend. Processen har taget noget tid, idet der er udsendt breve til alle medarbejdere for afklaring af vagt ønske. Derfor vil det også tage noget tid at gennemføre, da der køres med 12-16 ugers vagtplanlægning.

   

  Konkret har det vist sig at være meget forskelligt, hvad medarbejderne har ønsket sig, varierende fra under 10 % til over 70 % som har ønsket en ændring til hver 3. weekend. Samlet set for hele Sundhed og Omsorg bliver der pt. en fordeling på 37 % som har ønsket at ændre til weekendvagt hver 3. weekend. Dette er markant mindre end forudsat i budgettet. Da der er en del ny ansættelser vil denne fordeling kunne ændre sig. Men med udgangspunkt i denne fordeling vil der skulle afsættes 950.000 kr. til denne løsning. Dette skyldes, at det vil være nødvendigt at anvende dyrere vikarer i weekendvagter, ligesom det ikke vil være muligt fuldt ud at erstatte vikardækningen på hverdage ved vagt omlægningen. Dette er særligt en udfordring på de plejecentre og hjemmepleje enheder hvor der er en stor andel, der ønsker at omlægge weekend vagten.

   

  Dette efterlader 1.550.000 kr. til opnormering af aftenvagten på plejecentrene, og der vil fordelingen blive forskellig, idet normeringen er påvirket af, hvor mange, som har valgt hver 3. weekend. Samlet giver det mulighed for en opnormering af aftenvagten på plejecentrene på knapt 7 %.

   

  Det er håbet, at tiltaget bedrer Stevns kommunes rekrutteringsmuligheder af social- og sundhedsassistenter betragteligt.

 • 123. Nyt plejecenter inspirationstur december 2018 - drøftelse

  Resume

  Drøftelse af input fra plejecenter inspirationstur december 2018

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Drøfte input fra inspirationstur til 3 plejecentre i december 2018

  Beslutning

  Udvalget var meget tilfredse med den gennemførte rundtur.

  Særligt Hillerøds byggeri og de teknologiske muligheder var meget inspirerende.

  Udvalget genoptager senere drøftelserne, herunder om de økonomiske forskelle på byggeri i ét plan og i flere etager.

  Endvidere udearealernes udformning og placering samt mulighederne for evt. andre aktører som en del af byggeriet.

   

  Forvaltningen anmodes om at fremlægge forslag til tidsplan og sammensætning af en følgegruppe til det kommende byggeri, som pt. forventes at skulle ske på den kommunalt ejede grund nord for Stevnshøj.

  Byggeriet er stipuleret til 25 pladser, jf. den nuværende prognose.

   

  Sagsfremstilling

  Som input til indledende overvejelser vedrørende etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge i 2021, gennemførtes en inspirationstur til 3 ny etablerede plejecentre med deltagelse af forvaltning og SSU. Politisk drøftelse af hvilke pejlemærker forvaltningen skal medtage i byggesagsarbejdet, herunder:

   

  1. Antal etager og antal boliger

  2. Ambition ift. anvendelse af velfærdsteknologi

  3. Ambition ift. udearealer

  4. Øvrige idéer, refleksioner

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi

 • 124. Diverse orientering - SSU 3. januar 2019 (Lukket)

 • 125. Underskriftsark (Lukket)